Nokian Renkaiden liiketoimintaperiaatteet (Code of Conduct)

Nokian Renkaiden liiketoimintaperiaatteet (Code of Conduct)

Nämä periaatteet kuvaavat Nokian Renkaiden toimintakulttuuria, yleisesti hyväksyttyjä toimintatapoja ja sitoutumista lakien ja säädösten mukaiseen toimintaan.

Päivitetty 22.9.2023

1 LIIKETOIMINTAPERIAATTEIDEN TARKOITUS

1.1 Periaatteiden tarkoitus

Nämä periaatteet kuvaavat Nokian Renkaiden toimintakulttuuria, yleisesti hyväksyttyjä toimintatapoja ja sitoutumista lakien ja säädösten mukaiseen toimintaan. Me Nokian Renkailla olemme sitoutuneet toimimaan kaikissa tilanteissa eettisesti, vastuullisesti ja tukien kestävää kehitystä.

Periaatteiden tarkoituksena on auttaa tekemään eettisesti oikeita päätöksiä päivittäisessä työssä kaikkialla Nokian Renkaiden toiminnassa. Periaatteet rohkaisevat myös pohtimaan ja keskustelemaan eettisesti hyvän toiminnan edelleen kehittämisestä ja laajentamisesta.

1.2 Periaatteiden soveltaminen

Nämä periaatteet koskevat kaikissa maissa kaikkia Nokian Renkaiden työntekijöitä asemaan taikka työsuhteen laatuun katsomatta. Johdolla ja esimiesasemassa olevilla on erityisen suuri vastuu toimia esimerkkinä ja näiden periaatteiden mukaisesti. Periaatteet koskevat kaikkia yhtiöitä, jotka kuuluvat Nokian Renkaat -konserniin.

Nämä periaatteet sisältävät yhtiön toimintaa koskevat yleiset periaatteet, joita koko henkilöstön on noudatettava kaikessa Nokian Renkaisiin liittyvässä toiminnassaan. Periaatteita tulee soveltaa myös, kun henkilö edustaa Nokian Renkaita normaalin työntekotilanteen ulkopuolella, kuten edustaessaan Nokian Renkaita sosiaalisessa mediassa.

Ohjeistamme lisäksi työntekijöitä yhtiön toimintatavoista erillisin kirjallisin ohjein, joissa on määritelty eri tahojen vastuut näiden toimintatapojen toteuttamiseksi.

Nämä periaatteet eivät koske ainoastaan Nokian Renkaiden henkilöstöä, koska yhtiömme ulkopuoliset ihmiset ja yhtiöt ovat työmme kannalta olennaisia. Edellytämme, että yhtiömme ulkopuoliset tahot noudattavat näitä periaatteita asiankuuluvin osin toimiessaan meidän kanssamme taikka meidän puolestamme.

1.3 Vastuut

Nokian Renkaiden hallitus on hyväksynyt nämä periaatteet ja hallituksella on kokonaisvastuu periaatteiden noudattamisesta Nokian Renkailla. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että periaatteita toteutetaan johdonmukaisesti ja selkeästi linjatuin valtuuksin. Hallituksen, toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon tulee näkyvällä ja aktiivisella esimerkillään osoittaa itse soveltavansa näitä periaatteita kaikessa toiminnassaan. 

Koko Nokian Renkaiden henkilöstö on omalta osaltaan vastuussa näiden periaatteiden noudattamisesta. 

Liiketoimintaperiaatteet tarkistetaan vuosittain ja päivitetään tarvittaessa. Lakiasiainjohtaja vastaa periaatteiden ajantasaisuudesta ja käytännön soveltamisneuvonnasta.

2 IHMISTEN REILU JA KUNNIOITTAVA KOHTELU

2.1 Sitoutuminen kansainvälisiin periaatteisiin

Olemme sitoutuneet toimimaan yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavin periaatteiden edellyttämällä tavalla sekä toimimaan kansainvälisen työjärjestö ILO:n työelämän perusperiaatteita ja –oikeuksia koskevan julistuksen mukaisesti.

