Olennaiset aiheet - mitä meiltä odotetaan

Olennaiset aiheet - mitä meiltä odotetaan

Vastuullisuuskyselyssä tärkeimmät sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät määrittivät omat olennaiset aiheensa sekä riskit ja mahdollisuudet Nokian Renkaiden vastuullisuusasioissa. 

Korostamalla vastuullisuutta Nokian Renkaat on sitoutunut minimoimaan negatiiviset ja maksimoimaan positiiviset vaikutuksensa talouteen, ympäristöön ja ihmisiin. Tärkeä osa positiivisen muutoksen läpivientiä on sen ymmärtäminen, miten sidosryhmämme näkevät vastuullisuuden ja mitkä vastuullisuuden aihealueet ovat keskeisiä yhteiskunnan ja liiketoimintamme kannalta. Tämä tehdään suorittamalla olennaisuusarviointi kolmen vuoden välein ja katselmoimalla sen tulokset vuosittain. Arvioinnit muodostavat perustan Nokian Renkaiden vastuullisuustyölle.

Nokian Renkaat suoritti syyskuusta 2023 helmikuuhun 2024 kaksoisolennaisuusanalyysin. Arviointiprosessi koostui julkisiin ja sisäisiin lähteisiin perustuvasta kontekstianalyysista, sidosryhmäkyselystä, sisäisestä arvioinnista sekä työryhmän kokouksista. Tulokset käsiteltiin ja validoitiin Nokian Renkaat -konsernin johtoryhmässä, tarkastusvaliokunnassa ja hallituksessa. Prosessi noudatti Nokian Renkaiden hallituksen vahvistamia sisäisen ohjauksen ja riskienhallinnan periaatteita.

Olennaiset aiheet on jaoteltu ESRS-aiheiden (European Sustainability Reporting Standards) mukaan:

  • E1 Ilmastonmuutos – kasvihuonekaasupäästöt, energia
  • E2 Pilaantuminen – renkaan ja tienpinnan kulumishiukkaset, kemikaalit
  • E4 Biologinen monimuotoisuus ja ekosysteemit – vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen erityisesti raaka-aineiden hankinnassa
  • E5 Resurssien käyttö ja kiertotalous – materiaalien käyttö, vastuulliset raaka-aineet, kiertäminen ja renkaiden käyttöiän loppu
  • S1 Oma työvoima – turvalliset ja oikeudenmukaiset työolot, terveys, turvallisuus, hyvinvointi, motivaatio, diversiteetti ja inkluusio, osaamisen kehitys
  • S2 Arvoketjun työntekijät – ihmisoikeudet
  • S4 Kuluttajat ja loppukäyttäjät – tuotteiden turvallisuus, käyttäjien tiedon lisääminen, vastuullinen markkinointi ja viestintä, asiakkaiden yksityisyys
  • G1 Liiketoiminnan harjoittaminen – eettinen liiketoiminta, kestävä hankinta, vastuullinen poliittinen osallistuminen 

E1: Ilmastonmuutos

Kasvihuonekaasupäästöt, energia

Nokian Renkaat on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä, parantamaan energiatehokkuutta ja suosimaan uusiutuvaa energiaa. Nokian Renkaiden kaikista kasvihuonekaasupäästöistä alle 5 % syntyy yhtiön omassa toiminnassa, pääosin tehtaiden energiankäytöstä. Yli 80 % päästöistä syntyy renkaiden käytön aikana, ja ajonaikainen polttoaineenkulutus on merkittävin ympäristövaikutus renkaan käyttöiän aikana. Noin 10 % päästöistä tulee ostetuista tavaroista ja palveluista ja loput muista lähteistä arvoketjussa.

Nokian Renkaat vähentää päästöjä yhtiön tieteeseen perustuvien tavoitteiden mukaisesti parantamalla energiatehokkuutta, lisäämällä hiilidioksidipäästöttömän energian osuutta tuotannossa, alentamalla renkaiden vierintävastusta sekä ohjaamalla raaka-ainetoimittajia ja logistiikkakumppaneita vähentämään päästöjään. Uusi tehdas Romaniassa on rengasalan ensimmäinen hiilidioksidipäästötön tehdas.

Ilmastonmuutokseen liittyviä keskeisiä riskejä ovat korkeammat renkaiden raaka-ainekustannukset ja ympäristömaksut (esim. verot, sertifiointi). Toisaalta ilmastoystävälliset teknologiat, kilpailukykyinen tuotevalikoima sekä innovatiiviset ja vähähiiliset materiaalit ovat tunnistettuja mahdollisuuksia.

