Tavoitteena päästöjen vähentäminen

Tavoitteena päästöjen vähentäminen

Nokian-tehtaalla jopa 86 % kaikesta käytetystä energiasta tuotetaan uusiutuvilla energianlähteillä. Ilmapäästöistämme merkittävimmät ovat liuotinaineet eli haihtuvia hiilivetyjä sisältävät yhdisteet.

Käytetty energia voidaan jakaa sähköön, lämmitykseen ja höyryyn. Ostamme tehtaidemme toimintoihin energiaa ulkopuolisilta toimijoilta. Osan sähköstä ja höyrystä tuotamme itse.

Tehtaissamme noin 25 % kaikesta käytetystä energiasta tuotetaan uusiutuvilla energianlähteillä. Suomen-tehtaalla osuus on jopa 86 %. Vuonna 2020 Suomen toimintoihin hankittiin vain tuuli- ja vesivoimalla tuotettua sähköä. Höyryä tuotetaan läheisessä biovoimalaitoksessa. Yhdysvalloissa hallintorakennus saa energiaa aurinkopaneeleista.

Energiatehokkuustyöryhmämme jatkoi työskentelyään vuonna 2020. Valitettavasti asettamamme tavoite vuotuisen energiankulutuksen prosentin alenemisesta tuotantotonnia kohden ei toteutunut vuonna 2020. Tämä johtuu lähinnä pandemian vuoksi alentuneista tuotantotasoista. Tavoite energiankulutuksen alenemisesta kolmella prosentilla toteutui kuitenkin jo vuonna 2018 ja kaikkiaan energiankulutus laski vuosina 2016–2019 10,4 %.

Vuodesta 2021 alkaen tavoite energian kulutuksen vähentämisestä 10 %:lla (lähtötaso 2015) on osa vuoden 2025 vastuullisuustavoitteitamme, eikä sitä raportoida vuotuisena tavoitteena vaan tavoitteena, joka tulee saavuttaa kokonaisuudessaan vuoteen 2025 mennessä. 

Päästöt

hiilidioksidi (CO2)

Laskemme rengastuotannon kasvihuonekaasupäästöt raaka-aineiden hankinnasta tuotteen hävittämiseen ISO 14064 -standardin ohjeiden mukaisesti rakennetulla laskurilla. Venäjän- ja Yhdysvaltain-tehtaamme tuottavat osan tarvitsemastaan energiasta omissa voimalaitoksissaan. Tästä johtuen tehtaiden suorat kasvihuonekaasupäästöt ovat suuremmat kuin Suomen-tehtaan.

Tavoittelimme CO2-päästöjen vähennystä 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä ja 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Vertailukohtana on scope 1 - ja scope 2 -päästöjen taso tuotantoon suhteutettuna vuodelta 2013. Vuoden 2020 toteuma on 33 prosentin vähennys vuodesta 2013, eli olemme saavuttaneet tavoitteen. Vuonna 2019 aluekohtainen scope 2 -päästö oli noin 42 100 tonnia CO2 ekv. Päästöjen laskenta perustuu Suomen, Yhdysvaltojen ja Venäjän sähköverkkojen keskimääräiseen päästöintensiteettiin.

Markkinakohtaiset scope 2 -päästömme olivat noin 20 600 tonnia CO2 ekv. Suomessa päästöjen laskenta perustuu toimittajan sertifikaattiin todellisista käytetyistä energian lähteistä. Venäjällä ja Yhdysvalloissa päästölaskelmat perustuvat ostetun sähkön päästökertoimiin.

Nokian Renkaat haluaa olla mukana hillitsemässä ilmastonmuutosta asettamalla kunnianhimoisia tieteeseen perustuvia ilmastotavoitteita. Toukokuussa 2018 Nokian Renkaat liittyi Science Based Targets -aloitteeseen tarkoituksenaan asettaa entistä täsmällisemmät, ulkopuolisen tahon arvioimat ja hyväksymät tavoitteet.

Nokian Renkaat saavutti aiemmin asettamansa hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteet etuajassa. Uudet tieteeseen perustuvat SBT-ilmastotavoitteet julkaistiin toukokuussa 2020. Neljä tavoitetta ovat Pariisin sopimuksen mukaisia, ja kolmen ensimmäisen tavoitteen perustaso on vuosi 2018, neljännen vuosi 2015. Kaikki tavoitteet tulee saavuttaa vuoteen 2030 mennessä.