Nokian Renkaat on liittynyt tukijäsenenä UN Global Compact –aloitteeseen ja noudattaa aloitteen eettisiä periaatteita.

2.2 Yhdenvertaisuus

Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja kohtelemme kaikkia ihmisiä tasa-arvoisesti.

Kunnioitamme monimuotoisuutta emmekä salli syrjintää, häirintää tai kiusaamista työpaikalla missään muodossa. Kaikkien vastuulla on toimia reilusti ja tehdä työilmapiiristä miellyttävä ja innostava. Jokaisella on ilmaisunvapaus, mutta myös vastuu omasta ilmaisustaan.

2.3 Työolosuhteet

Tavoitteenamme on minimoida työtapaturmat ja edistää työterveyttä. Työturvallisuus on kiinteä osa toimintamme päivittäistä johtamista. Työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vikojen ja puutteiden havainnoiminen sekä vaaranaiheuttajien poistaminen kuuluvat kaikille. Panostamme toiminnassamme työtapaturmien ennaltaehkäisyyn, jotta vaaratilanteet pystyttäisin välttämään.

2.4 Osallistuminen ja työehdot

Aktiivinen yhteistyö organisaation eri tasoilla ja osallistumisoikeuksien kunnioittaminen on osa toimintakulttuuriamme. Nokian Renkaat kunnioittaa yhdistymisvapautta ja työntekijöiden vapautta järjestäytyä ammatillisesti.

Emme hyväksy pakkotyötä, ihmiskauppaa emmekä lapsityövoimaa. Työsopimukset laaditaan kirjallisesti noudattaen paikallista lainsäädäntöä. Noudatamme paikallisia työaikaa ja ylityötä koskevia lakeja ja määräyksiä. Nokian Renkaat ei maksa alle paikallisen lainsäädännön velvoittamaa minimipalkkaa.

3 YMPÄRISTÖN HUOMIOIMINEN

Olemme sitoutuneet jatkuvasti kehittämään tuotteitamme, toimintojamme ja tuotantolaitoksiamme vähentääksemme ympäristön kannalta haitallisia vaikutuksia ja optimoidaksemme luonnonvarojen kulutusta. Olemme myös sitoutuneet suojelemaan luonnon monimuotoisuutta.

Olemme lisäksi sitoutuneet vähentämään kasvihuonepäästöjä ja estämään ilman, vesistöjen ja maaperän pilaantumista. Huomioimme toimintamme vaikutukset ympäristöön myös toimitusketjussamme.

Otamme kaikessa toiminnassamme huomioon myös YK:n Global Compact –aloitteen ympäristöä koskevat periaatteet.

4 LIIKETOIMINNAN REHELLISYYS

4.1 Lainsäädännön noudattaminen

Noudatamme toiminnassamme voimassa olevia lakeja ja asetuksia, hyvää länsimaista liiketoimintatapaa sekä yhtiön omia sääntöjä ja periaatteita. Soveltuvan lainsäädännön noudattaminen sekä kansainvälisten sitoumusten ja hyvän hallintotavan periaatteiden kunnioittaminen muodostavat pohjan näille periaatteillemme.

Kansainvälisessä liiketoiminnassa on tärkeätä toimia moraalisesti ja eettisesti kestävällä tavalla. Olemme sitoutuneet toimimaan yhteiskuntavastuunsa tuntevana yrityksenä, joka toimii vastuullisesti tukien kestävää kehitystä. Tavoitteenamme on jatkuvasti parantaa omaa toimintaamme.

4.2 Taloudelliset tiedot

Pörssiyhtiönä noudatamme kaikkea pörssilistattuihin yhtiöihin liittyvää lainsäädäntöä.

Kirjanpidossa ja raportoinnissa noudatamme kansallisia lakeja ja yleisesti hyväksyttyjä tilinpäätösstandardeja. Näiden perusteella teemme vastuullisia päätöksiä sekä annamme totuudenmukaiset, täydelliset, ajantasaiset ja täsmälliset tiedot toiminnastamme.

