Mikromuovit ja renkaiden kulumishiukkaset

Mikromuovit ja renkaiden kulumishiukkaset

Kulumispartikkelit rengas- ja tiemateriaaleista ovat eräs meriin päätyvien mikropolymeerien lähteistä.

Renkaat on usein mainittu yhtenä suurimmista meriin ja muihin vesistöihin päätyvien mikromuovien lähteenä. Renkaissa ei käytetä muovia vaan kumia. Muovi ja kumi ovat kuitenkin molemmat polymeerejä. Kumi on yksi lähteistä, kun puhutaan mereen päätyvistä mikropolymeereistä.

Usein renkaiden tiekosketuksesta syntyvä pöly, eli renkaasta ja tien pinnasta irtoavat kulumispartikkelit, sisällytetään mikropolymeereihin tai mikromuoveihin. Nämä partikkelit ovat kuitenkin melko painavia ja suurin osa niistä laskeutuu tienvarsille eikä päädy vesistöihin. Pieni osa jää ilmaan, ja 2–5 % päätyy jokisuihin (Unice, Weeber, Abramson et al., Characterizing export of land-based microplastics to the estuary, 2018). Kulumispartikkeleista noin puolet on peräisin renkaasta ja puolet tiestä.

Kun puhutaan meriin päätyvistä mikromuoveista, lähteitä on kahdenlaisia: primäärisiä ja sekundäärisiä. Primäärilähteet päätyvät meriin pienhiukkasina, sekundäärit suurempina muovinkappaleina. Primäärilähteistä suurin ryhmä on pesuveden mukana esimerkiksi fleecevaatteista vesistöön päätyvät pienhiukkaset. Toiseksi suurin lähde on renkaat. Yhteensä nämä primäärilähteet muodostavat noin 15-31 % merten mikromuoveista eli korkeintaan kolmasosan.

Sekundäärisiä lähteitä ovat suuremmat muovit, kuten pullot ja kalastusverkot, jotka hiutuvat ajan kuluessa mikromuoveiksi. Näiden arvioidaan muodostavan 69-81 % merten mikromuovien lähteistä eli noin kaksikolmasosaa ja ylikin. (European Parliament: Microplastis: sources, effects and solutions, 2018)

Lisätutkimusta tarvitaan

Suomen Rengaskierrätys Oy:n perustajajäsenenä Nokian Renkaat on mukana tutkimusprojektissa, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa mahdollisista mikromuovin lähteistä rengaskierrätyksen toimintaympäristössä ja toimipisteissä. Projektin toteuttamisesta vastaa Apila Group Oy ja se ajoittuu ajalle 1.5.2019-31.3.2021.

Projektissa sedimentti- ja vesinäytteitä kerätään tiestön ympäristöstä sekä valumavesialueiden sedimenteistä ja vedestä eri vuodenaikoina. Näytteenoton suorittaa riippumaton asiantuntija. Rengasperäisen mikromuovin tunnistus- ja laskentamenetelmänä käytetään Apila Group Oy Ab:n kehittämää menetelmää.

Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että makean veden alueella sedimentteihin kerrostuvat partikkelit voivat aiheuttaa matalan riskin joillekin vesieliöille. Lisätutkimuksia tarvitaan siitä, onko vesistöön kulkeutuneista partikkeleista haittaa ekosysteemille tai ihmisten terveydelle. Parhaillaan Tvärminnen tutkimusasemalla on meneillään tutkimus, jossa seurataan autonrenkaista peräisin olevan kumijauheen vaikutusta liejusimpukoihin.

Yksi tärkeä näkökulma autoilun vaikutusten vähentämiseen on myös se, miten liikenteestä syntyviä hiukkaspäästöjä voidaan estää tai ohjata infrastruktuurin paranuksilla. Tällaisia kehityskohteita voisivat olla esimerkiksi viemäröintijärjestelmät, ojanpengerrykset tai vedenpuhdistus.

Nokian Renkaat seuraa aktiivisesti aiheesta tehtäviä tutkimuksia ja on osallisena muun muassa ETRMA:n teettämissä ulkopuolisissa tutkimuksissa. Luotettavat kenttä- ja laboratoriokokeet ovat tarpeen, jotta voidaan ymmärtää partikkeleiden luonnetta, haittavaikutuksia ja kulkeutumisreittejä, sillä monet nykyisistä arvioista perustuvat matemaattisiin malleihin ja laskelmiin.

Takaisin Ympäristö-osioon tai Lue kiertotaloudesta