Vastuullisuus on liiketoiminnan ytimessä

Vastuullisuus on liiketoiminnan ytimessä

Vastuullisuus on erottamaton osa Nokian Renkaiden pohjoisia arvoja ja perintöä. Haluamme, että Nokian Renkaat nähdään alalla vastuullisuuden edelläkävijänä, joka synnyttää lisäarvoa ihmisille, taloudelle ja ympäristölle.

Vastuullisen liiketoiminnan kautta Nokian Renkaat voi tarjota turvaa kaikille sidosryhmilleen, kuten työntekijöille, asiakkaille, paikallisille yhteisöille, osakkeenomistajille, ympäristölle, toimittajille, loppukäyttäjille ja paikallishallinnoille.

arvomme

Vastuullisuuden johtamista Nokian Renkailla ohjaavat yhtiön arvot:

VÄLITÄMME: Välitämme ja huolehdimme toisistamme sekä kuluttajista, asiakkaista, kumppaneista ja ympäristöstä.

INNOVOIMME: Olemme ylpeitä pioneerihengestämme, ja luomme uutta rohkeasti.

MENESTYMME YHDESSÄ: Toimimme tiiminä, pyrimme jatkuvaan parantamiseen ja teemme huipputuloksia yhdessä.

Vastuullisuustavoitteet ohjaavat tekemistämme

Päivittäistä vastuullisuuden kehittämistä ohjaamme koko konsernin vastuullisuustavoitteiden sekä päivitettävän tiekarttasuunnitelman avulla. 

Vastuullisuustoimia johtaa SVP Operation Excellance, joka on konsernin johtoryhmän jäsen. Konsernin vastuullisuuden ohjausryhmä valvoo ja seuraa konsernissa tehtävää vastuullisuustyötä. Ohjausryhmään kuuluu ylempää johtoa toimitusketjun ja hankintojen, tuotteiden ja innovaatioiden, talouden, henkilöstöhallinnon sekä viestinnän alueilta. Konsernin ilmastotyön ohjausryhmä valvoo ja seuraa konsernin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtäävän työn edistymistä. Vastuullisuuden jokapäiväinen johtaminen on osa kaikkien esimiesten tehtävää. Laatu- ja vastuullisuusjohtaja informoi hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntaa vähintään kolmesti vuodessa ajankohtaisista vastuullisuusasioista 

Vastuullisuustyöryhmä koostuu talouden, hankinnan, viestinnän, ympäristön, laadun, kuluttaja- ja asiakaspalvelun sekä HR:n asiantuntijoista. Työryhmän päätehtävänä on suunnitella ja edistää vastuullisuustoimenpiteitä. Jokaisen yksikön johtoryhmä puolestaan huolehtii tavoitteiden toimeenpanosta omien yksikköstrategioidensa mukaisesti.

Safety Management -ryhmä koostuu turvallisuusasiantuntijoista sekä johdon edustajista. Ryhmässä kehitetään ja seurataan työturvallisuutta.

Vastuullinen hankinta -työryhmässä kehitetään ja ohjataan hankintaketjun vastuullisuutta.

Energiatehokkuustyöryhmä vie eteenpäin energiatehokkuuden kehittämistoimenpiteitä koko konsernissa.

Tuotekehitys huolehtii tuotteiden turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden kehittämisestä, kuten vierintävastuksen vähentämisestä.

Työturvallisuus ja hyvinvointi on integroitu osaksi osastojen ja tiimien kokouskäytäntöjä. Globaalisti työturvallisuuden ja hyvinvoinnin KPI-mittareiden toteutuman ja toimenpiteiden seurannasta vastaa yhtiön turvallisuusorganisaatio.  

Ympäristövastaavien sekä muiden paikallisten työryhmien tehtävänä on huolehtia käytännön vastuullisuustyön kehittämistoimenpiteistä. Jokainen renkaalainen on vastuussa oman työnsä ja toimintansa eettisyydestä.