Kirjaamme liiketoimet täydellisesti ja oikein yhtiön kirjanpitoon. Kaikenlaiset virheelliset ja tapahtuman tosiasiallisen luonteen vastaiset kirjaukset ovat kiellettyjä. Toimimme rahanpesua koskevan lainsäädännön vaatimalla tavalla.

4.3 Sisäpiirisäännökset

Noudatamme sisäpiiriasioissa Suomen lainsäädäntöä, arvopaperipaperimarkkinalakia, Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetusta markkinoiden väärinkäytöstä (MAR) täydentävine määräyksineen sekä Helsingin Pörssin sisäpiiriohjetta. Nokian Renkaiden hallitus on hyväksynyt yhtiön oman sisäpiiriohjeen.

4.4 Luottamukselliset tiedot

Suojaamme sekä omia että yhteistyökumppaniemme liikesalaisuuksia ja muita luottamuksellisia tietoja. Henkilöstömme tai yhteistyökumppanimme eivät saa luvattomasti paljastaa tai käyttää tällaisia tietoja.

4.5 Yksityisyyden suoja

Kunnioitamme yksityisyyden suojaa ja noudatamme tietosuojalakeja. Työntekijöiden, asiakkaiden ja yhteistyökumppanien sekä muiden tahojen antamia henkilötietoja käytetään vain tietosuojalakien määräämällä tavalla.

4.6 Lahjonnantorjunta

Emme hyväksy toiminnassamme minkäänlaista lahjontaa. Työntekijämme tai heidän lähipiirinsä eivät saa antaa, vastaanottaa tai muuten hyväksyä sellaisia etuja, lahjoja tai vieraanvaraisuutta, joka voi vaikuttaa epäasiallisesti päätöksentekoon työssä.

Suhteessa viranomaisiin noudatamme erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta etujen, lahjojen ja vieraanvaraisuuden tarjoamisessa.

4.7 Yhtiön omaisuuden suojaaminen

Suojaamme yhtiön taloudellista, aineellista ja immateriaalista omaisuutta, kuten esimerkiksi yhtiön liikesalaisuuksia, tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä, patentteja, työvälineitä ja kiinteistöjä. Nokian Renkaiden omaisuutta tulee käyttää huolellisesti ja vain yhtiön liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen. Yhtiön omaisuuden käyttäminen omiin tarkoituksiin tai yhtiön vahingoksi on kiellettyä.

4.8 Eturistiriidat

Olemme lojaaleja yhtiötä kohtaan kaikessa toiminnassamme. Eturistiriita muodostuu, jos työntekijällä tai tämän läheisellä taholla on henkilökohtainen, taloudellinen tai muu intressi, joka voi olla Nokian Renkaiden edun vastainen. Työntekijämme tulee ilmoittaa esimiehelleen mahdolliset eturistiriidat etukäteen ennen asiassa etenemistä.

Valitsemme työntekijät ja yhteistyökumppanit osaamisen ja ammattitaidon perusteella. Sukulaisia, ystäviä tai tuttavia sekä heidän edustamiaan yhtiöitä emme palkkaa tai tee sopimuksia heidän kanssaan sen perusteella, että heillä on henkilökohtaisia suhteita henkilökuntaamme. Tällaisessa tilanteessa työntekijämme, jolla on eturistiriita, ei voi olla mukana päättämässä työntekijän tai yhteistyökumppanin valinnasta.

4.9 Kilpailulainsäädäntö

Me Nokian Renkailla tuemme reilua ja avointa kilpailua. Noudatamme soveltuvaa kilpailulainsäädäntöä, emmekä hyväksy sen rikkomista. Kaikkien työntekijöidemme tulee välttää tilanteita, jotka voivat johtaa kilpailulainsäädännön rikkomiseen. Työntekijöidemme on huomioitava kaikessa toiminnassaan yhtiömme kilpailulainsäädäntöä koskevat ohjeet.

4.10 Pakotteet ja muut kaupparajoitukset

Noudatamme rajat ylittävässä kaupassa pakotteita ja muita kaupparajoituksia sekä niiden asettamia rajoituksia tuotteiden viennissä ja tuonnissa.

