Tavoitteena päästöjen vähentäminen

Tavoitteena päästöjen vähentäminen

Vuonna 2021 Nokian-tehtaan toimintoihin hankittiin vain tuuli- ja vesivoimalla tuotettua sähköä. Ilmapäästöistämme merkittävimmät ovat liuotinaineet eli haihtuvia hiilivetyjä sisältävät yhdisteet.

Käytetty energia voidaan jakaa sähköön, lämmitykseen ja höyryyn. Ostamme tehtaidemme toimintoihin energiaa ulkopuolisilta toimijoilta. Osan sähköstä ja höyrystä tuotamme itse.

Tehtaissamme noin 26 % kaikesta käytetystä energiasta tuotetaan uusiutuvilla energianlähteillä. Vuonna 2021 Suomen toimintoihin hankittiin vain tuuli- ja vesivoimalla tuotettua sähköä. Höyryä tuotetaan läheisessä biovoimalaitoksessa. Yhdysvalloissa hallintorakennus saa energiaa aurinkopaneeleista. Nokian Renkaiden Espanjan testikeskuksessa aurinkopaneelit tuottavat energiaa muun muassa Visitor Center -rakennuksen sähköverkkoon.

Energiatehokkuusryhmämme jatkoi työskentelyään vuonna 2021. Vuodesta 2021 alkaen tavoite energian kulutuksen vähen­tämisestä 10 %:lla (lähtötaso 2015) on osa vuoden 2025 vastuullisuustavoitteitamme. Edistyminen raportoidaan vuosittain. Vuonna 2021 vähennys oli 5,9 % verrattuna vuoteen 2015.

Energiaintensiivisyys, GJ/tuotanto t
  2019 2020 2021
Suomi 12,1 13,9 12,3
Venäjä 10,0 11,3 9,5
Yhdysvallat   74,9 20,7
Pinnoitetuotanto   4,7 4,9
Levypyörä   9,3 8,8
Organisaation kokonaisenergiankulutus, TJ
  2019 2020 2021
Suomi 624 556 682
Venäjä 1 510 1 468 1 640
Yhdysvallat   120 187
Pinnoitetuotanto   16 18
Levypyörä   40 51

 

Päästöt

hiilidioksidi (CO2)

Laskemme rengastuotannon kasvihuonekaasupäästöt raaka-aineiden hankinnasta tuotteen hävittämiseen ISO 14064 -standardin ohjeiden mukaisesti rakennetulla laskurilla. Venäjän- ja Yhdysvaltain-tehtaamme tuottavat osan tarvitsemastaan energiasta omissa voimalaitoksissaan. Tästä johtuen tehtaiden suorat kasvihuonekaasupäästöt ovat suuremmat kuin Suomen-tehtaan.

Vuonna 2021 aluekohtainen scope 2 -päästö oli noin 51 900 tonnia CO2 ekv. Markkinakohtaiset scope 2 -päästömme olivat noin 25 600 tonnia CO2 ekv. 

Nokian Renkaat haluaa olla mukana hillitsemässä ilmastonmuutosta asettamalla kunnianhimoisia tieteeseen perustuvia ilmastotavoitteita. Toukokuussa 2018 Nokian Renkaat liittyi Science Based Targets -aloitteeseen tarkoituksenaan asettaa entistä täsmällisemmät, ulkopuolisen tahon arvioimat ja hyväksymät tavoitteet.

Nokian Renkaat saavutti aiemmin asettamansa hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteet etuajassa. Uudet tieteeseen perustuvat SBT-ilmastotavoitteet julkaistiin toukokuussa 2020. Neljä tavoitetta ovat Pariisin sopimuksen mukaisia, ja kolmen ensimmäisen tavoitteen perustaso on vuosi 2018, neljännen vuosi 2015. Kaikki tavoitteet tulee saavuttaa vuoteen 2030 mennessä.

Suorat kasvihuonekaasupäästöt, scope 1, t CO2 ekv
  2019 2021 2021
Suomi 470 310 360
Venäjä 64 500 63 100 71 690
Yhdysvallat   3 200 5 620
Pinnoitetuotanto   300 320
Levypyörä   0 0
Rengastuotanto yhteensä   66 610 77 660
Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt, markkinakohtainen, scope 2, t CO2 ekv
  2019 2020 2021
Suomi 9 300 8 500 8 880
Venäjä 15 400 10 600 14 220
Yhdysvallat   1 500 2 480
Pinnoitetuotanto   940 1 110
Levypyörä   1 300 2 650
Rengastuotanto yhteensä   20 600 25 580
Kasvihuonekaasupäästö intensiteetti, scope 1 + scope 2, t CO2 ekv / tuotanto t
  2019 2020 2021
Suomi 0,19 0,24 0,17
Venäjä 0,53 0,57 0,50
Yhdysvallat   3,0 0,91
Pinnoitetuotanto   0,30 0,38
Levypyörä   0,20 0,39
Rengastuotanto yhteensä   0,53 0,44
HAIHTUVAT HIILIVEDYT, VOC:t

Ilmapäästöistämme merkittävimmät ovat liuotinaineet eli haihtuvia hiilivetyjä (VOC, Volatile Organic Compound) sisältävät yhdisteet. VOC-päästöihin liittyvä lainsäädäntö on maakohtaista, ja tästä syystä VOC-päästölaskenta ja -raportointi vaihtelevat maittain.

