8. helmikuu 2022 15:25 kategoriassa Pörssitiedotteet

Osakepohjainen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä 2022–2024 Nokian Renkaat Oyj:n johdolle ja valituille avainhenkilöille, ja maksut päättyneistä osakepalkkio-ohjelmista

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 8.2.2022 klo 15.25

Nokian Renkaat Oyj:n hallitus on päättänyt osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön johdolle ja valituille avainhenkilöille vuosille 2022–2024, jatkona aiemmille, vuosina 2019, 2020 ja 2021 päätetyille ohjelmille. Järjestelmä koostuu suoritusperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä 2022 (”PSP 2022”) päärakenteena sekä ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä 2022 (”RSP 2022”) täydentävänä palkkiojärjestelmänä.

Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä sekä avainhenkilöiden sitouttaminen yhtiöön ja sen strategisiin tavoitteisiin.

Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2022

Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä kolmevuotisista ansaintajaksoista, jonka jälkeen mahdollinen osakepalkkio maksetaan. Kunkin yksittäisen ansaintajakson alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä.

Ansaintajakso (PSP 2022–2024) alkaa vuoden 2022 alusta ja sen perusteella mahdollisesti suoritettava osakepalkkio maksetaan vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla edellyttäen, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Mahdollinen palkkio maksetaan osittain Nokian Renkaat Oyj:n osakkeina ja osittain käteisenä. Käteisosuus on tarkoitettu palkkiosta aiheutuvien verojen kattamiseen. PSP 2022–2024 ansaintajaksoon on oikeutettu osallistumaan noin 235 henkilöä mukaan lukien myös Nokian Renkaiden johtoryhmän jäsenet.

Ansaintajaksoon 2022–2024 sovellettavat ansaintatavoitteet ovat osakekohtainen tulos (EPS) sekä sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE). PSP 2022–2024 -ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään 513 742 brutto-osaketta.

Jos henkilön työsuhde Nokian Renkailla päättyy ennen osakepalkkion maksamispäivää, hän ei pääsääntöisesti ole oikeutettu mihinkään palkkioon tämän ohjelman perusteella.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2022

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on toimia täydentävänä pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmänä, jota käytetään kohdennetusti sitouttamamaan Nokian Renkaiden avainhenkilöitä. Se koostuu vuosittain alkavista ehdollisista osakepalkkio-ohjelmista. Kukin ohjelma koostuu kolmen vuoden pituisesta rajoitusjaksosta, jonka jälkeen ohjelman puitteissa luvatut osakepalkkiot maksetaan osallistujille Nokian Renkaat Oyj:n osakkeina ja osittain käteisenä.

Kunkin yksittäisen ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä.

Ehdollisessa osakepalkkiojärjestelmässä edellytyksenä osakepalkkion maksamiselle yksittäiselle osallistujalle on, että osallistujan työsuhde Nokian Renkaissa jatkuu palkkioiden maksamisajankohtaan saakka. Tämän edellytyksen lisäksi Nokian Renkaiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisen osalta on asetettu taloudellinen kynnysarvo, joka on ylitettävä mahdollisen palkkion saamiseksi ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä 2022. Taloudellisena mittarina toimii sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE).

Seuraava ohjelma ehdollisessa osakepalkkiojärjestelmässä (RSP 2022–2024) alkaa vuoden 2022 alusta ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla. Tämän ohjelman nojalla maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään 120 000 brutto-osaketta.

Muita ehtoja

Nokian Renkaat soveltaa yhtiön johtoryhmän jäseniin osakeomistussääntöä. Sen mukaan johtoryhmän kunkin jäsenen odotetaan säilyttävän omistuksessaan vähintään 25 % yhtiön osakepalkkiojärjestelmistä saamistaan osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo yhtiössä vastaa vähintään hänen kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.

Hallitus arvioi, ettei osakepalkkiojärjestelmän yhteydessä lasketa liikkeelle uusia osakkeita ja ettei järjestelmällä siten ole laimentavaa vaikutusta yhtiön rekisteröityyn osakemäärään.

Maksut päättyneistä osakepalkkio-ohjelmista

Nokian Renkaat Oyj:n hallitus on hyväksynyt osakepalkkiot ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä 2019–2021. 

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2019–2021 kolmen vuoden pituinen rajoitusjakso päättyi tilikauden 2021 loputtua. Osakepalkkiojärjestelmään osallistuu 17 avainhenkilöä mukaan lukien johtoryhmän jäseniä. Nokian Renkaiden johtoryhmän jäsenille asetettu taloudellinen kynnysarvo sijoitetun pääoman tuottoprosentille (ROCE) saavutettiin. Maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä 46 600 Nokian Renkaat Oyj:n brutto-osaketta. Palkkiot maksetaan maaliskuun 2022 loppuun mennessä. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä ei muutu. Ehdollisessa osakepalkkiojärjestelmässä edellytyksenä osakepalkkion maksamiselle yksittäiselle osallistujalle on, että osallistujan työsuhde Nokian Renkaissa jatkuu palkkioiden maksamisajankohtaan saakka.

Suoritusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintakauden 2019–2021 (PSP 2019–2021) tavoitteita ei saavutettu, eikä osallistujille makseta osakepalkkioita.

Vastuullisuus osaksi Nokian Renkaiden johdon palkitsemista

Nokian Renkaat Oyj:n hallitus on päättänyt sisällyttää ilmastotavoitteen osaksi konsernin johtoryhmän lyhyen aikavälin palkitsemisen tavoitteita. Nokian Renkaat kehittää ja valmistaa premium-renkaita kuluttajille ja asiakkaille, jotka arvostavat turvallisuutta, vastuullisuutta ja innovatiivisia tuotteita. Vastuullisuus on Nokian Renkaiden liiketoiminnan ytimessä ja yksi yhtiön strategian viidestä kulmakivestä. Yhtiön hallitus pitää tärkeänä, että konsernin johtoryhmän palkitsemiseen vaikuttaa taloudellisen menestyksen lisäksi myös vastuullisuuden edistäminen.
 

Nokian Renkaat Oyj

Päivi Antola, Konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
 

Lisätietoja:
Päivi Leskinen, Henkilöstöjohtaja, puh. 010 401 7776
 

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokianrenkaat.fi