Tavoitteena päästöjen vähentäminen

Tavoitteena päästöjen vähentäminen

Vuonna 2022 Nokian-tehtaan toimintoihin hankittiin vain hiilidioksidipäästötöntä sähköä. Ilmapäästöistämme merkittävimmät ovat liuotinaineet eli haihtuvia hiilivetyjä sisältävät yhdisteet.

Käyttämämme energia voidaan jakaa sähköön, lämpöön ja höyryyn. Ostamme tehtaidemme toimintoihin energiaa ulkopuolisilta toimittajilta. Tuotamme itse osan sähköstä ja höyrystä. Vuonna 2023 noin 49 prosenttia kaikesta rengastehtaissamme käytetystä energiasta tuotettiin uusiutuvilla energianlähteillä.

Nokian-tehtaalle höyryä tuotetaan läheisessä biovoimalaitoksessa. Aurinkopaneeleista saadaan energiaa esimerkiksi Yhdysvaltain-tehtaan hallintorakennukseen sekä Nokian Renkaiden Espanjan-testikeskuksen vierailukeskusrakennukseen.

Energiaintensiivisyys, GJ/tuotanto t
  2021 2022 2023
Suomi 12,3 9,8 9,2
Yhdysvallat 20,7 12,1 13,8
Levypyörä 8,8 8,9 8,3
Organisaation kokonaisenergiankulutus, TJ
  2021 2022 2023
Suomi 682 701 710
Yhdysvallat 187 223 310
Levypyörä 51 48 42

 

Päästöt

hiilidioksidi (CO2)

Laskemme rengastuotannon kasvihuonekaasupäästöt raaka-aineiden hankinnasta tuotteen hävittämiseen ISO 14064 -standardin ja GHG-protokollan mukaisesti rakennetulla laskurilla. Suomen-tehdasta lukuun ottamatta tehtaamme tuottavat osan tarvitsemastaan energiasta omissa voimalaitoksissaan. Tämän vuoksi Suomen-tehtaan suorat kasvihuonekaasupäästöt ovat pienemmät kuin muissa tehtaissa.

Vuonna 2023 sijaintiperusteiset scope 2 -päästömme rengastuotannosta olivat noin 24 940 t CO2 ekv. Markkinakohtaiset scope 2 -päästömme olivat noin 6 267 t CO2 ekv.

Nokian Renkaiden neljä tieteeseen perustuvaa päästöjen vähennystavoitetta ovat Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia. Kolmen ensimmäisen tavoitteen perustaso on vuosi 2018, neljännen vuosi 2015. Kaikki tavoitteet tulee saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Nokian Renkaat on parhaillaan toimittamassa uusia, kunnianhimoisempia päästövähennystavoitteita SBT:n vahvistettavaksi. Uudet päästötavoitteet ovat linjassa 1,5 asteen tavoitteen kanssa. 

Vuonna 2023 Nokian Renkaat saavutti yhden keskeisen päästö- vähennystavoitteensa seitsemän vuotta etuajassa. Yksi yhtiön tieteeseen perustuvista kasvihuonekaasujen vähennystavoitteista oli vähentää rengastehtaiden CO2 -päästöjä 52 prosenttia tuotantotonnia kohti vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2015 päästötasoon. Tämä tavoite saavutettiin jo vuonna 2023.

Suorat kasvihuonekaasupäästöt, scope 1, t CO2 ekv
  2021 2022 2023
Suomi 80 80 70
Yhdysvallat 5 930  6 700 9 220
Levypyörä 1 320  1 600 1 400
Rengastuotanto yhteensä 6 010 6 780 9 290
Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt, markkinakohtainen, scope 2, t CO2 ekv
  2021 2022 2023
Suomi 8 880  6 160 5 400
Yhdysvallat 2 480  2 780 870
Levypyörä 880  890 0
Rengastuotanto yhteensä 11 360 8 940 6 270
Kasvihuonekaasupäästö intensiteetti, scope 1 + scope 2, t CO2 ekv / tuotanto t
  2021 2022 2023
Suomi 0,16  0,09 0,07
Yhdysvallat 0,94  0,52 0,45
Levypyörä 0,36  0,47 0,28
Rengastuotanto yhteensä 0,44  0,42 0,16
HAIHTUVAT HIILIVEDYT, VOC:t

Nokian Renkaiden Suomen-tehtaan ilmapäästöistä merkittävimmät ovat liuotinaineet eli haihtuvia hiilivetyjä (VOC, Volatile Organic Compound) sisältävät yhdisteet. VOC-päästöihin liittyvä lainsäädäntö on maakohtaista, minkä vuoksi VOC-päästölaskenta ja -raportointi vaihtelevat maittain. 

