Olennaiset aiheet - mitä meiltä odotetaan

Olennaiset aiheet - mitä meiltä odotetaan

Vuonna 2018 toteutimme vastuullisuuskyselyn, jossa tärkeimmät sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät määrittivät omat olennaiset aiheensa sekä riskit ja mahdollisuudet Nokian Renkaiden vastuullisuusasioissa. Yhdeksän aihetta valittiin meille olennaisiksi.

Olennaiset aiheemme on koottu Nokian Renkaiden sidosryhmien näkemyksistä sekä vastuullisuustiimin analyysistä. Aiheet perustuvat myös vuonna 2018 tehdyssä kyselyssä saatuihin riskejä ja mahdollisuuksia koskeviin kommentteihin.

1. Vastuullisuus materiaalivalinnoissa ja kiertotalouden edistäminen

Tuotteiden elinkaariajattelun mukaisesti yhtiömme kiinnittää huomiota turvallisuuden lisäksi ympäristönäkökohtiin jo raaka-aineiden hankintavaiheessa sekä tuotteiden suunnittelussa. Vierintävastuksen alentamisen lisäksi panostamme jatkuvasti renkaista aiheutuvan melun pienentämiseen. Tietämme viitoittavat myös tulevaisuudessa luonnonmukaiset materiaalit sekä kokonaisvaltaisesti ympäristöystävälliset ja turvalliset tuotteet, jotka vähentävät polttoaineen kulutusta, haitallisia päästöjä ja ohiajomelua.

Luonnon monimuotoisuus on monen muun valmistavan teollisuudenalan tavoin myös meille tärkeää, sillä kaikki tuotteidemme raaka-aineet ovat lähtöisin luonnosta. Jos luonnon monimuotoisuus kärsii, voi joidenkin raaka-aineiden saatavuus vähentyä tai loppua. Haluamme huomioida myös lähiympäristömme monimuotoisuuden ja uhanalaiset lajit.

Vedestä on globaalisti pulaa, ja myös me haluamme vähentää veden käyttämistä tuotannossamme. Renkaiden valmistuksessa käytetään suuria määriä jäähdytysvettä: Suomen-tehtaassa jäähdytysvesi otetaan viereisestä joesta, ja Venäjän-tehtaissa on suljettu jäähdytysvesikierto, joten vettä kuluu mahdollisimman vähän.

Jätteet ovat määrällisesti suurin ympäristövaikutuksemme. Nokian-tehtaassa kaikki jätteet hyötykäytetään. Venäjän-toimintojen paikallinen infrastruktuuri ei ole vielä samalla tasolla kuin Suomessa. Teemme töitä erityisesti Venäjän-toimipaikan jätteiden käsittelyn kehittämiseksi. Tavoitteena on kaikkien jätteiden hyötykäyttö myös Venäjän-tehtaassa vuoteen 2020 mennessä.

2. Renkaiden liikenneturvallisuuden jatkuva kehittäminen

Tuoteturvallisuus on kaikkein tärkein erityinen vastuullisuuden osa-alue niin yhtiömme kuin asiakkaidemme ja loppukäyttäjienkin kannalta. Renkaiden turvallisuusominaisuuksien kehittäminen ja toimivuuden testaaminen on jatkuvaa työtä. Ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat sääolosuhteiden ääri-ilmiöt ja vaihtelevuus lisäävät renkaiden turvallisuuden merkitystä sekä all-season- ja all-weather-renkaiden kysyntää.

Johtavana nastallisten ja nastattomien talvirenkaiden valmistajana meillä on erityinen vastuu paremman ja turvallisemman liikkumisen edistämisestä. Vastaamme muuttuviin tarpeisiin kehittämällä laajemman valikoiman nastattomia talvi- ja all-season-rengasvaihtoehtoja.

