Joustavampi työympäristö

Joustavampi työympäristö

Kansainvälisyys edellyttää joustavia työskentelyoloja. Nokian Renkaat on harmonisoinut globaalit HR-prosessinsa, ottanut käyttöön uudistetun palkitsemisjärjestelmän sekä muokannut työkulttuuria joustavammaksi.

Haluamme rohkaista ihmisiä aktiivisesti osallistumaan, tekemään yhteistyötä ja ottamaan sekä omistajuutta työstään että vastuuta muiden turvallisuudesta. Tämä vahvistui pandemian aikana: mukauduimme nopeasti muuttuvaan tilanteeseen ja suojasimme itsemme lisäksi myös kollegojamme.

Etätyö vaatii sekä päälliköiltä että työntekijöiltä uusia taitoja. Olemme toteuttaneet useita toimenpiteitä, joilla tuetaan sekä päälliköiden että työntekijöiden kykyä selvitä uudessa työympäristössä. Tarkoitus on ollut pitää tiimit tiiviinä, tehokkaina ja yhteistyökykyisinä sekä varmistaa, että työntekijät kokevat kuuluvansa yhteisöön ja että heistä välitetään. Noudatamme lakeja ja asetuksia jokaisessa maassa mukaanlukien työaika- ja ylityösäädökset.

suoritusperusteinen palkkio

Johtoryhmä ja hallitus kehittivät Global Total Rewards -filosofian ja ohjeistuksen vuoden 2018 aikana, ja se viestittiin kaikille työntekijöille vuonna 2019. Ohjeistuksen tavoitteena oli yhdenmukaistaa palkitsemiskäytännöt globaalisti.

Total Rewards -ohjeistuksen mukaisesti lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät uudistettiin vuodelle 2019 ja siitä eteenpäin. Pitkän aikavälin kannustimina on kaksi osakepohjaista järjestelmää, joiden tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet avainhenkilöiden sitouttamiseksi yhtiöön ja sen strategisiin tavoitteisiin sekä yhtiön arvon nostamiseksi. Meillä on voitonjako-ohjelma työntekijöille, jotka eivät ole oikeutettuja osakepohjaisiin järjestelmiin. Näiden järjestelmien ansiosta kaikki Nokian Renkaiden työntekijät palkitaan yhtiön suorituskyvyn perusteella.

Lyhyen aikavälin kannustimina on käytössä useita erilaisia järjestelmiä, ja kaikki työntekijät ovat oikeutettuja joihinkin niistä. Nämä järjestelmät on suunniteltu edistämään yhtiön strategiaa ja palkitsemaan suorituskykytavoitteiden saavuttamisesta. Vuodelle 2020 käynnistimme uuden Global Sales Incentive -suunnitelman, joka on tarkoitettu suorille myyntirooleille useissa eri toimipaikoissa, ja suunnitelmaa jatkettiin vuonna 2021. Järjestelmät perustuvat konsernin, liiketoiminta-alueen/-yksikön, tiimin ja/tai yksilön suoriutumiseen.

Eräs palkitsemisen alue on muu kuin rahallinen palkitseminen, jolla on selkeä vaikutus työntekijöiden osallistamiseen. Keskitymme esimiestyön ja johtamisen lähestymistapojen, osaamisen kehityksen, uramahdollisuuksien ja työkulttuurin kaltaisiin asioihin, sillä ne ovat tärkeitä elementtejä, jotka edistävät sitoutumista ja pitkiä työuria. 

KOHTI JOUSTAVAMPAA TYÖKULTTUURIA 

Henkilöstömme kehitysfilosofia tukee työntekijöidemme kehittymistä sisäisellä työnkierrolla, työssäoppimisella ja erilaisilla 70–20–10-periaatteen mukaisilla kehitysratkaisuilla: 70 % kehityksestä työssä oppimisena, 20 % muilta oppimisena ja 10 % koulutuksen kautta.

Koska työskentelystä on tullut ensisijai­sesti digitaalista, tietoturvataitojen tarve on kasvanut. Vuonna 2021 yhtiö jatkoi tietotur­vaosaamisen kehittämistä ja julkaisi tieto­turvaa koskevan e-oppimiskurssin, joka on tarkoitettu kaikille Nokian Renkaiden työnte­kijöille. E-oppimiskurssilla yhtiö pyrkii kehittä­mään tietoturvataitoja ja parantamaan siten sekä Nokian Renkaiden että työntekijöiden omaa tietoturvaa.

KEHITYSKESKUSTELUT

Vuonna 2021 yhteensä 96,3 % henkilös­töstämme kävi kehityskeskustelun. Henkilökohtaiset kehityskes­kustelut ovat keskeisessä roolissa henkilöstön kehittämisessä. Sisäinen työkierto, työssäop­piminen ja erilaiset koulutusratkaisut olivat edelleen tärkeä osa henkilöstön kehittymistä.

Käydyt kehityskeskustelut (toteuma, %)   
  2016 2017 2018 2019 2020* 2021
Koko konserni 86,0 % 83,4 % 82,2 % 92,2 % 93,0 % 96,3

 * Ei sisällä Levypyörä Oy:tä, joka integroitiin Nokian Renkaiden henkilöstöprosesseihin vaiheittain vuoden 2020 aikana.

Takaisin Ihmiset-osioon tai Katso henkilökuntamme tilastoina