Vastuullisuus on liiketoimintamme ytimessä

Vastuullisuus on liiketoimintamme ytimessä

Vastuullisuus on erottamaton osa Nokian Renkaiden pohjoisia arvoja ja perintöä. Haluamme, että Nokian Renkaat nähdään alalla vastuullisuuden edelläkävijänä, joka synnyttää lisäarvoa ihmisille, taloudelle ja ympäristölle.

Vastuullisuus on luonnollinen osa yhtiömme toimintaa: kestävää tuotekehitystä, turvallisia ja ympäristöystävällisiä tuotteita sekä  toimintamme korkeaa laatua. Huolehdimme siitä, että emme toimillamme vahingoita luontoa ja ihmistä. Renkaamme kuljettavat perille vaikeissakin olosuhteissa ympäristöä säästäen.

Liiketoimintamme täytyy olla kannattavaa, jotta voimme tarjota turvaa, työtä ja hyvinvointia henkilöstöllemme sekä huomioida sijoittajia, asiakkaita ja muita sidosryhmiä. Vastuullisuus on olennainen osa päivittäistä työtä ja johtamista, jonka suuntaviivat syntyvät konsernin strategiasta ja arvoista.

arvomme

Vastuullisuuden johtaminen Nokian Renkailla perustuu arvoihimme: me-henkeen, omistajuuteen ja innovatiivisuuteen. Vastuullisuus on olennainen osa päivittäistä työtämme ja johtamistamme. Vastuullisen liiketoiminnan, taloudellisen menestyksen ja kannattavuuden kautta voimme myös tarjota turvaa, työtä ja hyvinvointia henkilöstöllemme sekä edistää paikallisten yhteisöjen hyvinvointia huomioiden samalla sijoittajat, asiakkaat ja muut sidosryhmät.

Nämä ovat Nokian Renkaiden arvot:

Yrittäjyys: Otamme vastuun siitä, että saavutamme kunnianhimoiset tavoitteet.

Innovatiivisuus: Löydämme aina ratkaisut ja uudet mahdollisuudet.

Tiimihenki: Onnistumme yhdessä.

Vastuullisuustavoitteet ohjaavat tekemistämme

Päivittäistä vastuullisuuden kehittämistä ohjaamme koko konsernin vastuullisuustavoitteiden sekä päivitettävän tiekarttasuunnitelman avulla. Olemme asettaneet tavoitteet niin tiekartan projektien kuin konsernin vastuullisuustavoitteidenkin osalta vuoteen 2020.

Vuoden 2015 aikana suunnittelimme Nokian Renkaiden Vastuullisuuden tiekartan (Nokian Tyres Sustainability Road Map), joka toimii vastuullisuustyömme ohjenuorana. Tiekartassa on määritelty seitsemän eri vastuullisuuden osa-aluetta ja niihin liittyvät projektit. Hankkeita ohjaa vastuullisuustyöryhmä, jonka vetäjänä toimii ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkö. Tiekarttaa on uudistettu lähes vuosittain ja prosessien etenemistä seurataan kuukausittain. 

SUUNNITELMALLISESTI JOHDETTU VASTUULLISUUS 

Vastuullisuustoimia johtaa konsernin johtoryhmän jäsen, joka myös viime kädessä vastaa yritysvastuun tavoitteiden saavuttamisesta. Vastuullisuuden jokapäiväinen johtaminen on osa kaikkien esimiesten tehtävää. Pyrkimykset, tavoitteet ja muut keskeiset asiat käsitellään johtoryhmässä ja vähintään kerran vuodessa hallituksessa. 

Vastuullisuustyöryhmä koostuu talouden, hankinnan, viestinnän, ympäristön, laadun, kuluttaja- ja asiakaspalvelun sekä HR:n asiantuntijoista.
Työryhmän päätehtävänä on suunnitella ja edistää vastuullisuustoimenpiteitä. Jokaisen yksikön johtoryhmä puolestaan huolehtii tavoitteiden toimeenpanosta omien yksikköstrategioidensa mukaisesti.