3. Kamppailu ilmaston lämpenemistä vastaan: renkaiden vierintävastuksen vähentäminen

Renkaan käytön aikaisista ympäristövaikutuksista merkittävin on ajoneuvon polttoaineen kulutus. Polttoaineen kulutusta vähentämällä voidaan vähentää ilmakehään pääsevien kasvihuonekaasujen määrää. Matalan vierintävastuksenrenkailla voi säästää polttoainetta ja näin alentaa CO2-päästöjä.

Määrätietoisella tuotekehityksellä olemme onnistuneet pienentämään renkaiden vierintävastusta, ja tuotevalikoimassamme on jo useita vierintävastukseltaan EU-rengasmerkinnän A-luokan tuotteita. Vierintävastuksen alentaminen on edelleen jatkuvan kehitystyömme kohteena.

4. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen kaikissa toiminnoissa – uusiutuvan energian käyttö ja energiatehokkuuden parantaminen

Yhtiöllemme viranomaisvaatimukset merkitsevät vähimmäisehtoja. Siksi seuraamme aktiivisesti ympäristö- ja turvallisuussäädösten kehitystä kotimaassa, Euroopan unionissa sekä Venäjällä ja ennakoimme valmistelussa olevien säädösten vaikutuksia.

Olemme sitoutuneet vähentämään toiminnastamme aiheutuvia kasvihuonekaasu- eli GHG-päästöjä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Laskemme vuosittain toimintojemme GHG-päästöt, mukaan lukien yhtiöömme tulevien raaka-aineiden kuljetuksista aiheutuneet päästöt, sekä pyrimme vähentämään päästöjä suunnitelman mukaisesti.

Myös EY:n direktiivi edellyttää suurilta yrityksiltä energiansäästötoimenpiteitä energiakatselmuksineen. Ottamalla käyttöön enemmän uusiutuvia energialähteitä vähennämme energiankulutuksesta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. 

5. Ihmisoikeudet toimitusketjussa

Noudatamme kaikessa toiminnassamme paikallisia lakeja ja säännöksiä, mutta myös hyvää länsimaista liiketoimintatapaa ja paikallisia käytäntöjä. Lakien lisäksi toimintamme tuleeolla konsernin sisäisten sääntöjen ja ohjeiden mukaista. Kunnioitamme kaikkien työntekijöidemme yksityisyyttä, ja henkilötietojen käsittely on järjestetty tätä silmälläpitäen.

Työsuhteet konsernissamme perustuvat työsopimuksiin, jotka ovat paikallisten lakien ja mahdollisten yleisten työehtosopimusten mukaisia. Nokian Renkaat maksaa aina vähintään paikallisten lakien mukaista minimipalkkaa. Kunnioitamme työntekijöidemme oikeutta järjestäytyä ja teemme yhteistyötä kaikkien ammattiliittojen nimettyjen edustajien kanssa.

Omiin liiketoimintaperiaatteisiimme, paikalliseen lainsäädäntöön ja ulkoisiin sosiaalisiin vastuihin sitoutumisen kautta huolehdimme kaikkien työntekijöidemme tasavertaisista mahdollisuuksista sekä edistämme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta jokaisessa toimipisteessämme.

6. Riskienhallinta ja hyvä hallinto

Nokian Renkaiden liiketoimintaa ohjaavat periaatteet on määritelty hallituksen hyväksymässä liiketoimintaperiaatteissa (Code of Conduct), joka päivitettiin vuonna 2018. Asiakirja sisältää toimintaohjeita erilaisiin eettisiin kysymyksiin sekä menettelyohjeen, joka koskee koko konsernin henkilökuntaa. Lisäksi dokumentissa käsitellään sääntöjen täytäntöönpanoa ja toteutumista sekä täytäntöönpanon valvomista.

Paikallisiin ja kansainvälisiin dokumentteihin on sisällytetty lisäohjeistuksia, mutta liiketoimintaperiatteet muodostaa vahvan perustan, jonka omaksumista edellytetään koko henkilöstöltämme. Näin varmistamme eettisen liiketoiminnan toteutumisen kaikilla toimintamme tasoilla.

