6. helmikuu 2024 14:30 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat: Uudet hyväksytyt ansaintajaksot osakepohjaisiin pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiin johdolle ja valituille avainhenkilöille, tiedot 2023 päättyneistä järjestelmistä

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 6.2.2024 klo 14.30

Nokian Renkaat Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa osakepohjaisten kannustinjärjestelmien ansaintajaksoja konsernin avainhenkilöiden osalta. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva kannustinjärjestelmä.

Suoriteperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä 2023–2027 on kolme ansaintajaksoa, jotka kattavat tilikaudet 2023–2024, 2024–2025 ja 2025–2027. Hallitus päättää vuosittain ansaintajaksojen alkamisesta ja niiden yksityiskohdista.

Järjestelmän piiriin kuuluvilla on mahdollisuus ansaita Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita ansaintajaksoille asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan huhtikuun loppuun mennessä vuosina 2026, 2027 ja 2028. Palkkio maksetaan osittain Nokian Renkaat Oyj:n osakkeina ja osittain rahana. Palkkion rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Jos osallistujan työ- tai johtajasopimus päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Ansaintajakson 2024–2025 palkkiot perustuvat käyttökatteeseen (EBITDA), henkilöautorenkaiden tuotantovolyymin kasvuun ja suorien CO2-päästöjen vähenemiseen. Mahdollinen palkkio maksetaan vuoden 2027 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana yhden vuoden sitouttamisjakson jälkeen, mikäli hallituksen ansaintajaksolle 2024–2025 asettamat tavoitteet saavutetaan.

Yhtiön toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän jäsenen on omistettava 50 prosenttia hänelle maksetuista netto-osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa yhtiössä yhteensä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin henkilön jäsenyys johtoryhmässä tai asema toimitusjohtajana jatkuu.

Ansaintajaksolta 2024–2025 maksettavat bruttopalkkiot vastaavat arviolta yhteensä enintään 1 760 000 Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen arvoa, mukaan lukien rahana maksettava osuus. Ansaintajakson kohderyhmään kuuluu noin 150 henkilöä mukaan lukien toimitusjohtaja ja muut konsernin johtoryhmän jäsenet.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2024

Nokian Renkaat Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa ehdollista osakepalkkiojärjestelmää samalla rakenteella kuin aikaisempina vuosina. Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on toimia täydentävänä pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmänä, jota käytetään kohdennetusti sitouttamaan Nokian Renkaiden avainhenkilöitä. Se koostuu vuosittain alkavista ehdollisista osakepalkkio-ohjelmista. Kukin ohjelma koostuu kolmen vuoden pituisesta rajoitusjaksosta, jonka jälkeen ohjelman puitteissa luvatut osakepalkkiot maksetaan osallistujille Nokian Renkaat Oyj:n osakkeina ja osittain käteisenä.

Kunkin yksittäisen ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä.

Ehdollisessa osakepalkkiojärjestelmässä osakepalkkion maksamisen edellytyksenä on, että osallistujan työsuhde Nokian Renkaissa jatkuu palkkioiden maksamisajankohtaan saakka. Tämän edellytyksen lisäksi Nokian Renkaiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisen osalta on asetettu taloudellinen kynnysarvo, joka on ylitettävä mahdollisen palkkion saamiseksi ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä 2024–2026. Taloudellisena mittarina toimii segmentit yhteensä sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE).

Seuraava ohjelma ehdollisessa osakepalkkiojärjestelmässä (RSP 2024–2026) alkaa vuoden 2024 alusta ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan vuoden 2027 ensimmäisellä puoliskolla. Tämän ohjelman nojalla maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään 120 000 brutto-osaketta.

Maksut 2023 päättyneistä osakepalkkio-ohjelmista

Nokian Renkaat Oyj:n hallitus on hyväksynyt tuloksen suoritusperusteisen sekä ehdollisen osakepalkkiojärjestelmien 2021–2023 osalta.

Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2021–2023

Suoritusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2021–2023 mittarit olivat segmentit yhteensä osakekohtainen tulos (EPS) sekä segmentit yhteensä sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE), molemmat yhtä suurella painoarvolla 50 %. Molemmissa tavoitteissa jäätiin vaaditusta minimitasosta, eikä palkkiota näin ollen muodostu maksuun.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2021–2023

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2021–2023 kolmen vuoden pituinen rajoitusjakso päättyi tilikauden 2023 loputtua. Osakepalkkiojärjestelmän piiriin kuuluu muutama avainhenkilöä mukaan lukien yksi johtoryhmän jäsen. Nokian Renkaiden johtoryhmän jäsenille asetettu taloudellinen kynnysarvo segmentit yhteensä sijoitetun pääoman tuottoprosentille (ROCE) saavutettiin. Maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä 4 600 Nokian Renkaat Oyj:n brutto-osaketta. Palkkiot maksetaan maaliskuun 2024 loppuun mennessä. Ehdollisessa osakepalkkiojärjestelmässä osakepalkkion maksamisen edellytyksenä on, että osallistujan työsuhde Nokian Renkaissa jatkuu palkkioiden maksamisajankohtaan saakka.

Muita ehtoja

Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä ei muutu vuonna 2023 päättyneiden osakepalkkiojärjestelmien osakepalkkioiden vuoksi.

Hallitus arvioi, että osakepalkkiojärjestelmien yhteydessä ei lasketa liikkeelle uusia osakkeita ja että järjestelmillä ei siten ole laimentavaa vaikutusta yhtiön rekisteröityyn osakemäärään.
 

Lisätietoja:
Päivi Leskinen, Henkilöstöjohtaja, puh. 010 401 7776

[email protected]
[email protected]Nokian Renkaat kehittää ja valmistaa premium-renkaita ihmisille, jotka arvostavat turvallisuutta, vastuullisuutta ja luotettavuutta. Pohjoisen perintömme innoittamana valmistamme henkilöautoihin, kuorma-autoihin ja raskaisiin työkoneisiin innovatiivisia tuotteita, jotka tarjoavat mielenrauhaa kaikissa olosuhteissa. Vianor-ketjumme on erikoistunut autonhuoltoon ja rengaspalveluihin. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli noin 1 174 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 lopussa työllistimme yli 3 400 asiantuntijaa. Nokian Renkaat on listattu Nasdaq Helsinkiin. Lisätietoja: www.nokianrenkaat.fi