Toimittajien liiketoimintaperiaatteet

Toimittajien liiketoimintaperiaatteet

Näissä toimittajien liiketoimintaperiaatteissa (”Periaatteet”) määritetään perusperiaatteet, joita kaikkien toimittajien tulee noudattaa toimiessaan Nokian Renkaiden kanssa. 

Päivitetty 12.12.2023

1. JOHDANTO

TARKOITUS

Nokian Renkaat Oyj ja sen konserniin kuuluvat yhtiöt (yhteisnimitykseltään ”Nokian Renkaat”) ovat sitoutuneet liiketoimintansa johtamiseen ja kehittämiseen vastuullisesti. Nokian Renkaat haluaa olla luotettava kumppani ja vastuullisuuden mittapuu, joka synnyttää lisäarvoa ihmisille, taloudelle ja ympäristölle. Tämä voidaan saavuttaa vain luotettavalla toimittajaverkostolla, joka tukee meitä matkallamme.

Näissä toimittajien liiketoimintaperiaatteissa (”Periaatteet”) määritetään perusperiaatteet, joita kaikkien toimittajien tulee noudattaa toimiessaan Nokian Renkaiden kanssa. Periaatteet noudattavat Yhdistyneiden kansakuntien (YK) Global Compact -ohjelman kymmentä periaatetta, YK:n yleistä ihmisoikeuksien julistusta sekä Kansainvälisen työjärjestön (ILO) työn perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevaa julistusta.

LAAJUUS JA SOVELTAMINEN

Näissä Periaatteissa ”Toimittajalla” tarkoitetaan mitä tahansa yritystä, joka myy tuotteita tai palveluita Nokian Renkaille, sisältäen Toimittajan työntekijät, alihankkijat ja toimittajat. Toimittajan vastuulla on varmistaa, että sen työntekijät, alihankkijat ja toimittajat noudattavat näissä Periaatteissa määriteltyjä standardeja.

Periaatteet ovat oleellinen osa sopimusta Toimittajan ja Nokian Renkaiden välillä. Kaikki Periaatteiden osat eivät välttämättä sovellu tai liity kaikkiin Toimittajiin. Näitä osia kuitenkin sovelletaan, jos Toimittajan liiketoimintaan kuuluu näissä Periaatteissa kuvattua toimintaa tai sen liiketoiminta vaikuttaa niihin. Toimittajan odotetaan noudattavan Periaatteita, vaikka niissä määrättäisiin tiukempia vaatimuksia kuin paikallisessa lainsäädännössä tai määräyksissä.

2. LAINMUKAISUUS

Kaikkien sovellettavien lakien vaatimusten noudattaminen on perusta näiden Periaatteiden noudattamiselle sekä liiketoiminnalle Nokian Renkaiden kanssa.

Toimittajan tulee tuntea kaikki sovellettavat paikalliset ja kansalliset lait ja säännökset sekä kansainväliset lait, säännökset, sopimukset ja menettelytavat ja noudattaa niitä. Toimittajan tulee myös noudattaa Nokian Renkaiden kanssa sovittuja sopimusehtoja.

Jos pakottavien lakien tai säännösten ja näiden Periaatteiden välillä on suora ristiriita, lakien tai säännösten määräyksiä pidetään ensisijaisina. Toimittajan tulee kuitenkin myös tässä tapauksessa pyrkiä noudattamaan Periaatteiden henkeä ja tiedottamaan Nokian Renkaille asiasta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

3. IHMISOIKEUDET JA TYÖNTEKIJÖIDEN OIKEUDET

IHMISOIKEUDET

Toimittajan tulee noudattaa kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia koskevia standardeja, mihin sisältyvät vähintään Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus sekä perusoikeuksia koskevat periaatteet, jotka on määritetty ILO:n työn perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevassa julistuksessa.

YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden (UNGP) mukaisesti Toimittajan odotetaan ryhtyvän toimenpiteisiin ehkäistäkseen ja vähentääkseen kielteisiä vaikutuksia ihmisoikeuksiin sekä välttääkseen vaikuttamasta kielteisesti ihmisoikeuksiin, edistämästä kielteisiä vaikutuksia tai tulemista liitetyksi niihin. Toimittajan odotetaan myös tuntevan erityisen haavoittuvien ryhmien, kuten alkuperäisväestön, siirtotyöläisten, lasten ja vammaisten sekä paikallisten yhteisöjen oikeudet ja kunnioittavan niitä.

Toimittajan tulee varmistaa, että työntekijöiden ja sidosryhmien, mukaan lukien osapuolet ja yhteisöt, joihin toiminta vaikuttaa, käytettävissä on riittävät valitusmekanismit.

TYÖTÄ KOSKEVAT STANDARDIT

Näissä Periaatteissa tarkoitettuja ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia koskevia periaatteita sovelletaan kaikkiin Toimittajan työntekijöihin heidän työsuhteestaan riippumatta; ne koskevat siis esimerkiksi tilapäisiä työntekijöitä, sesonkityöläisiä, siirtotyöläisiä, sopimustyöläisiä ja kaikkia muita Toimittajan vaikutuspiirissä olevia työntekijöitä.

Pakkotyö ja orjatyö

Toimittaja ei saa millään tavoin osallistua minkään tyyppiseen orjatyöhön, pakkotyöhön tai velkaorjuuteen tai saada minkäänlaista hyötyä tällaisesta työstä. Kaiken työn on oltava vapaaehtoisesti vastaanotettua ja työntekijöiden tulee voida lähteä työstä tai päättää työsuhteensa kohtuullisen irtisanomisajan jälkeen. Toimittaja ei saa vaatia työntekijöitä luovuttamaan tunnisteasiakirjojaan, kuten viranomaisten myöntämiä henkilöllisyystodistuksia, passeja tai työlupia, eikä työntekijöiltä saa vaatia kohtuuttomia rekrytointimaksuja.

Lapsityövoima ja nuoret työntekijät

Toimittajan tulee aktiivisesti estää lapsityövoiman käyttöä ja varmistaa, ettei se työllistä ketään alle 15-vuotiasta, ketään nuorempaa kuin lain määrittämä vähimmäisikä työllistämiselle tai ketään, joka on ikänsä puolesta oppivelvollinen, riippuen siitä mikä näistä ikärajoista on korkein.

Työntekijöitä, jotka voidaan palkata yllä olevien kriteerien nojalla, mutta jotka ovat lain mukaan alaikäisiä, ei saa työllistää vaaralliseen työhön tai työhön, joka luonteensa tai suoritusolosuhteidensa vuoksi on omiaan vahingoittamaan tai vaarantamaan heidän koulutustaan, terveyttään, turvallisuuttaan tai moraaliaan.

Yhtäläinen kohtelu ja syrjinnän kielto

Toimittajan tulee kohdella kaikkia työntekijöitä tasa-arvoisesti, kunnioittavasti ja arvokkaasti.  Kaikenlainen suosimiseen tai ennakkoluuloihin perustuva syrjintä palkkauksessa tai muissa työsuhteen käytännöissä on kielletty. Ketään työntekijää ei saa syrjiä esimerkiksi sukupuolen, rodun, ihonvärin, seksuaalisen suuntautumisen, iän, etnisen taustan, kansalaisuuden, siviilisäädyn, raskauden, uskonnon, poliittisen vakaumuksen, sosiaalisen statuksen, ammattiliiton jäsenyyden tai muun vastaavan ominaisuuden perusteella. Toimittajan odotetaan tukevan ja edistävän monimuotoisuutta.

Mitään fyysisen, seksuaalisen, psykologisen tai sanallisen ahdistelun muotoa tai sellaisen uhkaa tai työntekijöiden epäinhimillistä kohtelua ei tule suvaita.

Palkat, luontoisedut ja korvaukset

Toimittajan tulee maksaa kaikille työntekijöille vähintään paikallisten lakien ja/tai sovellettavan työehtosopimuksen mukainen minimipalkka sekä kaikki lain vaatimat luontoisedut.