Lisäksi HR ja konserniviestintä sekä riskienhallinta tukevat omalta osaltaan vastuullisuuskulttuurin kehittämistä sekä kehitystoimien läpivientiä koko konsernissa.

Ympäristöjohtaminen

Ympäristöjohtamista ohjaavat seuraavat politiikat: Ympäristö-, turvallisuus- ja laatupolitiikka. Politiikan on hyväksynyt toimitusjohtaja. Ympäristöasioita käsitellään myös liiketoimintaperiaatteissamme.

Toimintajärjestelmämme perustuu ISO 9001-, IATF 16949-, ISO 14001-, ISO 45001- ja ISO 17025 -standardeihin ja täyttää sovellettavat säännökset sekä asiakkaiden vaatimukset. Lisäksi olemme sitoutuneet toimimaan YK:n Global Compact -periaatteiden mukaisesti.

Tavoitteenamme on hallita tuotteidemme ympäristövaikutuksia koko niiden elinkaaren ajan sekä huolehtia toiminnan turvallisuus- ja laatunäkökohdista kattavasti ja järjestelmällisesti. Tärkein työkalumme on yhtiömme toimintajärjestelmä, joka sisältää ympäristö-, turvallisuus- ja laatuasiat. Toimintakäsikirja täyttää ympäristöasioissa ISO 14001 -standardin vaatimukset ja laatuasioissa ISO 9001 -standardin vaatimukset. Tärkein ympäristönsuojelua ohjaava dokumentti on ympäristönsuojelu-menettelyohje. Tuotantolaitoksemme sekä Ruotsin myyntiyhtiö  ovat yhteisen ympäristö- ja laatujärjestelmän piirissä ja kuuluvat ISO 14001- ja ISO 9001 - sertifikaatteihimme.

Useimmat vuotuisista ympäristö- ja vastuullisuustavoitteista ovat yhteydessä pidemmän aikavälin vastuullisuuden kehittämisen tavoitteisiin, jotka on asetettu vuosille 2025 tai 2030. Laatu- ja vastuullisuusjohtaja on mukana vuositavoitteiden laadinnassa yhdessä vastuullisuuspäällikön kanssa. Vastuullisuuspäällikkö laatii vuosittain yhdessä ympäristöasiantuntijoiden kanssa tehtaiden ympäristöohjelman. Ohjelmassa asetetaan tarkennetut tavoitteet, keinot, aikataulut ja vastuuhenkilöt strategiassa esitetyille päämäärille. Lisäksi yksiköillä on omia projektejaan toiminnan ja prosessien kehittämiseksi.

Ympäristö- ja laatuasioiden kehittymistä käsitellään kuukausittain johdon kokouksissa. 

Konsernimme vastuullisuuden kehitystyötä koordinoi vastuullisuuspäällikkö. Ympäristö- ja kemikaaliturvallisuus sekä vastuullisuusasiat kuuluvat vastuullisuusyksikköön, ja kokonaisuutta koordinoi globaalisti laatu- ja vastuullisuusjohtaja yhdessä SVP, Operation Excellencen kanssa. Laatu- ja vastuullisuusjohtamisen tavoitteena on vahinkojen ennaltaehkäisy, tuotannon häiriötön toiminta, korkean laadun varmistaminen sekä hyvä yrityskansalaisuus kaikilla osa-alueilla.

Ympäristöasiantuntijat Suomen- ja Yhdysvaltain-tehtailla huolehtivat käytännön ympäristöasioiden koordinoinnista sekä koulutuksesta esimerkiksi kemikaaleihin, päästöihin ja jätteisiin liittyen. 

Ympäristövastuun valitusmekaniikat

Pidämme rengastehtaidemme ympäristövaikutuksista vuosittaista kirjanpitoa, ja raportoimme niistä kunkin maan viranomaisille sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Kirjaamme valitukset omaan rekisteriimme, KETO:on, ja teemme tarvittavat korjaavat toimenpiteet. Reagoimme nopeasti kaikkiin mahdollisiin valituksiin arvioiden ja hoitaen ne tilanteen vaatimalla tavalla. Kirjanpidosta vastaavat tehtaidemme ympäristöasiantuntijat. Menettelyn tarkoituksena on koota palautetta ympäristöasioiden tilasta sekä huomioida sidosryhmiemme toiveet ja näkemykset ympäristöasioihin liittyen.

