Mikromuovit ja renkaiden kulumishiukkaset

Mikromuovit ja renkaiden kulumishiukkaset

Kulumispartikkelit rengas- ja tiemateriaaleista ovat eräs meriin päätyvien mikropolymeerien lähteistä.

Renkaat on usein mainittu yhtenä suurimmista meriin ja muihin vesistöihin päätyvien mikromuovien lähteenä. Renkaissa ei käytetä muovia vaan kumia. Muovi ja kumi ovat kuitenkin molemmat polymeerejä. Kumi on yksi lähteistä, kun puhutaan mereen päätyvistä mikropolymeereistä.

Usein renkaiden tiekosketuksesta syntyvä pöly, eli renkaasta ja tien pinnasta irtoavat kulumispartikkelit, sisällytetään mikropolymeereihin tai mikromuoveihin. Nämä partikkelit ovat kuitenkin melko painavia ja suurin osa niistä laskeutuu tienvarsille eikä päädy vesistöihin. Pieni osa jää ilmaan, ja 2–5 % päätyy jokisuihin (Unice, Weeber, Abramson et al., Characterizing export of land-based microplastics to the estuary, 2018). Kulumispartikkeleista noin puolet on peräisin renkaasta ja puolet tiestä.

Kun puhutaan meriin päätyvistä mikromuoveista, lähteitä on kahdenlaisia: primäärisiä ja sekundäärisiä. Primäärilähteet päätyvät meriin pienhiukkasina, sekundäärit suurempina muovinkappaleina. Primäärilähteistä suurin ryhmä on pesuveden mukana esimerkiksi fleecevaatteista vesistöön päätyvät pienhiukkaset. Toiseksi suurin lähde on renkaat. Yhteensä nämä primäärilähteet muodostavat noin 15-31 % merten mikromuoveista eli korkeintaan kolmasosan.

Sekundäärisiä lähteitä ovat suuremmat muovit, kuten pullot ja kalastusverkot, jotka hiutuvat ajan kuluessa mikromuoveiksi. Näiden arvioidaan muodostavan 69-81 % merten mikromuovien lähteistä eli noin kaksikolmasosaa ja ylikin. (European Parliament: Microplastis: sources, effects and solutions, 2018)

Lisätutkimusta tarvitaan

Kehitteillä on uusi Euro 7 -päästöstandardi, joka pyrkii vähentämään EU:ssa myytävien uusien moottoriajoneuvojen saastepäästöjä Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan liittyvän nollapäästötavoitteen täyttämiseksi. Euro 7:n odotetaan tulevan voimaan vuonna 2025. Euro 7 -päästöstandardit sääntelevät ensimmäisenä maailmassa muutakin kuin pakoputkesta
tulevia päästöjä. Standardeissa asetetaan lisärajoja jarruista syntyville hiukkaspäästöille sekä renkaiden kulumishiukkasiin liittyviä sääntöjä.

TRWP-hiukkasten muodostuminen ja niiden määrä ympäristössä eivät riipu vain renkaiden rakenteesta. Useat ulkoiset tekijät, kuten ajotapa, tien ja ajoneuvon ominaisuudet ja sää voivat yhdessä vaikuttaa TRWP-hiukkasten muodostumisnopeuteen enemmän. Jotta kaikki nämä tekijät voidaan huomioida, TRWP-hiukkasiin liittyvät ratkaisut vaativat kokonaisvaltaista, tiedeperusteista ja sidosryhmälähtöistä lähestymistapaa.

Jotta voidaan koota tieteellistä tietoa sekä kehittää käytännön ratkaisuja näiden hiukkasten määrän vähentämiseksi ympäristössä, Euroopan rengasvalmistajien yhdistys ETRMA käynnisti monialaisen TRWP-työryhmän heinäkuussa 2018. ETRMA:n jäsenenä Nokian Renkaat osallistuu tähän työhön. Nokian Renkaat on myös European Tyre and Rim Technical Organisationin (ETRTO) täysjäsen ja osallistuu globaaliin standardointityöhön. ETRTO avustaa tällä hetkellä renkaan kulumistestin menetelmän kehittämisessä. Tavoitteena on käyttökelpoinen kulumisnopeuden testausmenetelmä, jolla on seuraavat ominaisuudet: toistettava, kustannustehokas ja käytännöllinen, todellista ajoympäristöä kuvaava, käytettävissä sääntelytarkoituksiin ja saatavilla avoimesti kaikille maailmassa. 

Takaisin Ympäristö-osioon tai Lue kiertotaloudesta