14. helmikuu 2002 22:00 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 15.2.2002 klo 8.00

NOKIAN RENKAIDEN VUOSI 2001


Tulos ennen veroja nousi 36 % ja oli 37,0 milj. euroa (27,2 milj.euroa vuonna 2000). Tulos per osake nousi 2,38 euroon (1,88 euroa). Liikevaihto kasvoi 6,3 % ja oli 423,4 milj. euroa (398,5 milj. euroa). Omavaraisuusaste nousi 36,1 %:sta 40,2 %:iin. Nettokassavirta nousi 22 milj. euroon ja kassavirta II parani 56,9 milj. euroa. Hallitus esittää, että osinkoa jaetaan 35 % nettovoitosta eli 0,83 euroa (0,65 euroa) osakkeelta.

LIIKEVAIHTO JA TULOS


Maailmantalouden heikkeneminen ja epävarmuus heijastuivat auto- ja rengasalaan koko vuoden ajan. Pohjoismaissa uusia autoja myytiin selvästi edellisvuotta vähemmän. Henkilöauton talvirenkaiden kuluttajakauppa sujui hyvin Euroopassa ja Pohjoismaissa, mutta rengaskauppiaiden korkeiden varastojen vuoksi rengasvalmistajien talvirengastoimitukset kaupalle laskivat Euroopassa 10 % edellisvuodesta. Raskaiden erikoisrenkaiden kysyntää vähensivät konevalmistajien pienentyneet tuotantovolyymit sekä Euroopan maatalouden ongelmat, mikä heijastui raskaiden renkaiden hintoihin.

Raaka-ainehinnat olivat keskimäärin edellisvuotta korkeammat koko vuoden, mutta kääntyivät laskuun loppuvuodesta.

Erityisen haasteellisesta toimintaympäristöstä huolimatta Nokian Renkaat kasvatti liikevaihtoaan, paransi liiketulostaan ja vahvisti rakennettaan. Sekä valmistustoiminnan että Vianorin myynti kasvoi ja markkinaosuudet paranivat ydinmarkkinoilla. Myynnin arvoa vähensi heikko Ruotsin kruunu. Henkilöautonrenkaiden osalta vahvimmat kasvualueet olivat Venäjä, Itä-Eurooppa, Norja ja USA. Myynti Venäjälle ja muihin IVY-maihin kasvoi 60 % ja Itä-Eurooppaan 46 % edellisvuodesta. Hyvän myyntimixin, uusien tuotteiden korkean osuuden ja tehtyjen hinnankorotusten ansiosta valmistustoiminnan keskihinta nousi 5,5 % edellisvuodesta. Nokian-merkkisten renkaiden osuus Vianorin myynnistä kasvoi selvästi. Valmistustoiminnan ja Vianorin välinen yhteistyö toi merkittäviä synergiaetuja. Tuotantomäärät lisääntyivät, tuottavuus parani ja tuotantokustannukset alenivat henkilöautonrenkaiden ja pinnoitusmateriaalien valmistuksessa.

Päätavoitteiksi asetetut omavaraisuusasteen nostaminen ja kassavirran parantaminen saavutettiin.

Loka-joulukuu 2001

Nokian Renkaiden liikevaihto oli 145,7 milj. euroa (139,8 milj. euroa vastaavalla kaudella vuonna 2000). Valmistustoiminnan kokonaisliikevaihto laski 1,2 % edellisvuoden vastaavan katsauskauteen verrattuna. Henkilöautonrenkaiden myynti kasvoi 3,5 % ja raskaiden renkaiden myynti laski 19 %. Vianorin liikevaihto kasvoi 10,6 %.

Kiinteät kustannukset olivat 43,9 milj. euroa (39,9 milj. euroa). Vuoden 2000 vertailuluku sisältää 3,2 milj. euron suuruisen käyttöomaisuuden myyntivoiton, joka kohdistuu kokonaisuudessaan valmistustoimintaan.

