Hyvä vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Hyvä vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Vastuullisuuden kannalta yhä kehittyvä kansalaisyhteiskunta sekä sosiaalisen median luomat mahdollisuudet nopeaan palautteeseen ja julkiseen keskusteluun ovat tehneet
sidosryhmätyöstä yhä tärkeämpää. Sidosryhmätyö on osa liiketoimintaamme, ja sitä ohjaa sisäinen sidosryhmätyön ohjeistus sekä yhtiön liiketoimintaperiaatteet.

Noudatamme sidosryhmätoiminnassamme avoimuutta ja pörssiyritykseltä vaadittuja sääntöjä. Pyrimme vastaamaan erityisesti vastuullisuutta koskevissa kysymyksissä kaikkien sidosryhmiemme odotuksiin. Ymmärrämme kuitenkin, että erityisesti yhteiskuntavastuun kysymyksissä eri sidosryhmillä voi olla keskenään ristiriitaisia toiveita yhtiön toiminnasta.

Nokian Renkaiden sidosryhmiä eri toiminnassamme ja liikesuhteissamme ovat:

 • henkilöstö ja muut työntekijät
 • kuluttajat ja muut loppukäyttäjät
 • B2B-asiakkaat (liikekumppanit)
 • toimittajat ja alihankkijat
 • julkishallinto
 • osakkeenomistajat
 • paikallisyhteisöt, erityisesti tehdaspaikkakunnillamme
 • media
 • kansalaisjärjestöt
 • haavoittuvat ryhmät

Ihmisoikeuksien kannalta haavoittuvin ryhmä renkaiden arvoketjussa ovat luonnonkumin kasvattajat ja sen parissa työskentelevät. Luonnonkumi on satojen tuhansien perheiden elanto maissa, joiden oma lainsäädäntö ja työolosuhteet ovat vielä kehitysvaiheessa. Nokian Renkaat julkisti vuonna 2021 vastuullisen luonnonkumin politiikkansa, jolla pyritään puuttumaan ongelmiin luonnonkumin toimitusketjussa. Yritys on myös tehnyt vastuullisuusauditointeja luonnonkumin käsittelylaitoksilla vuodesta 2016 alkaen.

Nokian Renkaat tekee olennaisuusarvioinnin kolmen vuoden välein. Viimeisin toteutettiin syyskuu 2023 - helmikuu 2024, ja osana analyysia tärkeimmät sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät määrittivät omat erityiset aiheensa sekä riskit ja mahdollisuudet Nokian Renkaiden vastuullisuusasioissa. Kysely tehtiin verkkokyselynä, johon sisältyi kysymyksiä liittyen vastuullisuuden taloudellisiin, sosiaalisiin ja hallinnollisiin näkökulmiin globaalien mittareiden sekä rengasalalle olennaisten aiheiden perusteella. 

Oheinen taulukko kuvaa kyselyn tuloksia, ja aiheet ovat sidosryhmittäin tärkeysjärjestyksessä.

Sidosryhmä

Sidosryhmän odotukset tärkeysjärjestyksessä

Yhtiömme toimenpiteet

Asiakkaat (B2B)

 • Renkaiden liikenneturvallisuus ja laatu
 • Työsuojelu ja työhyvinvointi
 • Renkaiden suunnittelu, materiaalivalinnat ja muut innovaatiot, jotka vähentävät renkaiden käytön kasvihuonekaasupäästöjä 
 • Eettinen ja vastuullinen yrityskulttuuri
 • Ihmisoikeuksien kunnioitus toimitusketjussa
 • Kehitämme jatkuvasti uusia turvallisia huipputuotteita
 • Toimimme luotettavasti ja vastuullisesti
 • Työntekijöidemme turvallisuus on prioriteettimme
 • Lisäämme kierrätettyjen ja uusiutuvien raaka-aineiden osuutta
 • Olemme tehneet vastuullisuusauditointeja luonnonkumin käsittelylaitoksilla vuodesta 2016 alkaen.

