Tähtäämme korkealle

Tähtäämme korkealle

Vastuullisuus on osa Nokian Renkaiden yrityskulttuuria, strategiaa ja tavoitteita. Vastuullisuuden johtaminen perustuu yhtiömme arvoihin, joita ovat se, että välitämme, innovoimme ja menestymme yhdessä.

Nokian Renkaiden laatu- ja vastuullisuusstrategia laaditaan viideksi vuodeksi kerrallaan. Käytännön vastuullisuustyötä ohjaa vastuullisuuden tiekarttamme, joka on jaoteltu seitsemään eri osa-alueeseen.

Vuonna 2020 määritimme vastuullisuuden tiekarttamme mukaiset uudet vastuullisuustavoitteet vuodelle 2025. Tavoitteissa on mukana Science Based Targets -hankkeen hyväksymät CO2-päästöjen vähennystavoitteet. Vuonna 2020 Nokian Renkaista tuli ensimmäinen rengasyritys, jonka kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet saivat SBT-hankkeen hyväksynnän. 

Laatu- ja vastuullisuustrategian laadinnassa ovat mukana laatu- ja vastuullisuusjohtaja sekä hänelle raportoiva ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkö. Ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkö laatii vuosittain yhdessä ympäristöasiantuntijoiden kanssa tehtaiden ympäristöohjelman. Ohjelmassa asetetaan tarkennetut tavoitteet, keinot, aikataulut ja vastuuhenkilöt strategiassa esitetyille päämäärille. Lisäksi yksiköillä on omia projektejaan toiminnan ja prosessien kehittämiseksi.

Vastuullisuusasioiden kehittymistä käsitellään säännöllisesti johdon kokouksissa.

NOKIAN RENKAIDEN SBT-TAVOITTEET
Tavoite Merkitys Esimerkkejä
Vähentää renkaiden raaka-aineiden valmistuksen päästöjä 25 %:lla Odotamme raaka-ainetuottajiltamme omia toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi. Raaka-ainetuottajat siirtyvät päästöttömän tai vähäpäästöisen energian käyttöön sekä parantavat tuotantoprosessin energiatehokkuutta.
Vähentää logistiikan CO2-päästöjä 25 %:lla  Tavoitteen saavuttaminen vaatii tie-, raide-, meri- ja ilmaliikenteen päästövähennyksiä. Biopolttoaineiden osuuden lisääminen, moottoreiden energiatehokkuuden parantuminen sekä reititysten lisäoptimoinnit ovat keskeisiä keinoja.
Vähentää renkaiden käytöstä aiheutuvia CO2-päästöjä 25 %:lla Tällä parannuksella on suurin vaikutus globaalien CO2-päästöjen vähentämiseen, koska renkaitamme käytetään miljoonissa ajoneuvoissa. Ajoneuvojen päästöjen kokonaisvähennys on parannuksissa keskeisessä osassa. Renkaan vierintävastuksen alentaminen alentaa myös ajoneuvon polttoaineenkulutusta.
Leikata ostetun ja itse tuotetun energian CO2-päästöjä 52 %:lla Pääasiassa omissa tehtaissamme syntyvät päästöt, joita on jo alennettu merkittävästi. Suurin osa ostamastamme energiasta on vähäpäästöistä tai päästötöntä ja uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua. Myös energiatehokkuuden parannukset vähentävät päästöjä.
Nokian renkaiden uudet vastuullisuustavoitteet
Vastuullisuuden osa-alue Tavoitteet vuodelle 2025 Tavoitteet vuoden 2025 jälkeen

Ilmastoteot

  

 • Energiatehokkuus: 10 % suhteellinen parannus (kWh/kg) (lähtötaso 2015).
 • Kasvihuonekaasupäästöt scope 1 ja 2: 52 %:n suhteellinen vähennys 2015–2030 (t CO2 / tuotanto t).
 • Kasvihuonekaasupäästöt scope 3 raaka-aineiden tuotannosta: 25 %:n suhteellinen vähennys 2018–2030.
 • Kasvihuonekaasupäästöt scope 3 logistiikasta: 25 %:n suhteellinen vähennys 2018–2030.
 • Kasvihuonekaasupäästöt scope 3 tuotteiden käytöstä: 25 %:n suhteellinen vähennys 2018–2030.
 • Hiilineutraalius vuonna 2045 (yhteinen tavoite Kemianteollisuudelle).

