Hankinnan vastuullisuus

Hankinnan vastuullisuus

Luonnonkumin vastuullista hankintaa pidetään rengasyhtiön toimitusketjun kriittisimpänä vaiheena.

Kaikkien uusien toimittajien taustat tarkistetaan Nokian Renkaiden Due Diligence -prosessin mukaisesti ennen toimittajan hyväksyntää. Toimittajien hallintamallimme sisältää useita tekijöitä kattavan kaikkin toimittajien riskinarvioinnin. Vastuullisuuden suhteen kriittiset toimmittajat ovat sitoutuneita toimittajien liiketoimintaperiaatteisiimme (Supplier Code of Conduct), jotka edellyttävät vaatimustenmukaisuutta kansainvälisten ihisoikeuksien, työoikeuksien ja korruptionvastaisten toimien suhteen.

Vastuullisuuskoulutusta pidetään hankinnalle ja muille asian kannalta olennaisille työntekijöille. Keväällä 2023 pidimme sisäisen CO2- ja hiilijalanjälkikoulutuksen raaka-aineiden hankinnan ja materiaalikehityksen tiimeille. Toinen esimerkki koulutuksista on ISCC Plus -sertifiointiin liittyvä, hankinnan henkilöstölle toukokuussa 2024 pidetty koulutus.

Lisäksi toimitusketjun vastuullisuudsta vastaava astuullisuuspäällikkö kouluttaa kategoriapäällikköjä, ostajia ja tuotekehityksen henkilöstöä relevantteihin vastuullisuusaiheisiin liittyen osastorajat ylittävissä kategoriapalavereissa.

Arvioimme toimittajiemme vastuullisuutta

Due Diligence -prosessin lisäksi arvioimme toimittajiin liittyviä mahdollisia riskejä. Arviointimallissamme on neljä eri kategoriaa: laatu, vastuullisuus (ympäristö, sosiaalinen ja hallinto), kriittisyys liiketoiminnan/strategian kannalta ja työturvallisuus.

Samaa logiikkaa noudattaen toimittajilla, joilla on tunnistettu mahdollinen laaturiski, on oltava käytössä vähintään ISO 9001 -sertifioitu laadunhallintajärjestelmä. Kriittisissä kategorioissa suosimme toimittajia, joilla on ISO 14001 -sertifioitu ympäristöjärjestelmä. Toimittajien hallintomallin hyväksyy ja mallia valvoo hankintajohtaja.

Jokaisella raaka-ainekategorialla on oma kategoriastrategiansa, joka tarkistetaan vuosittain. Kategoriastrategia sisältää erilaisia aiheita, kuten kaupallisen osion, riskienhallinnan, vastuullisuuden ja markkina-analyysin. Vastuullisuusaiheisiin sisältyvät sekä hankinnan että kategoriatason vastuullisuus-KPI:t sekä analyysi toimittajien Nokian Renkaiden vastuullisuusvaatimuksien mukaisuudesta.

Toimenpiteisiin ryhdytään kaikkien uusien toimittajien kanssa, jotka luokitellaan kriittisiksi tai kohtalaisen kriittisiksi jossakin mallin neljästä luokasta. Toimenpiteitä ovat esimerkiksi vastuulli- suusauditoinnit paikan päällä, asiakirjojen pohjalta tehtävät arvioinnit ja laatuun, ympäristöön tai turvallisuuteen liittyvän johtamisjärjestelmän sertifiointipyynnöt. Asiakirjojen pohjalta tehdyissä arvioinneissa tunnistetut potentiaaliset riskit vahvistetaan ja varmistetaan paikan päällä tehtävien auditointien kautta.

Jos auditoinnin aikana havaitaan poikkeamia, ne palautetaan toimittajalle ja vaaditaan korjaavia toimenpiteitä. Kun toimittaja osoittaa kehittävänsä asioita aktiivisesti, liikesuhde voi jatkua normaalisti. Poikkeustapauksissa, joissa toimittajayhteistyö ja kehittäminen ei ole onnistunut, liikesuhde toimittajan kanssa on lopetettu. Toimittajille annetaan vähintään kuukausi aikaa laatia ensimmäinen korjaava toimenpidesuunnitelma sen jälkeen, kun hän on saanut auditointiraportin.

