riskienhallinta, Sisäinen valvonta ja tilintarkastus

RISKIENHALLINTA

Nokian Renkailla on käytössä hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka, joka tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista ja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden. Konsernin riskienhallintapolitiikka keskittyy sekä liiketoiminnan mahdollisuuksiin liittyvien riskien, että konsernin tavoitteiden saavuttamista uhkaavien riskien hallintaan muuttuvassa toimintaympäristössä.

Riskienhallinnan prosessit ja vastuut

Riskienhallinnan prosessissa riskit pyritään tunnistamaan ja arvioimaan, jonka jälkeen suunnitellaan ja toteutetaan käytännön toimenpiteet ja jatkuva valvonta kunkin riskin osalta. Toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi riskin välttäminen, sen pienentäminen eri keinoin tai riskin siirtäminen vakuutuksin tai sopimuksin. Riskejä tunnistettaessa ja arvioitaessa niitä tarkastellaan vaikutusasteikolla 1–3 (matala, keskitaso, korkea) riskin toteutumisen todennäköisyyden perusteella, sekä taloudellisen vaikutuksen vakavuuden arvioinnin perusteella vakavuuden 1 (ei merkittäviä suoria menetyksiä tai maineen vahingoittumista, lyhytaikaiset tai paikalliset vaikutukset, lisätyö, arvo <0,1 miljoonaa euroa) ja vakavuuden 5 (tuhoisat menetykset, avainasiakkaiden tai markkina-alueiden menetykset, merkittävät brändivahingot, pitkäkestoiset tai kestoltaan jatkuvat vaikutukset, arvo >201 miljoonaa euroa) välillä. Valvontatoiminnoilla ja -toimenpiteillä tarkoitetaan varmistavia ja varmentavia menettelyjä, joilla pienennetään riskejä ja varmistetaan riskienhallintatoimenpiteiden suorittaminen.

Vastuu riskien tunnistamisesta, arvioinnista ja suurelta osin niiden hallinnasta on delegoitu liiketoimintayksiköille ja -alueille sekä tukitoiminnoille. Yhtiön intranetistä löytyy osana uusien työntekijöiden perehdytysohjelmaa riskienhallintaan liittyviä verkkokursseja mm. tietoturvasta, Nokian Renkaiden liiketoimintaperiaatteista, liikesalaisuuksista, sisäpiiritiedosta sekä vastuullisuudesta. Rahoitus on vastuussa riskinhallintaprosessien, -menetelmien ja -työkalujen kehittämisestä ja ylläpidosta.

Yhtiön hallitus seuraa ja arvioi tarkastusvaliokunnan avustamana yhtiön riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta ja valvoo yhtiön strategiaan ja toimintoihin liittyvien riskien arviointia ja hallintaa. Tarkastusvaliokunta valvoo, että riskienhallintatoimenpiteet ovat riskien-hallintapolitiikan mukaiset. Riskianalyysissä esiin nousevat seikat huomioidaan prosessien, vaatimustenmukaisuuden ja valvonnan kehityksessä sekä sisäisten tarkastusten suunnittelussa. Yhtiön hallitus käsittelee merkittävimpiä riskejä vuosittain.

Riskienhallinta käytännössä (englanniksi)

Avainriskit

Nokian Renkaiden keskeiset riskit on luokiteltu strategisiin, toiminnallisiin, rahoituksellisiin ja vahinkoriskeihin.

Strategiset liiketoimintariskit liittyvät asiakassuhteisiin, kilpailijoiden toimintaan, politiikkaan ja lainsäädäntöön liittyviin riskeihin, maine- ja maariskeihin, brändiin, tuotekehitykseen, ilmastonmuutokseen ja vastuullisuuteen sekä investointeihin.

Toiminnalliset riskit liittyvät joko puutteisiin tai virheisiin Yhtiön prosesseissa, henkilöstön toiminnassa tai järjestelmissä, sopimusriskeihin, vaatimusten noudattamattomuuteen tai ulkoisiin tapahtumiin, kuten esimerkiksi ennalta tunnistamattomiin toimintaympäristön muutoksiin, kyber- ja tietoturvauhkiin, toimitusketjun hallintaan tai raaka-ainehintojen muutoksiin.

Rahoitusriskit liittyvät korko- ja valuuttamarkkinoiden liikkeisiin, likviditeettiin ja uudelleenrahoitukseen sekä vastapuoli- ja luottoriskeihin.

Vahinkoriskit ovat peräisin omaisuuden menetyksestä, liiketoiminnan keskeytymisestä, puutteista tai virheistä työntekijöiden turvallisuudessa tai ympäristöasioiden hallintajärjestelmissä.