4.11 Toiminta yhteistyökumppanien kanssa

Tunnistamme yhteistyökumppanimme ja edellytämme heidän toimivan eettisesti, vastuullisesti ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Vaadimme yhteistyökumppaniemme toimivan lainsäädännön ja kansainvälisten ihmisoikeuksia, työolosuhteita ja ympäristöä koskevien sääntöjen ja periaatteiden mukaisesti.

5 VASTUULLINEN VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI

5.1 Viestintä ja markkinointi

Tavoitteenamme on mahdollisimman tehokas yhteydenpito henkilöstön ja sidosryhmien kanssa. Viestimme aina luotettavasti, tasapuolisesti ja ajantasaisesti.

Kaikki työntekijämme edustavat Nokian Renkaita, sen toimintoja ja toimintaa sopivalla tavalla suhteessa eri sidosryhmiin.

Markkinoimme hyvän tavan mukaisesti ja annamme markkinoinnissamme totuudenmukaista tietoa.

5.2 Sponsorointi ja lahjoitukset

Sponsoroinnilla pyrimme edistämään liiketoimintaa ja parantamaan yhtiön tunnettavuutta. Sponsorointimme on rehellistä sekä lakien ja hyvän liiketavan mukaista. Kaikkien sponsorikohteidemme tulee tukea yhtiön arvoja ja yrityskuvaa.

Nokian Renkailla voimme tehdä lahjoituksia myös yleishyödylliseen tarkoitukseen yhtiön määrittelemien periaatteiden mukaisesti.

Nokian Renkaat ei tue rahallisesti poliittisia puolueita, ryhmiä tai yksittäisiä poliitikkoja.

6 EPÄILLYISTÄ RIKKOMUKSISTA ILMOITTAMINEN

Jokaisella Nokian Renkaiden työntekijällä on velvollisuus tuntea nämä periaatteet ja niihin liittyvät tarkemmat ohjeet, sekä noudattaa niitä.

Mikäli Nokian Renkaiden työntekijänä havaitset tai epäilet taloudellisen väärinkäytöksen tapahtuneen tai havaitset näiden periaatteiden vastaista menettelyä, käänny viipymättä oman esimiehesi puoleen. Esimiehesi tulee ryhtyä asiassa viipymättä toimiin. Voit olla myös yhteydessä sisäiseen tarkastukseen, lakiasiainyksikköön tai HR-yksikköön.

Mikäli kyse on työympäristöön tai henkilöstöasioihin liittyvistä tulkintatilanteista tai muista vastaavista kysymyksistä, tulee sinun ottaa ensisijaisesti yhteyttä Nokian Renkaiden HR-yksikköön.

Epäillyistä rikkomuksista voi aina ilmoittaa myös sähköpostitse osoitteeseen [email protected] taikka postitse Nokian Renkaat Oyj, Compliance–asiat, PL 20, 37101. Nämä ilmoituskanavat ovat lisäksi kaikkien yhtiön ulkopuolisten käytössä.

Ensisijaisesti ilmoitukset tulee tehdä omalla nimellä, jotta asian jatkoselvittäminen on tehokkaampaa. Ilmoituksen voi kuitenkin tehdä myös nimettömänä.

Me Nokian Renkailla sitoudumme selvittämään kaikki ilmoitukset huolellisesti ja ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin ilmoituksen johdosta tulipa yhteydenotto mitä kautta tahansa. Emme hyväksy, että ilmoituksen tehneelle aiheutuu ilmoituksen johdosta minkäänlaista epäasiallista kohtelua.

On kiellettyä tehdä ilmoituksia kiusantekomielessä tai muutoin virheellisin tiedoin.

Ilmoitusjärjestelmässä olevat henkilötiedot on suojattu sivullisten asiattomalta pääsyltä tietoihin. Nokian Renkailla käsittelemme ilmoitusjärjestelmään annettuja henkilö- ja muita tietoja ehdottoman luottamuksellisesti ja siten kuin tietosuojalainsäädännössä edellytetään. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat tietosuojaselosteistamme.

Ilmoituskanavaa koskevat lisäksi Nokian Renkaiden Whistle-blowing – ohjeet.