Liiketoimintaperiaatteista ja korruption vastaisista ohjeistuksista on koottu sähköinen eLearning-kurssi, joka on tarkoitettu koko henkilöstölle ylintä johtoa myöten. Uudistetut liiketoimintaohjeet on julkaistu yhtiön intranetissä ja koko henkilöstön on määrä käydä kurssi.

Toimimme kaikessa liiketoiminnassamme lainsäädännön mukaisesti sekä kunnioitamme lain henkeä jokaisessa toimintamaassamme. Liiketoimintaperiaatteissamme neuvomme jokaiselle työntekijälle, miten toimia, mikäli toiminnassa havaitaan seikkoja, jotka voivat olla ristiriidassa voimassa olevan lainsäädännön kanssa.

Pörssiyhtiönä Nokian Renkaat on sidottu noudattamaan pörssiyhtiöitä koskevia lain ja pörssin vaatimuksia yhtiön liiketoimintaan vaikuttavien tietojen julkisuudesta. Voidaksemme vastata sidosryhmiemme odotuksiin yhtiömme vastuullisuudesta noudatamme Global Reporting Initiative -raportointikehyksen vaatimuksia.

Olemme mukana myös erilaisissa teollisuus- ja henkilöstöjärjestöissä, joiden tehtävänä on koko toimialan työn kehittäminen. Toimintamme järjestöissä riippuu käsiteltävistä asioista sekä mahdollisuudestamme tarjota asiantuntijuuttamme.

Tärkeimmät järjestömme ovat:
• Kemianteollisuus ry
• Kumiteollisuus ry
• Kansalliset auto- ja rengasalan järjestöt useissa eri maissa
• ETRMA / European Tyre and Rubber
Manufacturers’ Association
• ETRTO / European Tyre and Rim Technical Organization
• STRO / Scandinavian Tire and Rim Organization
• Suomalais-venäläinen kauppakamari
• Kansainvälinen kauppakamari
• Venäläinen Tyre Manufacturers Association
• AEB (Association of European Businesses)
• AmCham (American Chamber of Commerce in Russia)
• Tampere Business Campus
• Yritysvastuuverkosto FIBS.

Nokian Renkaat ei osallistu poliittiseen toimintaan, sen varainhankintaan tai tee poliittisia lahjoituksia, kuten yhtiömme liiketoimintaperiaatteet määrittelevät.

Toimialajärjestöjen lisäksi Nokian Renkaat osallistuu erilaisten voittoa tuottamattomien järjestöjen ja hyväntekeväisyysjärjestöjen toimintaan. Tarjoamme myös asiantuntijapalveluita yhteisöjen hyväksi ilman erillistä korvausta. Esimerkkinä tämän kaltaisesta yhteistyöstä esimerkiksi Suomessa on tekninen asiantuntijatukemme poliisille selvitettäessä onnettomuuksia, joiden on epäilty johtuneen renkaiden kunnosta, sekä erilaisten työturvallisuusopintomateriaalien tuottaminen kumi- ja rengasalalle yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen kanssa.

7. Vastuulliset ja eettiset hankintakäytännöt

YK:n Global Compact -aloitteen tukijajäsenenä noudatamme niin aloitteen kuin yhtiömme omia eettisiä periaatteita, jotka käsittelevät myös hankintaketjuun liittyviä vastuullisuuden kysymyksiä.

Lisäksi edellytämme kaikilta raaka-ainetoimittajiltamme, että he sitoutuvat noudattamaan hankinnan eettistä koodistoa (Supplier Code of Conduct). Vaadimme myös kaikilta raaka-ainetoimittajilta minimissään voimassa olevan ISO 9001 -sertifikaatin mukaisen laatujärjestelmän. Lisäksi toiveena on toimittajan ISO 14001 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä.

