Olennaiset aiheet - mitä meiltä odotetaan

Olennaiset aiheet - mitä meiltä odotetaan

Vastuullisuuskyselyssä tärkeimmät sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät määrittivät omat olennaiset aiheensa sekä riskit ja mahdollisuudet Nokian Renkaiden vastuullisuusasioissa. 

Korostamalla vastuullisuutta Nokian Renkaat on sitoutunut minimoimaan negatiiviset ja maksimoimaan positiiviset vaikutuksensa talouteen, ympäristöön ja ihmisiin. Tärkeä osa positiivisen muutoksen läpivientiä on sen ymmärtäminen, miten Nokian Renkaiden sidosryhmät näkevät vastuullisuuden ja mitkä vastuullisuuden aihealueet ovat keskeisiä yhteiskunnan ja liiketoimintamme kannalta. Tämä tehdään suorittamalla olennaisuusarviointi kolmen vuoden välein. Arvioinnit muodostavat perustan Nokian Renkaiden vastuullisuustyölle.

Nokian Renkaat teetti olennaisuusarvioinnin vuonna 2021. Arviointi koostui verkkokyselyistä ja haastatteluista Nokian Renkaiden olennaisimpien sidosryhmien parissa. Verkkokyselyn ja haastattelujen tarkoitus on tiedustella sidosryhmien mielipiteitä Nokian Renkaiden keskeisimmistä vastuullisuusaiheista.

Vastaukset on arvioitu ja tiivistetty ja tulokset on tasapainotettu (esim. erot maantieteellisten alueiden välillä, omalta henkilöstöltä saatujen vastausten lukumäärä verrattuna muihin sidosryhmiin). Voit katsoa kaavion viidestä tärkeimmästä aiheesta neljän sidosryhmän keskuudessa täältä: Sidosryhmät ja jäsenyydet.

Laatu- ja vastuullisuusjohtaja esitteli olennaisuusarvioinnista kertyneen aineiston konsernin johtoryhmälle ja hallitukselle. Tämän jälkeen merkittävimmät vaikutukset arvioitiin ja priorisoitiin aineiston sekä Nokian Renkaiden vastuullisuusasiantuntijoiden analyysin perusteella. Uudet olennaiset aiheet on sisällytetty selvitykseen muusta kuin taloudellisesta tiedosta, jonka hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt.

Vuonna 2018 yhdeksää aihetta pidettiin olennaisina Nokian Renkaiden toiminnan kannalta. Vuonna 2021 tehdyn kyselyn ja haastatteluiden perusteella osaa vuoden 2018 aiheista pidettiin edelleen olennaisina, toisia yhdistettiin yhdeksi aiheeksi ja osa arvioitiin kyselyn hetkellä vähemmän keskeisiksi. Aihe ”Käytettävien materiaalien vastuullisuus” nousi kärkeen lähes kaikissa sidosryhmissä, kun taas ”Taloudellisen kilpailukyvyn parantaminen” nähtiin eräänä vähiten tärkeistä aiheista.

Vuonna 2021, seuraavat aiheet nähtiin olennaisina Nokian Renkaiden vastuullisuudelle:

1. Vastuulliset raaka-aineet

2. Toimenpiteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

3. Turvallisuus ja hyvinvointi Nokian Renkailla

4. Ihmisoikeuksien edistäminen kaikessa toiminnassa

5. Renkaiden liikenneturvallisuus

 

Edelliset olennaiset aiheet vuodelta 2018:

1. Vastuullisuus materiaalivalinnoissa ja kiertotalouden edistäminen

2. Renkaiden liikenneturvallisuuden jatkuva kehittäminen

3. Kamppailu ilmaston lämpenemistä vastaan: renkaiden vierintävastuksen vähentäminen

4. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen kaikissa toiminnoissa – uusiutuvan energian käyttö ja energiatehokkuuden parantaminen

5. Ihmisoikeudet toimitusketjussa

6. Riskienhallinta ja hyvä hallinto

7. Vastuulliset ja eettiset hankintakäytännöt

8. Työturvallisuuden ja -terveyden korkea taso

9. Kannattava kasvu ja epäsuorat taloudelliset vaikutukset

 

Takaisin Perusperiaatteisiin tai Lue arvoketjustamme

1. Vastuulliset raaka-aineet

VAIKUTUKSET: Renkaiden raaka-aineiden vastuullisuuden jatkuva parantaminen, ei kaatopaikkajätettä tuotannosta, kiertotalouden edistäminen

Nokian Renkaat on sitoutunut suojelemaan luonnonvaroja ja edistämään kiertotaloutta. Yhtiön tavoite on kehittää renkaita, jotka ovat sekä turvallisia että ympäristöystävällisempiä, löytää uusiutuvia ja kierrätettyjä raaka-aineita sekä korvata fossiilisia raaka-aineita. Nokian Renkaat pyrkii myös välttämään haitallisten aineiden käyttöä, minimoiden näin työterveysriskit tuotannossa ja varastoinnissa. Yksi ympäristö-, turvallisuus- ja laatupolitiikkamme lupauksista on, että parannamme jatkuvasti tuotteidemme ympäristöystävällisyyttä.

