9. helmikuu 2021 14:33 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj: Hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 9.2.2021 klo 14.30

Nokian Renkaat Oyj:n hallitus on päättänyt, että yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 30.3.2021 klo 16.00 (Suomen aikaa) ja että siinä noudatetaan poikkeuksellisia kokousmenettelyjä COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi annetun väliaikaislain (677/2020) nojalla. Yhtiö julkaisee kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen viimeistään 9.3.2021. Kutsu sisältää yksityiskohtaisempia tietoja yhtiökokoukseen osallistumisesta ja äänestämisestä.

Osakkeenomistajien, työntekijöiden ja yhtiön muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien ja heidän asiamiestensä läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan äänestämällä ennakkoon (joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä) sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon yhtiökokouskutsussa kuvatulla tavalla.

Hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja yhtiön muu johto sekä tilintarkastaja eivät osallistu yhtiökokoukseen eikä videoyhteyttä järjestetä. Hallituksen puheenjohtajan ja yhtiön toimitusjohtajan ennakkoon nauhoitetut puheenvuorot julkaistaan yhtiön internetsivuilla viimeistään 9.3.2021.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021 koskien hallituksen jäsenten lukumäärää ja valintaa, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valintaa sekä hallituksen jäsenten palkitsemista on julkistettu erillisellä pörssitiedotteella 26.11.2020: https://www.nokianrenkaat.fi/yritys/uutinen/nokian-renkaat-oyj-osakkeenomistajien-nimitystoimikunnan-ehdotukset-varsinaiselle-yhtiokokoukselle-2021/

Nokian Renkaat Oyj:n hallitus on tänään tehnyt seuraavat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle:

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 maksetaan osinkoa 1,20 euroa osakkeelta.

Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan kahdessa erässä seuraavasti:

  • Ensimmäinen erä 0,60 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.4.2021 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingon ensimmäisen erän maksupäivä on 15.4.2021.
  • Toinen erä 0,60 euroa osakkeelta maksetaan joulukuussa 2021 osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 2.11.2021 pidettäväksi suunnitellussa kokouksessaan osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivä olisi 4.11.2021 ja osingon maksupäivä viimeistään 9.12.2021.

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se vahvistaa yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2020.

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 julkaistaan pörssitiedotteella viimeistään 9.3.2021, jolloin se on myös saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/sijoittajapalvelut/sijoittajakalenteri-ja-tapahtumat/yhtiokokoukset/

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Tilintarkastajan valitseminen

Nokian Renkaat järjesti EU:n tilintarkastusasetuksessa säädetyn tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilintarkastajan valintaa varten toimikaudelle 2021. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen perusteella, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut KHT Mikko Järventaustan toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 13 800 000 yhtiön osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäviksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseksi, muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäviksi, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai jos se muutoin on hallituksen käsityksen mukaan osakkeenomistajien edun mukaista.

Valtuutuksen nojalla hankituista osakkeista maksettavan hinnan on perustuttava yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä. Maksettava vähimmäisvastike olisi osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

Valtuutus kumoaisi varsinaisen yhtiökokouksen 2.4.2020 hallitukselle antaman valtuutuksen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 13 800 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien vaihtovelkakirjalaina) yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Ehdotetun valtuutuksen osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita ja erityisiä oikeuksia suunnatusti eli poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutuksen perusteella hallituksella olisi oikeus päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista mukaan lukien osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Ehdotetaan, että valtuutus päätetään antaa käytettäväksi hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Uusien osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön omista osakkeista maksettava vastike merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

Valtuutus kumoaisi varsinaisen yhtiökokouksen 2.4.2020 hallitukselle antaman valtuutuksen.

Vastaehdotukset ja oikeus esittää kysymyksiä

Osakkeenomistajien, joilla on vähintään yksi sadasosa (1/100) yhtiön kaikista osakkeista, vastaehdotukset yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin on toimitettava yhtiölle viimeistään 11.3.2021 klo 16.00 (Suomen aikaa) ja osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitetut kysymykset yhtiön johdolle on toimitettava viimeistään 18.3.2021 klo 16.00 (Suomen aikaa). Vastaehdotukset sekä kysymykset on toimitettava sähköpostilla osoitteeseen [email protected] yhtiökokouskutsussa tarkemmin ilmoitetuin tavoin.  Osakkeenomistajat voivat ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon 12.3.2021 alkaen.

Nokian Renkaat Oyj

Päivi Antola
Konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
[email protected]

Sijoittajat: [email protected], puh. 010 401 7581  

Media: [email protected], puh. 010 401 7912  

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokianrenkaat.fi