5. helmikuu 2016 08:00 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Tilinpäätöstiedote 2015: Menestys Euroopassa kasvatti myyntiä. Vahva kannattavuus loka-joulukuussa. Näkymät vuodelle 2016 varovaiset.

 

Nokian Renkaat Oyj Tilinpäätöstiedote 2015    5.2.2016 klo 8.00

 

Loka-joulukuu 2015

 

  • Liikevaihto kasvoi 11,1 % ja oli 422,3 MEUR (10-12/2014: 380,0). Valuuttakurssit heikensivät liikevaihtoa 21,0 MEUR 10-12/2014 kurssitasoon verrattuna.
  • Liikevoitto kasvoi 22,4 % ja oli 94,8 MEUR (77,5). Liikevoittoprosentti oli 22,5 % (20,4 %).
  • Tilikauden voitto heikkeni 133,5 % ja oli -16,8 MEUR (50,1). Tämä sisältää lisäveroja ja viivästyskorkoja 94,1 MEUR.
  • Osakekohtainen tulos heikkeni 134,4 % ja oli -0,13 euroa (0,37).

 

Tammi-joulukuu 2015

 

  • Liikevaihto laski 2,1 % ja oli 1 360,1 MEUR (2014: 1 389,1). Valuuttakurssit heikensivät liikevaihtoa 69,3 MEUR vuoden 2014 kurssitasoon verrattuna.
  • Liikevoitto heikkeni 4,1 % ja oli 296,0 MEUR (308,7). Liikevoittoprosentti oli 21,8 % (22,2 %).
  • Tilikauden voitto kasvoi 15,5 % ja oli 240,7 MEUR (208,4). Yhtiö palautti ensimmäisellä kvartaalilla taloudelliseen tulokseensa vuosien 2007-2010 lisäverot ja viivästyskorot 100,3 MEUR perustuen Verotuksen oikaisulautakunnan tekemään kumoamispäätökseen. Joulukuussa 2015 ja tammikuussa 2016 yhtiö vastaanotti uudet oikaisupäätökset 94,1 MEUR vuosien 2007-2010 verokiistaan liittyen. Yhtiö kirjasi summan kokonaisuudessaan kuluksi vuoden 2015 tilinpäätökseen ja tulokseen. Edellä esitettyjen vuosien 2007-2010 verokiistaan liittyvien veropäätösten positiivinen nettovaikutus tilikaudella 2015 oli 6,2 MEUR.
  • Osakekohtainen tulos nousi 15,1 % ja oli 1,80 euroa (1,56).
  • Liiketoiminnan kassavirta oli 311,1 MEUR (458,3).

 

Osingonjako

 

Hallitus ehdottaa osingoksi 1,50 euroa (1,45) osakkeelta.

 

Taloudellinen ohjeistus
Vuonna 2016, nykyisillä valuuttakursseilla, liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan säilyvän samalla tasolla vuoteen 2015 verrattuna.  

 

Avainluvut, MEUR

 

  10-12
/15
10-12
/14
Muutos
%
2015 2014 Muutos
%
Liikevaihto 422,3 380,0 11,1 1 360,1 1 389,1 -2,1
Liikevoitto 94,8 77,5 22,4 296,0 308,7 -4,1
Liikevoitto-% 22,5 20,4   21,8 22,2  
Voitto ennen veroja 72,9 65,0 12,1 274,2 261,2 5,0
Tilikauden voitto -16,8 50,1 -133,5 240,7 208,4 15,5
Tulos/osake, euroa -0,13 0,37 -134,4 1,80 1,56 15,1
Omavaraisuusaste, %       70,8 67,5  
Liiketoiminnan
kassavirta
417,0 579,1 -28,0 311,1 458,3 -32,1
RONA, %
(liukuva 12 kk)
      18,5 18,3  
Gearing, %       -16,9 -13,6  

 

 

 

Toimitusjohtaja Ari Lehtoranta:

 

“Huolimatta viivästyneestä talvisesongista ja Venäjän edelleen heikentyvän talouden haasteista, onnistuimme saavuttamaan vahvan tuloksen. Kuten raportoimmekin aiemmin, talvisesongin toimitukset siirtyivät myöhemmäksi; Keski-Euroopassa suuressa määrin jopa neljännelle neljännekselle. Tiimimme onnistuivat kasvattamaan markkinaosuuksia maailman turvallisimman tuoteportfolion ansiosta. Pohjois-Amerikan ja Venäjän talvisesongit olivat lähes täysin olemattomat, joka johti alhaisempaan talvisesongin myyntiin 2015 ja korkeampiin varastotasoihin näillä markkina-alueilla vuoteen 2016 siirryttäessä.