Jätteet ja energiankulutus ovat tehtaidemme merkittävimmät ympäristövaikutukset. Tuotantolaitoksillamme syntyvien jätteiden hyötykäyttöaste on ollut jo vuosia kasvussa, ja raportoimme jätemäärät sekä energiankulutuksen vuosittain yritysvastuuraportissa.

Romurenkaat, eli renkaat, jotka eivät täytä korkeita laatuvaatimuksiamme, ohjataan kierrätykseen. Tavoitteena on lisätä materiaalin talteenottoa tehdasjätteestä sen sijaan, että jäte poltetaan energiaksi. Yhdessä sidosryhmiemme kanssa edistämme käyttöikänsä päässä olevien renkaiden kierrätystä.

Nokian Renkaiden tavoitteena on nostaa renkaissa käytettyjen kierrätettyjen tai uusiutuvien materiaalien osuutta 50 %:iin vuoteen 2030 mennessä. Seuraamme kehitystä ja raportoimme vastuullisten renkaiden osuuden tietyistä renkaista vuosittain vuodesta 2021 alkaen.

Tavoitteen saavuttamiseksi yhtiö tekee läheistä yhteistyötä eri raaka-ainevalmistajien kanssa ja rohkaisee eri sidosryhmiä innovoimaan. Nokian Renkaat sai suunniteltua nopeammin valmiiksi konseptirenkaan, joka on tehty lähes kokonaan joko kierrätetyistä tai uusiutuvista raaka-aineista; rengas esiteltiin tammikuussa 2022. Osa vastuullisten raaka-aineiden innovaatioista on jo käytössä renkaissamme.

2. Toimenpiteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

VAIKUTUKSET: Päästöjen vähentäminen SBT-tavoitteiden mukaisesti, energiatehokkuuden parantaminen, renkaiden vierintävastuksen parantaminen

Hiilidioksidi, CO2, on merkittävin liikenteen aiheuttamista kasvihuonekaasuista. Ajonaikainen polttoaineenkulutus on merkittävin renkaan käytönaikaisista ympäristövaikutuksista: polttomoottoriajoneuvoissa noin 89 % renkaan CO2-päästöistä syntyy ajon aikana. Renkaiden vierintävastuksen alentaminen vähentää polttoaineen kulutusta ja sitä kautta CO2-päästöjä. Sähköajoneuvoissa matalampi vierintävastus pidentää toimintamatkaa ja vähentää energian kulutusta.

Vuoden 2020 loppuun mennessä Nokian Renkaat oli alentanut renkaiden vierintävastusta keskimäärin 8,5 %. Uusi tavoitteemme vierintävastuksen alentamisessa on nelinkertaistaa niiden renkaidemme määrä, jotka kuuluvat EU-rengasmerkinnän parhaaseen A-luokkaan vierintävastuksen suhteen. Yhtiö seuraa työn etenemistä vuosittain yritysvastuuraportissa vuodesta 2022 alkaen.

Nokian Renkaat torjuu ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja vähentää päästöjä SBT-tavoitteiden (Science Based Targets) mukaisesti parantamalla energiatehokkuutta, lisäämällä uusiutuvan energian osuutta tuotannossa ja rohkaisemalla raaka-ainetoimittajia ja logistiikkakumppaneita vähentämään päästöjään. Olimme alamme ensimmäinen yhtiö, jonka kunnianhimoiset ilmastotavoitteet saivat hyväksynnän Science Based Targets Initiative -hankkeelta.

Nokian Renkaat seuraa ilmastotavoitteita kuukausittain vuodesta 2022 alkaen ja raportoi niiden saavuttamisesta vuosittain yritysvastuuraportissaan. Vuodesta 2022 alkaen kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteiden (scope 1 + scope 2) saavuttaminen on osa Nokian Renkaiden johtoryhmän kannustimia.