Olemme järjestäneet ympäristövalitusmenettelyjen johtamisen kaksitasoisesti. Mikäli valituksen aiheena on Nokian Renkaiden tuotannon mittakaavaan suhteutettuna pienen kokoluokan asia, ympäristöasiantuntija hoitaa sen itsenäisesti ja/tai päällikkö päättää tarvittavista toimenpiteistä. Mikäli on kyse suuremmasta tapahtumasta, tekee päätökset asian eteenpäinviennistä tarvittaessa Suomen-tehtaalla laatu- ja vastuullisuusjohtaja, Yhdysvalloissa tehtaanjohtaja, ja edelleen mahdollisesti linjajohto.

hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Nokian Renkaat noudattaa päätöksenteossaan ja hallinnossaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia lakeja ja säännöksiä, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita, Nokian Renkaiden yhtiöjärjestystä, sekä suomalaista Hallinnointikoodia 2020 pörssiyhtiöille. Nokian Renkailla ei ole poikkeamia Hallinnointikoodin suosituksista. Hallinnointikoodi on kokonaisuudessaan saatavilla internet-osoitteesta www.cgfinland.fi.

Yhtiön hallinto on kuvattu Selvityksessä Nokian Renkaiden hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Hallitus vastaa kokonaisuutena Nokian Renkaiden talouteen, ympäristöön ja ihmisiin kohdistuviin vaikutuksiin liittyvistä päätöksistä sekä näiden asioiden hallinnan seurannasta.

Nokian Renkaiden hallitukseen valittujen jäsenten tulee olla tehtäväänsä päteviä, ja heidän osaamisensa tulee vastata yhtiön liiketoiminnan tarpeita. Nokian Renkaiden hallitus koostuu ammattilaisista, joilla on osaamista Nokian Renkaiden toimintaan läheisesti liittyviltä aloilta sekä maantieteellisiltä alueilta. Osaamiseen lukeutuvat muun muassa rengasala, rahoitus, riskienhallinta, DACH-liiketoiminta-alue, Pohjois-Amerikan liiketoiminta-alue, Pohjoismaiden liiketoiminta-alue sekä suunnittelu, sidosryhmäsuhteiden hoito sekä henkilöstöltään monimuotoisten globaalien yhtiöiden johtaminen.

Lue lisää: Hallitus / Nokian Renkaat ja Hallituksen monimuotoisuuspolitiikka / Nokian Renkaat

Hallituksen jäsenet valitaan vuosittain yleisessä yhtiökokouksessa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen perusteella.

Lue lisää: Osakkeenomistajien nimitystoimikunta / Nokian Renkaat

Hallitus suorittaa vuosittain oman toimintansa arvioinnin ulkopuolisen fasilitaattorin avustuksella. Arviointi jaetaan hallitukselle ja myös osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle, joka käyttää sitä harkitessaan ehdokkaita hallitukseen.

IFRS-standardin IAS24 mukaisesti vuosittain kerätään tiedot hallituksen jäsenten mahdollisista eturistiriidoista. Eturistiriidoista ilmoitetaan tilinpäätöksessä. 

taloushallinto

Selvitys Hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on valmisteltu Arvopaperimarkkinayhdistyksen Hallinnointikoodin 2020 ja Osakeyhtiölain (Kappale 7, Osa 7) mukaisesti ja se on julkistettu hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä dokumenttina. Hallitus on katselmoinut selvityksen Hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja tilintarkastaja on varmistanut, että selvitys on tehty ja että kuvaus taloudelliseen raportointiin liittyvistä sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan pääkohdista on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa.

