24. helmikuu 2016 10:00 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaiden kannustinjärjestelmä uudistuu

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 24.2.2016 klo 10.00

Nokian Renkaat Oyj:n hallitus on päättänyt konsernin kannustinjärjestelmien uudistamisesta. Uudistuksen tavoitteena on järjestelmien selkiyttäminen ja parantaminen sekä kilpailukykyisen palkkiojärjestelmän tarjoaminen koko henkilöstölle. Pitkään kannustinjärjestelminä olleiden optioiden käyttöaika loppuu vuonna 2019.

Voittopalkkiojärjestelmä

Uudistuksen myötä Nokian Renkaat on päättänyt ottaa käyttöön konsernin liikevoittoon perustuvan voittopalkkiojärjestelmän. Voittopalkkiojärjestelmän piiriin tulee konsernin koko henkilökunta, pois lukien henkilöt, jotka kuuluvat johdon osakepalkkiojärjestelmään. Järjestelmä otetaan käyttöön yhtiön 1.1.2016 alkaneella tilikaudella ja sen muodostamat palkkiot tullaan Suomessa maksamaan vasta perustettuun henkilöstörahastoon. Nokian Renkaiden henkilöstörahastoon maksetuista voittopalkkioista sijoitetaan minimissään 50 % Nokian Renkaat Oyj:n osakkeisiin.

”Liikevoittoon pohjautuva voittopalkkio sitouttaa sekä lisää henkilöstön kiinnostusta koko konsernin menestykseen. Henkilöstörahaston avulla sekä yritys että henkilökunta hyötyvät palkitsemiseen panostetusta rahasta enemmän kuin muissa palkitsemistavoissa”, sanoo Nokian Renkaiden toimitusjohtaja Ari Lehtoranta.

Osakepalkkiojärjestelmä

Nokian Renkaiden uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä avainhenkilöiden sitouttaminen yhtiöön. Osakepalkkiojärjestelmään kuuluu noin 5 % konsernin henkilöstöstä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet.

Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme yhden vuoden ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2016, 2017 ja 2018. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2016 perustuu konsernin liikevoittoon ja liikevaihtoon. Ansaintajaksolta 2016 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 515 000 Nokian Renkaat Oyj:n osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2016 maksetaan vuonna 2017 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa osakkeille asetetun noin yhden vuoden mittaisen rajoitusjakson aikana.

Konsernin johtoryhmän jäsenen on omistettava 25 % koko järjestelmän perusteella ansaitsemiensa brutto-osakkeiden määrästä, kunnes hänen osakeomistuksensa yhteensä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin jäsenyys konsernin johtoryhmässä jatkuu.

NOKIAN RENKAAT OYJ

Antti-Jussi Tähtinen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Lisätietoa: henkilöstöjohtaja Ville Nurmi, puh. 010 401 7268

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, Media ja www.nokiantyres.com