3. Turvallisuus ja hyvinvointi Nokian Renkailla

VAIKUTUKSET: Henkilöstön turvallisuus ja hyvinvointi, osallisuus ja yhdenvertaisuus työpaikalla

Edistämme inklusiivista ja yhdenvertaista työkulttuuria ja rohkaisemme ihmisiä toimimaan aktiivisena osana organisaatiotamme. Aktiivinen osallistuminen organisaation eri tasoilla sekä jokaisen työntekijän osallistumisoikeuden kunnioittaminen ovat osa Nokian Renkaiden työkulttuuria.

Nokian Renkaat haluaa rohkaista ihmisiä aktiivisesti osallistumaan, tekemään yhteistyötä ja ottamaan sekä omistajuutta työstään että vastuuta muiden turvallisuudesta. Tavoitteemme on minimoida työtapaturmien määrä ja edistää työterveyttä. Nokian Renkaat tekee töitä saavuttaakseen tapaturmattoman työympäristön. Viime vuosina poissaoloon johtavat työtapaturmat ovat vähentyneet onnistuneiden toimenpiteiden ansiosta.

Turvallisuustarkastuksia, auditointeja, turvallisuushavaintoja, läheltä piti -tapausten määrää, turvallisuuskatselmusten toteutumista sekä näiden toimien perusteella tehtyjä parannuksia seurataan kuukausittain konsernin johdon kokouksissa.

Nykyinen LTIF-tilanne (poissaoloon johtaneiden työtapaturmien taajuus) ja korjaavat toimenpiteet näkyvät kaikille työntekijöille yhtiön intranetissä. Nokian Renkaiden tavoitteena on laskea työtapaturmataajuutta 20 %:lla vuosittain.

Nokian Renkaat kunnioittaa ihmisoikeuksia ja kohtelee kaikkia tasa-arvoisesti. Yhtiö seuraa työhyvinvointia globaaleilla kyselyillä, joita järjestetään vähintään vuosittain. Tuloksia analysoidaan tiimien kokoontumisissa, ja havaintojen perusteella laaditaan toimintasuunnitelmia. Yhtiö raportoi tulokset yritysvastuuraportissa.

Nokian Renkaiden työterveydenhoito perustuu paikalliseen lainsäädäntöön sekä ympäristö-, turvallisuus- ja laatupolitiikkaan. Paikallinen HR-tiimi tukee ja hallinnoi työterveyttä tehdaspaikkakunnallamme Suomessa. Yhdysvalloissa sitä hallinnoi EHS-tiimi HR-tiimin tuella.

Kaikissa tehtaissa valvotaan säännöllisesti työolosuhteita, jotta voidaan tunnistaa mahdolliset riskit työntekijöiden terveydelle. Kaikille työntekijöille tarjotaan myös mahdollisuutta osallistua vapaaehtoisiin työn ulkopuolisiin lääkintä- tai terveydenhuolto-ohjelmiin palkkaamispäivästään alkaen.

4. Ihmisoikeuksien edistäminen kaikessa toiminnassa

VAIKUTUKSET: Vastuullisen luonnonkumin hankinta, ihmisoikeuksien edistäminen luonnonkumin arvoketjussa

Nokian Renkaiden periaatteina kaikessa toiminnassa ovat oikeudenmukaisuus ja ihmisoikeuksien kunnioitus, oli sitten kyse yhteistyöstä henkilöstön tai muiden sidosryhmien kanssa. Valtaosa Nokian Renkaiden käyttämästä luonnonkumista on peräisin Malesiasta ja Indonesiasta. Koska pienviljelijät tuottavat yli 85 % maailman luonnonkumista, sen toimitusketju on monimutkainen ja pirstaloitunut. Jos luonnonkumia viljellään, tuotetaan ja käsitellään vastuullisesti, sillä voi olla myönteisiä sosiaalisia, ympäristöön liittyviä ja taloudellisia vaikutuksia. Samaan aikaan luonnonkumin hankintaa vastuullisella tavalla pidetään rengasyhtiön toimitusketjun kriittisimpänä alueena. Luonnonkumia viljellään yleensä trooppisissa metsissä ja pienillä perheiden omistamilla tiloilla.

Nokian Renkaat on tehnyt vastuullisuusauditointeja luonnonkumin käsittelylaitoksilla vuodesta 2016 alkaen voidakseen puuttua mahdollisiin ongelmiin ja rohkaista parannuksiin. Auditointiraporttien mukaan tyypillisimpiä kielteisiä vaikutuksia ovat puutteelliset työolosuhteet sekä riittämättömät työoikeudet. Auditointiraporttien jälkeen yhtiömme antaa parannusehdotuksia. Parannuksia seurataan seuranta-auditoinneissa.

