12. maaliskuu 2002 22:00 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj Pörssi-ilmoitus 13.3.2002 klo 15.00

YHTIÖKOKOUSKUTSU


Nokian Renkaat Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 3.4.2002 klo 16.00 Nokian Renkaiden pääkonttorissa, osoite Pirkkalaistie 7, Nokia. Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen ja äänestyslippujen jako alkaa kokouspäivänä klo 15.00. Kokoukseen osallistuvat voivat ilmoittautua myös klo 15.00 alkaville tehdaskierroksille.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1. Yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

2. Hallituksen ehdotus osakepääoman ja osakkeiden nimellisarvon muuttamisesta euromääräisiksi ja osakepääoman korottamisesta rahastoannilla sekä yhtiöjärjestyksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta.

Hallitus esittää, että osakepääoma muutetaan euromääräiseksi, jolloin nykyinen osakepääoma on 17.798.127,40 euroa.

Euroihin siirtymisen yhteydessä korotetaan nykyistä osakepääomaa 3.366.444,60 euron määräisellä rahastoannilla 21.164.572,00 euroon. Korotusta vastaava määrä siirretään osakepääomaan ylikurssirahastosta. Rahastoannissa ei anneta uusia osakkeita, eikä yhtiön osakkeiden lukumäärä muutu. Osakepääoman euromääräiseksi muuttamisen ja rahastoannin jälkeen kunkin osakkeen nimellisarvoksi tulee kaksi (2) euroa.

Yhtiöjärjestyksen 3 § muutetaan siten, että yhtiön vähimmäispääoma on kuusitoistamiljoonaa (16.000.000) euroa ja enimmäispääoma kuusikymmentäneljämiljoonaa (64.000.000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

Yhtiöjärjestyksen 4 § muutetaan siten, että osakkeiden nimellisarvo on kaksi (2) euroa.

3. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 12 § muuttamisesta


Hallitus esittää, että osakeyhtiölain 9. luvun 1 §:n 2. momenttiin tehdyn muutoksen vuoksi yhtiöjärjestyksen 12 §:ää muutetaan siten, että osakkeenomistajan ilmoittautuminen yhtiökokoukseen tulee tapahtua viimeistään kokouskutsussa mainittavana päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

4. Hallituksen ehdotus valtuutuksesta osakepääoman korottamiseksi


Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen vuoden kuluessa varsinaisesta yhtiökokouksesta päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä. Hallituksella on myös oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on osakeyhtiölain 4:2a §:ssä viitattu yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutukseen sisältyvien osakeantien seurauksena yhtiön osakepääoma saa nousta enintään 4 miljoonalla eurolla. Uusia 2 euron nimellisarvoisia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta. Samalla mitätöidään muut voimassaolevat valtuutukset osakepääoman korottamiseksi.

Hallituksen ehdotus osingonmaksusta


Hallitus on päättänyt ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2001 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 0,83 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2002 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingonmaksupäiväksi ehdotetaan 15.4.2002.

Osallistuminen yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 22.3.2002 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskuksen pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 28.3.2002 klo 15.00 mennessä joko kirjeitse osoitteella Nokian Renkaat Oyj, PL 20, 37101 Nokia tai puhelimitse (03) 340 7641, faksilla (03) 340 7799 tai sähköpostitse [email protected]. Kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisen yhteydessä.

Asiakirjojen nähtävilläpito ja vuosikertomus

Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut hallituksen esitykset ovat nähtävillä yhtiön pääkonttorissa Nokialla viikon ajan ennen yhtiökokousta. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista. Hallituksen esitykset ovat nähtävissä myös internet-osoitteessa www.nokiantyres.com. Vuosikertomus postitetaan osakkeenomistajille viikolla 13.

Nokian Renkaat Oyj

Raila Hietala-Hellman
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:Talousjohtaja Rami Helminen, puh. (03) 340 7463.

JAKELU
Helsingin Arvopaperipörssi
Keskeiset tiedotusvälineet