Menu

Sisäpiiriasiat

Nokian Renkaissa sovelletaan Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Tämän lisäksi Nokian Renkaat on antanut tämän ohjeen tarkentamaan joitakin nykyisen Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeessa mainittuja kohtia.

Yhtiö laatii erillisen luettelon johtotehtävissä toimivista henkilöistä ja heidän lähipiiriin kulloinkin kuuluvista henkilöistä. Nokian Renkaissa markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisia johtotehtävissä toimivia henkilöitä ovat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, talousjohtaja, liiketoiminta-alueiden johtajat henkilöautonrenkaat liiketoimintayksikössä, Nokian Raskaat Renkaat liiketoimintayksikön johtaja ja Vianor liiketoimintayksikön johtaja. Nämä henkilöt ovat velvollisia ilmoittamaan lähipiirilleen heitä koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta. Henkilön määrittely yhtiössä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen tarkoittamalla tavalla johtotehtävissä toimivaksi henkilöksi, jolla on ilmoitusvelvollisuus liiketoimistaan, ei vaadi johtotehtävissä toimivan henkilön suostumusta.

Yhtiö ei ylläpidä erillistä pysyviä sisäpiiriläisiä koskevaa sisäpiiriluetteloa, vaan kaikki sisäpiirihankkeisiin kuuluvat henkilöt lisätään hankekohtaisiin sisäpiiriluetteloihin.

Yhtiö pitää hankekohtaista sisäpiiriluetteloa henkilöistä, joilla on sisäpiiritietoa yksittäisestä hankkeesta mukaan lukien ulkopuoliset neuvonantajat. Yhtiö ylläpitää hankekohtaista sisäpiiriluetteloa joko yhtiössä manuaalisesti tai Euroclear Finland Oy:n sähköisessä järjestelmässä.

Nokian Renkaiden sisäpiirivastaavana toimii lakiasiainjohtaja. Sisäpiiriluettelon hoitajana toimii talousjohtajan assistentti. Kaupankäyntirajoituksen sekä liiketoimien ilmoitus- ja julkistamisvelvollisuuden hoitamisesta vastaa lakiasiainjohtaja. Talousjohtaja toimii sekä lakiasiainjohtajan että talousjohtajan assistentin varahenkilönä sisäpiiriasioissa.

Sisäpiirivastaava valvoo johtotehtävissä toimivien sekä heidän lähipiirinsä kaupankäyntiä ja ilmoitusvelvollisuutta. Sisäpiirivastaava tarkistuttaa johtotehtävissä toimivilta sekä heidän lähipiiriläisiltään ilmoitettavat tiedot vähintään kerran vuodessa.

Yhtiön johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava kaikki liiketoimensa yhtiön rahoitusvälineillä yhtiölle ja Finanssivalvonnalle. Johtotehtävissä toimiva henkilö voi valtuuttaa yhtiön tekemään puolestaan ilmoituksen Finanssivalvonnalle.

Yhtiön johtotehtävissä toimiva henkilö ei saa tehdä kauppoja yhtiön rahoitusvälineillä 30 vuorokautta ennen yhtiön tilinpäätöstiedotteen tai osavuosikatsauksen julkistamista (”suljettu ikkuna”).

Myöskään henkilö, joka osallistuu yhtiön taloudellisten raporttien valmisteluun, laatimiseen ja/tai julkistamiseen ei saa tehdä kauppoja yhtiön rahoitusvälineillä 30 vuorokautta ennen yhtiön tilinpäätöstiedotteen tai osavuosikatsauksen julkistamista (”suljettu ikkuna”). Edellä mainittu kaupankäyntikielto koskee myös henkilöitä, jotka käsittelevät Nokian Renkaat konsernin raportointia ja ennusteita ja joilla on pääsy konsernitason lukuihin eri järjestelmien kautta.

Suljettu ikkuna päättyy osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamishetkellä.

Kun valmisteltava asiakokonaisuus tai järjestely on nimetty hankkeeksi ja siitä on laadittu hankekohtainen sisäpiiriluettelo, luetteloon merkityiltä henkilöiltä on kielletty kaikki kaupankäynti yhtiön rahoitusvälineillä hankkeen raukeamiseen tai julkistamiseen saakka.

Kaupankäyntirajoitukset koskevat paitsi sisäpiiriläistä itseään, myös hänen edunvalvonnassaan olevia henkilöitä sekä määräysvaltayhteisöjä. Sisäpiiriläisellä on vastuu kaupankäyntirajoitusten noudattamisesta myös silloin, kun hänen arvopapereidensa ja muiden rahoitusvälineidensä hoito on annettu toisen, esimerkiksi salkunhoitajan, tehtäväksi.

Sisäpiirin omistukset

3.7.2016 alkaen Nokian Renkaat julkaisee kaikki johtotehtävissä toimivien henkilöiden liiketoimet yhtiön rahoitusvälineillä pörssitiedotteella Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU), N:o 596/2014,”MAR”)) mukaisesti.

Pörssitiedotteet  Johtotehtävissä toimivien henkilöiden omistus 2.7.2016 saakka

Johtotehtävissä toimivien henkilöiden liiketoimet

3.7.2016 alkaen yhtiön johtotehtävissä toimivia henkilöitä pyydetään ilmoittamaan Nokian Renkaille kaupankäynnistään yhtiön rahoitusvälineillä.

Yksityiskohtaiset ohjeet liiketoimien ilmoittamisesta