Joustavampi työympäristö

Joustavampi työympäristö

Kansainvälisyys edellyttää joustavia työskentelyoloja. Nokian Renkaat on harmonisoinut globaalit HR-prosessinsa, ottanut käyttöön uudistetun palkitsemisjärjestelmän sekä muokannut työkulttuuria joustavammaksi.

Haluamme rohkaista ihmisiä aktiivisesti osallistumaan, tekemään yhteistyötä ja ottamaan sekä omistajuutta työstään että vastuuta muiden turvallisuudesta. Vuonna 2022 jatkoimme hybridityökulttuurin kehittämistä työntekijöiltä saadun palautteen perusteella. Tiimejä on rohkaistu keskustelemaan ja sopimaan itselleen parhaista työkäytännöistä. Johtoryhmä tukee täysin hybridityöskentelyä, kun se on mahdollista. Digitaalisilla työkaluilla tuettu moderni työympäristö auttaa tiimejä järjestämään työnsä joustavasti ja tukee samalla työntekijöidemme yksilöllistä hyvinvointia.

Noudatamme lakeja ja asetuksia jokaisessa maassa mukaanlukien työaika- ja ylityösäädökset sekä vanhempainvapaat.

suoritusperusteinen palkkio

Nokian Renkaat käyttää Global Total Rewards -filosofiaa ja ohjeistusta, jonka johtoryhmä ja hallitus kehittivät vuonna 2018. Ohjeistus on tarkoitettu varmistamaan Nokian Renkaiden työntekijöiden oikeudenmukainen ja yhdenmukainen kohtelu ja antamaan samalla eri maille ja yksiköille mahdollisuus tarjota paikallisesti kilpailukykyistä palkkaa parhaan osaamisen houkuttelemiseksi, säilyttämiseksi ja motivoimiseksi. Se perustuu tehtävän arviointiin, yhtenäiseen tavoitteiden asettamiseen sekä palkitsemiskäytäntöjen vertailuun relevanteilla markkinoilla.

Nokian Renkaiden käytössä on useita kannustinohjelmia suorituskyvyn mittaamiseksi sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Vuodesta 2022 alkaen kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteiden (scope 1 + scope 2) saavuttaminen on ollut osa Nokian Renkaiden johtoryhmän kannustimia. Yhtiöllä on kaksi osakepohjaista järjestelmää, joiden tarkoituksena on yhdistää Nokian Renkaiden omistajien ja avainhenkilöiden pitkän tähtäimen tavoitteet. 

Lyhyen aikavälin kannustimina on käytössä useita erilaisia järjestelmiä, ja kaikki työntekijät ovat oikeutettuja joihinkin niistä. Nämä järjestelmät on suunniteltu edistämään yhtiön strategiaa ja palkitsemaan suorituskykytavoitteiden saavuttamisesta. Kaikki lyhyen tähtäimen järjestelmät perustuvat joko konsernin, liiketoiminta-alueen/-yksikön, tiimin ja/tai yksilön suoriutumiseen.

Suorituspohjainen palkitseminen tukee tulosten saavuttamista synnyttämällä motivaatiota ja sitoutumista. Eri asiat motivoivat eri ihmisiä, ja vaikka palkitseminen auttaakin kehittämään motivaatiota, se ei perustu vain rahallisiin palkkioihin. Nokian Renkaat haluaa parantaa suoriutumista ja tukea henkilöstön motivaatiota ja sitoutumista tarjoamalla kilpailukykyisiä kokonaispalkitsemispaketteja, joihin sisältyy sekä rahallista että muuta kuin rahallista palkitsemista. Jatkamme palkitsemisrakenteemme eri puolten kehittämistä ja arviointia.

KOHTI JOUSTAVAMPAA TYÖKULTTUURIA 

Henkilöstömme kehitysfilosofia tukee työntekijöidemme kehittymistä sisäisellä työnkierrolla, työssäoppimisella ja erilaisilla 70–20–10-periaatteen mukaisilla kehitysratkaisuilla: 70 % kehityksestä työssä oppimisena, 20 % muilta oppimisena ja 10 % koulutuksen kautta.

Koska työskentelystä on tullut ensisijaisesti digitaalista, tietoturvataitojen tarve on kasvanut. Jo vuonna 2021 yhtiö kehitti tietoturvakykyjä ja julkaisi tietoturvaa koskevan e-oppimiskurssin, joka on tarkoitettu kaikille Nokian Renkaiden työntekijöille. E-oppimiskurssilla yhtiö pyrkii kehittämään tietoturvataitoja ja parantamaan siten sekä Nokian Renkaiden että työntekijöiden omaa 
tietoturvaa. Tämä on ollut meille tärkeää myös vuonna 2022, ja aihe on nostettu säännöllisesti esiin sisäisessä viestinnässä.

KEHITYSKESKUSTELUT

Vuonna 2022 yhteensä 92,3 % henkilös­töstämme kävi kehityskeskustelun. Henkilökohtaiset kehityskes­kustelut ovat keskeisessä roolissa henkilöstön kehittämisessä. Sisäinen työkierto, työssäop­piminen ja erilaiset koulutusratkaisut olivat edelleen tärkeä osa henkilöstön kehittymistä.

Käydyt kehityskeskustelut (toteuma, %)   
  2017 2018 2019 2020 2021 2022*
Koko konserni 83,4 % 82,2 % 92,2 % 93,0 % 96,3 % 92,3 %

 * Ei sisällä liiketoiminta-aluetta Venäjä ja Aasia

Takaisin Ihmiset-osioon tai Katso henkilökuntamme tilastoina