Kaikki Nokian Renkaiden relevantit sopimusvalmistuskumppanit on auditoinut ulkopuolinen, arvostettu auditointien tekijä.

Luonnonkumin hankinta

Luonnonkumi on eräs renkaiden perusraaka-aineista ja monien perheiden elanto maissa, joiden oma lainsäädäntö ja työolosuhteet ovat vielä kehitysvaiheessa. Luonnonkumin vastuullista hankintaa pidetään rengasyhtiön toimitusketjun kriittisimpänä vaiheena.

Luonnonkumin tuotanto on metsänviljelyä, jossa viljelijänä on usein pientilallinen. Valtaosa käyttämästämme luonnonkumista tulee Malesiasta ja Indonesiasta.

Jäljitettävyys on ongelmallista, sillä toimitusketju on fragmentoitunut. Luonnonkumin viljelijöitä on noin 3-6 miljoonaa. He keräävät raaka-aineen ja myyvät ne paikallisille jälleenmyyjille. Nämä käyvät keräämässä useammilta viljelijöiltä puista kerätyn lateksin ja myyvät sen edelleen prosessointitehtaille. Yli 85 prosenttia maailman luonnonkumista viljellään alle kahden hehtaarin kokoisilla pientiloilla, joiden päivätuotanto saattaa olla vain pari kiloa lateksia.

Prosessointilaitoksissa luonnonkumi puhdistetaan, prosessoidaan halutun spesifikaation mukaiseksi, pakataan jatkokäyttöön ja myydään globaaleille välittäjille tai asiakkaille. Nokian Renkaat ostaa ainoastaan kumia, joka on prosessoitu yhtiön hyväksymissä laitoksissa. Voit lukea luonnonkumin prosessointilaitosten vastuullisuusauditoinneistamme täältä.

Nokian Renkaat pitää yhteistyötä alan sisällä sekä muiden sidosryhmien kanssa elintärkeänä olosuhteiden parantamiseksi. Rensgasteollisuus pyrkii yhdessä tekemään luonnonkumin tuottamisesta entistä vastuullisempaa ja parantamaan sen tuottajien työoloja. Nokian Renkaat on jäsenenä GPSNR:ssä (Global Platform for Sustainable Natural Rubber), joka on muun muassa Maailman luonnonsuojeluliiton WWF:n yhdessä muiden kansalaisjärjestöjen, rengasalan suurimpien yritysten sekä luonnonkumin välittäjien ja prosessoijien perustama yhteinen hanke.

Hankkeen jäsenet kehittävät yhdessä vastuullisen luonnonkumin standardeja ja mekanismeja sekä ohjeita siihen, miten yhtiöt toteuttavat, seuraavat ja todentavat sitoutumistaan vastuulliseen luonnonkumiin. 

Vuonna 2021 Nokian Renkaat otti käyttöön vastuullisen luonnonkumin hankintapolitiikan, joka on täysin GPSNR:n viitekehyksen mukainen. Politiikan hyväksyi tuotannosta, toimitusketjusta ja hankinnoista vastaava johtaja, joka on konsernin johtoryhmän jäsen. Yhtiön vastuullisuutta luonnonkumin suhteen kehitetään tämän viitekehyksen kautta. Politiikka sisältää kahdeksan
pääaihetta:

• sitoutuneisuus lakien noudattamiseen
• terveet, toimivat ekosysteemit
• ihmisoikeuksien kunnioittaminen
• yhteisöjen elanto
• tuotannon tehokkuuden kasvu
• toimitusketjun arviointi ja jäljitettävyys
• kaikkien komponenttien seuranta ja raportointi sekä
• tehokkaan toteutuksen edistäminen.

Vuonna 2023 Nokian Renkaiden hyväksymistä luonnonkumin prosessoijista 100 prosenttia oli joko GPSNR:n jäseniä tai sitoutunut kehittämään toimintaansa Nokian Renkaiden vastuullisen luonnonkumin hankintapolitiikan mukaisesti.