7. marraskuu 2016 15:00 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaiden verokiista etenee. Yhtiö pääsee viimein valittamaan asiasta hallinto-oikeuteen.

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 7.11.2016 klo 15.00

Verotuksen oikaisulautakunta piti ennallaan Verohallinnon oikaisupäätöksen 62,8 miljoonan euron lisäverojen osalta, mutta alensi veronkorotusten ja korkojen osuutta 31,3 miljoonasta eurosta 26,4 miljoonaan euroon verovuosilta 2007–2010. Oikaisulautakunnan päätös ei ollut yksimielinen.

Yhtiö on jo kirjannut vuosilta 2007–2010 lisäverot, 94,1 miljoonaa euroa, kokonaisuudessaan vuoden 2015 tilinpäätökseen ja tulokseen Verohallinnon joulukuussa 2015 ja tammikuussa 2016 antamien päätösten perusteella.

Yhtiö pitää päätöstä perusteettomana ja hakee muutosta hallinto-oikeudelta.

Verotuksen oikaisulautakunnan päätös ei vaikuta yhtiön osinkopolitiikkaan. Päätöksellä ei ole vaikutusta Nokian Renkaat -konsernin ohjeistukseen: Vuonna 2016, nykyisillä valuuttakursseilla, liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan säilyvän samalla tasolla vuoteen 2015 verrattuna.

Mikäli muutoksenhaku ei johda verotuspäätöksen kumoamiseen, konsernin yhteisöverokannan arvioidaan nousevan seuraavien 4 vuoden aikana aiemmin ilmoitetusta 17 prosentista enintään 22 prosenttiin.

Verokiistan tausta

Konserniverokeskuksen verovuosiin 2007–2011 kohdistuneessa siirtohinnoittelua koskevassa verotarkastuksessa tutkittiin Nokian Renkaat Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden välisten liiketapahtumien markkinaehtoisuutta. Vuotta 2011 koskevaa oikaisupäätöstä ei ole vielä saatu, eikä sitä myöhemmille vuosille ole vielä suoritettu verotarkastusta. Verovuosia 2007–2010 koskevat oikaisupäätökset (yhtiön tiedotteet 30.12.2013 ja 21.1.2014) velvoittivat yhtiön maksamaan 100,3 miljoonaa euroa lisäveroja, veronkorotuksia ja korkoja, jotka yhtiö kirjasi kokonaisuudessaan vuoden 2013 tilinpäätökseen ja tulokseen.

Yhtiö haki muutosta verotuksen oikaisulautakunnalta, joka kumosi Verohallinnon määräämät jälkiverot ja palautti asian Verohallinnolle käsiteltäväksi (yhtiön tiedote 7.4.2015).

Joulukuussa 2015 ja tammikuussa 2016 yhtiö sai Verohallinnon uusitut verotuksen oikaisupäätökset, joiden mukaan yhtiö on velvollinen maksamaan verovuosilta 2007–2010 lisäveroja, veronkorotuksia ja korkoja yhteensä 94,1 miljoonaa euroa. Yhtiö maksoi summan tammikuussa 2016. Yhtiö kirjasi 94,1 miljoonan euron summan kokonaisuudessaan vuoden 2015 tilinpäätökseen ja tulokseen.

Verohallinto toteaa verovuosia 2007–2010 koskevan päätöksensä perusteluissa yhtiön siirtohinnoittelun olleen markkinaehtoista kaikkien muiden paitsi venäläisten tytäryhtiöiden kanssa. Verohallinto on sivuuttanut Venäjän modernin ja tehokkaan tuotantolaitoksen ja koko Venäjän kattavan myynti- ja jakeluverkoston merkityksen Nokian Renkaat -konsernin Venäjän liiketoiminnan menestykselle. Verohallinnon mukaan Venäjän tehdas on vähäriskinen sopimusvalmistaja. Verohallinto on päättänyt, että merkittävä osa Venäjän tytäryhtiöiden tuloksesta tulee lisätä Yhtiön verotettavaan tuloon Suomessa. Tämä johtaa käytännössä tulon kahdenkertaiseen verotukseen, mikä on vastoin voimassaolevaa verosopimusta.

Nokian Renkaat hakee muutosta päätökseen

Yhtiön siirtohinnoittelu on ollut Suomen lain ja OECD:n ohjeiden tarkoittamalla tavalla markkinaehtoista, eikä Verohallinto ole esittänyt mitään päteviä perusteita yhtiön laatiman siirtohinnoitteludokumentaation sivuuttamiselle. Verotuksen oikaisulautakunnan päätös on myös perustunut Korkeimman hallinto-oikeuden torjumaan oikeustoimien uudelleenluonnehdintaan. 

Nokian Renkaat Oyj pitää verotuksen oikaisulautakunnan päätöstä perusteettomana ja hakee muutosta päätökseen hallinto-oikeudelta. Yhtiö tulee myös tarvittaessa vaatimaan, että toimivaltaiset viranomaiset neuvottelevat kahdenkertaisen verotuksen poistamisesta. Yhtiö on käynnistänyt erillisen prosessin Verohallinnon ja verotarkastajien verotarkastuksessa käyttämien menettelytapojen laillisuuden selvittämiseksi.

Nokian Renkaat Oyj

Antti-Jussi Tähtinen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Talousjohtaja Anne Leskelä, puh. 010 401 7481

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokianrenkaat.fi