Nokian Renkaiden toimintaan kohdistuvia merkittävimpiä riskejä ovat kuluttajien luottamukseen sekä makrotaloudellisiin ja geopoliittisiin olosuhteisiin liittyvät riskit. Poliittiset epävarmuustekijät voivat aiheuttaa merkittäviä häiriöitä ja ylimääräisiä kaupan esteitä sekä vaikuttaa yhtiön myynti- ja luottoriskiin. Rengasmarkkinat kehittyvät vastatakseen muuttuviin kulutustarpeisiin. Epäonnistuminen suorituskykyyn ja turvallisuuteen liittyviin vaatimuksiin vastaamisessa, uusien tuotteiden ja palveluiden innovoimisessa ja kehittämisessä tai myyntikanavan muutoksiin tai uusiin teknologioihin sopeutumisessa voivat vaikuttaa haitallisesti taloudelliseen tulokseen. Suunnittelemattomat katkokset kriittisissä tietojärjestelmissä ja verkkopalveluissa voivat aiheuttaa häiriötilanteita ja haitata toiminnan jatkuvuutta. Odottamattomat tuotanto- tai toimituskatkokset tuotantolaitoksissa tai sen sopimusvalmistuskumppanien tuotantolaitoksissa voivat vaikuttaa negatiivisesti yhtiön liiketoimintaan. Keskeytykset logistiikassa voivat vaikuttaa merkittävästi tuotantoon ja sesonkimyyntiin.

Yritysriskit

Nokian Renkaiden riskianalyysissä kiinnitetään erityisesti huomiota yhteiskuntavastuuriskeihin. Tietoturvaan ja -suojaan  ja asiakkaiden tietoihin liittyvät selvitykset ja hankkeet ovat jatkuvasti painopistealueina. 

Lue lisää riskeistä viimeisimmästä osavuosikatsauksestamme.

SISÄINEN VALVONTA

Nokian Renkaiden sisäisen valvonnan järjestelmien tarkoituksena on varmistaa, että yhtiön toiminta on voimassa olevien lakien ja määräysten sekä yhtiön liiketoimintaperiaatteiden mukaista. Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvän sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että Yhtiön julkistamat taloudelliset raportit on laadittu Yhtiön soveltamien laskentaperiaatteiden mukaisesti ja että ne antavat olennaisesti oikeat tiedot konsernin taloudellisesta tilasta sekä varmistaa, että taloudellinen raportointi on täsmällistä ja luotettavaa.

Nokian Renkaissa on määritelty alla mainituille toiminnan keskeisille yksiköille konsernin laajuisesti noudatettavat toimintapolitiikat ja ohjeet, joiden tarkoituksena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista.

  • Nokian Renkaiden liiketoiminnot koostuvat kolmesta yksiköstä, jotka ovat Henkilöautonrenkaat, Raskaat Renkaat ja Vianor. Henkilöautonrenkaat-liiketoimintayksikkö on jaettu edelleen liiketoiminta-alueisiin, joita ovat Pohjoismaat, Keski-Eurooppa sekä Pohjois-Amerikka.
  • Raskaat Renkaat- ja Henkilöautonrenkaat-liiketoimintayksiköt vastaavat omasta toiminnastaan, sen tuloksesta, riskienhallinnasta, taseesta ja investoinneista eri funktioiden tukemana.
  • Konserniin kuuluvat myyntiyhtiöt toimivat tuotteiden jakelukanavana paikallisilla markkina-alueilla.
  • Tytäryhtiöt ovat vastuussa omasta päivittäisestä toiminnastaan ja hallinnostaan. Ne raportoivat kyseisen liiketoiminta-alueen johtajalle ja Vianor-ketju raportoi Vianor-liiketoimintayksikön johtajalle.

Hallitus vastaa sisäisen valvonnan toimivuudesta. Valvontamekanismeja ohjaa johto ja niitä toteuttaa koko organisaatio. Sisäinen valvonta on kiinteä osa konsernin toimintaa kaikilla tasoilla. Päävastuu valvonnasta on yhtiön operatiivisella johdolla. Jokainen esihenkilö on velvollinen järjestämään vastuullaan olevassa toiminnassa riittävän valvonnan ja seuraamaan sen toimivuutta jatkuvasti. Talousjohtaja vastaa taloushallinnon ja raportoinnin prosessien sekä niiden sisäisen valvonnan järjestämisestä. Konsernin sisäisen ja ulkoisen laskennan vastuut on keskitetty emoyhtiön talousfunktioon, joka vastaa muun muassa eri alueiden talousinformaation tuottamisesta ja sen oikeellisuudesta.

Konsernitilinpäätöksen (IFRS) laatimisprosessi siihen liittyvine valvontatoimenpiteineen sekä raportointiprosessiin liittyvät toimenkuvat ja vastuualueet on määritelty. Yhtiön talousfunktio tuottaa konsernitason ja eri alueiden konsolidoinnit ja informaation. Kukin konsernin juridinen yhtiö tuottaa yhtiön talousosaston valvonnassa oman informaationsa laadittuja ohjeita ja paikallista lainsäädäntöä noudattaen. Tilinpäätösstandardien tulkinta ja soveltaminen on keskitetty konsernin emoyhtiön talousfunktioon, joka myös valvoo näiden standardien noudattamista.

