FacebookInstagramLinkedInmenu-iconPinicon-playscroll-downsearchTwitterShapeYouTube
Menu

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Toimintamme lähtökohtana on oikeudenmukaisuus ja ihmisoikeuksien kunnioitus, oli sitten kyse henkilöstöstä tai muista sidosryhmistä. Toimittajiemme itsearvioinneissa otetaan kantaa Nokian Renkaille tärkeisiin vastuullisuusaiheisiin, kuten ihmisoikeuksiin.

Vuonna 2017 Nokian renkaat arvioi ihmisoikeuksien aseman omassa arvoketjussaan. Arvioinnissa toimitusketjussa havaittiin useita (10) ihmisoikeuksiin liittyviä riskialueita: oikeus terveyteen, oikeus yksityisyyteen ja oikeus perhe-elämään olivat näistä kaikkein selkeimmät. 

  • Oikeus yksityisyyteen
  • Oikeus perhe-elämään
  • Oikeus terveyteen
  • Oikeus elämään
  • Oikeus olla joutumatta orjuuteen tai orjuuden kaltaiseen pakkotyöhön
  • Oikeus liikkumisen vapauteen
  • Oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe
  • Oikeus nauttia oikeudenmukaisista ja suotuisista työolosuhteista
  • Oikeus riittävään elintasoon
  • Oikeus opetukseen

Valtaosa Nokian Renkaiden käyttämästä luonnonkumista tulee Kaakkois-Aasiasta, jossa se tuo elannon useille perheille, jotka elävät alikehittyneen lainsäädännön ja työolosuhteiden maissa. Nokian Renkaat edellyttää kumppaneiltaan Hankinnan eettisen koodiston noudattamista. Koodisto edellyttää toimittajien sitoutuvan ihmisoikeuksien noudattamiseen ja se muun muassa kieltää lapsi- tai pakkotyövoiman käytön ja syrjinnän.

Vuonna 2019 Nokian Renkaat ryhtyi vastuullisuussuunnitelmansa mukaisesti auditoimaan luonnonkumin prosessointilaitoksia, joiden kanssa yhtiö tekee yhteistyötä. Auditoinnit tekee kolmas osapuoli ja korjaavia toimenpiteitä ehdotetaan, jos epäkohtia ilmenee. Tällöin sovitaan myös seuranta-auditoinneista, jotta kehittymistä voidaan seurata.

Tavoitteena on saada auditoitua vuoteen 2020 mennessä kaikki meille merkittävät kumin prosessointilaitokset, mikä kattaa 80 prosenttia luonnonkumin ostovolyymista. 

Jäljitettävyys on ongelmallista, sillä toimitusketju on fragmentoitunut. Luonnonkumin viljelijöitä on noin 3-6 miljoonaa. He keräävät raaka-aineen ja myyvät ne paikallisille jälleenmyyjille. Nämä käyvät keräämässä useammilta viljelijöiltä puista kerätyn lateksin ja myyvät sen edelleen prosessointitehtaille. Käsittelyn jälkeen prosessointitehtaat myyvät luonnonkumin kansainvälisille jälleenmyyjille. Nokian Renkaat ostaa ainoastaan yhtiön hyväksymien yhteistyökumppaneiden käsittelemää luonnonkumia.

Nokian Renkaat pitää yhteistyötä alan sisällä sekä muiden sidosryhmien kanssa elintärkeänä olosuhteiden parantamiseksi. Rensgasteollisuus on jo perustanut yhteishankkeen, jotta luonnonkumin tuottamisesta saadaan entistä vastuullisempaa ja sen tuottajien työoloja voidaan parantaa. Nokian Renkaat on jäsenenä GPSNR:ssä (General Platform for Sustainable Natural Rubber), joka on muun muassa Maailman luonnonsuojeluliiton WWF:n yhdessä muiden kansalaisjärjestöjen, rengasalan suurimpien yritysten sekä luonnonkumin välittäjien ja prosessoijien perustama yhteinen hanke.

GPSNR:n tavoite on saada globaaleille markkinoille enemmän vastuullisesti tuotettua ja hankittua luonnonkumia. Hankkeen jäsenet kehittävät yhdessä vastuullisen luonnonkumin standardeja ja mekanismeja sekä ohjeita siihen, miten yhtiöt toteuttavat, seuraavat ja todentavat sitoutumistaan vastuulliseen luonnonkumiin.  

AUDITOINNIT AUTTOIVAT PARANTAMAAN IHMISOIKEUKSIA TOIMITUSKETJUSSA

AUDITS HELPED IMPROVE LABOR RIGHTS IN THE SUPPLY CHAIN

Nokian Renkaat on suorittanut sosiaalisen vastuullisuuden auditointeja luonnonkumin prosessointilaitoksille vuodesta 2016 alkaen. Vuonna 2018 teimme 4 uutta auditointia ja 4 seuranta-auditointia. Ne suoritti kolmas osapuoli.

Vastuullisuusauditoinneissamme tutkitaan viittä eri aluetta: ihmisoikeuksia, työvoiman oikeuksia, terveyttä ja turvallisuutta, liiketoimintakäytäntöjä ja ympäristöä. Alkuauditointien jälkeen laaditaan yhdessä sovittu korjaavien toimenpiteiden ohjelma.

Malesiassa ja Indonesiassa tehdyissä seuranta-auditoinneissa havaittiin merkittäviä parannuksia, jotka liittyivät erityisesti työvoiman oikeuksiin: työntekijät eivät enää tehneet uuvuttavia 12–14 tunnin vuoroja, ja heillä oli lain vaatimat lepopäivät. Seuranta-auditoinneissa havaittiin myös merkittäviä parannuksia terveys- ja turvallisuusjärjestelmien luomisessa, sillä tehtaat ovat järjestäneet koulutusta turvallisuusasioista. Myös metallijätteen kierrätys oli järjestetty hyvin ensimmäisten auditointien jälkeen. Joiltakin valtioilta kuitenkin puuttuu edelleen kunnollinen
ongelmajätteen kierrätysohjelma.

Myös liiketoimintakäytännöissä näkyi parannuksia: koulutusta eettisistä toimintaohjeista oli järjestetty, ja yhden tehtaan omistaja oli käynyt myös toimittajiensa luona antamassa  turvallisuuskoulutusta ja keskustelemassa eettisistä liiketoimintatavoista. Kriittisiä ihmisoikeuksiin liittyviä riskejä ei havaittu.

Malesian vierastyöläisten korkeat rekrytointi- ja työlupamaksut ovat kuitenkin edelleen ongelmallisia. Työntekijät pakotetaan lainaamaan rahaa, mikä luo painetta työskennellä liiallisia tuntimääriä.

Tehtaat, joissa vierailtiin uudelleen, ovat määrittelemässä, olisiko julkishallinnon pyörittämä rekrytointitoimisto ratkaisu ongelmaan. Yksi tehtaista oli auttanut työntekijää maksujen kanssa.