Työntekijät

 • Renkaiden liikenneturvallisuus ja laatu
 • Työsuojelu ja työhyvinvointi
 • Renkaiden suunnittelu, materiaalivalinnat ja muut innovaatiot, jotka vähentävät renkaiden käytön kasvihuonekaasupäästöjä
 • Haitallisten kemikaalien käytön vähentäminen ja lopettaminen
 • Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen yhtiön omasta toiminnasta
 • Edistämme henkilöstömme hyvinvointia turvallisella ja motivoivalla työympäristöllä
 • Vähennämme CO2-päästöjä kunnianhimoisten, tieteisiin perustuvien tavoitteidemme mukaisesti
 • Tuotteemme eivät sisällä SVHC-aineita

Toimittajat ja alihankkijat

 • Renkaiden liikenneturvallisuus ja laatu
 • Haitallisten kemikaalien käytön vähentäminen ja lopettaminen
 • Työsuojelu ja työhyvinvointi
 • Sujuva yhteistyö toimittajien kanssa
 • Toimet korruption, lahjonnan ja väärinkäytösten estämiseksi
 
 • Kehitämme jatkuvasti uusia turvallisia huipputuotteita
 • Toimimme luotettavasti ja vastuullisesti

Sijoittajat, osakkeenomistajat, hallituksen jäsenet

 • Renkaiden liikenneturvallisuus ja laatu
 • Renkaiden suunnittelu, materiaalivalinnat ja muut innovaatiot, jotka vähentävät renkaiden käytön kasvihuonekaasupäästöjä
 • Työsuojelu ja työhyvinvointi
 • Renkaiden ja tienpinnan kulumishiukkasten minimointi
 • Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen yhtiön omasta toiminnasta
 • Uusi tavoite on, että vähintään 60 rengasta on EU-rengasmerkinnän vierintävastuksen A-luokassa vuoteen 2028 mennessä (10 vuonna 2023)

Viranomaiset, media, kansalaisjärjestöt, teollisuusjärjestöt

 • Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen yhtiön omasta toiminnasta
 • Renkaiden suunnittelu, materiaalivalinnat ja muut innovaatiot, jotka vähentävät renkaiden käytön kasvihuonekaasupäästöjä
 • Raaka-aineiden jäljitettävyys ja läpinäkyvyys
 • Jätteen määrän minimointi ja jätteiden käsittely
 • Luonnon monimutoisuuden vaaliminen toimitusketjussa
 • Vuonna 2022 ja 2023 kierrätimme 100 % rengastuotannon jätteestä
 • Ostamme luonnonkumia vain hyväksymiltämme prosessointilaitoksilta
 • Työskentelemme ollaksemme EUDR:n mukaisia 1.1.2025
 • Tutkimme guayulea vaihtoehtona luonnonkumille

Jäsenyytemme

Toimimme kaikessa liiketoiminnassamme lainsäädännön mukaisesti sekä kunnioitamme lain henkeä jokaisessa toimintamaassamme. Liiketoimintaperiaatteissamme neuvomme jokaiselle työntekijälle, miten toimia, mikäli toiminnassa havaitaan seikkoja, jotka voivat olla ristiriidassa voimassa olevan lainsäädännön kanssa. 

Pörssiyhtiönä Nokian Renkaat on sidottu noudattamaan pörssiyhtiöitä koskevia lain ja pörssin vaatimuksia yhtiön liiketoimintaan vaikuttavien tietojen julkisuudesta. Voidaksemme vastata sidosryhmiemme odotuksiin noudatamme Global Reporting Initiative -raportointikehyksen vaatimuksia. 

