Joustavampi työympäristö

Joustavampi työympäristö

Kansainvälisyys edellyttää joustavia työskentelyoloja. Nokian Renkaat on harmonisoinut globaalit HR-prosessinsa, ottanut käyttöön uudistetun palkitsemisjärjestelmän sekä muokannut työkulttuuria joustavammaksi.

Haluamme rohkaista ihmisiä aktiivisesti osallistumaan, tekemään yhteistyötä ja ottamaan sekä omistajuutta työstään että vastuuta muiden turvallisuudesta. Vuonna 2023 Nokian Renkaat jatkoi hybridityöskentelyä. Johtoryhmä tukee täysin hybridityöskentelyä sekä joustavaa työaikaa ja muita järjestelyitä, kun ne ovat mahdollisia. Yhtiö noudattaa paikallista lainsäädäntöä liittyen joustavaan työaikaan, ylityöhön, osa-aikatyöhön sekä vanhempainvapaisiin ja perhevapaisiin. Digitaalisilla työkaluilla tuettu moderni työympäristö auttaa tiimejä järjestämään työnsä joustavasti ja tukee työntekijöiden yksilöllistä hyvinvointia. Tiimit ovat keskustelleet ja sopineet itselleen parhaista työkäytännöistä. 

Tukeakseen modernia ja joustavaa työtapaa sekä työntekijöiden hyvinvointia Nokian Renkaat rohkaisee yhteistyöhön ja avoimeen dialogiin koko organisaatiossa.

suoritusperusteinen palkkio

Nokian Renkaat käyttää Global Total Rewards -filosofiaa ja ohjeistusta, jonka johtoryhmä ja hallitus kehittivät vuonna 2018. Ohjeistus on tarkoitettu varmistamaan Nokian Renkaiden työntekijöiden oikeudenmukainen ja yhdenmukainen kohtelu ja antamaan samalla eri maille ja yksiköille mahdollisuus tarjota paikallisesti kilpailukykyistä palkkaa parhaan osaamisen houkuttelemiseksi, säilyttämiseksi ja motivoimiseksi. Se perustuu tehtävän arviointiin, yhtenäiseen tavoitteiden asettamiseen sekä palkitsemiskäytäntöjen vertailuun relevanteilla markkinoilla.

Nokian Renkaiden käytössä on useita kannustinohjelmia suorituskyvyn mittaamiseksi sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Yhtiöllä on kaksi osakepohjaista järjestelmää, joiden tarkoituksena on yhdistää Nokian Renkaiden omistajien ja avainhenkilöiden pitkän tähtäimen tavoitteet. Yhtiön tärkeimmän tämänhetkisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän eli Nokian Renkaiden suoritusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän tavoitteet liittyvät kumulatiiviseen tulokseen (EBITDA), henkilöautonrenkaiden tuotantovolyymin kasvuun sekä suorien CO2 -päästöjen vähentämiseen. Nokian Renkaiden ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä toimii pitkän aikavälin lisäkannustintyökaluna, jota käytetään Nokian Renkaiden toimitusjohtajan, johtoryhmän ja valikoidun avainhenkilöstön sitouttamiseen. 

Molempia ohjelmia jatkettiin vuonna 2023, ja Nokian Renkaiden suoritusperusteiseen osakepalkkiojärjestelmään tehtiin muutoksia ansaintajaksolle 2023–2024. Muutos koski siirtymistä kolmen vuoden ansaintajaksosta kahden vuoden ansaintajaksoon sekä yhden vuoden ylimääräistä rajoitusjaksoa. Nokian Renkaiden ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän rajoitusaika 2023–2024 säilyi ennallaan. 

Lyhyen aikavälin kannustimina on käytössä useita erilaisia järjestelmiä, ja kaikki työntekijät ovat oikeutettuja joihinkin niistä. Nämä järjestelmät on suunniteltu edistämään yhtiön strategiaa ja palkitsemaan suorituskykytavoitteiden saavuttamisesta. Kaikki lyhyen tähtäimen järjestelmät perustuvat joko konsernin, liiketoiminta-alueen/-yksikön, tiimin ja/tai yksilön suoriutumiseen.

Suorituspohjainen palkitseminen tukee tulosten saavuttamista synnyttämällä motivaatiota ja sitoutumista. Eri asiat motivoivat eri ihmisiä, ja vaikka palkitseminen auttaakin kehittämään motivaatiota, se ei perustu vain rahallisiin palkkioihin. Nokian Renkaat haluaa parantaa suoriutumista ja tukea henkilöstön motivaatiota ja sitoutumista tarjoamalla kilpailukykyisiä kokonaispalkitsemispaketteja, joihin sisältyy sekä rahallista että muuta kuin rahallista palkitsemista. Jatkamme palkitsemisrakenteemme eri puolten kehittämistä ja arviointia.

KOHTI JOUSTAVAMPAA TYÖKULTTUURIA 

Henkilöstömme kehitysfilosofia tukee työntekijöidemme kehittymistä sisäisellä työnkierrolla, työssäoppimisella ja erilaisilla 70–20–10-periaatteen mukaisilla kehitysratkaisuilla: 70 % kehityksestä työssä oppimisena, 20 % muilta oppimisena ja 10 % koulutuksen kautta.

Vuonna 2023 yhtiön verkkokurssien hallintajärjestelmä uudistettiin ja ryhmä työntekijöitä koulutettiin laatimaan verkkokursseja liiketoiminnan tarpeiden perusteella.

Koska työskentelystä on tullut ensisijaisesti digitaalista, tietoturvan hallinnan ja siihen liittyvien taitojen tarve on kasvanut. Olemme jatkaneet tietoturvakyvykkyyksien sekä työntekijöiden tietoisuuden kehittämistä.

KEHITYSKESKUSTELUT

Vuonna 2023 Nokian Renkaat kehitti suorituksen johtamiseen liittyvää kehityskeskusteluprosessiaan vahvistaakseen palautekulttuuria ja tukeakseen jatkuvaa dialogia. Tämä muutos mahdollisti joustavammat ja ketterämmät suorituskyvyn hallinnan käytännöt. Yhden vuotuisen tavoitteiden asettamiseen ja suorituskyvyn arviointiin liittyvän keskustelun sijaan suositellaan nyt säännöllisiä 1-on-1-keskusteluja vuoden mittaan. Näitä keskusteluja voidaan käydä paitsi henkilökohtaisesti myös tiimin kanssa.

Vuonna 2023 yhteensä 87 % henkilös­töstämme kävi kehityskeskustelun. Sisäinen työkierto, työssäop­piminen ja erilaiset koulutusratkaisut olivat edelleen tärkeä osa henkilöstön kehittymistä.

Takaisin Ihmiset-osioon tai Katso henkilökuntamme tilastoina