Safety Management -ryhmä koostuu turvallisuusasiantuntijoista sekä johdon edustajista. Ryhmässä kehitetään ja seurataan työturvallisuutta.

Vastuullinen hankinta -työryhmässä kehitetään ja ohjataan hankintaketjun vastuullisuutta.

Energiatehokkuustyöryhmä vie eteenpäin energiatehokkuuden kehittämistoimenpiteitä koko konsernissa.

Tuotekehitys huolehtii tuotteiden turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden kehittämisestä, kuten vierintävastuksen vähentämisestä.

Osastokohtaisten työsuojeluryhmien, ympäristövastaavien sekä muiden paikallisten työryhmien tehtävänä on huolehtia käytännön työn
kehittämistoimenpiteistä ympäristö, turvallisuus ja hyvinvointi huomioiden. Jokainen renkaalainen on vastuussa oman työnsä ja toimintansa eettisyydestä. Lisäksi HR ja konserniviestintä sekä riskienhallinnan työryhmä tukevat omalta osaltaan vastuullisuuskulttuurin kehittämistä sekä kehitystoimien läpivientiä koko konsernissa.

Ympäristöjohtaminen

Ympäristöjohtamista ohjaavat seuraavat politiikat: Ympäristö-, turvallisuus- ja laatupolitiikka. Politiikan on hyväksynyt toimitusjohtaja. Ympäristöasioita käsittelee myös vuonna 2018 päivitetty liiketoimintaperiaatteemme.

Toimintajärjestelmämme perustuu ISO 9001-, IATF 16949-, ISO 14001-, OHSAS 18001- ja ISO 17025 -standardeihin ja täyttää sovellettavat säännökset sekä asiakkaiden vaatimukset. Lisäksi olemme sitoutuneet toimimaan YK:n Global Compact -periaatteiden mukaisesti.

Tavoitteenamme on hallita tuotteidemme ympäristövaikutukset koko niiden elinkaaren ajan sekä huolehtia toiminnan turvallisuus- ja laatunäkökohdista kattavasti ja järjestelmällisesti. Tärkein työkalumme on yhtiömme toimintajärjestelmä, joka sisältää ympäristö-, turvallisuus- ja laatuasiat. Toimintakäsikirja täyttää ympäristöasioissa ISO 14001 -standardin vaatimukset ja laatuasioissa ISO 9001 -standardin vaatimukset. Tärkein ympäristönsuojelua ohjaava dokumentti on Ympäristönsuojelu-menettelyohje. Tuotantolaitoksemme sekä Ruotsin myyntiyhtiö  ovat yhteisen ympäristö- ja laatujärjestelmän piirissä ja kuuluvat ISO 14001- ja ISO 9001 - sertifikaatteihimme.

Ympäristö- ja laatuasioiden tavoitteet määritetään laatuja vastuullisuusstrategiassa, joka laaditaan viideksi vuodeksi kerrallaan ja päivitetään vuosittain. Strategian laadinnassa ovat mukana laatu- ja vastuullisuusjohtaja sekä hänelle raportoiva ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkö. Ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkö laatii vuosittain yhdessä ympäristöasiantuntijoiden kanssa tehtaiden ympäristöohjelman.

Ohjelmassa asetetaan tarkennetut tavoitteet, keinot, aikataulut ja vastuuhenkilöt strategiassa esitetyille päämäärille. Tämä johtaminen kattaa kaikki ympäristöjärjestelmän kohdat. Lisäksi yksiköillä on omia projektejaan toiminnan ja prosessien kehittämiseksi.

Ympäristö- ja laatuasioiden kehittymistä käsitellään kvartaaleittain johdon kokouksissa. Ylin johto antaa tarvittaessa palautetta suoraan vastuullisille henkilöille. 