Suomessa VOC-päästöt lasketaan käytettyjen liuotinaineiden perusteella EU:n VOC-direktiivin mukaisesti. Nokian Renkaat ei käytä liuotinaineita henkilöautonrenkaiden valmistuksessa vaan ainoastaan raskaiden renkaiden (teollisuusrenkaiden) tuotannossa. Raskaiden renkaiden kokoonpanosta haihtuvat orgaaniset hiilivedyt kerätään talteen ja johdetaan katalyyttiselle polttolaitokselle. Liuotinpäästöjen kerääminen raskaiden renkaiden valmistuksesta on kuitenkin haastavaa, sillä päästölähteitä ei voida sulkea siten, että kaikki päästöt pystyttäisiin keräämään ja johtamaan polttolaitokselle. 

Nokian Renkaiden tavoitteena on noudattaa Suomen-tehtaan ympäristöluvan kokonaispäästöraja-arvoa, joka on 60 prosenttia käytetyistä liuottimista. Vuonna 2023 liuotinten kokonaispäästöt olivat 81 prosenttia käytetyistä liuottimista. 

Keväällä 2022 aloitimme ympäristöviranomaisten kanssa ympäristölupaan sisältyvään VOC-päästövaatimukseen liittyvät keskustelut. Keskusteluissa keskeisenä aiheena olivat VOC-päästöjen ympäristövaikutukset. Tämän tuloksena syksyllä 2022 suoritettiin VOC-päästöjen leviämismallinnus, jotta VOC-päästöjen vaikutuksia Suomen-tehtaan lähiympäristössä voidaan arvioida. Mallinnuksen mukaan VOC-pitoisuudet ja ympäristövaikutukset ovat vähäisiä. Lisäksi liuotinten käyttö on absoluuttisena määränä laskenut yli 40 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna. Hakemus ympäristöluvan päivittämiseksi toimitettiin viranomaisille vuonna 2023.  

VOC-päästöt muista toimipaikoista lasketaan paikallisen lainsäädännön mukaisesti raaka-aineiden käytön pohjalta.

voc-päästöt, t
  2021 2022 2023
Suomi 55,4 51,5 48,3
Yhdysvallat 5,4 13,7 11,8

 

hiukkaspäästöt (pöly)

Jauhemaisten kemikaalien käsittelystä syntyy hiukkaspäästöjä sekoitusosastollamme. Sekoituskoneissa on tehokkaat ilmanvaihto- sekä pölynkeräyslaitteet, ja vesipesurit toimivat parhaimmillaan yli 99 prosentin erotusasteella. Seuraamme hiukkaspäästöjä hiukkaspitoisuus- ja paine-eromittarein. Lisäksi ulkopuoliset asiantuntijat tekevät säännöllisesti pitoisuusmittauksia.

Mitatut hiukkaspitoisuudet ovat olleet molemmilla tehtaillamme luparajoissa. Suodatinlaitteet läpäisevä pöly on lähinnä esteettinen haitta, eikä siitä ole vaaraa ympäristölle tai terveydelle.

Energiantuotannosta aiheutuvat päästöt

Ulkopuolinen taho mittaa myös omasta energiantuotannostamme aiheutuvat typpi- ja rikkipäästöt. Rikki- ja typpipäästöille on olemassa raja-arvot, jotka yhtiömme alittaa.

NOx ja SOx-päästömme vuodelta 2023 voit katsoa Vastuullisuusraportistamme.

haju

Teettämiemme kyselytutkimusten mukaan hajupäästöt ovat hetkellisiä. Luonnonkumin pehmityksessä eli mastisoinnissa vapautuu kumimaidon saostus- ja kuivatusvaiheissa muodostuvia yhdisteitä, jotka aiheuttavat hajuhaittaa lähiympäristössä.

Mastisoinnin hajuja vähennetään pisaranerottimin. Lisäksi tehtaillamme on otettu käyttöön parasta saatavilla olevaa tekniikkaa (BAT) edustavat hajunpoistolaitteistot. Olemme myös pystyneet vähentämään erillismastisoinnin määrää, jolloin prosessista vapautuvan hajun määrä on vähentynyt.

Osa hajuista syntyy renkaan paistossa. Paistossa vapautuvien höyryjen määrä on suoraan verrannollinen paistetun kumin määrään. Yksittäisten aineiden pitoisuudet höyryissä ovat hyvin pieniä.

melu

Tuotantolaitoksillamme on ympäristölupaehtojen mukaiset raja-arvot melulle. Tarkkailemme ja mittaamme melupäästöjä säännöllisesti. Mittaustulosten mukaan emme ylitä asetettuja raja-arvoja.

Takaisin Ympäristö-osioon tai Lue miten käsittelemme vettä ja jätevesiä