HAIHTUVAT HIILIVEDYT, VOC:t

Ilmapäästöistämme merkittävimmät ovat liuotinaineet eli haihtuvia hiilivetyjä (VOC, Volatile Organic Compound) sisältävät yhdisteet. VOC-päästöihin liittyvä lainsäädäntö on maakohtaista, ja tästä syystä VOC-päästölaskenta ja -raportointi vaihtelevat maittain.

Suomessa laskemme VOC-päästöt käytettyjen liuotinaineiden perusteella EU:n VOC-direktiivin mukaisesti. Liuotinaineita käytetään tehtaallamme vain raskaiden renkaiden (teollisuusrenkaiden) tuotannossa.

Raskaiden renkaiden kokoonpanosta haihtuvat hiilivedyt kerätään talteen ja johdetaan katalyyttiselle polttolaitokselle. Liuotinpäästöjen keräily raskaiden renkaiden tuotannosta on kuitenkin haastavaa. Raskaiden renkaiden valmistuksessa päästölähteitä ei voida sulkea siten, että kaikki päästöt pystyttäisiin keräämään ja johtamaan polttolaitokselle.

Suomessa tavoitteenamme on noudattaa ympäristöluvan kokonaispäästöraja-arvoa, joka on 60 % käytetyistä liuottimista. Vuonna 2020 liuotinten kokonaispäästöt olivat 71 % käytetyistä liuottimista, joten raja ylittyi.

Venäjän- ja Yhdysvaltain-tehtailla liuotinaineita ei käytetä rengasvalmistuksessa. Paikallisen lainsäädännön mukaan päästöt lasketaan raaka-aineiden käytön pohjalta. VOC-päästöä syntyy prosesseissa käytetyistä raaka-aineista.

 

hiukkaspäästöt (pöly)

Jauhemaisten kemikaalien käsittelystä syntyy hiukkaspäästöjä sekoitusosastollamme. Sekoituskoneissa on tehokkaat ilmanvaihto- sekä pölynkeräyslaitteet, ja vesipesurit toimivat parhaimmillaan yli 99 prosentin erotusasteella. Seuraamme hiukkaspäästöjä hiukkaspitoisuus- ja paine-eromittarein. Lisäksi ulkopuoliset asiantuntijat tekevät säännöllisesti pitoisuusmittauksia.

Mitatut hiukkaspitoisuudet ovat olleet molemmilla tehtaillamme luparajoissa. Suodatinlaitteet läpäisevä pöly on lähinnä esteettinen haitta, eikä siitä ole vaaraa ympäristölle tai terveydelle.

Energiantuotannosta aiheutuvat päästöt

Mittautamme vuosittain Venäjän-tehtaan energiantuotannosta aiheutuvat typpi- ja rikkipäästöt ulkopuolisella taholla. Rikki- ja typpipäästöille on olemassa raja-arvot, jotka yhtiömme alittaa.

Koska Yhdysvaltain-tehtaamme ympäristölupa on edelleen viranomaisten käsittelyssä, toimimme rakennusvaiheen ilmanlaatuluvan nojalla. Tästä syystä päästöjä ei tällä hetkellä mitata.

NOx ja SOX-päästömme vuodelta 2020 voit katsoa Yritysvastuuraportistamme.

haju

Teettämiemme kyselytutkimusten mukaan hajupäästöt ovat hetkellisiä. Luonnonkumin pehmityksessä eli mastisoinnissa vapautuu kumimaidon saostus- ja kuivatusvaiheissa muodostuvia yhdisteitä, jotka aiheuttavat hajuhaittaa lähiympäristössä.

Mastisoinnin hajuja vähennetään pisaranerottimin. Lisäksi tehtaillamme on otettu käyttöön parasta saatavilla olevaa tekniikkaa (BAT) edustavat hajunpoistolaitteistot. Vsevolozhskissa tekniikka kattaa kaikki sekoituslinjat, Nokialla tekniikan käyttöönottoa laajennetaan vaiheittain. Olemme myös pystyneet vähentämään erillismastisoinnin määrää, jolloin prosessista vapautuvan hajun määrä on vähentynyt.

Osa hajuista syntyy renkaan paistossa. Paistossa vapautuvien höyryjen määrä on suoraan verrannollinen paistetun kumin määrään. Yksittäisten aineiden pitoisuudet höyryissä ovat hyvin pieniä.

melu

Tuotantolaitoksillamme on ympäristölupaehtojen mukaiset raja-arvot melulle. Tarkkailemme ja mittaamme melupäästöjä säännöllisesti. Mittaustulosten mukaan emme ylitä asetettuja raja-arvoja.

Takaisin Ympäristö-osioon tai Lue miten käsittelemme vettä ja jätevesiä