12. maaliskuu 2010 12:00 kategoriassa Pörssitiedotteet
Pörssi-ilmoitus 12.3.2010 klo 14.00

YhtiökokouskutsuNokian Renkaat Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 8.4.2010 klo 16.00 Tampere-talon Pienessä salissa, Yliopistonkatu 55, Tampere. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jako alkaa kokouspaikalla kokouspäivänä klo 15.00.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Vuoden 2009 tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 0,40 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.4.2010 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi ehdotetaan 23.4.2010.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nokian Renkaiden hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen vuosipalkkiot säilyvät ennallaan.
Valiokunta ehdottaa myös, että toimitusjohtajaa lukuun ottamatta hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan lisäksi kokouspalkkio 600 euroa/kokous.

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 70.000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenelle 35.000 euroa vuodessa. Entisen käytännön mukaisesti vuosipalkkio maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 8.4.–30.4.2010 hankitaan Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajan lukuun 28.000 eurolla ja kunkin hallituksen jäsenen lukuun 14.000 eurolla. Tämä tarkoittaa hallituksen jäsenten lopullisen palkkion olevan riippuvainen yhtiön osakkeen kurssikehityksestä. Toimitusjohtajalle ei makseta erillistä palkkiota hallitustyöskentelystä.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nokian Renkaiden hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin seitsemän jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Nokian Renkaiden hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin nykyiset jäsenet (Kim Gran, Hille Korhonen, Hannu Penttilä, Yasuhiko Tanokashira, Petteri Walldén, Aleksey Vlasov ja Kai Öistämö) uudelleen vuoden kestäväksi toimikaudeksi.

Lisätietoja ehdotetuista nykyisistä hallituksen jäsenistä on Nokian Renkaiden sijoittajasivuilla www.nokiantyres.com/sijoittajat

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Nokian Renkaiden hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2010 tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

15. Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien antamisesta ja johdon osakeomistusohjelmasta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi optio-oikeuksien antamisesta Nokian Renkaat -konsernin henkilöstölle ja Nokian Renkaiden kokonaan omistamalle tytäryhtiölle.

Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi henkilöstön kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla kannustetaan henkilöstöä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan henkilöstöä työnantajaan. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 4.000.000 yhtiön uutta osaketta. Nyt liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on yhteensä enintään 3 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen.

Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta perustuu Nokian Renkaiden osakkeen vallitsevaan markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä (Helsingin Pörssissä) huhtikuussa 2010, huhtikuussa 2011 ja huhtikuussa 2012.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2010A 1.5.2012-31.5.2014, optio-oikeuksilla 2010B 1.5.2013-31.5.2015 ja optio-oikeuksilla 2010C 1.5.2014-31.5.2016.

Optio-oikeuksiin 2010 liittyy osakeomistusohjelma, jolla konsernin ylin johto velvoitetaan hallituksen optio-oikeuksia koskevan jakopäätöksen yhteydessä päättämällä tavalla hankkimaan yhtiön osakkeita osalla optio-oikeuksista saadusta tulosta. Optio- ja osakeomistusohjelman tarkemmat yksityiskohdat on esitetty 11.2.2010 pörssitiedotteen ”Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle” liitteessä.

16. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Yhtiökokoukselle ehdotetaan yhtiöjärjestyksen 9§:n muuttamista seuraavaan muotoon osakeyhtiölain muutoksen mukaisesti:

9§ Kutsu yhtiökokoukseen
Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava hallituksen päätöksen mukaisesti yhtiön internet-verkkosivuilla sekä yhdessä valtakunnallisessa ja yhdessä Tampereen seudulla ilmestyvässä päivälehdessä aikaisintaan kolme kuukautta ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouskutsu on toimitettava kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

17. Hallituksen ehdotus lahjoituksista korkeakouluille

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan myöntämään enintään 500.000 euroa korkeakoulujen ja yliopistojen tukemiseksi sekä päättämään lahjoitusten maksuaikatauluista ja muista lahjoituksiin liittyvistä ehdoista.

18. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJATEdellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Nokian Renkaat Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.nokiantyres.com/sijoittajat. Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 18.3.2010. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 22.4.2010.

Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut hallituksen ehdotukset liitteineen ovat nähtävillä yhtiön pääkonttorissa, Pirkkalaistie 7, 37100 Nokia, viikon ajan ennen yhtiökokousta.


C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 25.3.2010 on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään torstaina 1.4.2010 klo 10.00 mennessä joko kirjeitse osoitteella Nokian Renkaat Oyj, yhtiökokous, PL 20, 37101 Nokia tai puhelimitse 010 401 7641, faksilla 010 401 7799, sähköpostitse [email protected] tai internet-sivujen kautta www.nokiantyres.com/yhtiokokous2010.

Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään ilmoittamaan osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Osakkeenomistajien Nokian Renkaat Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ennen ilmoittautumisajan päättymistä osoitteeseen Nokian Renkaat Oyj, yhtiökokous, PL 20, 37101 Nokia.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja jolla on osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 1.4.2010 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan katsotaan ilmoittautuneen yhtiökokoukseen, jos hänet on osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentin mukaisesti ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon.

4. Muut tiedot
Nokian Renkaat Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 12.3.2010 yhteensä 126 686 410 osaketta ja ääntä.


Nokian Renkaat Oyj

Antti-Jussi Tähtinen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja


Lisätietoja: Talousjohtaja ja IR Anne Leskelä, puh. 010 401 7481.

JAKELU NASDAQ OMX Helsinki, media ja www.nokiantyres.com