Turvallisuus on valinta

Turvallisuus on valinta

Rohkaisemme henkilöstöämme ajattelemaan, että jokainen tapaturma voidaan välttää tekemiemme valintojen avulla.

Nokian Renkaat edistää aktiivisesti työterveyttä, ja tavoitteena on minimoida työtapaturmien määrä. Yhtiö rohkaisee henkilöstöään ajattelemaan, että jokainen tapaturma voidaan välttää heidän tekemiensä valintojen avulla. Drive!-henkilöstökyselyssä turvallisuus erottui vahvuutena, ja ihmiset pitävät turvallisuutta yhtenä prioriteeteistamme. 

Matkalla kohti tapaturmatonta työpaikkaa Nokian Renkaiden pitkän aikavälin tavoitteena on vähentää poissaoloon johtavia loukkaantumisia 20 prosentilla vuosittain. Vuonna 2022 koko konsernin tapaturmataajuus (LTIF) laski 22 prosenttia 3,2:een (4,1 vuonna 2021). LTIF on parantunut kuuden viime vuoden aikana huomattavasti, sillä vuoteen 2016 verrattuna LTIF on laskenut 77 prosenttia.

Henkilöautonrenkaat-tuotantoyksikkö Nokialla juhlisti syyskuussa 2022 vuotta ilman poissaoloon johtaneita tapaturmia, marraskuussa 2022 Levypyörä puolestaan juhli vuoden rajapyykkiä.

Rohkaisemme työntekijöitämme tekemään turvallisuushavaintoja ja turvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Tavoite on keskimäärin viisi turvallisuutta parantavaa toimenpidettä työntekijää kohti, mistä tuloksena oli noin 20 600 turvallisuustoimenpidettä vuonna 2022. Tämä tarkoittaa 3,8:aa toimenpidettä työntekijää kohti.

Työsuojelu on keskeinen osa päivittäistä johtamista ja toimintaa. Vuoden 2022 aikana jatkoimme turvallisuuden kehittämistä seuraten sloganiamme ”Turvallisuus on valinta”. Se tarkoittaa, että jokainen on vastuussa turvallisuudesta: työsuojeluohjeiden noudattamisesta, vikojen ja puutteiden havainnoinnista sekä vaarojen raportoinnista ja poistamisesta. 

Voidaksemme tuoda turvallisuuden johtamista lähemmäs päivittäistä toimintaa olemme käyttäneet turvallisuuskouluttajina omia päälliköitämme. Tämä on tukenut globaalia turvallisuusviestintää, sillä se pakottaa tiimit sisällyttämään turvallisuuden päivittäiseen toimintaansa. Turvallisen työkulttuurin kehittäminen jatkuu vuonna 2023, jolloin painopisteenä on inhimillisten virheiden mahdollisuuksien poistaminen.

Nokian Renkaat kerää turvallisuutta koskevaa tietoa globaalisti käytössä olevalla raportointijärjestelmällä, johon kaikilla työntekijöillä on pääsy. Kerättyyn dataan sisältyvät työpaikan turvallisuushavainnot, vaaratilanteet ja onnettomuudet. Raportointijärjestelmä kattaa Nokian Renkaiden omat työntekijät, vuokratyövoiman sekä alihankkijat. Vuodesta 2022 alkaen myös vuokratyöntekijät ovat olleet mukana LTIF-tavoitteessa.

Työsuojelua koskeva koulutus perustuu paikalliseen lainsäädäntöön sekä turvallisuuskoulutusmatriisissa kuvattuihin täsmällisiin työnkuvauksiin. Esihenkilöt ovat vastuussa koulutuksen suorittamisen seurannasta sekä päivittäisiin tehtäviin tarvittavista koulutusvaatimuksista. Koulutuksen toteutusta seurataan työntekijöiden hallintajärjestelmässä. 

Esihenkilöt ja työntekijät suorittavat sisäisiä turvallisuustarkastuksia. Ne kaikki raportoidaan globaaliin turvallisuuden raportointityökaluun. 

Turvallisuustoimenpiteisiin lukeutuvat turvallisuushavainnot (kuten havainto turvallisuuspuutteesta, läheltä piti -ilmoitukset, turvallisuuskävelyt ja turvavartit), turvallisuustarkastukset, riskien arvioinnit ja näihin liittyvät korjaavat toimenpiteet. Jokainen turvallisuuspoikkeama selvitetään, ja tarvittavat korjaavat toimenpiteet tehdään hallintahierarkian mukaisesti.

