7. kesäkuu 2023 18:10 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj laskee liikkeeseen 100 miljoonan euron vastuullisuustavoitteisiin sidotun joukkovelkakirjalainan

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 7.6.2023 klo 18.10

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MISSÄÄN VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA. 

Nokian Renkaat Oyj (”Yhtiö”) laskee liikkeeseen 100 miljoonan euron euromääräisen vakuudettoman senioriehtoisen vastuullisuustavoitteisiin sidotun joukkovelkakirjalainan (”Velkakirjat”), jonka ISIN-koodi on FI4000556444. Velkakirjojen vuotuinen kiinteä korko on 5,125 prosenttia ja Velkakirjat erääntyvät 14.6.2028. Yhtiö käyttää Velkakirjojen liikkeeseenlaskusta saatavat nettovarat konsernin yleisiin tarpeisiin. 

Vastuullisuustavoitteisiin sidotut Velkakirjat muodostavat ensimmäisen liikkeeseenlaskun vastikään perustetun vastuullisuustavoitteisiin sidottujen joukkolainojen viitekehyksen (”Viitekehys”) alla. Vastuullisuustavoitteisiin sidottujen Velkakirjojen valitut tavoitteet liittyvät Scope 1, 2 ja 3 mukaisten kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiin. Julkaistu englanninkielinen Viitekehys on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla: https://www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/talousinfo/rahoitus-ja-velat/

Velkakirjojen liikkeeseenlaskun odotetaan tapahtuvan 14.6.2023 ja Yhtiö tulee jättämään hakemuksen Velkakirjojen ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle 3 kuukauden kuluessa. 

Danske Bank A/S, Nordea Bank Oyj ja OP Yrityspankki Oyj toimivat Velkakirjojen liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä. Borenius Asianajotoimisto Oy toimii transaktion oikeudellisena neuvonantajana. 

Lisätietoja:
Teemu Kangas-Kärki, talousjohtaja, puh. 010 401 7750
Sijoittajat: [email protected] 

Nokian Renkaat kehittää ja valmistaa premium-renkaita ihmisille, jotka arvostavat turvallisuutta, vastuullisuutta ja luotettavuutta. Autamme maailmaa ajamaan fiksummin. Pohjoisen perintömme innoittamana valmistamme henkilöautoihin, kuorma-autoihin ja raskaisiin työkoneisiin innovatiivisia tuotteita, jotka tarjoavat mielenrauhaa kaikissa olosuhteissa. Vianor-ketjumme on erikoistunut autonhuoltoon ja rengaspalveluihin. Vuonna 2022 segmentit yhteensä liikevaihtomme oli noin 1 350 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 lopussa työllistimme noin 3 300 asiantuntijaa. Nokian Renkaat on listattu Nasdaq Helsinkiin. Lisätietoja: www.nokianrenkaat.fi 

Huomautus 

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedottamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä Yhtiön arvopapereita. Tämän tiedotteen ja siihen liittyvän, Velkakirjojen liikkeeseenlaskua koskevan materiaalin jakelu tietyissä valtioissa on lain mukaan kiellettyä tai sitä on rajoitettu. Mitään toimenpiteitä ei ole tehty Velkakirjojen rekisteröimiseksi tai kvalifioimiseksi, tai muutoin Velkakirjojen tarjoamiseksi yleisölle missään valtiossa. Velkakirjoihin liittyvä tarjousdokumentaatio voidaan ottaa vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen ja tällaisen tarjousdokumentaation haltuunsa, odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tällaista tarjousmateriaalia tai -dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia. Erityisesti tätä tiedotetta tai tällaisia tarjousmateriaaleja tai ‑dokumentaatiota ei saa levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa tai missään muussa valtiossa missä velkakirjojen tarjoaminen ei olisi sallittua, eikä tätä tiedotetta tai mitään materiaaleja liittyen Velkakirjojen liikkeeseenlaskuun saa lähettää henkilöille yllä mainituissa valtioissa. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa, tai tarjouspyyntöä ostaa tai myydä, mitään Yhtiön arvopapereita, kuten Velkakirjoja, sellaiselle henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö, myynti tai ostotarjous olisi lainvastainen. Yhtiöllä tai Pääjärjestäjillä tai niiden edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön arvopapereihin, kuten Velkakirjoihin, sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät. 

Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti. Velkakirjoja ei saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu. 

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta Velkakirjojen tarjoamiseen yleisölle missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa (kukin ”relevantti valtio”). Velkakirjoja tarjotaan relevanteissa valtioissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1129 (muutoksineen, ”Esiteasetus”) (kuten Esiteasetus on implementoitu Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisessa lainsäädännössä vuoden 2018 European Union (Withdrawal) Actin mukaisesti) mukaisen esitteen julkaisemisvelvollisuutta koskevan poikkeuksen nojalla. Vastaavasti henkilön, joka tekee tai aikoo tehdä tarjouksen Velkakirjoista kyseisessä relevantissa valtiossa, tulisi tehdä se ainoastaan tilanteissa, joissa Yhtiölle tai Pääjärjestäjille ei aiheudu Esiteasetuksen mukaista velvollisuutta julkaista esite. Yhtiö tai Pääjärjestäjät eivät ole antaneet valtuutusta, eivätkä anna valtuutusta, tarjouksen tekemiseen rahoituksen välittäjän avulla. Velkakirjoja ei saa tarjota yleisölle missään relevantissa valtiossa, ellei Velkakirjoihin liittyvää tarjousta voida tehdä yleisölle relevantissa valtiossa osana tarjousta Esiteasetuksen seuraavien poikkeusten nojalla: (i) tarjous on suunnattu yksinomaan Esiteasetuksessa määritellyille kokeneille sijoittajille, (ii) tarjous on suunnattu alle 150 luonnolliselle tai oikeushenkilölle relevanttia valtiota kohti (jotka ovat muita kuin Esiteasetuksessa määriteltyjä kokeneita sijoittajia) tai (iii) muissa olosuhteissa, jotka kuuluvat Esiteasetuksen artiklan 1(4) soveltamisalaan edellyttäen, ettei sellainen tarjous edellytä, että Yhtiö tai Pääjärjestäjät julkaisisivat esitteen Esiteasetuksen artiklan 3 mukaisesti tai täydentäisivät esitettä Esiteasetuksen artiklan 23 mukaisesti. Tätä säännöstä sovellettaessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle”, liittyen mihinkään arvopaperiin ja missä tahansa relevantissa valtiossa, tarkoittaa viestimistä ja riittävien tietojen antamista tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista millä tahansa tavalla, jotta sijoittaja pystyy harkitsemaan arvopapereiden hankkimista. 

MIFID II TUOTEVALVONTA –HYVÄKSYTTÄVÄT VASTAPUOLET, AMMATTIMAISET SIJOITTAJAT JA EI- AMMATTIMAISET ASIAKKAAT – Kohdemarkkina on ammattimaiset sijoittajat, hyväksyttävät vastapuolet ja ei-ammattimaiset asiakkaat kattava kohdemarkkina (kaikki jakelukanavat). 

TÄRKEÄÄ – ETA-ALUEEN EI-AMMATTIMAISET SIJOITTAJAT –Velkakirjat eivät ole asetuksessa (EU) N:o 1286/2014) (”PRIIPS-asetus”) tarkoitettuja tuotteita ja näin ollen mitään PRIIPS-asetuksen mukaista avaintietoasiakirjaa ei ole saatavilla tai aseteta saataville koskien Velkakirjoja.