E2: Pilaantuminen

Renkaan ja tienpinnan kulumishiukkaset, kemikaalit

Nokian Renkaat parantaa jatkuvasti tuotteiden, palveluiden ja prosessien laatua, turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Nokian Renkaiden keskeiset pilaantumiseen liittyvät vaikutukset johtuvat renkaiden ja tienpinnan kulumishiukkasista (TRWP) ja kemikaalien käytöstä. TRWP:itä pidetään mikromuoveina, jotka voivat heikentää paikallista ilmanlaatua, vettä ja maaperää ja vaikuttaa kielteisesti sekä ekosysteemeihin että ihmisten terveyteen.

Renkaiden ominaisuuksien parantaminen ja innovatiivinen suunnittelu ovat tapoja vähentää TRWP:tä (verrattuna tavanomaiseen). Nokian Renkaiden renkaat eivät sisällä erityistä huolta aiheuttavia aineita (SVHC), ja yhtiö pyrkii välttämään haitallisten aineiden käyttöä ja minimoiden siten työterveysriskit tuotannossa ja varastoinnissa. Kemikaali- ja ympäristöturvallisuuden varmistaminen kaikessa toiminnassa on osa jatkuvaa vastuullisuustyötä.

Pilaantumiseen liittyvien sääntelyvelvoitteiden lisääntymisen riski voi johtaa raaka-aine- ja tuotekehityskustannusten nousuun. Kiellettyjen tai rajoitettujen aineiden käyttöön liittyy myös seuraamusten ja oikeudenkäyntien riski. Renkaiden suunnittelua ja raaka-aineita koskevat innovaatiot voivat kuitenkin antaa Nokian Renkaille edullisen aseman TRWP:n suhteen.

E4: Biologinen monimuotoisuus ja ekosysteemit

Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen erityisesti raaka-aineiden hankinnassa

Nokian Renkaiden normaalin toiminnan suorat vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ovat vähäiset. Suurimmat bioddiversiteettivaikutukset ovat välillisiä ja tapahtuvat arvoketjun alussa, sillä ne aiheutuvat pääasiassa luonnonkumin viljelystä. Siksi vastuullinen raaka-aineiden hankinta on välttämätöntä, jotta voidaan vähentää kielteisiä vaikutuksia biologiseen monimuotoisuuteen, kuten maankäytön muutoksia, metsien häviämistä ja lajivaikutuksia.

Global Platform for Sustainable Natural Rubber (GPSNR) -järjestön jäsenenä Nokian Renkaat on sitoutunut yhteisvastuuseen globaalin luonnonkumin arvoketjun sosiaalisen, ympäristöllisen ja taloudellisen vastuullisuuden parantamiseksi. Vuonna 2023 kaikki Nokian Renkaiden hyväksytymät luonnonkumin prosessoijat olivat joko GPSNR:n jäseniä tai sitoutuneet kehittämään toimintaansa Nokian Renkaiden vastuullisen luonnonkumin politiikan mukaisesti. Politiikka kattaa erilaisia sosiaalisiin ja ympäristöllisiin näkökohtiin, kuten ihmisoikeuksiin, liittyviä sitoumuksia, työntekijöiden oikeudet sekä ympäristön ja biologisen monimuotoisuuden suojelun.

Riskit liittyvät lisääntyvään sääntelyyn. Esimerkiksi EU:n luonnonkumia koskeva metsäkatoasetus velvoittaa yritykset varmistamaan, että EU:ssa myytävät tuotteet eivät ole johtaneet metsäkatoon tai metsien tilan heikkenemiseen, ja laiminlyönnistä määrätään seuraamuksia. Tällainen sääntely voi lisätä raaka-ainekustannuksia ja/tai hankinta- ja jakelukustannuksia.

E5: Resurssien käyttö ja kiertotalous

Materiaalien käyttö, vastuulliset raaka-aineet, kiertäminen ja renkaiden käyttöiän loppu 

Nokian Renkaat on sitoutunut suojelemaan luonnonvaroja ja edistämään kiertotaloutta. Yritys voi vähentää materiaalinkäytön ympäristövaikutuksia tuotekehityksellä, hankkimalla kierrätettyjä ja uusiutuvia raaka-aineita sekä korvaamalla fossiilisia raaka-aineita.

