7. helmikuu 2023 14:50 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat: Uusi osakepohjainen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä johdolle ja valituille avainhenkilöille, maksut 2022 päättyneistä järjestelmistä ja taloudellisten kriteerien muuttaminen

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 7.2.2023 klo 14.50

Nokian Renkaat Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa uuden konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva kannustinjärjestelmä.

Suoriteperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä 2023–2027 on kolme ansaintajaksoa, jotka kattavat tilikaudet 2023–2024, 2024–2025 ja 2025–2027. Hallitus päättää vuosittain ansaintajaksojen alkamisesta ja niiden yksityiskohdista.

Järjestelmässä kohderyhmällä on mahdollisuus ansaita Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita ansaintajaksoille asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan huhtikuun loppuun mennessä vuosina 2026, 2027 ja 2028. Palkkio maksetaan osittain Nokian Renkaat Oyj:n osakkeina ja osittain rahana. Palkkion rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Jos osallistujan työ- tai johtajasopimus päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Ansaintajakson 2023–2024 palkkiot perustuvat kumulatiiviseen käyttökatteeseen (EBITDA), henkilöautorenkaiden tuotantovolyymin kasvuun ja suorien CO2-päästöjen vähenemiseen.

Yhtiön toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän jäsenen on omistettava 50 prosenttia hänelle maksetuista netto-osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa yhtiössä yhteensä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin henkilön jäsenyys johtoryhmässä tai asema toimitusjohtajana jatkuu.

Ansaintajaksolta 2023–2024 maksettavat bruttopalkkiot vastaavat arviolta yhteensä enintään 1 400 000 Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen arvoa, mukaan lukien rahana maksettava osuus. Ansaintajakson kohderyhmään kuuluu noin 150 henkilöä mukaan lukien toimitusjohtaja ja muut konsernin johtoryhmän jäsenet.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2023

Nokian Renkaat Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa ehdollista osakepalkkiojärjestelmää samalla rakenteella kuin aikaisempina vuosina. Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on toimia täydentävänä pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmänä, jota käytetään kohdennetusti sitouttamaan Nokian Renkaiden avainhenkilöitä. Se koostuu vuosittain alkavista ehdollisista osakepalkkio-ohjelmista. Kukin ohjelma koostuu kolmen vuoden pituisesta rajoitusjaksosta, jonka jälkeen ohjelman puitteissa luvatut osakepalkkiot maksetaan osallistujille Nokian Renkaat Oyj:n osakkeina ja osittain käteisenä.

Kunkin yksittäisen ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä.

Ehdollisessa osakepalkkiojärjestelmässä osakepalkkion maksamisen edellytyksenä on, että osallistujan työsuhde Nokian Renkaissa jatkuu palkkioiden maksamisajankohtaan saakka. Tämän edellytyksen lisäksi Nokian Renkaiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisen osalta on asetettu taloudellinen kynnysarvo, joka on ylitettävä mahdollisen palkkion saamiseksi ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä 2023–2025. Taloudellisena mittarina toimii segmentit yhteensä sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE).

Seuraava ohjelma ehdollisessa osakepalkkiojärjestelmässä (RSP 2023–2025) alkaa vuoden 2023 alusta ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla. Tämän ohjelman nojalla maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään 120 000 brutto-osaketta.

Ehdollisten osakepalkkiojärjestelmien 2020–2022, 2021–2023 ja 2022–2024 taloudellisten kriteerien muuttaminen

Ehdollisissa osakeohjelmissa 2020–2022, 2021–2023 ja 2022–2024 sovelletaan työsuhde-ehdon lisäksi taloudellista suorituskriteeriä osakepalkkion maksamisen perusteena yhtiön toimitusjohtajalle ja konsernin johtoryhmän jäsenelle. Kriteerinä on taloudellinen kynnysarvo, joka on ylitettävä ehdolliseen osakeohjelmaan perustuvan osakepalkkion saamiseksi.

Helmikuussa 2023 hallitus päätti muuttaa taloudellisia suorituskriteereitä. Muutos oli välttämätön Ukrainan sodan aiheuttamien radikaalien liiketoimintavaikutusten johdosta. Hallitus päätti, että kynnyskriteereitä muutetaan ja mitataan segmentit yhteensä sijoitetun pääoman tuottoprosentin (ROCE) keskiarvolla (kyseessä olevan rajoitusjakson tilikausien aikana). Aikaisempi taloudellinen kynnyskriteeri oli asetettu ROCE:n (IFRS:n mukaan) keskiarvolle, kyseessä olevan rajoitusjakson tilikausien aikana.

Segmentit yhteensä ROCE-arvoon sidottua kynnysarvoa sovelletaan ehdollisissa osakepalkkiojärjestelmissä 2020–2022, 2021–2023, 2022–2024 sekä vuonna 2023 alkavaan ehdolliseen osakepalkkiojärjestelmään, jonka rajoitusjakso on 2023–2025.

Maksut 2022 päättyneistä osakepalkkio-ohjelmista

Nokian Renkaat Oyj:n hallitus on hyväksynyt osakepalkkiot suoritusperusteisesta sekä ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä 20202022.

Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2020–2022

Suoritusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2020–2022 mittarit olivat segmentit yhteensä osakekohtainen tulos (EPS) sekä segmentit yhteensä sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE), molemmat yhtä suurella painoarvolla 50 %. Segmentit yhteensä osakekohtainen tulos (EPS) -tavoite saavutettiin 50,0 % ja segmentit yhteensä sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE) -tavoitteen tulos oli 145,0 %. Asetettujen tavoitteiden yhteenlaskettu saavutus oli siten 97,5 %. Maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä noin 158 500 Nokian Renkaat Oyj:n brutto-osaketta. Palkkiot maksetaan maaliskuun 2023 loppuun mennessä. Suoritusperusteiseen osakepalkkiojärjestelmään 2020–2022 osallistuu noin 125 avainhenkilöä, mukaan lukien johtoryhmän jäsenet.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2020–2022

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2020–2022 kolmen vuoden pituinen rajoitusjakso päättyi tilikauden 2022 loputtua. Osakepalkkiojärjestelmään osallistuu 67 avainhenkilöä mukaan lukien toimitusjohtaja sekä johtoryhmän jäseniä. Nokian Renkaiden toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille asetettu taloudellinen kynnysarvo segmentit yhteensä sijoitetun pääoman tuottoprosentille (ROCE) saavutettiin. Maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä 71 550 Nokian Renkaat Oyj:n brutto-osaketta. Palkkiot maksetaan maaliskuun 2023 loppuun mennessä. Ehdollisessa osakepalkkiojärjestelmässä osakepalkkion maksamisen edellytyksenä on, että osallistujan työsuhde Nokian Renkaissa jatkuu palkkioiden maksamisajankohtaan saakka.

Muita ehtoja

Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä ei muutu vuonna 2022 päättyneiden osakepalkkiojärjestelmien osakepalkkioiden vuoksi.

Hallitus arvioi, että osakepalkkiojärjestelmien yhteydessä ei lasketa liikkeelle uusia osakkeita ja että järjestelmillä ei siten ole laimentavaa vaikutusta yhtiön rekisteröityyn osakemäärään.
 

Lisätietoja:
Päivi Leskinen, Henkilöstöjohtaja, puh. 010 401 7776