Hallinnointi

Nokian Renkaat on suomalainen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Nokia. Emoyhtiö Nokian Renkaat Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Nokian Renkaat -konsernin. Vastuu konsernin hallinnosta ja toiminnasta on emoyhtiö Nokian Renkaat Oyj:n hallintoelimillä, joita ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja.

Nokian Renkaiden hallintoa ja päätöksentekoa säätelevät Suomen osakeyhtiölaki, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevat lait ja säännökset, yhtiön yhtiöjärjestys, hallituksen ja valiokuntien työjärjestykset, yhtiön toimintapolitiikat ja muut ohjeistukset sekä Nasdaq Helsinki Oy:n, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ja Finanssivalvonnan säännöt ja ohjeet.

Vuonna 2023 Nokian Renkaat noudatti täysin Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaisemaa hallinnointikoodia 2020 ja tämän koodin sisältämiä suosituksia. Hallinnointikoodi 2020 on saatavilla osoitteesta cgfinland.fi/hallinnointikoodit/.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Nokian Renkaat on laatinut vuoden 2023 selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (pdf) hallinnointikoodi 2020:n mukaisesti, ja sen on hyväksynyt yhtiön hallitus.

Yhtiön tilintarkastajan mukaan selvitys ja siihen liittyvät kuvaukset raportointiin liittyvistä sisäisistä kontrolleista ja riskien hallinnasta vastaavat taloudellista raportointiprosessia. Selvitystä ei päivitetä tilikauden aikana, mutta ajantasaisia tietoja päivitetään yhtiön nettisivuille. 

Nokian Renkaat on laatinut myös erillisen palkitsemisraportin 2023 (pdf) hallinnointikoodi 2020:n mukaisesti. 

Arkisto

Nokian Renkaiden julkaisemat selvitykset yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on luettavissa pdf:nä alla olevien linkkien kautta. 

2023 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 20142013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005