Nokian Renkaiden tavoitteena on kasvattaa uusiutuvien ja kierrätettyjen raaka-aineiden osuutta renkaissa 50 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yhtiö tekee tiivistä yhteistyötä eri raaka-ainevalmistajien kanssa ja kannustaa eri sidosryhmiä innovaatioihin. Nokian Renkaat myös edistää käytöstä poistettujen renkaiden kierrätystä yhdessä sidosryhmiensä kanssa, koska käytettyjen renkaiden vääränlainen käsittely voi aiheuttaa ympäristön saastumista. Nokian Renkaat voi myös osaltaan kehittää kiertotaloudellisia rengasratkaisuja.

Lisääntyvä sääntely muun muassa raaka-aineiden alkuperän varmistamiseen voi johtaa raaka-aineiden ja hankinnan kustannusten nousuun.

S1: Oma työvoima

Turvalliset ja oikeudenmukaiset työolot, terveys, turvallisuus, hyvinvointi, motivaatio, diversiteetti ja inkluusio, osaamisen kehitys

Nokian Renkaat kunnioittaa ihmisoikeuksia ja kohtelee kaikkia ihmisiä tasapuolisesti. Yritys edistää osallistavaa työkulttuuria ja haluaa kannustaa työntekijöitä aktiiviseen osallistumiseen ja yhteistyöhön, ottamaan sekä vastuuta työstään että vastuuta kaikkien turvallisuudesta.

Tavoitteena on minimoida työtapaturmien määrä ja edistää työterveyttä ja työhyvinvointia. Nokian Renkaat pyrkii kohti nolla tapaturmaa työpaikkaa, ja toimenpiteitä, kuten turvallisuustarkastuksia, auditointeja ja turvallisuushavaintoja, seurataan kuukausittain konsernin johtoryhmän kokouksissa. Yritys seuraa työhyvinvointia konserninlaajuisilla kyselyillä. Tuloksia analysoidaan tiimikokouksissa ja tulosten pohjalta laaditaan toimintasuunnitelmat. Nokian Renkaiden työterveyshuolto perustuu paikalliseen lainsäädäntöön ja yhtiön ympäristö-, turvallisuus- ja laatupolitiikkaan.

Ennakoivat toimenpiteet työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi sekä kannustava ja osallistava työympäristö tarjoavat mahdollisuuden parantaa osaajien houkuttelemista ja pitoa. Osaavat ja koulutetut työntekijät voivat tukea Nokian Renkaiden liiketoiminnan turvaamista pitkällä aikavälillä. Turvallisuusrikkomukset tai osaamisen puutteesta johtuvat tuotevirheet tai huono laatu puolestaan voisivat johtaa liikevaihdon laskuun ja/tai käyttökustannusten nousuun.

S2: Arvoketjun työntekijät

Ihmisoikeudet

Luonnonkumi on satojen tuhansien perheiden elinkeino maissa, joissa paikallinen lainsäädäntö ja työolot eivät ole täysin kehittyneet. Toimitusketju on monimutkainen ja sirpaloitunut, ja luonnonkumin hankintaa kestävällä tavalla pidetään rengasyhtiön toimitusketjun kriittisimpänä osa-alueena. Kuitenkin jos luonnonkumia viljellään, tuotetaan ja prosessoidaan vastuullisesti, on mahdollista luoda myönteisiä sosiaalisia, ympäristöllisiä ja taloudellisia vaikutuksia.

Nokian Renkaiden periaatteet kaikessa toiminnassa ovat oikeudenmukaisuus ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Nokian Renkaat pyrkii ehkäisemään ja lieventämään ihmisoikeusloukkauksia toimitusketjussaan vahvistamalla due diligence -prosessejaan, ja yhtiö on vuodesta 2016 lähtien tehnyt toimittajien vastuullisuusauditointeja voidakseen puuttua mahdollisiin ongelmiin ja saada aikaan parannuksia. Vuonna 2021 Nokian Renkaat julkaisi vastuullisen luonnonkumin politiikan, jolla puututaan luonnonkumin toimitusketjuun liittyviin ongelmiin. Osana sitoutumistaan vastuullisempaan liiketoimintaan Nokian Renkaiden on ollut YK:n Global Compact (UNGC) -aloitteen kannatusjäsen vuodesta 2015 lähtien, ja yhtiö noudattaa aloitteen kymmentä periaatetta, jotka kattavat ihmisoikeudet, työn, ympäristöasiat ja korruption torjunnan. Nokian Renkaat on myös sitoutunut toimimaan YK:n liiketoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden edellyttämällä tavalla.