Konsernimme vastuullisuuden kehitystyötä koordinoi ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkö. Ympäristö- ja kemikaaliturvallisuus sekä vastuullisuusasiat kuuluvat laatu- ja vastuullisuusyksikköön, ja kokonaisuutta koordinoi globaalisti laatu- ja vastuullisuusjohtaja yhdessä toimitusketjusta vastaavan johtajan kanssa. Laatu- ja vastuullisuusjohtamisen tavoitteena on vahinkojen ennaltaehkäisy, tuotannon häiriötön toiminta, korkean laadun varmistaminen sekä hyvä yrityskansalaisuus kaikilla osa-alueilla.

Ympäristöinsinöörit huolehtivat käytännön ympäristöasioiden koordinoinnista sekä koulutuksesta esimerkiksi kemikaaleihin, päästöihin ja jätteisiin liittyen. Lisäksi Nokian-toimipaikassa eri osastojen ympäristövastaavat ja esimiehet hoitavat ympäristövastuuseen liittyvät tehtävät
oman toimensa ohessa. Ympäristövastaavat toimivat osastoillaan ympäristöasioiden osaajina sekä yhteyshenkilöinä osastojen välisessä vuorovaikutuksessa. He myös koordinoivat osastoillaan kemikaalien ja jätteiden asianmukaisen käsittelyn.

Ympäristövastuun valitusmekaniikat

Pidämme rengastehtaidemme ympäristövaikutuksista vuosittaista kirjanpitoa, ja raportoimme niistä kunkin maan viranomaisille sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Kirjaamme palautteet rekisteriin ja teemme tarvittavat korjaavat toimenpiteet. Reagoimme nopeasti kaikkiin mahdollisiin valituksiin arvioiden ja hoitaen ne tilanteen vaatimalla tavalla. Kirjanpidosta vastaavat tehtaidemme ympäristöasiantuntijat. Menettelyn tarkoituksena on koota palautetta ympäristöasioiden tilasta sekä huomioida sidosryhmiemme toiveet ja näkemykset ympäristöasioihin liittyen.

Olemme järjestäneet ympäristövalitusmenettelyjen johtamisen kaksitasoisesti. Mikäli valituksen aiheena on Nokian Renkaiden tuotannon mittakaavaan suhteutettuna pienen kokoluokan asia, ympäristöasiantuntija hoitaa sen itsenäisesti ja/tai päällikkö päättää tarvittavista toimenpiteistä. Mikäli on kyse suuremmasta tapahtumasta, tekee päätökset asian eteenpäinviennistä tarvittaessa Nokialla laatu- ja vastuullisuusjohtaja, Vsevolozhskissa tuotantojohtaja ja edelleen mahdollisesti linjajohto.

hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Nokian Renkaat noudattaa päätöksenteossaan ja hallinnossaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia lakeja ja säännöksiä, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita, Nokian Renkaiden yhtiöjärjestystä, sekä suomalaista Hallinnointikoodia 2020 pörssiyhtiöille. Nokian Renkailla ei ole poikkeamia Hallinnointikoodin suosituksista. Hallinnointikoodi on kokonaisuudessaan saatavilla internet-osoitteesta www.cgfinland.fi.

taloushallinto

Selvitys Hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on valmisteltu Arvopaperimarkkinayhdistyksen Hallinnointikoodin 2020 ja Osayhtiölain (Kappale 7, Osa 7) mukaisesti ja se on julkistettu hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä dokumenttina. Hallitus on katselmoinut selvityksen Hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja tilintarkastaja KPMG on varmistanut, että selvitys on tehty ja että kuvaus taloudelliseen raportointiin liittyvistä sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan pääkohdista on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa.

