FacebookInstagramLinkedInmenu-iconPinicon-playscroll-downsearchTwitterShapeYouTube
Menu

Tavoitteena päästöjen vähentäminen

Nokian-tehtaalle ostetusta sähköstä noin 13 prosenttia tuotetaan uusiutuvilla energiamuodoilla. Ilmapäästöistämme merkittävimmät ovat liuotinaineet eli haihtuvia hiilivetyjä sisältävät yhdisteet.

Ostamme Nokian-tehtaan toimintoihin energiaa ulkopuoliselta toimijalta. Tarvittava energia voidaan jakaa sähköön, lämmitykseen ja höyryyn. Ostetusta sähköstä noin 13 prosenttia tuotetaan uusiutuvilla energiamuodoilla.

Lämmitykseen ja höyryyn käytettävä energia tuotetaan biovoimalla ja maakaasulla. Nokian-tehtaaseen energiaa toimittava biovoimalaitos aloitti täyden tuotannollisen toimintansa vuoden 2016 huhtikuun alussa. Uusi laitos korvaa fossiiliseen maakaasuun perustuvaa energiantuotantoa ja lisää kotimaisten energianlähteiden käyttöä alueella.

Nokialla noin 47 % kaikesta käytetystä energiasta tuotetaan uusiutuvilla energianlähteillä. Vsevolozhskin-tehtaassa energia tuotetaan maakaasulla. Sähkö ostetaan ulkopuoliselta yritykseltä, kun taas lämmitykseen ja höyryyn käytettävä energia tehdään itse omassa voimalaitoksessa.

Energiansäästötyöryhmämme jatkoi työskentelyään vuonna 2018. Asetettu tavoite vuotuisen energiankulutuksen alenemisesta 1 % tuotantotonnia kohden ylittyi, ja alenema edellisvuodesta on noin 2,5 %.

 

Päästöt

hiilidioksidi (CO2)

Laskemme rengastuotannon kasvihuonekaasupäästöt raaka-aineiden hankinnasta tuotteen hävittämiseen ISO 14064 -standardin ohjeiden mukaisesti rakennetulla laskurilla. Vsevolozhskin-tehdas tuottaa valtaosan tarvitsemastaan energiasta omassa voimalaitoksessaan. Tästä johtuen tehtaan suorat kasvihuonekaasupäästöt ovat isommat kuin Nokian-tehtaan.

Tavoittelemme CO2-päästöjen vähennystä 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä ja 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Vuoden 2018 toteuma on 38 prosentin vähennys vuodesta 2013, eli olemme ylittäneet tavoitteet reilusti.

Nokian Renkaat haluaa olla mukana hillitsemässä ilmastonmuutosta asettamalla kunnianhimoisia tieteeseen perustuvia ilmastotavoitteita. Toukokuussa 2018 Nokian Renkaat liittyi Science Based Targets -aloitteeseen tarkoituksenaan asettaa entistä täsmällisemmät ja ulkopuolisen tahon arvioimat ja hyväksymät tavoitteet. Nokian Renkaat saavutti aiemmin asettamansa hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteet etuajassa. Uudet ilmastotavoitteet tullaan asettamaan osiin yhtiön arvoketjua sekä tuotteiden ympäristövaikutuksiin. Yhtiön pyrkimyksenä on saada tieteeseen perustuville tavoitteille hyväksyntä vuoteen 2020 mennessä.

Scope 3 -päästöt on sisällytetty osittain aiempiin CO2-päästölaskelmiimme. SBT-tavoitteiden asettamista varten on tarpeen ymmärtää ja hallita toimintamme kaikki CO2-päästöt. Vuonna 2018 aloimme valvoa downstream-päästöjä ja vuonna 2019 laskemme scope 3 -päästömme.

HAIHTUVAT HIILIVEDYT, VOC:t

Ilmapäästöistämme merkittävimmät ovat liuotinaineet eli haihtuvia hiilivetyjä (VOC, Volatile Organic Compound) sisältävät yhdisteet. VOC-päästöihin liittyvä lainsäädäntö on maakohtaista, ja tästä syystä VOC-päästölaskenta ja raportointi vaihtelevat maittain.