Liiketulos oli 25,2 milj. euroa (27,6 milj. euroa). Valmistustoiminnan ja Vianorin vertailukelpoiset liiketulokset olivat edellisvuoden tasolla. Vianorin liiketulokseen konsolidoitiin Däckaffaren 2000 AB:n tulos 1.11.2001 alkaen.


Tulos ennen veroja oli 21,8 milj. euroa (22,5 milj. euroa). Tilikauden tulos oli 16,1 milj. euroa (17,1 milj. euroa).

Tammi-joulukuu 2001

Liikevaihto vuonna 2001 oli 423,4 milj. euroa (398,5 milj. euroa) eli 6,3 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Laskutus Suomen ulkopuolelta oli 68 % (67 %) kokonaisliikevaihdosta.

Hyvä myyntimix, toteutetut hinnankorotukset ja parantunut tuottavuus paransivat kannattavuutta. Valmistustoiminnan myyntihinnat nousivat 5,5 % ja materiaalikustannukset 4,9 % edellisvuoden keskihinnasta. Materiaalikustannukset kääntyivät laskuun toisella vuosipuoliskolla ja niiden kasvu jäi odotettua vähäisemmäksi.

Konsernin kiinteät kustannukset kasvoivat 10,1 milj. euroa eli 7,2 % edellisvuodesta ja olivat 151,2 milj. euroa (141,1 milj. euroa). Kiinteiden kustannusten osuus liikevaihdosta oli 35,7 % (35,4 %). Rengasketjun osuus kiinteiden kustannusten kasvusta oli 9,0 milj. euroa. Goodwill-poistot olivat 6,9 milj. euroa (6,7 milj. euroa).

Liiketulos parani ja oli 50,5 milj. euroa (39,4 milj. euroa). Valmistustoiminnan liiketulos oli 50,3 milj. euroa (43,0 milj. euroa) ja Vianorin liiketulos -0,5 milj. euroa (-1,7 milj. euroa). Heikentyneen Ruotsin kruunun vaikutus tulokseen oli 2 miljoonaa euroa.

Nettorahoituskulut olivat 13,5 milj. euroa (12,3 milj. euroa). Niiden suhde liikevaihtoon oli 3,2 % ja (3,1 %).

Tulos ennen veroja parani ja oli 37,0 milj. euroa (27,2 milj. euroa). Katsauskauden nettotulos nousi 25,2 milj. euroon (19,8 milj.euroa). Tulos per osake oli 2,38 euroa (1,88 euroa).

Liiketoimintaan sitoutuneen pääoman tuottoaste (RONA) oli 12,8 %
(11,0 %). Tulorahoitus käyttöpääoman muutoksen, investointien ja käyttöomaisuuden myynnin jälkeen (Kassavirta II) oli 47,7 milj. euroa eli 56,9 milj. euroa edellisvuotta parempi. Omavaraisuusaste parani 36,1 %:sta 40,2 %:iin sisältäen pääomalainan.

Tuotekehitysmenot olivat 8,3 milj.euroa (8,3 milj. euroa) eli 3,0 % valmistustoiminnan liikevaihdosta.

Tilikauden aikana konsernin palveluksessa oli keskimäärin 2.636 henkilöä (2.462). Emoyhtiössä oli vastaavasti 1.383 (1.396) henkilöä.
Tilikauden lopussa konsernin palveluksessa oli 2.664(2.519) henkilöä ja emoyhtiössä 1.361 (1.376) henkilöä. Vianorissa työskenteli vuoden lopussa 1.213 (1.054) henkilöä.

VALMISTUSTOIMINTA


Henkilöautonrenkaat

Nokian henkilöautonrenkaiden liikevaihto kasvoi 11,0 % verrattuna edellisvuoteen ja oli 206,6 milj. euroa (186,2 milj. euroa). Vuoden viimeisellä neljänneksellä liikevaihto kasvoi 3,5 %. Myynti painottui talvirenkaisiin sekä muihin hyväkatteisiin uutuustuotteisiin, joiden osuus oli 44 % tuotealueen myynnistä. Talvirenkaiden osuus tuotealueen myynnistä oli 67 %.