Toimittajan tulee toimittaa kaikille työntekijöille selkeä palkkakuitti jokaisesta palkanmaksukaudesta, ja palkanmaksun perusteet tulee esittää työntekijöille selkeästi. Laittomia palkan vähennyksiä ei saa käyttää kurinpitotoimena.

Työsopimukset ja työehdot

Toimittajan tulee tarjota kaikille työntekijöille kirjallinen työsopimus (tai muut työsuhteeseen liittyvät ja tarpeelliset asiakirjat) heidän ymmärtämällään kielellä, ja sopimuksessa tulee määritellä heidän oikeutensa ja työehtonsa. Jos työntekijällä on luotettava pääsy sähköisiin asiakirjoihin, voidaan yllä kuvattu työsopimus laatia myös sähköisesti.   

Työtunnit, loma ja lepo

Toimittajan tulee noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja ja säännöksiä ja/tai työehtosopimuksia, jotka liittyvät työaikoihin, lepoaikoihin, taukoihin, vuosilomiin, sairaus- ja vanhempainlomiin, vuosilomiin sekä ylitöihin. Toiminta pitää myös järjestää siten, että ylitöiden määrä ei muodosta epäinhimillisiä olosuhteita.

Järjestäytymisvapaus ja työehtosopimusneuvottelut

Työntekijöiden oikeutta järjestäytyä vapaasti, muodostaa ammattiyhdistyksiä ja vastaavia yhdistyksiä ja liittyä niihin tai jättäytyä niiden ulkopuolelle sekä oikeutta neuvotella työehdoista edustajan välityksellä ja yhteisesti tulee kunnioittaa. Vaikka paikalliset lait ja säännökset rajoittaisivat järjestäytymisen vapautta sekä yhteisistä työehdoista sopimista, Toimittajan tulee sallia vaihtoehtoiset työntekijöiden edustamis- ja järjestäytymistavat sekä vastaavat. Toimittajan tulee myös antaa työntekijöidensä viestiä avoimesti työolosuhteisiin ja johtamiskäytäntöihin liittyvistä huolistaan ilman kostotoimenpiteiden tai häirinnän pelkoa.

PAIKALLISYHTEISÖT JA YMPÄRÖIVÄ YHTEISKUNTA

Paikallisyhteisöt ja alkuperäiskansat

Toimittajan tulee pyrkiä minimoimaan mahdolliset negatiiviset vaikutukset paikallisiin ja ympäröiviin yhteisöihin. Toimittajan odotetaan olevan avoin mielekkäälle vuoropuhelulle paikallisyhteisöjen sekä toiminnan vaikutusten kohteeksi joutuvien yhteisöjen kanssa.

Toimittajan tulee kunnioittaa alkuperäiskansojen sekä heimojen oikeuksia sekä heidän sosiaalisia, kulttuurillisia, ympäristöön liittyviä ja taloudellisia intressejään.

Maan omistusoikeudet

Toimittajan tulee kunnioittaa toiminnan vaikutusten kohteeksi joutuvien yhteisöjen, kuten alkuperäiskansojen, oikeuksia maan omistukseen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että käytetään oikeita menettelyitä ja käydään asianmukaiset keskustelut ja konsultaatiot paikallisten yhteisöjen ja toiminnan vaikutusten kohteeksi joutuvien sidosryhmien kanssa.

4. TERVEYS JA TURVALLISUUS

Työntekijöiden terveys ja turvallisuus tulee asettaa etusijalle. Toimittajan tulee tarjota työntekijöilleen turvalliset työolosuhteet sekä terveellinen työympäristö.

Työsuojelu

Toimittajan tulee vähintään noudattaa kaikkia toimintamaidensa työterveyttä ja työsuojelua koskevia lakeja ja säännöksiä.

