FacebookInstagramLinkedInmenu-iconPinicon-playscroll-downsearchTwitterShapeYouTube
Menu

Raaka-aineesta premium-renkaiksi

Tavoitteenamme on saada auditoitua vuoteen 2020 mennessä kaikki Nokian Renkaille merkittävät kumin prosessointilaitokset, mikä kattaa 80 prosenttia luonnonkumin ostovolyymista. Auditoinnit mahdollistavat prosessointiyritysten työturvallisuuden ja toiminnan kehittämisen parantamisen.

Luonnonkumi on eräs renkaiden perusraaka-aineista. Maataloustuotteena se on monien perheiden elantona maissa, joiden oma lainsäädäntö ja työolosuhteet ovat vielä kehitysvaiheessa. Hankimme luonnonkumia vain Nokian Renkaiden hyväksymiltä prosessoijilta. Valvomme niiden
toimintaa muun muassa auditoinneilla.

Hankintaketjun vastuullisuuden kehittämiseksi aloitimme yhteistyön ulkopuolisen auditoijan kanssa vuonna 2016. Erillinen vastuullisuuden auditointiprosessi on kehitetty yhteistyössä konsulttiyrityksen kanssa, ja se pohjautuu muun muassa Nokian Renkaiden Hankinnan eettiseen koodistoon (Supplier Code of Conduct) sekä YK:n Global Compact -tavoitteiden mukaisiin periaatteisiin.

Tavoitteena on saada auditoitua vuoteen 2020 mennessä kaikki meille merkittävät kumin prosessointilaitokset, mikä kattaa 80 prosenttia luonnonkumin ostovolyymista. Auditoinnit mahdollistavat prosessointiyritysten työturvallisuuden ja toiminnan kehittämisen parantamisen.

Vuonna 2018 auditoitiin 4 uutta kohdetta ja aloitettiin prosessin aikana havaittujen puutteiden korjaustoimenpideohjelmat. 4 seuranta-auditoitua tuottajaa oli tehnyt merkittäviä parannuksia heikkouksiin, jotka tulivat esille ensimmäisissä vastuullisuusauditoinneissa.

 Tässä on joitakin poimintoja onnistuneista parannuksista:
• Kolmessa yrityksessä neljästä on toteutettu työturvallisuusjärjestelmä ja neljännessä työ on käynnissä (yhdessä vuonna 2017)
• Kolmessa yrityksessä neljästä on käytössä lailliset työtunnit ja neljännessä työ on käynnissä (yhdessä vuonna 2017)
• Kaikki neljä yritystä ovat luoneet eettisen ohjeistuksen ja yksi järjesti siitä työntekijöille koulutusta (ei yksikään vuonna 2017)
• Metalliromun hallinta on toteutettu kaikissa toimipaikoissa (yhdessä vuonna 2017)
• Kahdessa yrityksessä työsopimukset on käännetty äidinkielelle (yhdessä vuonna 2017)
• Parannettu ensiapukoulutus
• Työntekijöiden asuntolan siisteyttä parannettu

HUOMIO TYÖTURVALLISUUTEEN, LAATUUN JA IHMISOIKEUKSIIN

Ulkopuolisten tahojen tekemien auditointien lisäksi raaka-ainetoimittajien vastuullisuutta seurataan oman henkilöstön toteuttamien laatuauditointien yhteydessä sekä raaka-ainetoimittajien tekemillä itsearvioinneilla.

Toimittajien itsearvioinneissa käsitellään Nokian Renkaille tärkeitä vastuullisuuden aiheita, kuten ihmisoikeuksia ja työturvallisuutta. Lisäksi pyydetään selvittämään, onko toimittaja asettanut tavoitteita oman toimintansa kehittämiselle, seurataanko tavoitteisiin pääsyä ja valvooko
toimittaja omien toimittajiensa toimintaa.

Laatuauditoinneissa muun muassa käydään läpi, miltä toimittajan tuotannossa näyttää, ja arvioidaan yrityksen laatujärjestelmää. Niissä keskitytään nimenomaisesti toiminnan ja raaka-aineiden laatuun. Laatuauditoinnin suoritustarve perustuu toimittaja-arviointiimme. Lisäksi
hankinnan ostajat tekevät kevyempiä niin kutsuttuja toimittajakäyntejä, joiden aikana tarkastellaan esimerkiksi työoloja.

Ohjeistuksemme

Nokian Renkaiden hankintayksikön toiminta perustuu sisäiseen käytäntöön, joka määrittelee vastuullisen hankinnan yleiset periaatteet. YK:n Global Compact -aloitteen tukijajäsenenä noudatamme niin aloitteen kuin yhtiömme omia eettisiä periaatteita, jotka käsittelevät myös hankintaketjuun liittyviä vastuullisuuden kysymyksiä.

Lisäksi edellytämme kaikilta raaka-ainetoimittajiltamme, että he sitoutuvat noudattamaan hankinnan eettistä koodistoa (Supplier Code of Conduct). Vaadimme myös kaikilta raaka-ainetoimittajilta minimissään voimassa olevan ISO 9001 -sertifikaatin mukaisen laatujärjestelmän. Lisäksi toiveena on toimittajan ISO 14001 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä.

Nokian Renkaat liittyi maaliskuussa 2019 Vastuullisen luonnonkumin kansainväliseen foorumiin GPSNR:ään (Global Platform for Sustainable Natural Rubber). GPSNR on perustettu parantamaan ihmisoikeuksien kunnioittamista, estämään maanvaltausta, suojelemaan luonnon monimuotoisuutta ja vesivaroja, parantamaan satoa ja lisäämään tuotantoketjun läpinäkyvyyttä ja jäljitettävyyttä. GPSNR:n jäsenet sitoutuvat järjestön toimenpiteisiin ja niiden mahdollista laiminlyömistä seurataan aktiivisesti.