Henkilö- ja jakeluautonrenkaat -yksikön liiketulos nousi 41,5 milj. euroon (34,7 milj. euroa).

Rengasmarkkinoilla tilanne oli haasteellinen, rengasmarkkinat laskivat ja hintakilpailu oli tiukkaa. Renkaiden kysyntää heikensivät vähentynyt autokauppa Pohjoismaissa ja rengaskauppiaiden korkeat varastot Keski-Euroopassa ja Pohjoismaissa. Heikko Ruotsin kruunu vähensi myynnin arvoa.

Nokian-merkkisten kesä- ja talvirenkaiden markkinaosuudet paranivat keskeisillä markkina-alueilla. Erityisen hyvin myynti sujui Venäjällä, Itä-Euroopan maissa, Norjassa ja USA:ssa. Renkaiden keskihinnat nousivat 5,6 % uusien tuotteiden, hyvän tuotemixin ja hinnankorotusten seurauksena. Tuottavuuden nousu ja ennakoitua pienemmät materiaalikustannukset paransivat kannattavuutta.

Alkuvuoden uutuustuote oli Nokian NRZi -kesärengas, joka menestyi hyvin markkinoilla. Nokian NRW -kitkarenkaan saavuttamat testivoitot alan tärkeimmissä saksalaislehdissä lisäsivät yhtiön tunnettuutta ja vaikuttivat suotuisasti myyntiin Keski-Euroopassa. Syksyllä ensimmäistä kertaa käytössä ollut ns. 24 tunnin palvelukonsepti tehosti asiakaspalvelua ja lisäsi myyntimahdollisuuksia vilkkaimman talvisesongin aikana Pohjoismaissa.

Henkilöautonrenkaiden tuotantomäärä lisääntyi tasaisesti koko vuoden ajan ja kasvoi 4,3 miljoonasta 4,8 miljoonaan renkaaseen painopisteen ollessa jalostusarvon nostamisessa ja tuotemixin parantamisessa. Henkilötuottavuus nousi 10,5 %.

Raskaat renkaat

Nokian raskaiden renkaiden liikevaihto oli 51,3 milj. euroa (57,3 milj. euroa). Kokonaisliikevaihto laski 10,3 % edellisvuodesta ja vuoden viimeisellä neljänneksellä 19 %. Ensiasennusmyynnin osuus oli 38 % (39 %) tuotealueen liikevaihdosta. Tuotevalikoimaan tuli runsaasti uusia tuotteita, mutta vähäisen kysynnän vuoksi niiden osuus jäi 12 %:iin tuotealueen liikevaihdosta.

Raskaiden renkaiden liikevoitto oli 1,7 milj. euroa (5,9 milj. euroa).

Maailman talouden epävarmuus, konevalmistajien pienentyneet tuotantovolyymit ja Euroopan maatalouden vaikeudet heijastuivat raskaiden renkaiden kysyntään koko vuoden ajan. Kysyntä oli vähäistä kaikissa tuoteryhmissä sekä ensiasennus- että jälkimarkkinoilla.

Hieman myönteisemmin sujui metsäkonerenkaiden ensiasennusmyynti kotimaassa ja kuorma-autonrenkaiden myynti Norjassa. Radiaali- renkaiden kysyntä kasvoi edellisvuodesta.

Heikentynyt kysyntä näkyi markkinoilla hinnan alennuksina ja erikoistarjouksina, joiden avulla ala pyrki purkamaan ylivarastojaan. Nokian Renkaat toteutti suunnitellut 3,6 %:n hinnankorotukset ja säilytti asemansa maailman johtavana cut-to-length -metsäkonerengas-valmistajana.

Sopimusvalmistus kehittyi suunnitellusti ja uuden yhteistyökumppanin valmistamista tuotteista saatiin hyvää asiakaspalautetta.