Turvallisuuden tunnusluvut muodostetaan poissaoloon johtaneiden tapahtumien taajuudesta sekä turvallisuustoimenpiteiden määrästä työntekijää kohti. Nykyinen LTIF-tilanne näkyy kaikille työntekijöille yhtiön intranetissä.

Jokaisella konsernin työntekijällä on oikeus ja velvollisuus kieltäytyä riskialttiista tai epäterveellisestä työstä tai keskeyttää sen tekeminen. Tämä on oikeus, jota yhtiö vahvasti tukee, ja takaamme, että työntekijälle ei tule oikeuden käyttämisestä negatiivisia seurauksia. Tilanteessa, jossa työntekijä keskeyttää työvaiheen, esihenkilöt arvioivat tilanteen, määrittävät mahdolliset korjaavat toimenpiteet ja etsivät vaihtoehtoista tapaa suorittaa tehtävä.

Globaalin turvallisuuden johtaminen turvallisuusstandardien avulla

Parantaaksemme turvallisuutta entisestään Nokian Renkailla olemme luoneet ja toteuttaneet turvallisuusstandardit ja itsearviointityökalut, joilla tunnistetaan vertailu- sekä parannustarpeet.
Nokian Renkaiden turvallisuusstandardit kuvaavat yhtiön lähestymistavan turvallisuustyöhön ja asettavat vaatimustason yhteisille käytännöille. Nämä 16 globaalia standardia on jalkautettu osaksi paikallisia käytäntöjä, menettelyjä ja päivittäistä päätöksentekoa.

Standardit ovat myös osastoille ja toiminnoille työkalu jatkuvaan kehittämiseen. Osastot arvioivat itse omaa turvallisuustyötään. Itsearviointien perusteella osastot tunnistavat oman kypsyystasonsa ja kehittämistarpeet. Osastot voivat keskittyä turvallisuusnäkökohtiin, jotka ne ovat itse arvioineet itselleen olennaisimmiksi. Näiden turvallisuusstandardien ja arviointikäytännön avulla korostamme osastojen omaa omistajuutta turvallisuuden parantamisen suhteen.

Alla luetelluilla 16 standardilla on kaikilla selkeä tarkoitus, työkalut sekä Nokian Renkaiden lähestymistapa aiheeseen.
1. Johtaminen, sitoutuminen ja vastuut
2. Suunnittelu ja tavoitteet
3. Työntekijöiden osallistaminen
4. Turvallisuuteen liittyvien riskien ja
mahdollisuuksien hallinta
5. Lakisääteiset turvallisuusvaatimukset ja muut sitoumukset
6. Turvallisuuskoulutukset, pätevyydet ja tietoisuus
7. Käyttäytyminen ja havainnointi
8. Työntekijöiden turvallisuusviestintä
9. Seuranta ja mittaaminen
10. Tapaturmien/tapahtumien raportointi ja tutkinta
11. Työpaikan tarkastukset ja auditoinnit
12. Valmius ja vaste hätätilanteisiin
13. Alihankkijoiden valinta ja hallinta
14. Muutosten hallinta
15. Ennakoivat ja korjaavat toimenpiteet
16. Muut toimintamenettelyt

Poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus (LTIF)*    
  2018 2019 2020 2021 2022
Nokian Renkaat Suomi 5,3 3,7 3,4 3,1 0,7
Nokian Renkaat Venäjä 5,0 2,0 1,0 3,0 2,1
Nokian Renkaat Yhdysvallat   1,6 1,7 3,5 1,1
Vianor 15,0 7,8 7,1 6,5 7,6
Konserni 8,3 4,3 3,7 4,1 3,2

* Poissaoloon johtaneet tapaturmat / 1 000 000 työtuntia 

Merkittävien tapaturmien taajuus (rec. F) *     
  2018 2019 2020 2021 2022
Nokian Renkaat Suomi 8,7 8,3 6,8 6,3 7,1
Nokian Renkaat Venäjä 5,3 4,0 2,1 4,4 2,5
Nokian Renkaat Yhdysvallat   6,2 3,5 8,7 15,7
Vianor 21,6 13,9 9,8 12,0 12,1
Konserni 11,6 8,2 5,8 7,4 7,7

