12. maaliskuu 2008 13:00 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj
Pörssi-ilmoitus 12.3.2008 klo 15.00

YHTIÖKOKOUSKUTSUNokian Renkaat Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 3.4.2008 klo 16.00 Tampere-talon Studio-salissa, Yliopistonkatu 55, Tampere. Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen ja äänestyslippujen jako alkaa kokouspaikalla kokouspäivänä klo 15.00.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:1. Yhtiöjärjestyksen 13 pykälän mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

- Hallituksen ehdotus osingonmaksuksi

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 0,50 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2008 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingonmaksupäiväksi ehdotetaan 15.4.2008.

- Hallituksen jäsenet

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan hallituksen nykyisistä jäsenistä Kim Gran, Hille Korhonen, Hannu Penttilä, Koki Takahashi, Aleksey Vlasov ja Petteri Walldén sekä uutena jäsenenä Kai Öistämö.

- Tilintarkastaja

Tilintarkastajaksi ehdotetaan KHT-tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:ta.

2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että

-nykyisen yhtiöjärjestyksen kohdat 3§ ja 4§ poistetaan ja numerointia muutetaan vastaavasti

-nykyisen yhtiöjärjestyksen 5§ muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään”

- nykyisen yhtiöjärjestyksen 8§ muutetaan kuulumaan seuraavasti:
”Yhtiötä edustavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.”

- nykyisen yhtiöjärjestyksen 10§ muutetaan kuulumaan seuraavasti:
”Yhtiöllä tulee olla yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.”

- nykyisen yhtiöjärjestyksen 11§ muutetaan kuulumaan seuraavasti:
”Kutsu yhtiökokoukseen on aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua määräpäivää julkaistava hallituksen päätöksen mukaisesti yhtiön Internet-sivuilla sekä yhdessä valtakunnallisessa ja yhdessä Tampereen seudulla ilmestyvässä päivälehdessä.”

- nykyisen yhtiöjärjestyksen 12§ muutetaan kuulumaan seuraavasti:
”Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. Äänestyksen suorittamistavan määrää yhtiökokouksen puheenjohtaja.”

- nykyisen yhtiöjärjestyksen 13§ muutetaan kuulumaan seuraavasti:
”Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä. Yhtiökokous pidetään hallituksen päätöksen mukaisesti joko yhtiön kotipaikassa tai Tampereen tai Helsingin kaupungissa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä

1.tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen sekä toimintakertomus
2.tilintarkastuskertomus;
päätettävä
3. yhtiön tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen mukaisen voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja, toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten ja tilitarkastajan palkkioista,
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,
valittava
8. hallituksen jäsenet,
9. tilintarkastaja

- nykyisen yhtiöjärjestyksen 14§ muutetaan kuulumaan seuraavasti:
”Tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus ja muut yhtiön toimintaa selvittävät asiakirjat on maaliskuun loppuun mennessä jätettävä tilintarkastajalle, jonka tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle ennen huhtikuun 15. päivää.”

Osallistuminen yhtiökokoukseenOikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 20.3.2008 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 28.3.2008 klo 15.00 mennessä joko kirjeitse osoitteella Nokian Renkaat Oyj, PL 20, 37101 Nokia tai puhelimitse 010 401 7641, faksilla 010 401 7799, sähköpostitse [email protected] tai internet-sivujen kautta www.nokiantyres.com/yhtiokokous_2008. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisen yhteydessä.

Asiakirjojen nähtävillä pito ja vuosikertomusTilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut hallituksen ehdotukset liitteineen ovat nähtävillä yhtiön pääkonttorissa, Pirkkalaistie 7, 37100 Nokia, viikon ajan ennen yhtiökokousta. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista. Hallituksen ehdotukset näkyvät myös internet-osoitteessa www.nokiantyres.com. Vuosikertomuksen postitus suurimmille osakkeenomistajille alkaa viikolla 13.

Nokian Renkaat Oyj

Raila Hietala-Hellman
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Talousjohtaja Anne Leskelä, puh. 010 401 7481.

JAKELU OMX ja keskeiset tiedotusvälineet