riskienhallinta, Sisäinen valvonta ja tilintarkastus

RISKIENHALLINTA

Nokian Renkailla on käytössä hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka, joka tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista ja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden. Konsernin riskienhallintapolitiikka keskittyy sekä liiketoiminnan mahdollisuuksiin liittyvien riskien, että konsernin tavoitteiden saavuttamista uhkaavien riskien hallintaan muuttuvassa toimintaympäristössä.

Riskienhallinnan prosessit ja vastuut

Riskienhallinnan prosessissa riskit pyritään tunnistamaan ja arvioimaan, jonka jälkeen suunnitellaan ja toteutetaan käytännön toimenpiteet ja jatkuva valvonta kunkin riskin osalta. Toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi riskin välttäminen, sen pienentäminen eri keinoin tai riskin siirtäminen vakuutuksin tai sopimuksin. Valvontatoiminnoilla ja
-toimenpiteillä tarkoitetaan varmistavia ja varmentavia menettelyjä, joilla pienennetään riskejä ja varmistetaan riskienhallintatoimenpiteiden suorittaminen.

Vastuu riskien tunnistamisesta, arvioinnista ja suurelta osin niiden hallinnasta on delegoitu liiketoimintayksiköille ja -alueille sekä tukitoiminnoille. Rahoitus on vastuussa riskinhallintaprosessien, -menetelmien ja -työkalujen kehittämisestä ja ylläpidosta. Yhtiön hallitus seuraa ja arvioi tarkastusvaliokunnan avustamana yhtiön riskienhallinta-järjestelmien tehokkuutta ja valvoo yhtiön strategiaan ja toimintoihin liittyvien riskien arviointia ja hallintaa. Tarkastusvaliokunta valvoo, että riskienhallintatoimenpiteet ovat riskien-hallintapolitiikan mukaiset. Riskianalyysissä esiin nousevat seikat huomioidaan prosessien, vaatimustenmukaisuuden ja valvonnan kehityksessä sekä sisäisten tarkastusten suunnittelussa. Yhtiön hallitus käsittelee merkittävimpiä riskejä vuosittain strategiaprosessin yhteydessä.
Riskienhallinta käytännössä (englanninkielinen)

Avainriskit

Nokian Renkaiden keskeiset riskit on luokiteltu strategisiin, toiminnallisiin, rahoituksellisiin ja vahinkoriskeihin.

Strategiset liiketoimintariskit liittyvät asiakassuhteisiin, kilpailijoiden toimintaan, politiikkaan ja lainsäädäntöön liittyviin riskeihin, maine- ja maariskeihin, brändiin, tuotekehitykseen, ilmastonmuutokseen ja vastuullisuuteen sekä investointeihin.

Toiminnalliset riskit liittyvät joko puutteisiin tai virheisiin Yhtiön prosesseissa, henkilöstön toiminnassa tai järjestelmissä, sopimusriskeihin, vaatimusten noudattamattomuuteen tai ulkoisiin tapahtumiin, kuten esimerkiksi ennalta tunnistamattomiin toimintaympäristön muutoksiin, kyber- ja tietoturvauhkiin, toimitusketjun hallintaan tai raaka-ainehintojen muutoksiin.

Rahoitusriskit liittyvät korko- ja valuuttamarkkinoiden liikkeisiin, likviditeettiin ja jälleenrahoitukseen sekä vastapuoli- ja saatavariskeihin.

Vahinkoriskit ovat peräisin omaisuuden menetyksestä, liiketoiminnan keskeytymisestä, puutteista tai virheistä työntekijöiden turvallisuudessa tai ympäristöasioiden hallintajärjestelmissä.

Nokian Renkaiden toimintaan kohdistuvia merkittävimpiä riskejä ovat kuluttajien luottamukseen sekä makrotaloudellisiin ja geopoliittisiin olosuhteisiin liittyvät riskit. Poliittiset epävarmuustekijät voivat aiheuttaa merkittäviä häiriöitä ja ylimääräisiä kaupan esteitä sekä vaikuttaa yhtiön myynti- ja luottoriskiin. Rengasmarkkinat kehittyvät vastatakseen muuttuviin kulutustarpeisiin. Epäonnistuminen uusien tuotteiden ja palveluiden innovoimisessa ja kehittämisessä tai myyntikanavan muutoksiin tai uusiin teknologioihin sopeutumisessa voivat vaikuttaa haitallisesti taloudelliseen tulokseen. Odottamattomat tuotanto- tai toimituskatkokset tuotantolaitoksissa tai keskeytykset logistiikassa voivat vaikuttaa merkittävästi sesonkimyyntiin.
Yritysriskit (englanninkielinen)

Nokian Renkaiden riskianalyysissä kiinnitetään erityisesti huomiota yhteiskuntavastuuriskeihin. Tietoturvaan ja -suojaan liittyvät analyysit ja hankkeet ovat jatkuvasti painopistealueina. 