Nokian Renkaat on jäsenenä eri teollisuus- ja työnantajajärjestöissä. Osallistumisemme riippuu ajankohtaisista asioista sekä mahdollisuudestamme tarjota asiantuntemustamme. Yhtiömme on jäsenenä myös erilaisissa yhdistyksissä ja järjestöissä, jotka osallistuvat lainsäädännön ja poliittisen päätöksenteon kehittämiseen. Nokian Renkaat ei osallistu poliittiseen toimintaan tai sen varainhankintaan taikka tee poliittisia lahjoituksia, kuten yhtiömme liiketoimintaperiaatteet määrittelevät. Jokainen uusi jäsenyys arvioidaan Nokian Renkaiden Tunne vastapuolesi (KYC) -prosessin mukaisesti. 

Tärkeimmät järjestömme ovat: 

 • Kemianteollisuus Ry  
 • Kumiteollisuus Ry  
 • ETRMA/European Tyre and Rubber Manufacturers’ Association 
 • ETRTO/European Tyre and Rim Technical Organization  
 • Kansalliset auto- ja rengasalan järjestöt useissa eri maissa:  
 • USTMA, The U.S. Tire Manufacturers Association 
 • TRAC, Tire and Rubber Association of Canada 
 • STRO/Scandinavian Tire and Rim Organization  
 • International Chamber of Commerce  
 • Yritysvastuuverkosto FIBS 

Tuemme myös seuraavia hankkeita: 

 • Global Compact: Nokian Renkaat allekirjoitti joulukuussa 2015 YK:n Global Compact -aloitteen ja rekisteröityi aloitteen tukijäseneksi. 
 • Global Platform for Sustainable Natural Rubber (GPSNR): Rengasala muodosti yhdessä muiden sidosryhmien kanssa riippumattoman alustan, jolla pyritään parannuksiin luonnonkumin arvoketjun sosioekonomisessa ja ympäristöön liittyvässä suorituskyvyssä. Nokian Renkaat liittyi hankkeeseen perustajajäsenenä vuonna 2019. 

Nokian Renkaat on sitoutunut YK:n Global Compactin periaatteisiin ja vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä Pariisin sopimuksen mukaisesti. Yhtiö pyrkii varmistamaan, että sen lobbaukseen ja teollisuusjärjestöihin liittyvä toiminta on linjassa yhtiön ilmastostrategian ja vastuullisuustavoitteiden kanssa. Siksi arvioimme vuosittain, ovatko järjestöjen kannat linjassa yhtiön tavoitteisiin nähden. Vastuullisuusasiantunijat myös edustavat Nokian Renkaita joissakin järjestöissä, kuten Kemianteollisuus ry:ssä ja ETRMAssa. 

Joidenkin kauppa- ja teollisuusjärjestöjen tavoitteet ovat linjassa Pariisin sopimuksen tavoitteiden kanssa. Esimerkiksi Kemianteollisuus ry pyrkii teollisuudenalan hiilineutraaliuteen vuoteen 2045 mennessä. Osa järjestöistä on luonteeltaan hyvin teknisiä, eivätkä ilmastoasiat liity niiden toimintaan. Joidenkin järjestöjen ilmastoon liittyviä toimia ja sitoumuksia ei ole selkeästi eritelty. Nokian Renkaat pyrkii ymmärtämään näiden järjestöjen kannan paremmin. Lisäksi on olennaista ottaa huomioon myös muut yhtiön kannalta merkitykselliset tekijät, kuten muut vastuullisuusaiheet tai turvallisuus. 

Alla olevassa taulukossa on Nokian Renkaille tärkeimpien kauppa- ja teollisuusjärjestöjen vastuullisuuteen liittyvät sitoumukset. 