S4: Kuluttajat ja loppukäyttäjät

Tuotteiden turvallisuus, käyttäjien tiedon lisääminen, vastuullinen markkinointi ja viestintä, asiakkaiden yksityisyys

Nokian Renkaat valmistaa laadukkaita ja turvallisia renkaita kaikkiin olosuhteisiin. Renkaiden valmistajana yhtiön tulee varmistaa, että sen tuotteet ovat todistetusti turvallisia käyttää sekä täyttävät laatuvaatimukset ja asiakkaiden ja loppukäyttäjien odotukset. Ensiluokkainen laatu tarkoittaa ensiluokkaista turvallisuutta: Nokian Renkailla ei ole ollut merkittäviä takaisinvetoja yli 20 vuoteen.

Keski-Euroopassa märkä- ja lumipito on talven ajoturvallisuuden kannalta ratkaisevaa, kun taas Pohjoismaissa jääpito on tärkeämpää. Nokian Renkaat parantaa tuotteiden turvallisuutta jatkuvalla tuotekehityksellä ja testauksella. Yrityksen johtajuutta ja tuotekehitystä ohjaavat liiketoimintaperiaatteet (Code of Conduct), ympäristö-, turvallisuus- ja laatupolitiikka sekä testauspolitiikka. Lisäksi Nokian Renkaat täyttää useita vaatimuksia, jotka koskevat esimerkiksi melua, nastaa, kemikaaleja, testausta ja rengasmerkintöjä. Nokian Renkaiden visiona on johtaa maailmaa ajamaan fiksummin, myös opastamalla autoilijoita renkaiden valinnassa ja ylläpidossa sekä siinä, miten vastuullisesti ajamalla saa renkaista parhaan hyödyn. Yhtiö pyrkii myös varmistamaan, että käytössä on riittävät kyberturvallisuus- ja tietosuojatoimenpiteet tietomurtojen sekä asiakas- ja kuluttajatietojen väärinkäytön estämiseksi.

Tosiasioihin perustuva ja innovatiivinen vastuullisuusviestintä ja -markkinointi tarjoavat mahdollisuuksia Nokian Renkaiden brändin ja maineen parantamiseen ja siten liikevaihdon kasvattamiseen.

G1: Liiketoiminnan harjoittaminen

Eettinen liiketoiminta, kestävä hankinta, vastuullinen poliittinen osallistuminen

Nokian Renkaat pyrkii vaikuttamaan myönteisesti yrityskulttuurilla, jota ohjaavat kunnioitus, avoimuus ja vastuullisuus, sekä eettisillä arvoilla, jotka ohjaavat päätöksentekoa yrityksen kaikilla tasoilla. Toimittajilta vaaditaan sitoutumista eettiseen liiketoimintaan ja vastuullisuuteen, mikä edistää vastuullisuutta toimitusketjussa.

Nokian Renkaiden yrityskulttuurin ytimessä ovat keskeiset toimintaperiaatteet, jotka määritellään yhtiön vaatimustenmukaisuuden viitekehyksessä ja joita Nokian Renkaiden hallitus ja johto tarkastelevat vuosittain. Näihin käytäntöihin kuuluvat talouspolitiikat, kuten veropolitiikka ja riskienhallintapolitiikka, sekä hyvään yritysetiikkaan tähtäävät käytännöt, kuten liiketoimintaperiaatteet, lahjonnanvastaiset ja eturistiriitoja koskevat periaatteet, tietosuojakäytäntö ja toimittajien liiketoimintaperiaatteet. Nokian Renkaat ei tue rahallisesti poliittisia puolueita tai ryhmiä tai yksittäisiä poliitikkoja.

Hyvä ja oikeudenmukainen toimittajasuhteiden hallinta tarjoaa mahdollisuuden pitkäaikaisiin, molempia osapuolia hyödyttäviin toimittajasuhteisiin, jotka mahdollistavat pitkän aikavälin yhteistyön kehittämisen ja tehokkuuden parantamisen. Vastuullisesti ja läpinäkyvästi lobbaamalla yritys voi auttaa muotoilemaan lainsäädäntöä, joka vähentää tehokkaasti mahdollisia kielteisiä vaikutuksia, mutta ei aiheuta kohtuuttomia kustannuksia.

Edelliset olennaiset aiheet vuodelta 2021:

1. Vastuulliset raaka-aineet

2. Toimenpiteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

3. Turvallisuus ja hyvinvointi Nokian Renkailla

4. Ihmisoikeuksien edistäminen kaikessa toiminnassa

5. Renkaiden liikenneturvallisuus 

Takaisin Perusperiaatteisiin tai Lue arvoketjustamme