* Tapaturmat / 1 000 000 työtuntia

Merkittävät tapaturmat      
  2018 2019 2020 2021 2022
Nokian Renkaat Suomi 18 18 16 14 20
Nokian Renkaat Venäjä 16 12 6 13 7
Nokian Renkaat Yhdysvallat   4 2 5 14
Vianor 72 48 33 37 38
Konserni 106 82 57 69 79
Poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus (LTIF) / alihankkijat
2018 2019 2020 2021 2022
6,9 2,1 2,7 1,7 2,9

Vuodesta 2016 lähtien kaikista alihankkijoiden onnettomuuksista on ilmoitettu yhtiön raportointityökalun kautta. Alihankkijoiden työajat perustuvat arvioihin: vuosina 2018 työajaksi arvioitiin 20 % Nokian Renkaiden työntekijöiden työajasta, 30 % vuonna 2019 ja 25 % vuosina 2020 ja 2021. Kasvaneen tuntimäärän syynä oli suuri määrä rakennushankkeita vuosina 2018–2019: tehdaslaajennukset Suomessa, uusi varasto Venäjällä ja uusi tehdas Yhdysvalloissa. Rakennushankkeiden valmistuttua alihankkijoiden määrä pieneni taas 2020.

Työterveys

Nokian Renkaiden työterveydenhoito perustuu paikalliseen lainsäädäntöön sekä ympäristö-, turvallisuus- ja laatukäytäntöihin. Paikallinen HR-tiimi tukee ja hallinnoi työterveyttä tehdaspaikkakunnillamme. Yhdysvalloissa palveluksessamme on myös kokoaikainen EHS-päällikkö sekä ulkopuolisia kumppaneita, jotka tunnistavat ja torjuvat vaaratilanteita ja riskejä aktiivisesti.

Työturvallisuus ja hyvinvointi on integroitu osaksi osastojen ja tiimien kokouskäytäntöjä. Globaalisti työturvallisuuden ja hyvinvoinnin KPI-mittareiden toteutuman ja toimenpiteiden seurannasta vastaa yhtiön turvallisuusorganisaatio.  

Ympäristövastaavien sekä muiden paikallisten työryhmien tehtävänä on huolehtia käytännön vastuullisuustyön kehittämistoimenpiteistä. Jokainen renkaalainen on vastuussa oman työnsä ja toimintansa eettisyydestä.

Kaikissa tehtaissa valvotaan säännöllisesti työolosuhteita, jotka voivat aiheuttaa riskin työntekijöiden terveydelle. Erityisesti työntekijöitä, joiden työhön liittyy useita rasitustekijöitä (pöly, melu, haju, haitalliset kemikaalit) valvotaan erittäin tarkasti.

Kaikissa tehtaissa työterveyshuollon palvelut hankitaan lisensoidulta palveluntarjoajalta ja ne kattavat 100 % omista työntekijöistämme. Hätäensiapua tarjotaan kaikille, myös alihankkijoille. Suomessa ja Yhdysvalloissa osa palveluista tarjotaan paikan päällä, mutta useimmat niistä tuottaa ulkoinen terveydenhuoltopalveluiden tarjoaja. Tehtaissa on kuntosalit, jotka ovat avoinna kaikille työntekijöille. Tilojen käyttöä on välillä jouduttu rajoittamaan COVID-19 -pandemian vuoksi.

Kaikille työntekijöille tarjotaan mahdollisuutta osallistua vapaaehtoisiin työn ulkopuolisiin lääkintä- tai terveydenhuolto-ohjelmiin palkkaamispäivästään alkaen. Näihin ohjelmiin kuuluvat esimerkiksi influenssarokotus, ensiapukoulutus, tupakoinnin lopettamiseen tähtäävät ohjelmat, laihdutus- ja painonhallintaohjelmat sekä Yhdysvalloissa äitiysneuvonta.

Nokian Renkaat kerää vain mahdollisimman vähän tietoa voidakseen tarjota terveyspalveluita. Pääsy tietoihin on rajoitettu, ja niitä käytetään ainoastaan ilmoitettuun tarkoitukseen. Tietosuojamääräysten noudattaminen on aina ensisijainen lähestymistapamme.

Työperäisten sairaustapausten taajuus OIFR*     
  2018 2019 2020 2021 2022
Konserni 1,4 1,2 0,7 0,2 0,7

* Työperäiset sairaustapaukset / 1 000 000 työtuntia