Yhdenvertaisuus, monimuotoisuus ja osallisuus

Yhdenvertaisuus, monimuotoisuus ja osallisuus

Toimintamme lähtökohtana on oikeudenmukaisuus ja ihmisoikeuksien kunnioitus, oli sitten kyse henkilöstöstä tai muista sidosryhmistä.

Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja kohtelemme kaikkia tasa-arvoisesti, oli sitten kyse henkilöstöstämme tai muista sidosryhmistä. Emme salli minkäänlaista syrjintää, häirintää tai kiusaamista. Jokainen on vastuussa oikeudenmukaisesta toiminnasta sekä miellyttävän ja innostavan työilmapiirin luomisesta. Haluamme varmistaa työntekijöidemme psykologisen ja fyysisen turvallisuuden. Jokaisella tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet eikä ketään kohdella muista poikkeavalla tavalla tai syrjivästi hänen henkilökohtaisten ominaisuuksiensa vuoksi.

Arvostamme monimuotoisuutta ja hyväksymme, kunnioitamme ja arvostamme jokaisen yksilön ainutlaatuisuutta. Monimuotoisuuden arvostaminen tarkoittaa meille, että otamme huomioon ihmisten ja ryhmien väliset erot ja annamme näille eroille positiivisen merkityksen toiminnassamme.

Edistämme osallistavaa ja tasa-arvoista työkulttuuria ja rohkaisemme ihmisiä toimimaan aktiivisena osana organisaatiotamme. Kaikilla on ilmaisunvapaus. Aktiivinen osallistuminen organisaation eri tasoilla sekä jokaisen työntekijän osallistumisoikeuden kunnioittaminen ovat työkulttuurimme osia.

Nämä käytännöt sisältyvät myös hallituksen hyväksymiin liiketoimintaperiaatteisiimme (Code of Conduct). Jokaisen työntekijän tulee noudattaa niitä, ja Nokian renkaat tarjoaa verkkokoulutuksen liiketoimintaperiaatteista koko henkilöstölleen. Koulutus sisältyy uusien työntekijöiden perehdytykseen. Vuoden 2022 lopussa 76 prosenttia henkilöstöstä oli suorittanut kurssin.

Ihmisoikeusarviointi

Vuonna 2017 Nokian Renkaiden vastuullisuustyöryhmä arvioi ihmisoikeuksien aseman omassa arvoketjussaan. Arvioinnissa käytiin läpi 32 kansainvälisesti tunnustettua ihmisoikeutta, jotka ovat ihmisoikeuksien perusasiakirjassa. UN Guiding Principles Reporting Frameworkin julkaisemaa Yritysten ja ihmisoikeuksien välisiä suhteita tarkastelevaa dokumenttia käytettiin tarkastelun tukena ja perustana.

Arviointi tehtiin kolmessa osassa: oman henkilökunnan, toimitusketjun sekä asiakkaiden ja loppukäyttäjien osalta.

Oma henkilökunta

 Tunnistimme neljään ihmisoikeuteen liittyviä riskejä:

  • Oikeus terveyteen
  • Oikeus yksityisyyteen
  • Oikeus elämään
  • Oikeus nauttia oikeudenmukaisista ja suotuisista työolosuhteista

Näille riskeille on laadittu toimintasuunnitelmat. Turvallisuuskulttuurin kehittäminen on jatkuva projekti, jota johtaa yhtiön globaalin turvallisuuden johtaja. Nokian Renkailla on käytössä konsernilaajuinen riskienarviointityökalu työhön liittyvien vaarojen kartoittamiseen. Se kokoaa kaikki riskiarvioinnit samaan tietokantaan, jolloin mahdolliset vaarat on helpompi huomata keskitetysti. Kannustamme työntekijöitämme tekemään turvallisuushuomioita sekä suorittamaan turvallisuustoimenpiteitä. 

Välttääksemme vaarallisia tilanteita painotamme työtapaturmien ehkäisyä. Olemme tunnistaneet erilaisia turvallisuuskulttuureita: turvallisuuden omistajuus vaihtelee toimintamaan mukaan. Siksi olemme investoineet turvallisuusajattelun viestimiseen globaalisti. Olemme kouluttaneet esimiehiä opettamaan turvallista työskentelyä omille tiimeilleen. Olemme havainneet tämän lähestymistavan tehokkaammaksi kuin sen, että työntekijöitä kouluttavat erilliset kouluttajat. Työturvallisuuskulttuurin kehittäminen on jatkuva projekti. 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimat toiminta- ja dokumentaatiomallit on otettu Nokian Renkaissa käyttöön 2018. 

Takaisin Ihmiset-osioon