Tehokas sisäisen valvonnan järjestelmä vaatii riittävää, oikea-aikaista ja luotettavaa tietoa, jotta johto pystyy seuraamaan tavoitteiden saavuttamista ja valvontamekanismien tehokkuutta. Tämä kattaa sekä taloudellisen että muun informaation, tietojärjestelmien kautta saatavan tiedon sekä muuten sisäisesti ja ulkoisesti välitettävän tiedon. Taloushallinnon ohjeistus ja muu ohjeistus on jaettu intranetissä, ja henkilöstölle järjestetään tarvittaessa koulutusta ohjeistukseen liittyen. Kommunikointi liiketoimintayksiköiden kanssa on jatkuvaa. Yhtiön tulosta seurataan sisäisesti kuukausiraportoinnilla, jota täydennetään päivitetyillä ennusteilla. Tuloksesta tiedotetaan henkilöstölle välittömästi virallisten pörssitiedotteiden julkistamisen jälkeen.

SISÄINEN TARKASTUS

Nokian Renkaiden sisäinen tarkastus arvioi ja tarkastaa suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja hallintoprosessien tehokkuutta. Sisäinen tarkastus on itsenäinen ja objektiivinen toiminto, jonka tavoitteena on auttaa organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa. Sisäisen tarkastuksen toimintaperiaatteet on vahvistettu yhtiön hallituksen hyväksymässä sisäisen tarkastuksen työjärjestyksessä.

Konsernin sisäisen tarkastuksen toimintoa johtaa tarkastusvaliokunnan alaisuudessa toimiva sisäinen tarkastaja (CAE). Sisäisen tarkastuksen painopistealueet hyväksytään vuosittain tarkastusvaliokunnassa. Tarkastustoimeksiannot pohjautuvat yhtiön liiketoimintojen ja yksiköiden keskeisiin strategisiin painopistealueisiin ja niihin liittyviin riskeihin. Sisäisen tarkastuksen toiminta kattaa kaikki Nokian Renkaat -konsernin liiketoiminnot, yksiköt ja prosessit. Sisäinen tarkastaja raportoi toiminnastaan tarkastusvaliokunnalle sekä hallinnollisesti talous- ja rahoitusjohtajalle. Yhtiön hallitus seuraa ja arvioi sisäisen tarkastuksen tehokkuutta.

LÄHIPIIRILIIKETOIMET

Nokian Renkaat määrittää ja seuraa lähipiiriään noudattaen kansainvälistä kirjanpitostandardia (IAS 24, lähipiirin tiedot) sekä muuta soveltuvaa sääntelyä. Yhtiöllä on käytännöt, joiden avulla voidaan tunnistaa ja määritellä sen lähipiiri, ja se arvioi ja seuraa lähipiirin liiketoimia varmistaakseen, että kaikki eturistiriidat sekä yhtiön päätöksentekoprosessi otetaan huomioon asianmukaisella tavalla. Tarkastusvaliokunta tarkkailee ja arvioi, miten sopimukset ja muut oikeustoimet yhtiön ja sen lähipiirin välillä noudattavat normaalin liiketoiminnan vaatimuksia ja toisistaan riippumattomien osapuolten välillä noudatettavia ehtoja sovellettavien lakien ja säännösten mukaisesti. Yhtiön taloushallinto seuraa ja valvoo lähipiirin liiketoimia osana yhtiön normaaleja raportointi- ja valvontamenettelyjä ja raportoi säännöllisesti tarkastusvaliokunnalle.

Yhtiöllä on vain normaaliin liiketoimintaan kuuluvia lähipiiriliiketoimia ja niistä annetaan tiedot vuosikertomuksessa. Päätöksentekomenettelyt on lisäksi jäsennelty siten, että eturistiriidat vältetään. Mikäli yhtiöllä olisi liiketoimia, jotka eivät kuuluisi sen normaaliin liiketoimintaan tai joissa ei noudatettaisi toisistaan riippumattomien osapuolten välillä noudatettavia ehtoja, tällaiset liiketoimet olisi käsiteltävä tarkastusvaliokunnassa, hyväksyttävä hallituksessa ja niistä kerrottaisiin vuosikertomuksessa.

TILINTARKASTUS

Tilintarkastajalla on tärkeä rooli osakkeenomistajien nimittämänä valvovana elimenä. Tilintarkastukset antavat osakkeenomistajille puolueettoman mielipiteen tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen tekotavasta sekä yhtiön kirjanpidosta ja hallinnosta. Voimassa olevien säännösten mukaisten tehtäviensä lisäksi tilintarkastaja raportoi tarkastushavainnoistaan konsernin johdolle.

Tilikaudella 2023 yhtiön tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Järventausta. Nokian Renkaat -konsernin tilintarkastuspalkkiot olivat vuonna 2023 yhteensä 1 081 000 euroa. Muista palveluista tilintarkastusyhteisölle maksetut palkkiot olivat yhteensä 24 000 euroa.

Vuonna 2023 yhtiökokous päätti valita uudelleen Yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut KHT Mikko Järventaustan toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.