Palkka- ja palkkioselvitys 2015

2014 | 2013 | 2012

Nokian Renkaat Oyj:ssä ylintä päätäntävaltaa käyttää yhtiökokous. Varsinaisessa yhtiökokouksessa valitaan hallituksen jäsenet ja päätetään hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja muista eduista. Palkkiot maksetaan rahana tai yhtiön osakkeina.

Hallituksen jäsenten palkitseminen vuonna 2015, euroa

Vuoden 2015 aikana maksettiin 8.4.2015 pidetyn yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle kiinteänä palkkiona 80 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 40 000 euroa. Vuosipalkkio maksettiin 50-prosenttisesti rahana ja 50-prosenttisesti yhtiön osakkeina. Valiokuntien ja hallituksen jäsenille maksettiin lisäksi kokouspalkkiona 600 euroa niistä kokouksista, joissa he olivat läsnä. Tilikauden 2015 aikana maksettiin palkkioina yhteensä 355 800 euroa (2014: 336 712 euroa), josta yhtiön osakkeina 4 873 kappaletta (5 350 kappaletta) eli yhteensä 139 874 euroa (150 281 euroa). Valiokuntien ja hallituksen jäsenille maksettiin lisäksi kokouspalkkiona yhteensä 55 800 euroa (36 000 euroa). Hallituksen jäsenet eivät ole saaneet muita taloudellisia etuuksia eivätkä he kuulu yhtiön optio- ja osakepalkkiojärjestelmien piiriin.

Hallitus kokoontui vuonna 2015 yhteensä 10 kertaa, ja jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: 

Petteri Walldén pj

10/10

100 %

Kim Gran (8.4.2015 saakka)

4/4

100 %

Hille Korhonen

10/10

100 %

Tapio Kuula (8.4.2015 alkaen)

6/6

100 %

Raimo Lind

10/10

100 %

Inka Mero

10/10

100 %

Risto Murto (8.4.2015 saakka)

4/4

100 %

Hannu Penttilä

10/10

100 %

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisjärjestelmä

Hallitus päättää konsernin toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkoista ja etuuksista nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen perusteella. Konsernin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja, tulosyksikkö- ja palvelufunktiojohto sekä Venäjän toiminnoista vastaavaa johtaja.

Kuukausipalkan lisäksi yhtiön toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille maksettavien kannustepalkkioiden määräytymisperusteet vahvistaa vuosittain hallitus palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan valmistelun perusteella.

Johtoryhmän jäsenten vuosibonus määräytyy konsernin liikevoitosta ja toiminnoille määriteltyjen KPI- mittareiden toteutumisasteesta. Toimintojen KPI-mittarit muodostuvat eri osatekijöistä, joita ovat mm. kannattava kasvu, kassavirta ja toiminnon prosessien tehokkuus. Vuosibonuksen määrä vaihtelee 30 – 50 prosenttiin vuosiansioista.

Muille konsernin johtoryhmän jäsenille kuin toimitusjohtaja maksettiin vuonna 2015 kiinteää palkkaa yhteensä 1 664 574 euroa sekä vuosibonuksia 199 572 euroa eli yhteensä 1 864 146 euroa. Vuonna 2015 johtoryhmälle (poislukien toimitusjohtaja) myönnettiin 143 400 osakeoptiota ja 78 000 osaketta.

Yhtiökokous päätti 8.4.2010 ja 11.4.2013 yhtiön henkilöstölle suunnatusta optio-järjestelmistä, jotka ovat osa yhtiön kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Hallitus päätti 29.4.2013 yhtiön avainhenkilöille suunnatusta osakepalkkiojärjestelmästä. Konsernin johtoryhmän jäsenet kuuluvat Nokian Renkaat Oyj:n optiojärjestelmien 2010 ja 2013 ja osakepalkkiojärjestelmän piiriin. Optiopalkkiojärjestelmien ehdot löytyvät yhtiön internetsivuilta osoitteesta https://www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/osake/optio-oikeudet/ ja tiedot osakepalkkiojärjestelmästä osoitteesta https://www.nokianrenkaat.fi/yritys/uutinen/nokian-renkaat-oyj-n-hallitus-paatti-avainhenkiloiden-kannustinjarjestelmasta/.

Toimitusjohtajan toimisuhteeseen kuuluvat taloudelliset etuudet

Hallitus nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtajan sekä päättää tämän palvelussuhteen ehdoista ja etuuksista, jotka määritellään kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa.

Toimitusjohtaja Ari Lehtorannalle maksettiin vuonna 2015 kiinteää palkkaa 687 942 euroa. Kiinteään palkkaan sisältyy 8 469 euroa luontoisetuja. Lisäksi toimitusjohtajalle maksettiin bonuksia 100 000 euroa. Vuonna 2015 toimitusjohtajalle myönnettiin 60 0000 osakeoptiota ja 33 800 osaketta.

Konsernin toimitusjohtaja kuuluu Nokian Renkaat Oyj:n optiojärjestelmien 2010 ja 2013 sekä osakepalkkiojärjestelmän piiriin. Optiopalkkiojärjestelmien ehdot löytyvät yhtiön internetsivuilta osoitteesta https://www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/osake/optio-oikeudet/ ja tiedot osakepalkkiojärjestelmästä osoitteesta https://www.nokianrenkaat.fi/yritys/uutinen/nokian-renkaat-oyj-n-hallitus-paatti-avainhenkiloiden-kannustinjarjestelmasta/.

Toimitusjohtajasopimuksessa toimitusjohtajan eläkeiäksi on määritelty 63 vuotta. Eläke määräytyy työntekijän eläkelain ja yhtiön ottaman maksuperusteisen eläkekapitalisaatiosopimuksen mukaisesti. Vuonna 2015 suoritettu maksu oli 132 000 euroa.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kuukautta. Yhtiön sanoessa sopimuksen irti on toimitusjohtajalla irtisanomisajan palkan lisäksi oikeus 18 kuukauden palkkaan ja muita etuja vastaavaan korvaukseen.