Muut ympäristöteot

 

 • Ei lainkaan kaatopaikkajätettä kolmelta tehtaalta.
 • Säännellyt päästöt ilmaan: Täyttävät kaikki paikalliset viranomaisvaatimukset.
 • Ympäristöonnettomuuksien välttäminen: 0 onnettomuutta vuodessa.
 • Raaka-aineiden materiaalihyötykäyttö tuotantojätteestä (energiaksi polttamisen sijaan: Kasvatetaan astetta 10 % 2020->2025.
 • Uusiutuvan pohjaveden ja kunnallisen (kolmannelta osapuolelta hankitun) veden käyttö tuotantolaitoksissamme: Säilytämme alan johtoasemamme vesitehokkuudessa, alle 2 l / tuote kg, sekä parannamme vesitehokkuutta vähintään 1 %:lla vuosittain.
 

Ihmiset

  

 • Ihmisoikeuskäytäntöjen kehittäminen.
 • Tapaturmataajuus LTIF: Lasku vuoden 2018 8,3:sta 1,5:een.
 • Osallistuminen turvallisuustyöhön: 100 % henkilöstöstä tekee turvallisuushavaintoja.
 

Toimitusketju

 

 • Vastuullisen luonnonkumin hankintapolitiikan luominen ja toteuttaminen.
 • Saatetaan päätökseen vastuullisuuskriittisten toimittajien auditointiohjelma: 100 % auditoitu.
 • Aktiivisten korkean/keskitason vastuullisuusriskiluokituksen toimittajien itsearvioinnit:
  • 2022: 100 % toimittajista täyttänyt itsearvioinnin
  • 2025: 100 % vastauksista hyväksytty.
 • Toimittajien sitoutuminen työturvallisuuden minimivaatimuksiin sopimusliitteellä: 100 % työturvallisuuden suhteen kriittisistä toimittajista on allekirjoittanut sopimusliitteen.
 

Tuotteet ja palvelut

  

 • 3 uutta ympäristöön ja turvallisuuteen liittyvää tuoteinnovaatiota.
 • Raaka-aineissa ei erityistä huolta aiheuttavia aineita (ns. SVHC-aineet).
 • Talvirenkaiden talviturvallisuuden taso: 100 % henkilöautojen ja SUV:ien Hakkapeliitta-talvirenkaista täyttää EU:n uuden 2021 jääpitomerkin kriteerit.
 • Tuotteiston vierintävastus: Vuoteen 2025 mennessä tuotevalikoimassamme on yli 60 vierintävastukseltaan EU:n A-luokan tuotetta.
 • Lisätä joko kierrätettyjen tai uusiutuvien raaka-aineiden osuutta renkaissa 50 %:iin vuoteen 2030 mennessä.

 

 • Ilmastoriskien TFCD-raportointi: Säännöllinen arviointi ja päivitys.
 • B2B asiakastyytyväisyys: NPS-kyselyn tulos vähintään 40 pistettä joka vuosi.
 

Viestintä ja sidosryhmätyö

 • Laaja sidosryhmien odotusten kartoitus/tutkimus 3 vuoden välein.
 
NOKIAN RENKAIDEN VASTUULLISUUSTAVOITTEET 2015–2020
Vastuullisuuden osa-alue Tavoitteet Toteuma

Vastuullisuuden johtaminen

 • Parannamme arviointiamme Dow Jones Sustainability Indexissä.
 • Saavutettu. Paransimme kokonaispistemääräämme 8 pisteellä vuodesta 2016. Nokian Renkaat kuuluu sekä Dow Jones World-vastuullisuusindeksiin että tiukemmin määriteltyyn Europe-vastuullisuusindeksiin.