Raskaiden renkaiden vuosituotanto oli 8.782 tonnia (10.020 tonnia vuonna 2000).


Polkupyöränrenkaat

Nokian polkupyöränrenkaiden liikevaihto oli 5,3 milj. euroa (6,5 milj. euroa) eli 19,0 % edellisvuotista vähemmän. Toiminnan sopeuttamista ja myynnin tehostamista jatketaan.

Pinnoitusmateriaalit

Nokian Renkaiden pinnoitusmateriaalien myynti oli 11,4 milj. euroa (10,8 milj. euroa) eli 5,8 % edellisvuotista enemmän. Uusien tuotteiden osuus oli 21 % tuotealueen liikevaihdosta.

Pinnoitusmateriaalien kysyntä oli korkealla ja myynti sujui hyvin kaikilla päämarkkina-alueilla koko vuoden ajan. Yhteistoiminta Vianorin kanssa toi synergiaetuja ja asema johtavana pinnoitus-materiaalien toimittajana Pohjoismaissa vahvistui. Myynti Pohjois-Amerikkaan kehittyi hyvin, samoin uusille asiakkaille Viroon, Unkariin, Italiaan ja Venäjälle.

Ykköstuote oli uusin pinta Nokian Noktop 32, jonka tuotevalikoima täydentyi kattamaan kaikki tarvittavat leveydet.

Pula sekoituskapasiteetista rajoitti alkuvuodesta pinnoitusmateriaalien myyntiä. Uuden sekoitusosaston ansiosta pinnoitteiden toimituskyky parani oleellisesti ja tuotantomäärät nousivat loppuvuodesta merkittävästi yli edellisvuoden. Pinnoitusmateriaaleja valmistettiin 4.727 tonnia (4.543 tonnia).

VIANOR


Vianorin liikevaihto kasvoi 9,6 % edellisvuodesta ja oli 193,4 milj. euroa (176,5 milj. euroa). Viimeisellä vuosineljänneksellä liikevaihto kasvoi 10,6 %. Vianorin myyntiin vaikutti vähentynyt uusien autojen myynti ja renkaiden alhainen kysyntä joulukuussa. Heikko Ruotsin kruunu laski myynnin arvoa.

Liiketulos nousi -0,5 milj. euroon (-1,7 milj. euroa). Uudenlaisen kirjaustavan vuoksi ostoalennukset jakaantuivat tasaisesti koko vuodelle edellisvuodesta poiketen. Katetaso säilyi vuositasolla ennallaan. Kassavirta II parani -24,5 milj. eurosta 18,4 milj. euroon pienempien investointien ja käyttöpääoman paremman hallinnan seurauksena.

Nokian Renkaat täydensi loppuvuodesta Vianor-ketjuaan Ruotsissa ostamalla Däckaffären 2000 AB:n. Kauppaan sisältyi 13 rengasliikettä Etelä- ja Keski-Ruotsissa.

Vianorilla on 170 omaa myyntipistettä viidessä maassa. Ensimmäiset Vianorin väreissä toimivat partner-pisteet avattiin syksyllä Moskovassa. Tarkoituksena on rakentaa lisää partner-pisteitä suurimpiin kaupunkeihin Venäjällä.

Katsauskauden aikana jatkettiin Vianorin integrointi- ja kehittämishankkeita. Yhdenmukaistettu tuotevalikoima toi ostoetuja ja integroidut toiminnot alkoivat laskea kiinteiden kustannusten osuutta myynnistä. Tosiaikainen myynnin ja varastojen seurantajärjestelmän käyttöönotto aloitettiin koko ketjussa.

ROADSNOOP

Nokian Renkaat perusti katsauskauden aikana Roadsnoop-yksikön vastaamaan älyrengaskonseptin tuotteistamisesta ja kaupallistamisesta
ja esitteli ensimmäisen sukupolven RoadSnoop-tuotteen. RoadSnoop-painevahti valvoo auton renkaiden ilmanpainetta ja lämpötilaa ja varoittaa kuljettajaa liian alhaisesta rengaspaineesta radioteitse pieneen vastaanottimeen. Paineenseurantajärjestelmä asennetaan autoon renkaiden vaihdon yhteydessä rengasliikkeessä. RoadSnoop-tuotteita voidaan valmistaa myös asiakkaiden omilla tuotemerkeillä (private label).

