7. maaliskuu 2001 22:00 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj Pörssi-ilmoitus 8.3.2001 klo 11.00

YHTIÖKOKOUSKUTSU


Nokian Renkaat Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.3.2001 klo 16.00 Nokian Renkaiden pääkonttorissa, osoite Pirkkalaistie 7, Nokia. Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen ja äänestyslippujen jako alkaa klo 15.00. Kokoukseen osallistuvat voivat ilmoittautua myös klo 15.00 alkaville tehdaskierroksille.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 13 pykälän mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä. Hallituksella on myös oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutukseen sisältyvien osakeantien seurauksena yhtiön osakepääoma saa nousta enintään 20 miljoonalla markalla (3,4 miljoonalla eurolla). Uusia 10 markan (1,68 euron) nimellisarvoisia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta. Valtuutus on voimassa yhden vuoden varsinaisen yhtiökokouksen päivästä lukien. Samalla mitätöidään muut voimassaolevat valtuutukset osakepääoman korottamiseksi.

3. Hallituksen ehdotus optiolainan tarjoamisesta Nokian Renkaat -konsernin henkilöstölle sekä Nokian Renkaat Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle, Direnic Oy:lle. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska optiolaina on tarkoitettu osaksi kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää.
Optiolainan määrä on 2.400.000 markkaa (0,4 miljoonaa euroa). Lainasta annetaan 10.800 velkakirjaa I, 9.600 velkakirjaa II ja 9.600 velkakirjaa III. Lainaan liittyy yhteensä 600.000 optio-oikeutta, joista 216.000 merkitään tunnuksella 2001A ja jotka liittyvät velkakirjaan I, 192.000 tunnuksella 2001B, jotka liittyvät velkakirjaan II ja 192.000 tunnuksella 2001C, jotka liittyvät velkakirjaan III.

Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen merkintähinta on optio-oikeudella 2001A 19 euroa, optio-oikeudella 2001B Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.10.-31.10.2001 ja optio-oikeudella 2001C Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.4.-30.4.2002. Optio-oikeuksilla 2001A merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan 28.3.2001 jälkeen ja ennen osakemerkintää jaettavien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Optio-oikeuksilla 2001B ja 2001C merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää jaettavien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä.
Optiolla tapahtuva osakkeiden merkintä alkaa optio-oikeudella 2001A 1.3.2003, optio-oikeudella 2001B 1.3.2004 ja optio-oikeudella 2001C 1.3.2005. Osakkeiden merkintäaika päättyy kaikilla optio-oikeuksilla 31.3.2007. Nokian Renkaat Oyj:n osakepääoma voi merkintöjen seurauksena nousta enintään 6.000.000 markalla (1 miljoona euroa) ja osakemäärä enintään 600.000 uudella osakkeella.

Osallistuminen yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 16.3.2001 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskuksen pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään maanantaina 26.3.2001 klo 15.00 mennessä joko kirjeitse osoitteella Nokian Renkaat Oyj, PL 20, 37101 Nokia tai puhelimitse (03) 3407 641, telefaksilla (03) 3407 799 tai sähköpostitse [email protected]. Kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisen yhteydessä.

Tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen ehdotukset liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävinä 21.3.2001 alkaen yhtiön pääkonttorissa Nokialla. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista.

Osingonmaksu

Hallitus on päättänyt ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2000 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 0,65 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.4.2001 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingonmaksupäiväksi ehdotetaan 9.4.2001.

Nokialla, 8. päivänä maaliskuuta 2001

NOKIAN RENKAAT OYJ

Hallitus

Nokian Renkaat Oyj

Raila Hietala-Hellman
Viestintäjohtaja

JAKELU Helsingin Arvopaperipörssi
Keskeiset tiedotusvälineet