Nokialla noudatamme EU:n ns. VOC-direktiiviä, jonka mukaisesti päästö lasketaan käytetyistä liuotinaineista. Liuotinaineita käytetään tehtaallamme vain raskaiden renkaiden ja pinnoitteiden tuotannossa tartunnan parantamiseen. Pinnoitetuotannosta ja raskaiden renkaiden kokoonpanosta haihtuvat hiilivedyt kerätään talteen ja johdetaan katalyyttiselle polttolaitokselle.

Haasteenamme on liuotinpäästöjen keräily raskaiden renkaiden tuotannosta. Raskaiden renkaiden valmistuksessa päästölähteitä ei voida sulkea siten, että kaikki päästöt pystyttäisiin keräämään ja johtamaan polttolaitokselle.

Nokialla tavoitteenamme on noudattaa EU:n VOC-direktiivin kokonaispäästöraja-arvoa, joka on 25 prosenttia käytetyistä liuottimista. Vuonna 2018 liuotinten kokonaispäästöt olivat 29 prosenttia käytetyistä liuottimista.

Vsevolozhskissa liuotinaineita ei käytetä rengasvalmistuksessa. Paikallisen lainsäädännön mukaan päästöt lasketaan päästömittaustulosten pohjalta. VOC-päästöä syntyy prosesseissa käytetyistä raaka-aineista.

hiukkaspäästöt (pöly)

Jauhemaisten kemikaalien käsittelystä syntyy hiukkaspäästöjä sekoitusosastollamme. Sekoituskoneissa on tehokkaat ilmanvaihto- sekä pölynkeräyslaitteet, ja vesipesurit toimivat parhaimmillaan yli 99 prosentin erotusasteella. Seuraamme hiukkaspäästöjä hiukkaspitoisuus- ja paine-eromittarein. Lisäksi ulkopuoliset asiantuntijat tekevät säännöllisesti pitoisuusmittauksia.

Mitatut hiukkaspitoisuudet ovat olleet molemmilla tehtaillamme luparajoissa. Suodatinlaitteet läpäisevä pöly on lähinnä esteettinen haitta, eikä siitä ole vaaraa ympäristölle tai terveydelle.

Energiantuotannosta aiheutuvat päästöt

Mittautamme vuosittain Vsevolozhskin-tehtaan energiantuotannosta aiheutuvat typpi- ja rikkipäästöt ulkopuolisella taholla. Rikki- ja typpipäästöille on olemassa raja-arvot, jotka yhtiömme alittaa.

haju

Teettämiemme kyselytutkimusten mukaan hajupäästöt ovat hetkellisiä. Luonnonkumin pehmityksessä eli mastisoinnissa vapautuu kumimaidon saostus- ja kuivatusvaiheissa muodostuvia yhdisteitä, jotka aiheuttavat hajuhaittaa lähiympäristössä. Mastisoinnin hajuja vähennetään pisaranerottimin.

Olemme pystyneet vähentämään erillismastisoinnin määrää, jolloin prosessista vapautuvan hajunkin määrä on vähentynyt. Osa hajuista syntyy renkaan paistossa. Paistossa vapautuvien höyryjen määrä on suoraan verrannollinen paistetun kumin määrään. Yksittäisten aineiden pitoisuudet höyryissä ovat hyvin pieniä.

Tehtaillamme on otettu kahden edellisen vuoden aikana käyttöön uusinta tekniikkaa (BAT) edustavat hajunpoistolaitteistot. Vsevolozhskissa tekniikka kattaa kaikki sekoituslinjat, ja Nokialla tekniikan käyttöönottoa laajennetaan vaiheittain.

Vuonna 2018 saimme kaksi yhteydenottoa, jotka koskivat Vsevolozhskin-tehtaan hajupäästöjä. Investointisuunnitelma kattavamman hajunpoistolaitteiston asennuksesta on arvioitavana.

melu

Tuotantolaitoksillamme on ympäristölupaehtojen mukaiset raja-arvot melulle. Tarkkailemme ja mittaamme melupäästöjä säännöllisesti. Mittaustulosten mukaan emme ylitä asetettuja raja-arvoja.