17. maaliskuu 2004 13:05 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj Pörssi-ilmoitus 17.3.2004 klo 15.00

YHTIÖKOKOUSKUTSU


Nokian Renkaat Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 5.4.2004 klo 16.00 Marina Congress Centerissä, osoite Katajanokanlaituri 7, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen ja äänestyslippujen jako alkaa kokouspaikalla kokouspäivänä klo 15.00.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 13 pykälän mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

2. Hallituksen ehdotus valtuutuksesta osakepääoman korottamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai ottamalla vaihtovelkakirjalainaa yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen seurauksena yhtiön osakepääoma saa nousta enintään 4 miljoonalla eurolla. Uusia 2 euron nimellisarvoisia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 2 miljoonaa kappaletta.

Hallituksella on myös oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on osakeyhtiölain 4 luvun 2a pykälässä viitattu yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskaupat tai muut yritysjärjestelyt.

Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää merkintään oikeutetuista, merkintähinnoista, merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ehdoista.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen tekemästä päätöksestä lukien.

3. Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien antamiseksi

Hallitus ehdottaa optio-oikeuden antamista Nokian Renkaat -konsernin henkilöstölle ja Nokian Renkaat Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle, Direnic Oy:lle. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin henkilöstön kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää.

Optio-oikeuksien määrä on 735.000 kappaletta. Optio-oikeuksista 245.000 merkitään tunnuksella 2004A, 245.000 tunnuksella 2004B ja 245.000 tunnuksella 2004C. Optio-oikeuksilla voi merkitä Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita yhteensä enintään 735.000 kappaletta.

Hallituksen aikomuksena on jakaa optiot keväällä 2004 (2004A-optiot), 2005(2004B-optiot)ja 2006 (2004C-optiot). Osakkeen merkintähinta on optio-oikeudella 2004A Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.1–31.3.2004, optio-oikeudella 2004B Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.1.-31.3.2005 ja optio-oikeudella 2004C Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.1.–31.3.2006.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähintoja alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2004A on 1.3.2006–31.3.2008, optio-oikeudella 2004B 1.3.2007–31.3.2009 ja optio-oikeudella 2004C 1.3.2008–31.3.2010.

Nokian Renkaat Oyj:n osakepääoma voi vuoden 2004 optio-oikeuksilla tehtävien osakemerkintöjen seurauksena nousta enintään 1.470.000 eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään 735.000 uudella osakkeella.

4. Hallituksen ehdotus osingonmaksuksi

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2003 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 1,56 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2004 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingonmaksupäiväksi ehdotetaan 19.4.2004.

5. Hallituksen jäsenet

Nokian Renkaiden yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen voi kuulua vähintään kolme ja enintään kahdeksan jäsentä. Uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotetaan Mitsuhira Shimazakia, Director, Sales Administration, Bridgestone Europe NV/SA. Mikäli yhtiökokous hyväksyy ehdotuksen, Nokian Renkaiden hallituksen jäsenten lukumäärä nousee kahdeksaan henkilöön.

Osallistuminen yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään perjantaina 26.3.2004 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskuksen pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 31.3.2004 klo 15.00 mennessä joko kirjeitse osoitteella Nokian Renkaat Oyj, PL 20, 37101 Nokia tai puhelimitse (03) 340 7641, faksilla (03) 340 7799 tai sähköpostitse [email protected]. Kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisen yhteydessä.

Asiakirjojen nähtävilläpito ja vuosikertomus

Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut hallituksen ehdotukset liitteineen ovat nähtävillä yhtiön pääkonttorissa, Pirkkalaistie 7, 37100 Nokia, viikon ajan ennen yhtiökokousta. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista. Hallituksen ehdotukset ovat nähtävissä myös internet-osoitteessa www.nokiantyres.com. Vuosikertomus postitetaan osakkeenomistajille viikolla 14.

Nokian Renkaat Oyj
Raila Hietala-Hellman
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:Talousjohtaja Rami Helminen, puh. (03) 340 7463.

JAKELU HEX ja keskeiset tiedotusvälineet