Järjestö Järjestön kuvaus Vastuullisuuteen liittyvät sitoumukset
Kemianteollisuus ry Yksi Kemianteollisuus ry:n keskeisiä tehtäviä on edistää teollisuudenalaan liittyviä tärkeitä ajankohtaisia asioita sekä Suomen että EU:n tasolla. Kemianteollisuus ry:n toiminta-ajatus on edistää kemianalan yritysten kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä Suomessa.  Kemianteollisuus tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2045 mennessä. 
Kumiteollisuus ry Kumiteollisuus ry on kumiteollisuuden elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa.  Kumiteollisuus ry tukee omalta osaltaan yritysten vastuullisuustyötä erityisesti lainsäädännönvaatimusten seurannassa ja tunnistamisessa sekä yhdistyksen strategiaan kirjatuilla alan yhteisillä painopistealueilla: energiatehokkuus, kumijätteen hyödyntämismahdollisuuksien kehittäminen sekä turvallisuuskulttuurin parantaminen.
ETRMA/European Tyre and Rubber Manufacturers’ Association ETRMA tukee teollisuudenalaa ja tekee yhteistyötä lainsäätäjien kanssa luodakseen ympäristön, joka auttaa alaa saavuttamaan seuraavat tavoitteet:
• Paremman sääntelyn periaatteiden edistäminen: sen varmistaminen, että päätöksenteko perustuu tieteeseen ja että päätösten täytäntöönpano on tehokasta;
• Vastuullisuuden ja kilpailukyvyn vahvistaminen;
• Liikenne- ja kuluttajaturvallisuuden varmistaminen;
• Ympäristöstä ja sen resursseista huolehtiminen;
• Kansainvälisen yhteistyön edistäminen.
Seuraavat tavoitteet liittyvät vastuullisuuteen:
• Vastuullisuuden ja kilpailukyvyn vahvistaminen;
• Liikenne- ja kuluttajaturvallisuuden varmistaminen;
• Ympäristöstä ja sen resursseista huolehtiminen.
ETRTO/European Tyre and Rim Technical Organization  ETRTO:n päätavoitteet ovat
• Kansallisten standardien yhdenmukaistamista ja viime kädessä renkaiden, vanteiden ja venttiilien vaihtokelpoisuuden saavuttamista Euroopassa asennuksen ja käytön osalta.
• Määrittää yhteiset tekniset mitat, kuormitus/paineominaisuudet ja toimintaohjeet.
• Edistää renkaita, vanteita ja venttiilejä koskevien teknisten tietojen vapaata vaihtoa.
N/A
International Chamber of Commerce  International Chamber of Commerce (ICC) on maailman suurin yritysjärjestö. ICC:llä on kolme päätoimintoa: sääntöjen asettaminen, erimielisyyksien ratkaiseminen ja linjausten edistäminen. ICC:llä oli keskeinen rooli Pariisin sopimuksen aikaansaamisessa vuonna 2015 ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden muotoilussa.
National automotive and tire industry associations in various countries:     
USTMA, The U.S. Tire Manufacturers Association U.S. Tire Manufacturers Association on Yhdysvaltain rengasvalmistajien yhdistys.  USTMAn jäsenyritykset ovat sitoutuneet vastuullisiin valmistuskäytäntöihin kaikilla liiketoiminta-alueillaan. USTMAlla on rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä renkaan koko elinkaaren ajan. USTMA:n jäsenet ovat sitoutuneet seuraaviin asioihin:
• CO2-päästöjä vähentävien tuotteiden valmistus;
• Materiaaleiden, joiden hiilijalanjälki on pienempi, tutkimus ja kehittäminen;
• Ennakoivat toimenpiteet tuotantolaitosten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi; ja
• Kiertotalouden edistäminen romurenkaiden osalta.
TRAC, Tire and Rubber Association of Canada Yhdistys edustaa Kanadan rengas- ja kumiteollisuutta ja edistää innovaatioihin, vastuullisuuteen ja turvallisuuteen liittyviä asioita alan sidosryhmien kanssa. Edistää vastuullisuuteen liittyviä asioita alan sidosryhmien kanssa
STRO/Scandinavian Tire and Rim Organization    N/A

 

Takaisin Perusperiaatteisiin tai Lue taloudellisista vaikutuksistamme