Ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Toimintamme lähtökohtana on oikeudenmukaisuus ja ihmisoikeuksien kunnioitus, oli sitten kyse henkilöstöstä tai muista sidosryhmistä. Toimittajiemme itsearvioinneissa otetaan kantaa Nokian Renkaille tärkeisiin vastuullisuusaiheisiin, kuten ihmisoikeuksiin.

Vuonna 2017 Nokian renkaat arvioi ihmisoikeuksien aseman omassa arvoketjussaan. Arvioinnissa toimitusketjussa havaittiin useita (10) ihmisoikeuksiin liittyviä riskialueita: oikeus terveyteen, oikeus yksityisyyteen ja oikeus perhe-elämään olivat näistä kaikkein selkeimmät. 

  • Oikeus yksityisyyteen
  • Oikeus perhe-elämään
  • Oikeus terveyteen
  • Oikeus elämään
  • Oikeus olla joutumatta orjuuteen tai orjuuden kaltaiseen pakkotyöhön
  • Oikeus liikkumisen vapauteen
  • Oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe
  • Oikeus nauttia oikeudenmukaisista ja suotuisista työolosuhteista
  • Oikeus riittävään elintasoon
  • Oikeus opetukseen

Valtaosa Nokian Renkaiden käyttämästä luonnonkumista tulee Kaakkois-Aasiasta, jossa se tuo elannon useille perheille, jotka elävät alikehittyneen lainsäädännön ja työolosuhteiden maissa. Nokian Renkaat edellyttää kumppaneiltaan Hankinnan eettisen koodiston noudattamista. Koodisto edellyttää toimittajien sitoutuvan ihmisoikeuksien noudattamiseen ja se muun muassa kieltää lapsi- tai pakkotyövoiman käytön ja syrjinnän.

Vuonna 2019 Nokian Renkaat ryhtyi vastuullisuussuunnitelmansa mukaisesti auditoimaan luonnonkumin prosessointilaitoksia, joiden kanssa yhtiö tekee yhteistyötä. Auditoinnit tekee kolmas osapuoli ja korjaavia toimenpiteitä ehdotetaan, jos epäkohtia ilmenee. Tällöin sovitaan myös seuranta-auditoinneista, jotta kehittymistä voidaan seurata.

Tavoitteena oli saada auditoitua vuoteen 2020 mennessä kaikki meille merkittävät kumin prosessointilaitokset, mikä kattaisi 80 prosenttia luonnonkumin ostovolyymista. Ylitimme tavoitteemme: vuoden 2019 loppuun mennessä olimme auditoineet kaikki merkittävät kumin prosessointikumppanimme, mikä kattaa 90 % luonnonkumin ostovolyymista.

AUDITOINNIT AUTTOIVAT PARANTAMAAN IHMISOIKEUKSIA TOIMITUSKETJUSSA

AUDITS HELPED IMPROVE LABOR RIGHTS IN THE SUPPLY CHAIN

Nokian Renkaat on suorittanut sosiaalisen vastuullisuuden auditointeja luonnonkumin prosessointilaitoksille vuodesta 2016 alkaen. Vuonna 2018 teimme 4 uutta auditointia ja 4 seuranta-auditointia. Ne suoritti kolmas osapuoli.

Vastuullisuusauditoinneissamme tutkitaan viittä eri aluetta: ihmisoikeuksia, työvoiman oikeuksia, terveyttä ja turvallisuutta, liiketoimintakäytäntöjä ja ympäristöä. Alkuauditointien jälkeen laaditaan yhdessä sovittu korjaavien toimenpiteiden ohjelma.

Malesiassa ja Indonesiassa tehdyissä seuranta-auditoinneissa havaittiin merkittäviä parannuksia, jotka liittyivät erityisesti työvoiman oikeuksiin: työntekijät eivät enää tehneet uuvuttavia 12–14 tunnin vuoroja, ja heillä oli lain vaatimat lepopäivät. Seuranta-auditoinneissa havaittiin myös merkittäviä parannuksia terveys- ja turvallisuusjärjestelmien luomisessa, sillä tehtaat ovat järjestäneet koulutusta turvallisuusasioista. Myös metallijätteen kierrätys oli järjestetty hyvin ensimmäisten auditointien jälkeen. Joiltakin valtioilta kuitenkin puuttuu edelleen kunnollinen
ongelmajätteen kierrätysohjelma.

Myös liiketoimintakäytännöissä näkyi parannuksia: koulutusta eettisistä toimintaohjeista oli järjestetty, ja yhden tehtaan omistaja oli käynyt myös toimittajiensa luona antamassa  turvallisuuskoulutusta ja keskustelemassa eettisistä liiketoimintatavoista. Kriittisiä ihmisoikeuksiin liittyviä riskejä ei havaittu.

Malesian vierastyöläisten korkeat rekrytointi- ja työlupamaksut ovat kuitenkin edelleen ongelmallisia. Työntekijät pakotetaan lainaamaan rahaa, mikä luo painetta työskennellä liiallisia tuntimääriä.

Vuonna 2019 suoritimme seitsemän vastuullisuusauditointia. Suoritimme kaksi uudelleenauditointia joulukuussa 2019. Tuloksissa nähtiin parannuksia muun muassa seuraavilla alueilla:
• Yhtiö järjesti koulutusta syrjinnästä, häirinnästä, oikeudenmukaisesta kohtelusta ja ensiavusta. Kukaan työntekijöistä ei ollut aikaisemmin saanut koulutusta näistä aiheista.
• Toinen yhtiö oli hankkinut vaarallisten jätteiden varastointijärjestelmän. Vuodesta 2018 lähtien yhtiössä on järjestetty ympäristötarkastus kaksi kertaa vuodessa.
• Yhtiö oli myös hankkinut palautelaatikon. Johto sai kolme palautetta, jotka se kävi läpi. Vuonna 2019 johto järjesti koulutusta palautelaatikon käyttämisestä lisätäkseen tietoisuutta.

Vuodelle 2020 oli suunniteltu useita vastuullisuuden uudelleenauditointeja. COVID-19:n vuoksi auditointeja jouduttiin kuitenkin lykkäämään.

Takaisin Toimistusketju-osioon tai Lue vastuullisesta hankinnasta