Yhtiökokous

 

Yhtiössä ylintä päätäntävaltaa käyttää yhtiökokous, jonka tehtävät ja menettelytavat on määritelty osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään muun muassa yhtiön tilinpäätöksen vahvistamisesta, voitonjaosta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään lisäksi hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta sekä heidän palkkioistaan. Yhtiökokouksessa voidaan myös päättää esimerkiksi yhtiöjärjestykseen tehtävistä muutoksista, osakeanneista, optio-oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden hankkimisesta.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä yhtiön hallituksen määräämänä päivänä joko yhtiön kotipaikassa tai Tampereen tai Helsingin kaupungissa. Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on yhteensä vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten.

Osakkeenomistajalla on lain mukaan oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Osakkeenomistajan tulee toimittaa mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi yhtiön verkkosivuilla ilmoitettuun päivään mennessä.

Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen tulee julkaista yhtiön verkkosivuilla. Tämän lisäksi yhtiö julkaisee yhtiökokouskutsun pörssitiedotteena. Kutsussa kerrotaan kokouksessa käsiteltävät asiat. Yhtiöjärjestys on nähtävillä täällä.

Osakkeenomistajilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jos heidät on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiön erikseen ilmoittamana täsmäytyspäivänä. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan merkitä tilapäisesti osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.

Hallinnointikoodin 2020 mukaisesti hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan on oltava läsnä yhtiökokouksessa ja tilintarkastajan on oltava läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen jäseneksi ehdolla olevien on oltava läsnä valinnasta päättävässä yhtiökokouksessa.

Vuoden 2023 yhtiökokous

Nokian Renkaat Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 26.4.2023 klo 10 Helsingissä. 

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2022, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022 sekä vahvisti yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

Yhtiökokous päätti myös osingonmaksusta ja hallituksen valtuuttamisesta päättämään joulukuussa maksettavasta osingosta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta, hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta, hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, hallituksen valtuuttamisesta päättämään lahjoituksista sekä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Lisätietoja yhtiökokouksistamme voit lukea täältä.