Tuotteen ennakkomyynti on käynnistynyt odotusten mukaisesti. Tuote suunnataan ensisijaisesti jälkimarkkinoille ja sen toimitukset alkavat keväällä 2002. Tuotteen kuluttajahinnaksi tulee 200-250 euroa.
Tavoitteena on, että Roadsnoop-yksikkö tekee vuonna 2002 nollatuloksen ja positiivista tulosta ja kassavirtaa vuodesta 2003 lähtien.

Nokian Renkaat arvioi, että rengaspaineita mittaavia järjestelmiä myydään maailmassa jälkimarkkinoilla 300 000 kpl vuoden 2002 aikana.

INVESTOINNIT


Nokian Renkaiden investoinnit vuonna 2001 olivat 45,3 milj. euroa
(67,5 milj. euroa). Tuotannollisten ja toiminnallisten investointien osuus oli noin 38,2 milj. euroa. Vianorin investoinnit olivat 11,1 (18,2) milj. euroa, josta yritysostojen osuus oli 7,1 milj. euroa.

Katsauskauden aikana hillittiin investointitahtia ja keskityttiin hyödyntämään aiemmin tehtyjä investointeja. Uusista investoinneista merkittävin oli uusi sekoitusosasto, joka saatiin täysimääräisesti käyttöön kaksi kuukautta ennakoitua aiemmin. Uuden sekoitusosaston myötä tuotannon ohjaus parani ja raaka-ainevarastojen tasoa voitiin laskea. Muut investoinnit olivat kone- ja laitehankintoja tuotantokapeikkojen poistamiseksi sekä Vianor-ketjuun liittyviä yritysjärjestelyjä.

Lisäksi Nokian Renkaat rakennutti 32.000 neliömetrin suuruisen logistiikkakeskuksen Nokian kaupunkiin. Yhtiö vuokrasi tilan kiinteistöyhtiöltä ja keskittää sinne henkilöautonrenkaiden logistiikkatoiminnot vuoden 2002 alusta alkaen.

VUODEN 2001 MUUT ASIAT


Henkilöstön optiolaina

Nokian Renkaiden vuonna 2001 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti tarjota optiolainan Nokian Renkaat -konsernin henkilöstön sekä Nokian Renkaat Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön merkittäväksi.

Optiolainan määrä on 2.400.000 markkaa (0,4 miljoonaa euroa). Lainasta annettiin 10.800 velkakirjaa I, 9.600 velkakirjaa II ja 9.600 velkakirjaa III. Lainaan liittyy yhteensä 600.000 optio-oikeutta, joista 216.000 merkittiin tunnuksella 2001A ja jotka liittyvät velkakirjaan I, 192.000 tunnuksella 2001B, jotka liittyvät velkakirjaan II ja 192.000 tunnuksella 2001C, jotka liittyvät velkakirjaan III.

Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen merkintähinta on optio-oikeudella 2001A 19 euroa, optio-oikeudella 2001B Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.10.-31.10.2001 (25,94 euroa) ja optio-oikeudella 2001C Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.4.-30.4.2002. Optio-oikeuksilla 2001A merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan 28.3.2001 jälkeen ja ennen osakemerkintää jaettavien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Optio-oikeuksilla 2001B ja 2001C merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää jaettavien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä.

Optiolla tapahtuva osakkeiden merkintä alkaa optio-oikeudella 2001A 1.3.2003, optio-oikeudella 2001B 1.3.2004 ja optio-oikeudella 2001C 1.3.2005. Osakkeiden merkintäaika päättyy kaikilla optio-oikeuksilla 31.3.2007. Nokian Renkaat Oyj:n osakepääoma voi merkintöjen seurauksena nousta enintään 6.000.000 markalla (miljoona euroa) ja osakemäärä enintään 600.000 uudella osakkeella.