Luonnonkumi on eräs renkaiden perusraaka-aineista. Maataloustuotteena se on monien perheiden elantona maissa, joiden oma lainsäädäntö ja työolosuhteet ovat vielä kehitysvaiheessa. Hankimme luonnonkumia vain hyväksymiltämme prosessoijilta. Valvomme niiden toimintaa muun muassa auditoinneilla. Voit lukea lisää auditoinneista täältä.

8. Työturvallisuuden ja -terveyden korkea taso

Henkilöstömme ja yhteiskumppaneidemme terveys, turvallisuus ja hyvinvointi ovat olennaisen tärkeitä asioita jokaiselle Nokian Renkaissa. Takaamme turvallisen työympäristön työntekijöillemme ja yhteistyökumppaneillemme: olemme sitoutuneet varmistamaan, että he palaavat joka päivä terveenä kotiin. Uskomme, että kaikki tapaturmat ovat estettävissä, ja työskentelemme määrätietoisesti kohti tapaturmatonta työympäristöä. Voit katsoa työturvallisuutta kuvaavan LTIF-tilastomme täältä

Kehitämme turvallisuutta jatkuvasti parantamalla työoloja sekä kouluttamalla henkilöstöämme ja yhteistyökumppaneitamme. Yhtiössämme kehitetään ja toteutetaan tasavertaista, toisia kunnioittavaa ja välittävää yrityskulttuuria.

Jokaisen työpanos tehtävästä riippumatta on tärkeä kannattavan kasvun ja menestyksen rakentamisessa. Jokaisella työntekijällä on mahdollisuus ja työkalut vaikuttaa oman työnsä ja työympäristönsä kehittämiseen. Yksi tapa tukea henkilöstömme aktiivisuutta ja esimiestyötä on yrityskulttuurillemme ominainen kekseliäisyystoiminta.

Laadukkaiden ja turvallisten tuotteiden valmistaminen vaatii korkeaa ammattitaitoa. Teollinen ympäristö automatisoituu, ja työn tekeminen tulee aina vain vaativammaksi. Työntekijöiden ammattitaidon kehittäminen on näin ollen erityisen tärkeää. Mahdollisuus ammattitaidon kehittämiseen lisää myös työssä viihtymistä. 

9. Kannattava kasvu ja epäsuorat taloudelliset vaikutukset

Keskitymme omassa tuotannossamme hyväkatteisiin ydintuotteisiin sekä investoimme laadun, tuottavuuden ja logistiikan jatkuvaan kehittämiseen. Kannattava kasvu edellyttää kapasiteetin jatkuvaa lisäämistä, ja uuteen tuotantokapasiteettiin investoidaan kasvutavoitteidemme mukaisesti markkinatilanteen kehitystä seuraten. Tuottavuuden kasvu tukee kannattavuutta ja mahdollistaa siten hyödyn jakamista sidosryhmille tilanteesta riippuen, esimerkiksi palkkojen tai osinkojen nousun muodossa.

Kansainvälistyvänä yhtiönä jätämme jälkemme yhä laajemmalle alueelle, ja merkityksemme työllistäjänä ja paikallisen infrastruktuurin kehittäjänä jatkuu edelleen. Arvoketjumme alkupäässä tuemme paikallisyhteisöjen kehitystä.

Teollisessa toiminnassa positiivinen tuottavuuskehitys on yhtiön menestymisen edellytys. Renkaanvalmistuksessa kapasiteetin käyttöasteella on ratkaiseva merkitys tuottavuuteen; mitä korkeampi käyttöaste, sitä parempi tuottavuus. Konekannan automatisointi ja prosessien hiominen parantavat myös tuottavuutta.

Mittaamme tuotantomme tehokkuutta tuottavuusmittarilla kg/miestyötunti.

Takaisin Perusperiaatteisiin tai Lue arvoketjustamme