henkilöstöjohtaminen

Meillä Nokian Renkaissa johtamisprosessien ja -käytäntöjen kehittämistarve syntyy aina liiketoiminnallisista lähtökohdista ja niiden toteuttaminen pohjautuu strategiaan ja organisaation kulttuuriin. Tavoitteenamme on yhtenäinen ja aidosti globaali HR-toiminta, jonka kulmakiviä ovat tehokas päätöksenteko ja projektinhallinta sekä avoin vuorovaikutus ja tiedonjako, joilla varmistamme tasa-arvoisen, läpinäkyvän, selkeän ja tarpeisiin perustuvan henkilöstöjohtamisen eri yksiköissämme ja toimipaikoissamme. Toimivan henkilöstöjohtamisen avulla varmistamme energisen ja osaavan henkilöstön sitoutumisen yhtiön tavoitteisiin ja sitä kautta liiketoiminnan menestyksen

EPÄKOHTIEN JA VALITUSTEN KÄSITTELY

Käsittelemme mahdolliset epäkohdat ja valitukset yhtiössämme paikallisesti. Pyrimme matalan kynnyksen johtamiskulttuuriin, jotta epäkohtien esille nostaminen olisi helppoa. Ensisijainen reitti aiheiden esille nostamiseen kulkee esimiesten ja asiantuntijoiden kautta, tarpeen mukaan aina ylimpään johtoon asti. Kysymykset ja huomiot käsitellään aiheen mukaisesti, lainsäädäntöä ja yhtiömme ohjeistuksia noudattaen. Kaikki ilmoitukset tutkitaan, ja tapaukset käsitellään tulosten edellyttämällä tavalla.

Osana liiketoimintaperiaatteitamme (Code of Conduct) olemme julkaisseet väärinkäytösten paljastamisen menettelyohjeen, jossa ohjeistetaan kaikkia työntekijöitämme raportoimaan havaitsemansa tai epäilemänsä sisäiset ja ulkoiset väärinkäytökset ja rikkomukset sekä kuvataan viestintäkanavat jotka tätä varten on olemassa. Ilmoitusohjeiden tarkoitus on rohkaista työntekijöitämme ilmoittamaan kaikki havaitsemansa mahdolliset eettisten sääntöjen ja lakien rikkomukset, jotta tapaukset voidaan tutkia ja ratkaista. Ilmoitus voidaan tehdä myös nimettömänä, esim. Whistleblow-kanavan välityksellä. Sama kanava on ulkoisten sidosryhmien käytössä esimerkiksi whistleblow@nokiantyres.com -sähköpostiosoitteen kautta.

Lisäksi käytössämme on protokollia, jotka koskevat esimerkiksi kiusaamistilanteita ja häirintää. Aihekohtainen ohjeistus määrittää, keneen aiheesta ollaan yhteydessä ja miten aihe käsitellään tarvittavalla sensitiivisyydellä. Turvallisuuteen liittyen kannustamme ihmisiä tekemään havaintoja, jotka voi osoittaa organisaatiossa suoraan haluamalleen taholle. Tieto ohjataan eteenpäin oikeille vastuuhenkilöille tunnistetun juurisyyn mukaan. Koko prosessi dokumentoidaan, jotta varmistetaan, että se hoidetaan protokollan mukaisesti loppuun asti.

Kaikilla työntekijöillämme on mahdollisuus nostaa esiin tai antaa palautetta tärkeäksi kokemastaan aiheesta myös intranetin kautta. Esille nostettuihin kysymyksiin vastataan avoimesti samaa kanavaa käyttäen siten, että koko henkilöstöllä on mahdollisuus nähdä keskustelu.

TUOTTEIDEN EDISTYKSELLISYYDEN SEKÄ TUOTETURVALLISUUDEN JA -VASTUUN JOHTAMINEN

Tuotteiden edistyksellisyyden sekä tuoteturvallisuuden ja -vastuun johtamista ohjaavat seuraavat periaatteet, toimintamallit ja politiikat:

