16. maaliskuu 2006 13:00 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj Pörssi-ilmoitus 16.3.2006 klo 15.00

YHTIÖKOKOUSKUTSU


Nokian Renkaat Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 6.4.2006 klo 16.00 Nokian Renkaiden pääkonttorissa, osoite Pirkkalaistie 7, 37100 Nokia. Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen ja äänestyslippujen jako alkaa kokouspaikalla kokouspäivänä klo 15.00.

Kokoukseen osallistuvat voivat ilmoittautua tutustumiskierrokselle, joka tehdään Nokian rengastehtaalle ja tehtaan lähellä sijaitsevalle logistiikkakeskukselle. Tutustumiskierros alkaa Nokian Renkaiden pääkonttorilta (osoite yllä) kokouspäivänä klo 13.00.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 13 pykälän mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

2. Hallituksen ehdotus valtuutuksesta osakepääoman korottamiseksi

Hallitus on päättänyt ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai ottamalla vaihtovelkakirjalainaa yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen seurauksena yhtiön osakepääoma saa nousta enintään 4.000.000 eurolla. Uusia 0,20 euron nimellisarvoisia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 20.000.000 kappaletta.

Hallituksella on myös oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on osakeyhtiölain 4:2a pykälässä viitattu yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää merkintään oikeutetuista, merkintähinnoista, merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ehdoista.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen tekemästä päätöksestä lukien.

3. Hallituksen ehdotus osingonmaksusta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2005 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 0,23 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2006 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingonmaksupäiväksi ehdotetaan 20.4.2006.

4. Hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja

Nokian Renkaiden yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen voi kuulua vähintään kolme ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäseniksi ehdotetaan valittaviksi nykyisistä jäsenistä: Rabbe Grönblom, Hannu Penttilä, Kim Gran ja Petteri Walldén sekä uusiksi jäseniksi: Hille Korhonen, Koki Takahashi ja Alexei Vlasov.

Nokian Renkaiden tilintarkastajaksi ehdotetaan KHT-tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:ta.

5. Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallitus ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 5.000 euroa eli 60.000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenelle 2.500 euroa eli 30.000 euroa vuodessa. Entisen käytännön mukaisesti vuosipalkkio ehdotetaan maksettavaksi 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 7.4.–30.4.2006 hankitaan Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajan lukuun 24.000 eurolla ja kunkin hallituksen jäsenen lukuun 12.000 eurolla.

Palkkioehdotus tarkoittaisi hallituksen jäsenten lopullisen palkkion olevan riippuvainen yhtiön osakkeen kurssikehityksestä.

Toimitusjohtajalle ei ehdoteta hallitustyöskentelystä eri korvausta.

Osallistuminen yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 27.3.2006 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 31.3.2006 klo 15.00 mennessä joko kirjeitse osoitteella Nokian Renkaat Oyj, PL 20, 37101 Nokia tai puhelimitse (03) 340 7641, faksilla (03) 340 7799, sähköpostitse [email protected] tai internet-sivujen kautta www.nokiantyres.com/yhtiokokous2006. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisen yhteydessä.

Asiakirjojen nähtävillä pito ja vuosikertomus

Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut hallituksen ehdotukset liitteineen ovat nähtävillä yhtiön pääkonttorissa, Pirkkalaistie 7, 37100 Nokia, viikon ajan ennen yhtiökokousta. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista. Hallituksen ehdotukset näkyvät myös internet-osoitteessa www.nokiantyres.com. Vuosikertomuksen postitus suurimmille osakkeenomistajille alkaa viikolla 13.


Nokian Renkaat Oyj

Raila Hietala-Hellman
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Talousjohtaja Anne Leskelä, puh. (03) 340 7481.

JAKELU OMX ja keskeiset tiedotusvälineet