Suomessa laskemme VOC-päästöt käytettyjen liuotinaineiden perusteella EU:n VOC-direktiivin mukaisesti. Liuotinaineita käytetään tehtaallamme vain raskaiden renkaiden (teollisuusrenkaiden) tuotannossa.

Raskaiden renkaiden kokoonpanosta haihtuvat hiilivedyt kerätään talteen ja johdetaan katalyyttiselle polttolaitokselle. Liuotinpäästöjen keräily raskaiden renkaiden tuotannosta on kuitenkin haastavaa. Raskaiden renkaiden valmistuksessa päästölähteitä ei voida sulkea siten, että kaikki päästöt pystyttäisiin keräämään ja johtamaan polttolaitokselle.

Suomessa tavoitteenamme on noudattaa ympäristöluvan kokonaispäästöraja-arvoa, joka on 60 % käytetyistä liuottimista. Vuonna 2021 asensimme uudet kohdeimulaitteet VOC-höyryille raskaiden renkaiden kokoon­panokoneille, jotta poltettavaksi keräiltävien VOC:iden osuutta voidaan kasvattaa. Näistä korjaavista toimenpiteistä huolimatta liuotin­ten kokonaispäästöt olivat 81 % käytetyistä liuottimista. Lisätoimenpiteiden arviointi ongelman ratkaisemiseksi on aloitettu.

Venäjän- ja Yhdysvaltain-tehtailla liuotinaineita ei käytetä rengasvalmistuksessa. Paikallisen lainsäädännön mukaan päästöt lasketaan raaka-aineiden käytön pohjalta. VOC-päästöä syntyy prosesseissa käytetyistä raaka-aineista.

voc-päästöt, t
  2019 2020 2021
Suomi 61 36 55
Venäjä 80 79 79
Yhdysvallat   1,4 7,4
Pinnoitetuotanto   6,7 8,4

 

hiukkaspäästöt (pöly)

Jauhemaisten kemikaalien käsittelystä syntyy hiukkaspäästöjä sekoitusosastollamme. Sekoituskoneissa on tehokkaat ilmanvaihto- sekä pölynkeräyslaitteet, ja vesipesurit toimivat parhaimmillaan yli 99 prosentin erotusasteella. Seuraamme hiukkaspäästöjä hiukkaspitoisuus- ja paine-eromittarein. Lisäksi ulkopuoliset asiantuntijat tekevät säännöllisesti pitoisuusmittauksia.

Mitatut hiukkaspitoisuudet ovat olleet molemmilla tehtaillamme luparajoissa. Suodatinlaitteet läpäisevä pöly on lähinnä esteettinen haitta, eikä siitä ole vaaraa ympäristölle tai terveydelle.

Energiantuotannosta aiheutuvat päästöt

Mittautamme vuosittain Venäjän-tehtaan energiantuotannosta aiheutuvat typpi- ja rikkipäästöt ulkopuolisella taholla. Rikki- ja typpipäästöille on olemassa raja-arvot, jotka yhtiömme alittaa.

Koska Yhdysvaltain-tehtaamme ympäristölupa on edelleen viranomaisten käsittelyssä, toimimme rakennusvaiheen ilmanlaatuluvan nojalla. Tästä syystä päästöjä ei tällä hetkellä mitata.

NOx ja SOx-päästömme vuodelta 2021 voit katsoa Yritysvastuuraportistamme.

haju

Teettämiemme kyselytutkimusten mukaan hajupäästöt ovat hetkellisiä. Luonnonkumin pehmityksessä eli mastisoinnissa vapautuu kumimaidon saostus- ja kuivatusvaiheissa muodostuvia yhdisteitä, jotka aiheuttavat hajuhaittaa lähiympäristössä.

Mastisoinnin hajuja vähennetään pisaranerottimin. Lisäksi tehtaillamme on otettu käyttöön parasta saatavilla olevaa tekniikkaa (BAT) edustavat hajunpoistolaitteistot. Vsevolozhskissa tekniikka kattaa kaikki sekoituslinjat, Nokialla tekniikan käyttöönottoa laajennetaan vaiheittain. Olemme myös pystyneet vähentämään erillismastisoinnin määrää, jolloin prosessista vapautuvan hajun määrä on vähentynyt.

Osa hajuista syntyy renkaan paistossa. Paistossa vapautuvien höyryjen määrä on suoraan verrannollinen paistetun kumin määrään. Yksittäisten aineiden pitoisuudet höyryissä ovat hyvin pieniä.

melu

Tuotantolaitoksillamme on ympäristölupaehtojen mukaiset raja-arvot melulle. Tarkkailemme ja mittaamme melupäästöjä säännöllisesti. Mittaustulosten mukaan emme ylitä asetettuja raja-arvoja.

Takaisin Ympäristö-osioon tai Lue miten käsittelemme vettä ja jätevesiä