Nokian Renkaat julkisti vuonna 2021 vastuullisen luonnonkumin politiikkansa, jolla pyritään puuttumaan ongelmiin luonnonkumin toimitusketjussa. Nokian Renkaiden tavoitteena on edistää vastuullisia liiketoimintakäytäntöjä koko luonnonkumin hankintaketjussa ja sitä kautta edistää myös vastuullisempaa kehitystä ja tulevaisuutta. Politiikka kattaa useita sitoumuksia, jotka liittyvät sosiaalisiin näkökulmiin ja ympäristöön, kuten ihmisoikeudet, työntekijöiden oikeudet sekä ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden suojaaminen. Politiikka on myös linjassa Global Platform for Sustainable Natural Rubber (GPSNR) -viitekehyksen ja sen kahdeksan ydinkomponentin kanssa. Mahdollistaakseen politiikan toteuttamista Nokian Renkaat kartoittaa nykyiset puutteet ja luo toimintasuunnitelmat, joilla tuetaan sen sitoumusten täyttämistä GPSNR:n ohjeistuksen mukaisesti.

Osana Nokian Renkaiden sitoutumista vastuullisempaan liiketoimintaan yhtiö on ollut Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact (UNGC) -hankkeen tukijäsen vuodesta 2015 alkaen. Yhtiö noudattaa hankkeen kymmentä periaatetta, jotka kattavat ihmisoikeudet, työn, ympäristön ja korruption torjunnan. Lisäksi Nokian Renkaat on sitoutunut toimimaan YK:n liiketoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden mukaisesti.

5. Renkaiden liikenneturvallisuus

VAIKUTUKSET: Turvallisten renkaiden tarjoaminen vaativiin olosuhteisiin, keskeisten turvallisuusominaisuuksien, kuten märkäpidon ja jääpidon jatkuva parantaminen

Nokian Renkaat parantaa jatkuvasti tuotteidensa, palveluidensa ja prosessiensa laatua, turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Tavoitteemme on auttaa maailmaa ajamaan fiksummin, mihin kuuluu myös kuljettajien opastaminen vastuulliseen ajotapaan, joka säästää renkaita.

Nokian Renkaat parantaa tuotteidensa turvallisuutta jatkuvan tuotekehityksen ja testaamisen kautta. Johtamista ja tuotekehitystä ohjaavat liiketoimintaperiaatteet, ympäristö-, turvallisuus- ja laatupolitiikka sekä testikäytännöt. Myös monet muut esimerkiksi meluun, nastoihin, kemikaaleihin, testaukseen ja rengasmerkintöihin liittyvät vaatimukset ohjaavat työtämme.

Märkäpidolla tarkoitetaan renkaan kykyä säilyttää pitonsa tiehen märissä olosuhteissa, ja se on myös yksi EU-rengasmerkinnän parametreistä. Suorituskyky luokitellaan luokkiin A–E, ja paremman luokituksen saaneet renkaat pysähtyvät nopeammin märällä asfaltilla täysjarrutuksessa. Nokian Renkaiden tavoite on, että tietyistä renkaista 100 % on märkäpidon luokissa A ja B vuoteen 2025 mennessä.

EU-rengasmerkintä uudistettiin vuonna 2021 lisäämällä lumi- ja jääpitomerkinnät tietyille renkaille. Jääpitomerkintää käytetään henkilöautonrenkaille, kun taas lumipitomerkintä on käytössä myös pikkubussien, kevytkuorma-autojen, kuorma-autojen ja linja-autojen renkaille. Keski-Euroopassa märkä- ja lumipito ovat oleellisia talviajon turvallisuuden kannalta, kun taas Pohjoismaissa jääpito on tärkeämpi. Nokian Renkaiden tavoite on, että vuoteen 2025 mennessä kaikki henkilöautoihin ja katumaastureihin tarkoitetut Hakkapeliitta-renkaat täyttävät EU-rengasmerkinnän jääpitokriteerit.

Ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat sään ääri-ilmiöt ja tieolosuhteiden vaihtelevuus ovat lisänneet renkaiden turvallisuuden merkitystä entisestään. Rengasvalmistajana meidän tulee huolehtia myös siitä, että kehittämämme, valmistamamme ja markkinoimamme renkaat ovat tutkitusti käyttäjilleen turvallisia ja laatuvaatimusten mukaisia ja että ne täyttävät asiakkaiden ja käyttäjien odotukset. Premium-laatu tarkoittaa premium-turvallisuutta, eikä Nokian Renkailla ole ollut merkittävää takaisinvetokampanjaa 20 vuoteen.