Nokian Renkaat Oyj:n hallitus hyväksyi Nokian Renkaat -konsernin henkilöstölle suunnatun optiolainan merkinnät. Koko henkilöstöstä 42 % merkitsi optiolainaa. Jokaiselle merkitsijälle hyväksyttiin vähintään 320 markan suuruinen merkintä. Lisäksi hyväksyttiin Nokian Renkaiden tytäryhtiölle, Direnic Oy:lle 390.240 markan suuruinen optiolainamerkintä, tarjottavaksi myöhemmin Nokian Renkaat -konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville henkilöille. Optiolainaan 2001 liittyviä velkakirjoja I sekä siihen liittyviä optio-oikeuksia 2001A tarjottiin vuoden 1999 optiolainan merkitsijöille edellyttäen, että optionhaltija palauttaa kaikki vanhat 1999 optio-oikeutensa yhtiöön. Vaihdossa vanhoja optio-oikeuksia 1999 palautui yhtiöön 433.800 kappaletta. Optiolainan 2001 kokonaismäärä on 2.400.000 markkaa ja siihen liittyvillä optio-oikeuksilla voi merkitä yhteensä enintään 600.000 Nokian Renkaat Oyj:n osaketta 1.3.2003-31.3.2007 välisenä aikana.

Yhtiö mitätöi konsernille vaihdossa palautuneet vuoden 1999 optio-ohjelmaan liittyvät, 433.800 osakkeen merkintään oikeuttavat optio-oikeudet, yhteensä 433.800 kappaletta, sekä muut yhtiön kokonaan omistaman tytäryhtiön Direnic Oy:n hallussa olevat yhtiön vuoden 1999 optio-ohjelmaan liittyvät, 85.250 osakkeen merkintään oikeuttavat optio-oikeudet, yhteensä 85.250 kappaletta.

UUSI OSAKEKURSSISIDONNAINEN KANNUSTUSJÄRJESTELMÄ

Nokian Renkaat Oyj on ilmoitti joulukuussa perustaneensa yhtiön osakkeen osakekurssin kehitykseen perustuvan kannustusjärjestelmän. Järjestelmä koskee niitä vuoden 1999 optio-oikeuksien haltijoita, jotka eivät vaihtaneet vuoden 1999 optio-oikeuksiaan uusiin vuoden 2001 optio-oikeuksiin toukokuussa 2001.

Uusi kannustusjärjestelmä korvaa vuoden 1999 optiojärjestelmän.

Pääosa vuoden 1999 optio-oikeuksista palautui yhtiölle ja mitätöitiin keväällä 2001, kun yhtiö laski liikkeeseen uusia 2001 optio-oikeuksia. Nyt tehty kannustusjärjestelmä korvaa loputkin optio-oikeudet, minkä jälkeen vuoden 1999 optio-oikeuksia ei enää ole olemassa.

Tämän jälkeen Nokian Renkaiden henkilöstöoptioita on yhteensä 600.000 kpl.

NÄKYMÄT VUODELLE 2002

Vuoden 2002 tavoitteena on kasvultaan ja tulokseltaan vuotta 2001 parempi vuosi.

Kuluvana vuonna toimintaympäristö on edelleen hyvin haasteellinen.

Maailman talous jatkunee epävarmana eikä uusien autojen myynnin ja renkaiden kysynnän odoteta merkittävästi piristyvän. Myöskään raskaiden renkaiden markkinat eivät näytä elpyvän ainakaan alkuvuoden aikana.

Tavoitteena on tuloksen parantaminen vuoden 2002 ensimmäisellä vuosipuoliskolla, vaikka ensimmäisen neljänneksen tulos jää edellisvuoden tapaan tappiolliseksi. Tämä johtuu siitä, että
renkaiden kysyntä on vähäistä vuoden alussa kotimarkkinoilla. Myynnistä riippumattomat kiinteät kustannukset rasittavat kannattavuutta tasaisesti koko vuoden.

