FacebookInstagramLinkedInmenu-iconPinicon-playscroll-downsearchTwitterShapeYouTube
Menu

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 20142013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Lataa tästä hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Vuonna 2019 Nokian Renkaat Oyj (jäljempänä Nokian Renkaat tai yhtiö) noudatti täysin Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa hallinnointikoodia, joka tuli voimaan 1.1.2016 (Hallinnointikoodi 2015). Vuoden 2020 tammikuun 1. päivästä alkaen Nokian Renkaat noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa hallinnointikoodia, joka tuli voimaan 1.1.2020 (Hallinnointikoodi 2020) ja tämän koodin sisältämiä suosituksia. Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Hallinnointikoodi 2020:n mukaisesti. Hallinnointikoodit 2015 ja 2020 ovat kokonaisuudessaan saatavilla osoitteesta www.cgfinland.fi. Yhtiö noudattaa Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia lakeja ja säännöksiä, yhtiön yhtiöjärjestystä, hallituksen ja valiokuntien työjärjestyksiä, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ja Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita.

Yhtiö julkaisee selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä erillisenä dokumenttina sekä osana toimintakertomusta. Selvitys sisältää myös Palkka- ja palkkioselvityksen, joka on laadittu Hallinnointikoodin 2015 mukaisesti siltä osin kuin sovellettava lainsäädäntö ja Hallinnointikoodi 2020 sen sallivat. 

Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmän perustana on yhtiökokouksen, yhtiöjärjestyksen, hallituksen sekä toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän, edellä mainitun lainsäädännön ja sääntelyn sekä konsernin toimintapolitiikkojen, ohjeistusten ja toimintatapojen muodostama kokonaisuus. Yhtiön hallitus on hyväksynyt selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Yhtiön tilintarkastajan mukaan selvitys ja siihen liittyvät kuvaukset raportointiin liittyvistä sisäisistä kontrolleista ja riskien hallinnasta vastaavat taloudellista raportointiprosessia. Selvitystä ei päivitetä tilikauden aikana, mutta ajantasaisia tietoja päivitetään yhtiön verkkosivuille www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/.