Ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Toimintamme lähtökohtana on oikeudenmukaisuus ja ihmisoikeuksien kunnioitus, oli sitten kyse henkilöstöstä tai muista sidosryhmistä. Toimittajiemme itsearvioinneissa otetaan kantaa Nokian Renkaille tärkeisiin vastuullisuusaiheisiin, kuten ihmisoikeuksiin.

Vuonna 2017 Nokian renkaat arvioi ihmisoikeuksien aseman omassa arvoketjussaan. Arvioinnissa toimitusketjussa havaittiin useita (10) ihmisoikeuksiin liittyviä riskialueita: oikeus terveyteen, oikeus yksityisyyteen ja oikeus perhe-elämään olivat näistä kaikkein selkeimmät. 

 • Oikeus yksityisyyteen
 • Oikeus perhe-elämään
 • Oikeus terveyteen
 • Oikeus elämään
 • Oikeus olla joutumatta orjuuteen tai orjuuden kaltaiseen pakkotyöhön
 • Oikeus liikkumisen vapauteen
 • Oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe
 • Oikeus nauttia oikeudenmukaisista ja suotuisista työolosuhteista
 • Oikeus riittävään elintasoon
 • Oikeus opetukseen

Toimitusketjun vastuullisuuden kehittämiseksi aloitimme yhteistyön ulkopuolisen auditoijan kanssa jo vuonna 2016. Erillinen vastuullisuuden auditointiprosessi on kehitetty yhteistyössä konsulttiyrityksen kanssa, ja se pohjautuu Nokian Renkaiden liiketoimintaperiaatteisiin toimittajille sekä YK:n Global Compact -tavoitteiden mukaisiin periaatteisiin.

Ylitimme tavoitteemme saada auditoitua vuoteen 2020 mennessä kaikki merkittävät kumin prosessointilaitokset, sillä auditointimme kattoivat 90 % luonnonkumin ostovolyymista.

Auditoinnit mahdollistavat prosessointiyritysten työturvallisuuden ja toiminnan kehittämisen edelleen. Auditointien jälkeen aloitamme prosessin aikana havaittujen puutteiden korjaustoimenpideohjelmat.

Yleisin ongelma useimmissa paikoissa on edelleen sama: ulkomaisten työntekijöiden rekrytointi. Ulkomaisia työntekijöitä hankitaan rekrytointitoimistojen verkoston kautta, ja työntekijälle koituvat kustannukset voivat olla merkittäviä: jopa vuoden palkka. Koska paikalliset viranomaiset ovat usein hyväksyneet nämä rekrytointitoimistot, prosessin parantaminen on vaikeaa. Vaadimme kuitenkin toimittajiltamme parannuksia myös tässä asiassa. Toimittajat pyytävät jatkuvasti tukea paikallisilta viranomaisilta, mutta edistys on hidasta.

Toinen yleinen ongelma on työsopimusten kieli ja sisältö. Sopimus ei välttämättä ole saatavana työntekijän äidinkielellä, tai käännetty sisältö poikkeaa alkuperäisestä.

AUDITOINNIT AUTTaVAT PARANTAMAAN IHMISOIKEUKSIA TOIMITUSKETJUSSA

AUDITS HELPED IMPROVE LABOR RIGHTS IN THE SUPPLY CHAIN

Nokian Renkaat on suorittanut sosiaalisen vastuullisuuden auditointeja luonnonkumin prosessointilaitoksille vuodesta 2016 alkaen. Ne suorittaa riippumaton kolmas osapuoli.

Vastuullisuusauditoinneissamme tutkitaan viittä eri aluetta: ihmisoikeuksia, työvoiman oikeuksia, terveyttä ja turvallisuutta, liiketoimintakäytäntöjä ja ympäristöä. Alkuauditointien jälkeen laaditaan yhdessä sovittu korjaavien toimenpiteiden ohjelma.

Malesiassa ja Indonesiassa tehdyissä seuranta-auditoinneissa on havaittu merkittäviä parannuksia, jotka liittyivät erityisesti työvoiman oikeuksiin. Ohessa muutamia seuranta-auditointien huomioita: 

 • Työntekijät eivät enää tehneet uuvuttavia 12–14 tunnin vuoroja, ja heillä oli lain vaatimat lepopäivät.
 • Seuranta-auditoinneissa havaittiin myös merkittäviä parannuksia terveys- ja turvallisuusjärjestelmien luomisessa, sillä tehtaat ovat järjestäneet koulutusta turvallisuusasioista.
 • Metallijätteen kierrätys oli järjestetty hyvin ensimmäisten auditointien jälkeen. Joiltakin valtioilta kuitenkin puuttuu edelleen kunnollinen ongelmajätteen kierrätysohjelma.
 • Myös liiketoimintakäytännöissä on näkynyt parannuksia: koulutusta eettisistä toimintaohjeista oli järjestetty. 
 • Yhtiö järjesti koulutusta syrjinnästä, häirinnästä, oikeudenmukaisesta kohtelusta ja ensiavusta. Kukaan työntekijöistä ei ollut aikaisemmin saanut koulutusta näistä aiheista.
 • Toinen yhtiö oli hankkinut vaarallisten jätteiden varastointijärjestelmän. Vuodesta 2018 lähtien yhtiössä on järjestetty ympäristötarkastus kaksi kertaa vuodessa. Yhtiö oli myös hankkinut palautelaatikon. Johto sai kolme palautetta, jotka se kävi läpi.
 • Malesian vierastyöläisten korkeat rekrytointi- ja työlupamaksut ovat kuitenkin edelleen ongelmallisia. Työntekijät pakotetaan lainaamaan rahaa, mikä luo painetta työskennellä liiallisia tuntimääriä.

Nokian Renkaat onnistui vuonna 2021 aloit­tamaan uudelleen vastuullisuusauditoinnit pandemiasta johtuneen tauon jälkeen. Yritys suoritti kaksi seuranta-auditointia ja kaksi uutta vastuullisuusauditointia luonnonkumin prosessointilaitoksilla, jotka toimivat Nokian Renkaiden toimittajina.

Takaisin Toimistusketju-osioon tai Lue vastuullisesta hankinnasta