henkilöstöjohtaminen

Meillä Nokian Renkaissa johtamisprosessien ja -käytäntöjen kehittämistarve syntyy aina liiketoiminnallisista lähtökohdista ja niiden toteuttaminen pohjautuu strategiaan ja organisaation kulttuuriin. Tavoitteenamme on yhtenäinen ja aidosti globaali HR-toiminta, jonka kulmakiviä ovat tehokas päätöksenteko ja projektinhallinta sekä avoin vuorovaikutus ja tiedonjako, joilla varmistamme tasa-arvoisen, läpinäkyvän, selkeän ja tarpeisiin perustuvan henkilöstöjohtamisen eri yksiköissämme ja toimipaikoissamme. Toimivan henkilöstöjohtamisen avulla varmistamme energisen ja osaavan henkilöstön sitoutumisen yhtiön tavoitteisiin ja sitä kautta liiketoiminnan menestyksen

EPÄKOHTIEN JA VALITUSTEN KÄSITTELY

Käsittelemme mahdolliset epäkohdat ja valitukset yhtiössämme paikallisesti. Pyrimme matalan kynnyksen johtamiskulttuuriin, jotta epäkohtien esille nostaminen olisi helppoa. Ensisijainen reitti aiheiden esille nostamiseen kulkee esimiesten ja asiantuntijoiden kautta, tarpeen mukaan aina ylimpään johtoon asti. Kysymykset ja huomiot käsitellään aiheen mukaisesti, lainsäädäntöä ja yhtiömme ohjeistuksia noudattaen. Kaikki ilmoitukset tutkitaan, ja tapaukset käsitellään tulosten edellyttämällä tavalla.

Osana liiketoimintaperiaatteitamme (Code of Conduct) olemme julkaisseet väärinkäytösten paljastamisen menettelyohjeen, jossa ohjeistetaan kaikkia työntekijöitämme raportoimaan havaitsemansa tai epäilemänsä sisäiset ja ulkoiset väärinkäytökset ja rikkomukset sekä kuvataan viestintäkanavat jotka tätä varten on olemassa. Ilmoitusohjeiden tarkoitus on rohkaista työntekijöitämme ilmoittamaan kaikki havaitsemansa mahdolliset eettisten sääntöjen ja lakien rikkomukset, jotta tapaukset voidaan tutkia ja ratkaista. Ilmoitus voidaan tehdä myös nimettömänä, esim. Whistleblow-kanavan välityksellä. Sama kanava on ulkoisten sidosryhmien käytössä esimerkiksi [email protected] -sähköpostiosoitteen kautta.

Lisäksi käytössämme on protokollia, jotka koskevat esimerkiksi kiusaamistilanteita ja häirintää. Aihekohtainen ohjeistus määrittää, keneen aiheesta ollaan yhteydessä ja miten aihe käsitellään tarvittavalla sensitiivisyydellä. Turvallisuuteen liittyen kannustamme ihmisiä tekemään havaintoja, jotka voi osoittaa organisaatiossa suoraan haluamalleen taholle. Tieto ohjataan eteenpäin oikeille vastuuhenkilöille tunnistetun juurisyyn mukaan. Koko prosessi dokumentoidaan, jotta varmistetaan, että se hoidetaan protokollan mukaisesti loppuun asti.

Kaikilla työntekijöillämme on mahdollisuus nostaa esiin tai antaa palautetta tärkeäksi kokemastaan aiheesta myös intranetin kautta. Esille nostettuihin kysymyksiin vastataan avoimesti samaa kanavaa käyttäen siten, että koko henkilöstöllä on mahdollisuus nähdä keskustelu.