• Johtamista ja tuotekehitystä ohjaavat eettiset ohjeet, ympäristö-, turvallisuus- ja laatupolitiikka sekä testipolitiikat. Myös monet muut esimerkiksi meluun, nastoihin, kemikaaleihin, testaukseen ja rengasmerkintöihin liittyvät vaatimukset ohjaavat työtämme.
• Koko toimitusketjumme laadullisina peruslähtökohtina ovat UNECE:n ja EU:n yhteisiin säännöksiin perustuvien hyvien toimintatapojen noudattaminen, prosessien tehokkuus ja toimivuus, tuotteiden turvallisuus ja tasalaatuisuus sekä toimitusvarmuus.
• Renkaiden tutkimus- ja kehitystoiminnoissamme noudatamme toimialaamme ohjaavaa lainsäädäntöä, viranomaisten määräyksiä ja ohjeita sekä eettisissä ohjeissamme selostettuja periaatteita. Toimintaamme valvovat useiden maiden viranomaiset. Kaikkea tekemistämme ohjaavat lainsäädäntöön ja viranomaisten määräyksiin perustuvat vaatimukset, joiden ensisijaisena tarkoituksena on varmistaa turvallisuus ja ympäristönäkökohdat aina tuotannosta lopputuotteiden käyttöön asti.
• Toimintaamme ohjaavat työohjeet ja toimintamallit, jotka koskevat niin prosesseja ja työvaiheita kuin yksittäisiä tehtäviäkin. Toiminnasta vastaavat yhtä lailla niin yksittäiset työntekijät, esimiehet ja yksiköiden päälliköt kuin ylin johto. Ohjeistuksia tarkistetaan tarvittaessa. Esimerkiksi liiketoimintaperiaatteet päivitettiin vuonna 2018.
• Vastuu tuotteista on nivottu sekä yksikkökohtaisiin että henkilökohtaisiin tulostavoitteisiin. Yksikkökohtaisia tavoitteita seurataan reaaliajassa, kun taas henkilökohtaiset tavoitteet käydään läpi kehityskeskusteluissa vuosittain.

Toiminta VIRHETAPAUKSISSA

Laatujärjestelmän avulla huolehdimme tuotteidemme seurannasta koko elinkaaren läpi ja varmistamme, että jokainen myyntiin vapautettu rengaserä on viranomaismääräysten ja asetusten mukainen. Seuraamme tuotteen laatua ja laatuseurannan tuloksia systemaattisesti. Ryhdymme tarvittaessa nopeasti toimenpiteisiin turvallisuuden varmistamiseksi.

Konsernimme ei ole toteuttanut yli 19 vuoteen yhtään merkittävää tuotteiden takaisinvetoa. Nokian Renkaat ei myöskään ole ollut osallisena oikeudenkäynneissä, jotka liittyvät tuotevastuuseen.

Järjestelmämme mahdollistavat renkaiden takaisinvedon käynnistämisen ja siitä tiedottamisen nopeasti ja täsmällisesti. Menettely renkaiden poisvetämiseen markkinoilta on määritelty laatuohjeistuksessa ja menettelytavat sisäisissä toimintaohjeissa, jotka kattavat niin asiakasreklamaatiot kuin asiakkaalle aiheutuvat vaaratilanteet. Ohjeistuksista keskeisimmät koskevat asiakasreklamaatioiden käsittelyä, myynnin rajoittamista ja myyntierän vetämistä pois markkinoilta. Meillä on kyky vetää tuotteet takaisin joko tukku- ja vähittäisketjusta tai edellisten lisäksi myös loppukuluttajilta sekä raportoida kaikki tapahtumat välittömästi viranomaisille renkaiden myyntimaissa. Ohjeissa on huomioitu myös maakohtaiset ohjeistukset, kuten Yhdysvaltoja koskeva NHTSA:n vaatima raportointi. Konsernimme koko henkilöstö on ohjeistettu ilmoittamaan tietoonsa tulleet laatupoikkeamat.

Seuraamme EU:n tuoteturvallisuustietokantaa, johon rekisteröidään alan takaisinvetotilanteita. Saatu tieto auttaa arvioimaan ennalta vastaavien riskien todennäköisyyttä omissa prosesseissamme.

Takaisin Perusperiaatteisiin tai Lue olennaisuusanalyysistämme