Lue lisää riskeistä viimeisimmästä osavuosikatsauksestamme.

SISÄINEN VALVONTA

Nokian Renkaiden sisäisen valvonnan järjestelmien tarkoituksena on varmistaa, että yhtiön toiminta on voimassa olevien lakien ja määräysten sekä yhtiön liiketoimintaperiaatteiden mukaista. Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvän sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että Yhtiön julkistamat taloudelliset raportit on laadittu Yhtiön soveltamien laskentaperiaatteiden mukaisesti ja että ne antavat olennaisesti oikeat tiedot konsernin taloudellisesta tilasta sekä varmistaa, että taloudellinen raportointi on täsmällistä ja luotettavaa.

Nokian Renkaissa on määritelty alla mainituille toiminnan keskeisille yksiköille konsernin laajuisesti noudatettavat toimintapolitiikat ja ohjeet, joiden tarkoituksena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista.

  • Nokian Renkaiden liiketoiminnot koostuvat kolmesta yksiköstä, jotka ovat Henkilöautonrenkaat, Raskaat Renkaat ja Vianor. Henkilöautonrenkaat-liiketoimintayksikkö on jaettu edelleen liiketoiminta-alueisiin, joita ovat Pohjoismaat, muu Eurooppa, Pohjois-Amerikka sekä Venäjä ja Aasia.
  • Raskaat Renkaat- ja Henkilöautonrenkaat-liiketoimintayksiköt vastaavat omasta toiminnastaan, sen tuloksesta, riskienhallinnasta, taseesta ja investoinneista eri funktioiden tukemana.
  • Konserniin kuuluvat myyntiyhtiöt toimivat tuotteiden jakelukanavana paikallisilla markkina-alueilla.
  • Tytäryhtiöt ovat vastuussa omasta päivittäisestä toiminnastaan ja hallinnostaan. Ne raportoivat kyseisen liiketoiminta-alueen johtajalle ja Vianor-ketju raportoi Vianor-liiketoimintayksikön johtajalle.

Hallitus vastaa sisäisen valvonnan toimivuudesta. Valvontamekanismeja ohjaa johto ja niitä toteuttaa koko organisaatio. Sisäinen valvonta on kiinteä osa konsernin toimintaa kaikilla tasoilla. Päävastuu valvonnasta on yhtiön operatiivisella johdolla. Jokainen esimies on velvollinen järjestämään vastuullaan olevassa toiminnassa riittävän valvonnan ja seuraamaan sen toimivuutta jatkuvasti. Talousjohtaja vastaa taloushallinnon ja raportoinnin prosessien sekä niiden sisäisen valvonnan järjestämisestä. Konsernin sisäisen ja ulkoisen laskennan vastuut on keskitetty emoyhtiön talousfunktioon, joka vastaa muun muassa eri alueiden talousinformaation tuottamisesta ja sen oikeellisuudesta.

Konsernitilinpäätöksen (IFRS) laatimisprosessi siihen liittyvine valvontatoimenpiteineen sekä raportointiprosessiin liittyvät toimenkuvat ja vastuualueet on määritelty. Yhtiön talousfunktio tuottaa konsernitason ja eri alueiden konsolidoinnit ja informaation. Kukin konsernin juridinen yhtiö tuottaa yhtiön talousosaston valvonnassa oman informaationsa laadittuja ohjeita ja paikallista lainsäädäntöä noudattaen. Tilinpäätösstandardien tulkinta ja soveltaminen on keskitetty konsernin emoyhtiön talousfunktioon, joka myös valvoo näiden standardien noudattamista.

Tehokas sisäisen valvonnan järjestelmä vaatii riittävää, oikea-aikaista ja luotettavaa tietoa, jotta johto pystyy seuraamaan tavoitteiden saavuttamista ja valvontamekanismien tehokkuutta. Tämä kattaa sekä taloudellisen että muun informaation, tietojärjestelmien kautta saatavan tiedon sekä muuten sisäisesti ja ulkoisesti välitettävän tiedon. Taloushallinnon ohjeistus ja muu ohjeistus on jaettu intranetissä, ja henkilöstölle järjestetään tarvittaessa koulutusta ohjeistukseen liittyen. Kommunikointi liiketoimintayksiköiden kanssa on jatkuvaa. Yhtiön tulosta seurataan sisäisesti kuukausiraportoinnilla, jota täydennetään päivitetyillä ennusteilla. Tuloksesta tiedotetaan henkilöstölle välittömästi virallisten pörssitiedotteiden julkistamisen jälkeen.

