Standardit ohjaavat meitä

Standardit ohjaavat meitä

Lait ja säädökset ohjaavat kaikkea, mitä teemme. Niiden tärkein tarkoitus on varmistaa turvallisuus ja ympäristönäkökohdat aina tuotannosta lopullisen tuotteen käyttöön asti. 

Johtamista ja tuotekehitystä ohjaavat eettiset ohjeet, ympäristö-, turvallisuus- ja laatupolitiikka sekä testipolitiikat. Myös monet muut  esimerkiksi meluun, nastoihin, kemikaaleihin, testaukseen ja rengasmerkintöihin liittyvät vaatimukset ohjaavat työtämme.

Koko toimitusketjumme laadullisina peruslähtökohtina ovat UNECE:n ja EU:n yhteisiin säännöksiin perustuvien hyvien toimintatapojen noudattaminen, prosessien tehokkuus ja toimivuus, tuotteiden turvallisuus ja tasalaatuisuus sekä toimitusvarmuus.

Renkaiden tutkimus- ja kehitystoiminnoissamme noudatamme toimialaamme ohjaavaa lainsäädäntöä, viranomaisten määräyksiä ja ohjeita sekä eettisissä ohjeissamme selostettuja periaatteita. Toimintaamme valvovat useiden maiden viranomaiset. 

Lisäksi tuotekehityksen toimintaa ohjaavat seuraavat käytännöt, menettelyohjeet ja säännökset:

• UNECE-säännöt nro 30, 54, 106, 109, 117 ja 164
• Yleinen turvallisuusasetus 2019/2144
• TRAFICOM/38344/03.04.03.00/2022, Nasta-asetus
• Federal Motor Vehicle Safety -standardit 571.119 ja 571.139, Uniform Tire quality Grading Standard 575.104

Tuotevastuu

Seuraamme tuotevastuutamme seuraavilla oman toimintamme parantamiseksi kehitetyillä mittareilla:

• Tuotteiden ja palveluiden elinkaaren vaiheissa tehdyt terveys- ja turvallisuusvaikutusten arviointi- ja kehittämistoimenpiteet
• Toimenpiteet tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi
• Renkaiden vierintävastuksen vähentäminen

Rengasmerkinnät

• Euroopan rengasmerkintäasetus 2020/740

Kemikaaliasetus

• EY/1907/2006; REACH-direktiivi

Tuotetestaus

• ISO 17025 -akkreditointi
• Sopimus tuotannon yhdenmukaisuudesta EU-puiteasetus 2018/858 ja UNECE 1958 -sopimuksen kanssa

Takaisin Tuotteet-osioon