Koko vuoden 2002 osalta Nokian Renkaiden näkymät ovat hyvät. Vahvuutena on strategia, jonka mukaisesti yhtiö keskittyy kasvaville markkinoille ja tuotealueille, joilla kysyntää kasvaa rengasmarkkinoiden yleistä, noin 1-2 % kasvua enemmän. Yhtiön asema on vahvistunut ja markkinaosuudet parantuneet keskeisillä markkina-alueilla. Pohjoismaiden muuttunut kilpailutilanne parantaa Nokian-merkkisten renkaiden myyntimahdollisuuksia entisestään.

Maantieteellisesti voimakkaita kasvualueita ovat Venäjä, Itä-Eurooppa ja Pohjois-Amerikan "snow belt", eli maat, joissa Nokian Renkaiden asema ja myynti on viime vuosina vahvistunut merkittävästi. Kasvavia tuotealueita ovat muun muassa henkilöautojen korkean nopeusluokan kesärenkaat ja talvirenkaat, raskaat radiaalirenkaat sekä light truck- ja SUV-renkaat (Sport Utility Vehicle). Tuotevalikoima täydentyy edelleen vuoden aikana uusilla korkeakatteisilla tuotteilla, kuten uudella Keski-Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinoille tarkoitetulla talvirengasperheellä, jonka toimitukset alkavat kesällä.

Oman tuotannon jalostusarvoa ja tuottavuutta parannetaan kaikissa yksiköissä. Henkilöautonrenkaiden tuotantomärät lisääntyvät tasaisesti. Sopimusvalmistus kehitetään edelleen lisäämällä valmistusta Indonesiassa ja aloittamalla tuotanto Venäjällä.

Jakeluverkoston kehittämistä jatketaan ydinmarkkinoilla ja integroitu valmistustoiminta ja jakeluverkosto tuottaa lisää synergiaetuja. Erityishuomion kohteena ovat rakenteen tuoman logistiikkaedun hyödyntäminen, sesonkimyynnin kasvattaminen ja Vianorissa myös kulujen hallinta sekä työn myynnin osuuden lisääminen.

Runsaslumisen talven vuoksi rengaskauppiaiden varastot ydinmarkkinoilla ovat pienentyneet, mikä enteilee hyvää talvirengassesonkia loppuvuodelle.

Kassavirtaa ja pääoman tuottoa parannetaan. Kiinteiden kustannusten kasvua rajoitetaan ja investoinneissa keskitytään tuotantokapeikkojen poistamiseen. Vuoden 2002 kokonaisinvestoinnit ovat 37,0 milj. euroa, joista 34,0 milj. euroa on tuotannollisia ja uusien tuotteiden muotti-investointeja.

Raaka-ainehintojen arvioidaan edelleen laskevan ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Nokialla 14.2.2002

Hallitus
NOKIAN RENKAAT
KONSERNIN TULOSLASKELMA
10-12/01 10-12/00 1-12/01 1-12/00 Muutos-%
Miljoonina euroina
Liikevaihto 145,7 139,8 423,4 398,5 6,3
Liiketoiminnan kulut 111,9 104,6 341,6 330,1 3,5
Poistot 8,6 7,7 31,3 28,9 8,4
Liiketulos 25,2 27,6 50,5 39,4 28,1
Rahoitustuotot
ja -kulut -3,4 -5,1 -13,5 -12,3 9,8
Tulos ennen satunnai-
sia eriä ja veroja 21,8 22,5 37,0 27,2 36,3
Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0
Tilikauden verot 1) 5,7 5,4 11,9 7,4 61,3
Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 0,0
Tilikauden tulos 16,1 17,1 25,2 19,8 27,0


KONSERNITASE 31.12.01 31.12.00

Aineettomat hyödykkeet 14,0 11,5
Konserniliikearvo 47,8 50,2
Aineelliset hyödykkeet 196,5 190,1
Sijoitukset 0,4 0,4
Vaihto-omaisuus 87,0 81,3
Saamiset 95,9 116,5
Rahoitusvarat 18,2 14,0