Toimittajan tulee ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että työntekijöitä suojataan työstä aiheutuvia sairauksia sekä loukkaantumisia vastaan. Toimittajan tulee esimerkiksi tarjota kaikille työntekijöille ilmaiseksi tarpeelliset suojavarusteet sekä ohjeet varusteiden käyttöön. On Toimittajan vastuulla järjestää valvonta sille, että tarvittavia suojavarusteita käytetään työtehtävän niin vaatiessa. Työntekijöillä tulee olla oikeus kieltäytyä töistä riskialttiissa olosuhteissa ilman pelkoa tästä seuraavasta rangaistuksesta.

Toimittajan tulee tarjota työntekijöille asianmukaista työsuojelutietoa ja -koulutusta heidän ymmärtämällään kielellä. Koulutukset ja tapaturmat on kirjattava ylös.

Toimittajan tulee tarjota työntekijöille juomavettä, riittävä valaistus, hyväksyttävät melu- ja pölytasot sekä pääsy ensiaputarvikkeisiin.

Valmius hätätilanteisiin ja niiden ehkäisy

Toimittajalla tulee olla käytettävissään menettelytavat tulipalon, nestevuotojen ja luonnonkatastrofien kaltaisten hätätilanteiden käsittelemiseen. Toimittajan tulee varmistaa, että käytettävissä on soveltuvat hätätilannesuunnitelmat ja evakuointimenettelyt, sopiva laitteisto vaarojen tunnistamiseen ja torjumiseen, koulutusta ja harjoituksia sekä riittävät hätäpoistumistiet.

Taukoalueet, majoitus ja tilat

Toimittajan tulee tarjota Toimittajan hallinnassa olevissa tiloissa työskenteleville työntekijöille työalueesta erillään sijaitsevat taukoalueet sekä tarvittaessa puhtaat saniteetti- ja ruokailutilat.

Toimittajan tarjoama majoitus, kuten työntekijöiden asuntolat, tulee rakentaa ja ylläpitää paikallisten lakien ja säännösten mukaisesti, ja tällaisen majoituksen tulee sijaita selvästi erillään tehdas- ja tuotantoalueesta. Majoituksen tulee olla turvallista ja terveellistä ja sen tulee mahdollistaa riittävä henkilökohtainen tila ja yksityisyys.

5. YMPÄRISTÖ

Toimittajan tulee vähintään noudattaa kaikkia toimintamaidensa ympäristönsuojelua koskevia lakeja ja säännöksiä sekä ympäristölupiaan. Toimittajan tulee pyrkiä jatkuvasti parantamaan ympäristönsuojeluun liittyvää suorituskykyään tärkeimmissä ympäristöön liittyvissä näkökohdissa.

Ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden suojeleminen

Toimittajan tulee varautua ympäristöön liittyviin haasteisiin ja työskennellä ennakoivasti ympäristöonnettomuuksien ehkäisemiseksi. Toimittajan tulee pyrkiä minimoimaan mahdolliset negatiiviset vaikutukset ympäristöön.

Toimittajan tulee ymmärtää vaikutuksensa luonnon monimuotoisuuteen ja pyrkiä tarvittaessa suojaamaan luonnon monimuotoisuutta ja ympäröiviä ekosysteemejä.

Ilmastonmuutoksen rajoittaminen ja ilmapäästöt 

Toimittajan tulee tunnistaa, seurata, hallita ja vähentää toimintansa aiheuttamia ilmapäästöjä. Toimittajan tulee etsiä hiilijalanjäljeltään alhaisia ratkaisuja aina, kun se on mahdollista.

Lisäksi Toimittajan tulee tunnistaa, hallita ja seurata melu-, haju- ja pölypäästöjä ja tarvittaessa vähentää laitoksen tuottamaa melua vastaamaan sovellettavia melurajoja.

Jätteet, vesi ja resurssien hyödyntäminen

Toimittajan tulee pyrkiä minimoimaan toiminnastaan syntyvät jätteet sekä erottelemaan jätevirrat joko kierrätykseen, uudelleenkäyttöön tai oikein hävitettäväksi.

