Seitsemän kestävän kehityksen tavoitettamme

Seitsemän kestävän kehityksen tavoitettamme

Vuonna 2018 valitsimme YK:n 17:stä SDG-tavoitteesta seitsemän omaa tavoitettamme. Nämä tavoitteet toimivat työkaluna, jonka avulla liiketoiminnan vastuullisuutta voi tarkastella pitkällä aikavälillä.

Vuonna 2016 Yhdistyneet kansakunnat julkaisi 17 kestävän kehityksen tavoitetta (SDG) vuodelle 2030. Nämä tavoitteet vastaavat haasteisiin, joita kohtaamme kaikkialla maailmassa. Tavoitteet on luotu edistämään vaurautta samalla ympäristöä suojellen.

Vuonna 2018 määrittelimme seitsemän Nokian Renkaille tärkeää SDG-tavoitetta. Nämä seitsemän kestävän kehityksen tavoitetta tarjoavat työkalun, jolla vastuullista liiketoimintaa voi tarkastella pitkällä aikavälillä.

Meidän 7 kestävän kehityksen tavoitettamme  
SDG YK:n määrittelemiä tavoitteita Meidän toimiamme

3 Hyvä terveys ja hyvinvointi 

Liikenneonnettomuuksista aiheutuvien kuolemien ja loukkaantumisten määrän puolittaminen vuoteen 2020 mennessä.

Vaarallisista kemikaaleista sekä ilman, veden ja maaperän saastumisesta aiheutuvien kuolemien ja sairauksien huomattava vähentäminen vuoteen 2030 mennessä.

Parannamme liikenneturvallisuutta kehittämällä jatkuvasti märkäpitoa ja jääpitoa.

Olimme alamme ensimmäinen yritys, joka luopui korkea-aromaattisista öljyistä.

LTIF-tapaturmataajuus oli 4,1 vuonna 2021. Tämä on 50 %:n parannus verrattuna vuoteen 2018.

5 Sukupuolten tasa-arvo 

Kaiken naisiin ja tyttöihin kohdistuvan syrjinnän lopettaminen kaikkialla maailmassa.

Varmistaa naisten täysivaltainen ja tehokas osallistuminen sekä yhtäläiset mahdollisuudet johtotehtävissä toimimiseen kaikilla päätöksenteon tasoilla.

Olemme päivittäneet liiketoimintaperiaatteemme ja suoritamme säännöllisiä auditointeja
varmistaaksemme, että käytäntöjämme noudatetaan myös toimitusketjussa.

8 Ihmisarvoista työtä ja
taloudellista kasvua

Työntekijöiden oikeuksien turvaaminen sekä turvallisten työympäristöjen edistäminen kaikille työntekijöille, myös siirtotyöläisille sekä erityisesti naispuolisille siirtotyöläisille ja vaarallista työtä tekeville. 

Saavutimme tavoitteen kumin prosessointi-kumppanien auditoimisesta. Vuoden 2019 loppuun mennessä olimme auditoineet 90 %.

9 Kestävää teollisuutta,
innovaatioita ja infrastruktuureja

Infrastruktuurin päivittäminen ja jälkiasennus kestäväksi vuoteen 2030 mennessä
niin, että resurssien käytön tehokkuus paranee ja puhtaita, ympäristöystävällisiä
teknologioita ja teollisuusprosesseja otetaan enemmän käyttöön.

Tavoitteemme on nostaa renkaissa käytettyjen kierrätettyjen tai uusiutuvien materiaalien osuus 50 %:iin vuoteen 2030 mennessä.

11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Tarjota vuoteen 2030 mennessä kaikille pääsy turvallisiin, edullisiin, esteettömiin ja kestävän kehityksen mukaisiin kuljetusjärjestelmiin, mikä parantaa liikenneturvallisuutta.

Vähentää kaupunkien asukaskohtaista kielteistä ympäristövaikutusta vuoteen 2030 mennessä mm. kiinnittämällä erityistä huomiota ilmanlaatuun sekä yhdyskunta-jätteiden ja muiden jätteiden hallintaan.

Parannamme liikenneturvallisuutta tuottamalla renkaita, joissa on parempi märkäpito ja
ajettavuus.

12 Vastuullista kuluttamista

Saavuttaa luonnonvarojen kestävä hallinta ja tehokas käyttö vuoteen 2030 mennessä.

Saavuttaa vuoteen 2020 mennessä kemikaalien ja kaikkien jätteiden ympäristöystävällinen hallinta koko niiden elinkaaren ajalle ja vähentää huomattavasti niiden päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään, jotta kielteiset vaikutukset ihmisten terveydelle ja ympäristölle voidaan minimoida.

Vähentää jätteiden syntymistä merkittävästi vuoteen 2030 mennessä.

Renkaistamme kierrätetään lähes 100 % Pohjoismaissa ja noin 95 % Euroopassa.

Venäjällä olemme käynnistänyt ekohaasteen, jossa tyhjennetään laittomia rengaskaatopaikkoja. 

Vuonna 2021 tuotannon jätteistä kierrätettiin Suomessa ja Venäjällä 100 %, Yhdysvalloissa 96,1 %.

13 Ilmastotekoja

Vahvistaa ilmastoon liittyvien vaarojen ja luonnonkatastrofien sietokykyä ja
mukautumista niihin kaikissa maissa.

Parantaa koulutusta, tietoisuuden edistämistä
sekä ihmisten ja instituutioiden kykyä torjua ilmastonmuutosta, mukautua siihen,
vähentää sen vaikutuksia sekä reagoida ajoissa.

Vuonna 2019 asetimme tiukat tieteeseen perustuvat tavoitteemme (SBT), joilla pyrimme alentamaan kasvihuonekaasupäästöjä. Tavoitteet hyväksyttiin toukokuussa 2020. 

Tuotannon CO2-päästöjä on vähennetty 40 % (lähtötaso 2015).