Oma pääoma 149,0 131,3
Pääomalaina 36,0 36,0
Vähemmistöosuus 0,0 0,0
Pitkäaikaiset velat
korolliset 137,0 125,7
korottomat 19,1 18,1
Lyhytaikaiset velat
korolliset 39,4 70,4
korottomat 79,2 82,5

Taseen loppusumma 459,8 464,0

Korollinen nettovelka 158,2 182,1
Investoinnit 45,3 67,5
Henkilöstö keskimäärin 2 636 2 462

NOKIAN RENKAAT
TUNNUSLUVUT 31.12.01 31.12.00 Muutos-%

Tulos/osake, euro 2,38 1,88 26,9
Tulos/osake (laimennettu), euro 2,37 1,88 26,5
Omavaraisuusaste, % 2) 40,2 36,1
Omavaraisuusaste, % 32,4 28,3
Gearing, % 2) 85,5 108,9
Oma pääoma/osake, euro 14,08 12,41 13,5

Osakkeiden
lukumäärä (1 000 kpl) 10 582 10 582

1)Katsauskauden verojen laskentaperusteena on käytetty
katsauskauden tulosta vastaavaa veroa.
2) pääomalaina omassa pääomassa

9/10
TOIMIALAERITTELY 10-12/01 10-12/00 1-12/01 1-12/00 Muutos-%

Liikevaihto 145,7 139,8 423,4 398,5 6,3
Valmistustoiminta 82,6 83,7 274,7 260,8 5,3
Vianor 75,8 68,6 193,5 176,5 9,6

Liiketulos 25,2 27,6 50,5 39,4 28,1
Valmistustoiminta 16,3 19,6 50,3 43,0 16,9
Vianor 6,0 7,7 -0,5 -1,7 72,6

Kassavirta II 68,6 43,6 47,7 -9,2 617,6
Valmistustoiminta 53,7 48,5 30,0 16,0 86,6
Vianor 16,2 0,0 18,4 -24,5 174,9

VASTUUSITOUMUKSET miljoonina euroina

OMASTA VELASTA
Kiinteistökiinnitykset 0,7 1,4
Yrityskiinnitykset 0,0 0,0
Pantit 0,1 0,1
Takaukset 1,2 1,2

Velat, joita vastaan on annettu
vakuuksia 0,0 0,2

MUIDEN PUOLESTA
Takaukset 0,0 0,0

MUUT OMAT VASTUUT
Leasing- ja vuokra-
vastuut 27,6 17,2
Lunastussitoumukset 0,6 5,3

KORKOJOHDANNAISET
Koronvaihtosopimukset
Käypä arvo -1,0 0,0
Kohde-etuuksien arvo 37,5 8,4
Optiosopimukset
Käypä arvo 0,0 0,0
Kohde-etuuksien arvo 0,0 5,0

VALUUTTAJOHDANNAISET
Termiinisopimukset
Käypä arvo -0,4 1,5
Kohde-etuuksien arvo 50,9 58,5

Optiosopimukset, ostetut
Käypä arvo 0,0 0,0
Kohde-etuuksien arvo 3,0 0,0
Optiosopimukset, asetetut
Käypä arvo 0,0 0,0
Kohde-etuuksien arvo 4,0 2,0

Valuuttajohdannaisia käytetään konsernin nettovaluutta-aseman suojaustarkoituksessa.
Valuuttajohdannaisten markkina-arvo on kirjattu tulokseen lukuunottamatta tilauskantaan ja budjetoituun nettopositioon kohdistuvia suojauksia, jotka kirjataan tulosvaikutteisesti kassavirran toteutuessa.
NOKIAN RENKAAT OYJ


Raila Hietala-Hellman
viestintäjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Kim Gran, puh. (03) 340 7336.

Jakelu: HEX ja keskeiset tiedotusvälineet