TUOTTEIDEN EDISTYKSELLISYYDEN SEKÄ TUOTETURVALLISUUDEN JA -VASTUUN JOHTAMINEN

Tuotteiden edistyksellisyyden sekä tuoteturvallisuuden ja -vastuun johtamista ohjaavat seuraavat periaatteet, toimintamallit ja politiikat:

  • Johtamista ja tuotekehitystä ohjaavat eettiset ohjeet, ympäristö-, turvallisuus- ja laatupolitiikka sekä testipolitiikat. Myös monet muut esimerkiksi meluun, nastoihin, kemikaaleihin, testaukseen ja rengasmerkintöihin liittyvät vaatimukset ohjaavat työtämme.
  • Koko toimitusketjumme laadullisina peruslähtökohtina ovat UNECE:n ja EU:n yhteisiin säännöksiin perustuvien hyvien toimintatapojen noudattaminen, prosessien tehokkuus ja toimivuus, tuotteiden turvallisuus ja tasalaatuisuus sekä toimitusvarmuus.
  • Renkaiden tutkimus- ja kehitystoiminnoissamme noudatamme toimialaamme ohjaavaa lainsäädäntöä, viranomaisten määräyksiä ja ohjeita sekä eettisissä ohjeissamme selostettuja periaatteita. Toimintaamme valvovat useiden maiden viranomaiset. Kaikkea tekemistämme ohjaavat lainsäädäntöön ja viranomaisten määräyksiin perustuvat vaatimukset, joiden ensisijaisena tarkoituksena on varmistaa turvallisuus ja ympäristönäkökohdat aina tuotannosta lopputuotteiden käyttöön asti.
  • Toimintaamme ohjaavat työohjeet ja toimintamallit, jotka koskevat niin prosesseja ja työvaiheita kuin yksittäisiä tehtäviäkin. Toiminnasta vastaavat yhtä lailla niin yksittäiset työntekijät, esimiehet ja yksiköiden päälliköt kuin ylin johto. 
  • Vastuu tuotteista on nivottu sekä yksikkökohtaisiin että henkilökohtaisiin tulostavoitteisiin. Yksikkökohtaisia tavoitteita seurataan reaaliajassa, kun taas henkilökohtaiset tavoitteet käydään läpi kehityskeskusteluissa vuosittain. 
Toiminta VIRHETAPAUKSISSA

Laatujärjestelmän avulla huolehdimme tuotteidemme seurannasta koko elinkaaren läpi ja varmistamme, että jokainen myyntiin vapautettu rengaserä on viranomaismääräysten ja asetusten mukainen. Seuraamme tuotteen laatua ja laatuseurannan tuloksia systemaattisesti. Ryhdymme tarvittaessa nopeasti toimenpiteisiin turvallisuuden varmistamiseksi.

Konsernimme ei ole toteuttanut yli 20 vuoteen yhtään merkittävää tuotteiden takaisinvetoa. Nokian Renkaat ei myöskään ole ollut osallisena oikeudenkäynneissä, jotka liittyvät tuotevastuuseen.

Järjestelmämme mahdollistavat renkaiden takaisinvedon käynnistämisen ja siitä tiedottamisen nopeasti ja täsmällisesti. Menettely renkaiden poisvetämiseen markkinoilta on määritelty laatuohjeistuksessa ja menettelytavat sisäisissä toimintaohjeissa, jotka kattavat niin asiakasreklamaatiot kuin asiakkaalle aiheutuvat vaaratilanteet. Ohjeistuksista keskeisimmät koskevat asiakasreklamaatioiden käsittelyä, myynnin rajoittamista ja myyntierän vetämistä pois markkinoilta. Meillä on kyky vetää tuotteet takaisin joko tukku- ja vähittäisketjusta tai edellisten lisäksi myös loppukuluttajilta sekä raportoida kaikki tapahtumat välittömästi viranomaisille renkaiden myyntimaissa. Ohjeissa on huomioitu myös maakohtaiset ohjeistukset, kuten Yhdysvaltoja koskeva NHTSA:n vaatima raportointi. Konsernimme koko henkilöstö on ohjeistettu ilmoittamaan tietoonsa tulleet laatupoikkeamat.

Seuraamme EU:n tuoteturvallisuustietokantaa, johon rekisteröidään alan takaisinvetotilanteita. Saatu tieto auttaa arvioimaan ennalta vastaavien riskien todennäköisyyttä omissa prosesseissamme.

Takaisin Perusperiaatteisiin tai Lue olennaisuusanalyysistämme