Tuotteet

 

 • 500 miljoonan kilon CO2-päästöjen vähennys liikenteessä alentamalla tuotteiston vierintävastusta keskimäärin 7 prosentilla vuosina 2013–2020.
 • Jokaisen uuden tuotesukupolven vierintävastus on edeltäjätuotetta alhaisempi.
 • Saavutettu. Tavoite saavutettiin jo 2017. Vuonna 2020 vierintävastus oli keskimäärin 8,5 % alhaisempi verrattuna vuoteen 2013.

Ihmiset


 • Työturvallisuus: 70 %:n parannus LTIF-tapaturmataajuusseurannassa vuosina 2015–2020.
 • Jokainen pääsee terveenä kotiin joka päivä.
 • Saavutettu. Vuonna 2020 LTIF-luku parani ja oli 3,7 (13,9 vuonna 2015). Tämä on 73 %:n parannus verrattuna vuoteen 2015.

Ympäristö
 • Tuotannon energiatehokkuus: energiankulutuksen vuosittainen vähennys 1 %:lla vuosina 2016–2020.
 • 20 %:n vähennys tuotannon CO2-päästöissä (CO2-kg/tuote-kg) vuosina 2013–2020 (scope 1 ja scope 2).
 • Kunnallisen vedenkäytön vähentäminen 25 % vuoden 2013 tasosta (m3/ tuotetonni).
 • Tuotannon jätteiden hyödyntäminen 100 %, ei tuotantojätettä kaatopaikoille: Suomi 2016, Venäjä 2020.
 • Nollataso ympäristöonnettomuuksissa.
 • Energia: Ei saavutettu. Energiankulutuksen vähennys on ollut yhteensä 10,4 % vuosina 2016-2019, mutta vuonna 2020 kulutus kasvoi lähinnä pandemian vuoksi laskeneiden tuotantomäärien vuoksi.
 • CO2-päästöt: Saavutettu. Tuotannon CO2-päästöjen osalta vuosien 2013-2020 toteuma oli 33 %:n vähennys.
 • Vesi: Saavutettu. Kunnallisen veden käyttö oli noin 30 % vähäisempää vuonna 2020 kuin 2013.
 • Jätteet: Saavutettu Suomessa, jossa kierrätettiin 100% tuotannon jätteistä. Lähes saavutettu Venäjän- ja Yhdysvaltain-tehtailla, joissa kierrätettiin 99 % tuotannon jätteistä vuonna 2020.
 • Saavutettu. Ei ympäristöonnettomuuksia 2015-2020.
Talous
 • Taloudellinen tavoitteemme on ansaita hyvä tuotto osakkeenomistajille: osinko yli 50 % nettovoitosta.
 • Osittain saavutettu. Vuonna 2020 osinkoa maksettiin 1,14 € osakkeelta, mikä on 40 % nettovoitosta. Vuonna 2019 osinkomme oli 74 % nettovoitosta. Lasku johtuu COVID-19:n vaikutuksista.

Toimitusketju

 • Kaikki raaka-ainetoimittajamme ovat tehneet vastuullisuuden itsearvioinnin vuonna 2017.
 • Kaikki merkittävät kumin prosessointikumppanimme (vähintään 80 % luonnonkumin ostovolyymista) on auditoitu vuoteen 2020 mennessä.
 • Vähintään kaksi kolmasosaa raaka-ainetoimittajistamme on ISO 14001 -sertifioituja vuonna 2020.
 • Itsearvioinnit: ei saavutettu. Vuonna 2019 raaka-ainetoimittajistamme 89,6 % on vastannut vastuullisuuden itsearviointikyselyyn. Vuonna 2020 kehitystä ei enää seurattu.
 • Auditoinnit: Saavutettu. Vuoteen 20202 mennessä olimme auditoineet 90% suurimmista kumin prosessointikumppaneista.
 • ISO 14001: saavutettu. Vuonna 2019 73,3% raaka-aineidemme toimittajista oli ISO 14001 -sertifioituja yrityksiä. Vuonna 2020 kehitystä ei enää seurattu.

Takaisin Perusperiaatteet-osioon