MINIMOIMME YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

MINIMOIMME YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Nokian Renkaat suhtautuu tinkimättömällä kunnioituksella ympäristöön ja turvallisuuteen sekä korkean laadun ja hyvän asiakaskokemuksen varmistamiseen. Ympäristövastuussa kiinnitämme huomion tuotteen koko elinkaareen ja sen kaikkiin toimintoihin soveltaen varovaisuusperiaatetta.

Useimmat vuotuisista ympäristö- ja vastuullisuustavoitteista ovat yhteydessä pidemmän aikavälin vastuullisuuden kehittämisen tavoitteisiin, jotka on asetettu vuosille 2025 tai 2030. Laatu- ja vastuullisuusjohtaja on mukana vuositavoitteiden laadinnassa yhdessä vastuullisuuspäällikön kanssa.

KESKEISET TOIMET VUONNA 2022 JA TAVOITTEET VUODELLE 2023
Kohde Tavoite 2022 Tilanne vuonna 2022 Tavoite 2023
LAKISÄÄTEISET ASIAT Nokian Renkaiden ympäristölupien
ja lainsäädännön mukainen toteutus
tuotantolaitoksilla.
Toteutettu lukuun ottamatta
Suomen-tehtaan VOC-päästörajaa.
Nokian Renkaiden ympäristölupien
ja lainsäädännön mukainen toteutus
tuotantolaitoksilla.
VOC-PÄÄSTÖT Suomen-tehtaan uuden ympäristöluvan
noudattaminen sekä lisätoimenpiteiden
arvioinnin käynnistäminen ongelman
ratkaisemiseksi.
VOC-päästöjen raja on ylitetty. Keskustelut viranomaisten kanssa on käynnistetty. VOC-päästöjen leviämismallinnus on teetetty. Uuden, päivitetyn ympäristöluvan
hakeminen.
ENERGIA Tavoite energiankulutuksen vähentämisestä 10 prosentilla vuodesta 2015 vuoteen 2025. Toteutettu, energiaintensiteetti
vuonna 2022 oli kaksi prosenttia
alempi verrattuna vuoteen 2015.
Energiatehokkuuden 2,75 kWh/t
saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä.
Ei numeerista välitavoitetta vuodelle
2023.
ILMASTO Vihreän sähkön hankinta Suomen-tehtaalle. Toimittajien CO2-vähennys-suunnitelmien toimenpiteiden toteutus aloitettu. Hiilidioksidipäästötöntä sähköä
Suomen-tehtaalle. Päästöjen vähennyssuunnitelman vastaanottaminen
40 raaka-ainetoimittajalta.
Tehtaiden kasvihuonekaasujen
päästöintensiteetin laskeminen.
Hiilijalanjäljen saaminen toimittajilta
40 raaka-aineelle.
KEMIKAALITURVALLISUUS Kaksi kemikaaliasiantuntijoiden tekemää
tehdasauditointia, joissa keskitytään
kemikaalien käyttöön ja varastointiin
Toteutettu. Kaksi kemikaaliasiantuntijoiden tekemää
tehdasauditointia, joissa keskitytään
kemikaalien käyttöön ja varastointiin.
MATERIAALIKEHITYS Varmistetaan, etteivät tuotteet sisällä
REACH-asetuksen mukaisia SVHC-aineita.
Toteutettu. Varmistetaan, etteivät tuotteet sisällä
REACH-asetuksen mukaisia SVHC-aineita.
HENKILÖSTÖN YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN LISÄÄMINEN Säännölliset koulutukset ja
ympäristöviestintä.
Toteutettu. Säännölliset koulutukset ja
ympäristöviestintä. 
RAKENNUSPROJEKTIT Espanjan-testikeskus: kemikaali- ja
ympäristöturvallisuuden varmistaminen
käynnistysvaiheessa.
Toteutettu. Oradean-tehdas: hiilidioksidipäästöttömien ratkaisujen toteuttaminen, kemikaali- ja ympäristöturvallisuuden varmistaminen rakennusvaiheessa.