SISÄINEN TARKASTUS

Nokian Renkaiden sisäinen tarkastus arvioi ja tarkastaa suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja hallintoprosessien tehokkuutta. Sisäinen tarkastus on itsenäinen ja objektiivinen toiminto, jonka tavoitteena on auttaa organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa. Sisäisen tarkastuksen toimintaperiaatteet on vahvistettu yhtiön hallituksen hyväksymässä sisäisen tarkastuksen työjärjestyksessä.

Konsernin sisäisen tarkastuksen toimintoa johtaa hallituksen alaisuudessa toimiva sisäinen tarkastaja (CAE). Sisäisen tarkastuksen painopistealueet hyväksytään vuosittain hallituksessa. Tarkastustoimeksiannot pohjautuvat yhtiön liiketoimintojen ja yksiköiden keskeisiin strategisiin painopistealueisiin ja niihin liittyviin riskeihin. Sisäisen tarkastuksen toiminta kattaa kaikki Nokian Renkaat -konsernin liiketoiminnot, yksiköt ja prosessit. Sisäinen tarkastaja raportoi havainnoistaan ja sovituista kehitystoimenpiteistä tarkastusvaliokunnalle, hallitukselle, toimitusjohtajalle, talous- ja rahoitusjohtajalle ja Yhtiön johdolle. Yhtiön hallitus seuraa ja arvioi sisäisen tarkastuksen tehokkuutta.

Vuonna 2021 sisäinen tarkastus keskittyi arvioimaan mm. eri liiketoiminta-alueiden ja maaorganisaatioiden
toimintaa ja riskejä, hallinnointijärjestelyjä, riskienhallintaa, yritysvastuu- ja tietoturvallisuusasioita, eräitä väärinkäytösriskejä ja -tapauksia sekä COVID-19-pandemian hallintaa konsernissa. Vianorin sisäinen
tarkastus keskittyy myyntipisteiden ohjaamiseen ja toimintojärjestelmän mukaisen toiminnan varmistamiseen ja raportoi konsernin sisäiselle tarkastajalle sekä maajohtajille. 

Sisäisen tarkastuksen fokusalueita on kuvattu vuosittain Nokian Renkaiden selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

LÄHIPIIRILIIKETOIMET

Yhtiöllä on käytännöt, joiden avulla voidaan tunnistaa ja määritellä sen lähipiiri, ja se arvioi ja seuraa lähipiirin liiketoimia varmistaakseen, että kaikki eturistiriidat sekä yhtiön päätöksentekoprosessi otetaan huomioon asianmukaisella tavalla. Tarkastusvaliokunta tarkkailee ja arvioi, miten sopimukset ja muut oikeustoimet yhtiön ja sen lähipiirin välillä noudattavat normaalin liiketoiminnan vaatimuksia ja toisistaan riippumattomien osapuolten välillä noudatettavia ehtoja sovellettavien lakien ja säännösten mukaisesti. Yhtiön taloushallinto seuraa ja valvoo lähipiirin liiketoimia osana yhtiön normaaleja raportointi- ja valvontamenettelyjä ja raportoi säännöllisesti tarkastusvaliokunnalle.

Yhtiöllä on vain normaaliin liiketoimintaan kuuluvia lähipiiriliiketoimia ja niistä annetaan tiedot toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa. Päätöksentekomenettelyt on lisäksi jäsennelty siten, että eturistiriidat vältetään. Mikäli yhtiöllä olisi liiketoimia, jotka eivät kuuluisi sen normaaliin liiketoimintaan tai joissa ei noudatettaisi toisistaan riippumattomien osapuolten välillä noudatettavia ehtoja, tällaiset liiketoimet on käsiteltävä tarkastusvaliokunnassa, hyväksyttävä hallituksessa ja niistä kerrotaan taloudellisessa katsauksessa sekä tilinpäätöksen liitetiedoissa.

TILINTARKASTUS

Tilintarkastajalla on tärkeä rooli osakkeenomistajien nimittämänä valvovana elimenä. Tilintarkastukset antavat osakkeenomistajille puolueettoman mielipiteen tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen tekotavasta sekä yhtiön kirjanpidosta ja hallinnosta. Voimassa olevien säännösten mukaisten tehtäviensä lisäksi tilintarkastaja raportoi tarkastushavainnoistaan konsernin johdolle.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin vuoden 2021 varsinaisessa yhtiökokouksessa tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Järventausta. Tilintarkastajan toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. 

Tilikaudella 2021 yhtiön tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Järventausta. Nokian Renkaat -konsernin tilintarkastuspalkkiot olivat vuonna 2021 yhteensä 659 804 euroa. Muista palveluista tilintarkastusyhteisölle maksetut palkkiot olivat yhteensä 94 282 euroa.