Toimittajan tulee käsitellä jätevetensä asianmukaisesti ja pyrkiä tarvittaessa estämään huleveden likaantuminen. Toimittajaa kehotetaan välttämään liiallista veden kulutusta.

Toimittajan odotetaan käyttävän resursseja tehokkaasti esimerkiksi minimoimalla raaka-ainehukkaa sekä minimoivan haitalliset ympäristövaikutuksensa.

Kemikaalit ja vaaralliset aineet

Toimittajan tulee käsitellä, varastoida ja hävittää kemikaalit oikein suojellakseen työntekijöitä ja ympäristöä.

Toimittajalla tulee olla käytettävissään menettelytavat, joilla voidaan ehkäistä kaikkia mahdollisesti ympäristöön kielteisellä tavalla vaikuttavia hätätilanteita, joihin liittyy kemikaaleja ja vaarallisia aineita, kuten vuotoja ja muita riskitilanteita, sekä reagoida tällaisiin tilanteisiin.

6. LIIKETOIMINNAN ETIIKKA

Nokian Renkaat odottaa Toimittajiensa sitoutuvan korkeimpiin mahdollisiin eettisen liiketoiminnan standardeihin. Toimittajan odotetaan toimivan aina rehellisesti, läpinäkyvästi ja tasapuolisesti. Toimittajan odotetaan erityisesti sitoutuvan korkeimpiin eettisiin standardeihin sekä edistävän niitä alla kuvatuilla alueilla.

Korruption ja lahjonnan torjunta, lahjat ja kestitseminen

Toimittajan ei tule osallistua minkään tyyppiseen korruptioon, kuten lahjontaan tai kiristykseen, tai sietää tällaista toimintaa.

Toimittajan tulee varmistaa, että sen henkilöstö ja sen puolesta toimivat kolmannet osapuolet eivät saa tarjota, antaa tai vastaanottaa mitään lahjoja tai maksuja, jotka voidaan käsittää lahjukseksi, tai suorittaa tai hyväksyä mitään sopimattomia maksuja, kuten voitelurahoja, esimerkiksi uuden liiketoiminnan, lupien tai lisenssien saamiseksi tai säilyttämiseksi. Aivan erityisesti korruptio on kiellettyä toimittaessa julkishallinnon tai paikallishallinnon viranhaltijoiden kanssa.

Toimittaja ei saa tarjota kenellekään Nokian Renkaiden työntekijälle tai edustajalle tai heidän lähipiirilleen (esimerkiksi puolisolle, lapsille, vanhemmille tai sisaruksille) mitään kestitsemistä, lahjoja tai kulukorvauksia, jotka voivat vaikuttaa tai joiden voidaan ymmärtää vaikuttavan työntekijän päätöksentekoon suhteessa Toimittajaan. Kaiken tarjottavan kestitsemisen ja lahjojen tulee olla kohtuullisia laajuuden, arvon ja taajuuden suhteen sekä sovellettavien lakien ja säädösten mukaisia.

Eturistiriidat

Toimittajan odotetaan välttävän tilanteita, jotka ovat ristiriidassa tai joiden voidaan ymmärtää olevan ristiriidassa Nokian Renkaiden liiketoimintaintressien kanssa. Toimittajan tulee julkistaa Nokian Renkaille kaikki Nokian Renkaiden kanssa solmimaansa suhteeseen liittyvät eturistiriidat tai tilanteet, jotka voidaan ymmärtää eturistiriidoiksi.

Reilu kilpailu

Toimittajan tulee kilpailla reilusti ja kunnioittaa sekä noudattaa kaikkia sovellettavia kilpailua sekä kartellien torjuntaa koskevia lakeja ja säädöksiä. Toimittaja ei saa esimerkiksi osallistua hintojen sopimiseen, markkinaosuuksien jakamiseen, tarjouskartelleihin tai muihin kartelleihin taikka muihin toimenpiteisiin, jotka rajoittavat kilpailua sovellettavien kilpailu- ja kartellintorjuntalakien ja -säädösten vastaisesti.

