9. helmikuu 2021 15:50 kategoriassa Pörssitiedotteet

Osakepohjainen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä 2021–2023 Nokian Renkaat Oyj:n johdolle ja valituille avainhenkilöille

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 9.2.2021 klo 15.50

Nokian Renkaat Oyj:n hallitus on päättänyt osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön johdolle ja valituille avainhenkilöille vuosille 2021–2023, jatkona aiemmille vuonna 2019 ja 2020 päätetyille ohjelmille. Järjestelmä koostuu suoritusperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä 2021 (”PSP 2021”) päärakenteena sekä ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä 2021 (”RSP 2021”) täydentävänä palkkiojärjestelmänä.

Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän tarkoituksena on kohdistaa omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä sekä avainhenkilöiden sitouttaminen yhtiöön ja sen strategisiin tavoitteisiin.

Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2021

Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä kolmevuotisista ansaintajaksoista, jonka jälkeen mahdollinen osakepalkkio maksetaan. Kunkin yksittäisen ansaintajakson alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä.

Ansaintajakso (PSP 2021–2023) alkaa vuoden 2021 alusta ja sen perusteella mahdollisesti suoritettava osakepalkkio maksetaan vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla edellyttäen, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Mahdollinen palkkio maksetaan osittain Nokian Renkaat Oyj:n osakkeina ja osittain käteisenä. Käteisosuus on tarkoitettu palkkiosta aiheutuvien verojen kattamiseen. PSP 2021–2023 ansaintajaksoon on oikeutettu osallistumaan noin 220 henkilöä mukaan lukien myös Nokian Renkaiden johtoryhmän jäsenet.

Ansaintajaksoon 2021–2023 sovellettavat ansaintatavoitteet ovat osakekohtainen tulos (EPS) sekä sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE). PSP 2021–2023 -ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään 534 898 brutto-osaketta.

Jos henkilön työsuhde Nokian Renkailla päättyy ennen osakepalkkion maksamispäivää, hän ei pääsääntöisesti ole oikeutettu mihinkään palkkioon tämän ohjelman perusteella.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2021

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on toimia täydentävänä pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmänä, jota käytetään kohdennetusti sitouttamamaan Nokian Renkaiden avainhenkilöitä. Se koostuu vuosittain alkavista ehdollisista osakepalkkio-ohjelmista. Kukin ohjelma koostuu kolmen vuoden pituisesta rajoitusjaksosta, jonka jälkeen ohjelman puitteissa luvatut osakepalkkiot maksetaan osallistujille Nokian Renkaat Oyj:n osakkeina ja osittain käteisenä.

Kunkin yksittäisen ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä.

Ehdollisessa osakepalkkiojärjestelmässä edellytyksenä osakepalkkion maksamiselle yksittäiselle osallistujalle on, että osallistujan työsuhde Nokian Renkaissa jatkuu palkkioiden maksamisajankohtaan saakka. Tämä edellytyksen lisäksi Nokian Renkaiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisen osalta on asetettu taloudellinen kynnysarvo, joka on ylitettävä mahdollisen palkkion saamiseksi ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä 2021. Taloudellisena mittarina toimii sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE).

Seuraava ohjelma ehdollisessa osakepalkkiojärjestelmässä (RSP 2021–2023) alkaa vuoden 2021 alusta ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla. Tämän ohjelman nojalla maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään 120 000 brutto-osaketta.

Muita ehtoja

Nokian Renkaat soveltaa osakeomistussääntöä yhtiön johtoryhmän jäseniin. Sen mukaan johtoryhmän kunkin jäsenen odotetaan säilyttävän omistuksessaan vähintään 25 % yhtiön osakepalkkiojärjestelmistä saamistaan osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo yhtiössä vastaa vähintään hänen kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.  

Hallitus arvioi, ettei osakepalkkiojärjestelmän yhteydessä lasketa liikkeelle uusia osakkeita ja ettei järjestelmällä siten ole laimentavaa vaikutusta yhtiön rekisteröityyn osakemäärään.

Nokian Renkaat Oyj
Päivi Antola, Johtaja, Konserniviestintä ja sijoittajasuhteet

Lisätietoja:
Tarja Kaipio, Johtaja, Henkilöstö (väliaikainen), puh. +358 104 017 268

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokianrenkaat.fi