Mineraalien konfliktiton alkuperä

Toimittajan tulee varmistaa, että se noudattaa lain vaatimuksia konfliktimineraaleihin[1] liittyen. Toimittaja ei saa käyttää konfliktimineraaleja, ja sen toimitusketjun tulee olla jäljitettävissä mahdollisen konfliktimineraalien käytön varalta. 

Vienti- ja tuontilait, sanktioita koskevat säädökset

Toimittajan tulee varmistaa, että se noudattaa sovellettavia vienti- ja tuontilakeja ja minkä tahansa toimivaltaisen viranomaisen hallinnoimia, asettamia tai valvomia sanktioita koskevia säädöksiä sekä tiettyjä sektoreita (kuten sotilaskäyttöä) koskevia rajoituksia.

7. JÄLJITETTÄVYYS, SEURANTA JA AUDITOINTI

Jäljitettävyys

Toimittajan tulee varmistaa, että myös sen omat toimittajat noudattavat näitä Periaatteita. Toimittajan tulee Nokian Renkaiden esittämän kohtuullisen ja perustellun pyynnön perusteella toimittaa avointa tietoa toimitusketjustaan, joka liittyy Nokian Renkaiden tuotteiden ja raaka-aineiden valmistukseen.

Seuranta ja auditointi

Toimittajan tulee seurata ja varmistaa, että näiden Periaatteiden vaatimukset täyttyvät. Toimittajan odotetaan pitävän luotettavaa ja avointa kirjanpitoa näiden Periaatteiden vaatimuksista. Toimittajan tulee Nokian Renkaiden pyynnöstä antaa tarkasteltavaksi tietoa ja dokumentaatiota näiden Periaatteiden aiheista.

Nokian Renkaat varaa oikeuden arvioida ja seurata sitä, miten Toimittaja noudattaa näitä Periaatteita. Toimittajan tulee antaa Nokian Renkaiden tai Nokian Renkaiden valtuuttaman kolmannen osapuolen varmistaa näiden Periaatteiden noudattaminen joko keskustelemalla Toimittajan kanssa tai auditoimalla Toimittajan toimintaa. Tällaisen auditoinnin ajoitus, laajuus ja muut käytännön järjestelyt sovitaan yhteisymmärryksessä auditoinnin tarkoituksesta riippuen, ja Toimittajan tulee tehdä yhteistyötä auditoinnissa myös sen valmistelun aikana. Nokian Renkaat käsittelee kaikkea auditoinneissa saatua tietoa luottamuksellisesti.

8. RIKKOMUKSET SEKÄ HUOLENAIHEISTA ILMOITTAMINEN

Toimittajan tulee ryhtyä tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin korjatakseen nopeasti näiden Periaatteiden tunnistetut rikkomukset. Jos Toimittaja ei noudata näitä Periaatteita eikä toimita Nokian Renkaille hyväksyttäviä selityksiä ja/tai korjaavia toimenpiteitä, Nokian Renkailla on tarvittaessa oikeus keskeyttää ja/tai irtisanoa liikesuhde.

Huolenaiheista, jotka liittyvät Nokian Renkaiden toimittajien liiketoimintaperiaatteiden noudattamiseen, sekä näiden rikkomuksista voidaan ilmoittaa luottamuksellisesti Nokian Renkaille. Ota tässä tapauksessa yhteyttä omaan kumppaniisi Nokian Renkailla.

Toimittaja ja sen työntekijät voivat ilmoittaa huolenaiheistaan, mukaan lukien huolenaiheet liittyen Nokian Renkaiden ja/tai sen edustajien toimintaan, luottamuksellisesti seuraavaan osoitteeseen:

Nokian Renkaat Oyj, Compliance
PL 20
37101 Nokia
[email protected]

[1]  Selvitys konfliktimineraalisäännöksistä – Conflict Minerals Regulation explained - Trade - European Commission (europa.eu)