 

Raaka-ainekustannusten lasku tuki kannattavuuttamme vuonna 2015. Hyvä tuotemix, myynnin kasvu toisella vuosipuoliskolla ja parantunut tuottavuus myötävaikuttivat myös kannattavuuden paranemiseen. Tuottavuus parani henkilöautonrenkaiden tuotannossa 5 % selvästi alhaisemmista volyymeistä huolimatta.

 

Raskaat Renkaat paransi tuottavuuttaan ja kasvatti liikevaihtoaan. Vianor kärsi talven puuttumisesta ja jäi tulostavoitteistaan.

 

Jakeluverkostomme, yksi vahvuuksistamme, jatkoi kasvuaan suunnitelmien mukaan. Lisäsimme vuonna 2015 yli 500 uutta Vianor, NAD ja N-Tyre –pistettä brändättyyn jakeluverkostoomme; tällä hetkellä Vianor-myyntipisteitä on 1 475 ja NAD/N-Tyre-verkosto on kasvanut jo yli 1 300 myymälään.

 

Venäjä on edelleen suurin yksittäinen maa myynnillä mitattuna. Venäjän talouden ennusteet vuodelle 2016 ovat negatiiviset. Tämä yhdessä Pohjois-Amerikan varastotilanteen kanssa rajoittaa mahdollisuuksiamme kasvaa tänä vuonna. Tavoitteenamme on kuitenkin parantaa kannattavuuttamme vuonna 2016.

 

Henkilöstömme on tehnyt erinomaista työtä kaikkialla. Vuonna 2015 läpikävimme vaikean kapasiteetin alennusohjelman Nokialla. Kuitenkin samaan aikaan olemme kasvattaneet investointejamme tutkimukseen ja kehitykseen sekä markkinointiin ja myyntiin paljon enemmän kuin mitä ohjelmalla aikaansaadut säästöt olivat. Nämä investoinnit sekä vahva tase, positiivinen kassavirta ja erinomaisia tuloksia tekevä organisaatio antavat meille uskoa positiivisesta tulevaisuudesta.”

Markkinatilanne

 

Maailmantalouden ennustetaan piristyvän vuonna 2016. Seuraavat keskeiset asiat vaikuttavat maailmantalouden tilanteeseen: Kiinan talouden asteittainen hidastuminen ja tasapainottuminen, energian ja muiden hyödykkeiden alhaisemmat hinnat ja Yhdysvaltain rahapolitiikan asteittainen tiukentuminen. Vaikka kasvu piristyy, elpymisvauhdin ennustetaan pysyvän alhaisemmalla tasolla kuin ennen kriisiä. Yhdysvallat jatkaa edelleen kasvun moottorina, myös Euroopan kasvu jatkuu. Maailman BKT:n ennakoidaan kasvavan 3,5 % vuonna 2016. Pohjoismaiden BKT:n kasvuennusteet ovat +0,5 % – 3,8 % ja Euroopan (sis. Pohjoismaat) +1,7 %. Yhdysvaltain BKT:n ennakoidaan kasvavan 2,7 %. Venäjän BKT:n arvioidaan edelleen laskevan 0,3 % – 3 % skenaariosta riippuen.   

 

Vuonna 2015 uusien autojen myynti kasvoi Pohjoismaissa 9 % edellisvuoteen verrattuna. Henkilöautonrenkaiden markkina kasvoi 5 % edellisvuoteen nähden, mutta koko vuoden 2016 kasvun odotetaan olevan alhaisempi.

 

Euroopassa uusien autojen myynti kasvoi 9 % edellisvuoteen nähden. Henkilöautonrenkaiden sisäänmyynti jakelijoille kasvoi 3 % verrattuna vuoteen 2014, talvirenkaiden kysynnän pudotessa 2 %. Renkaiden kysynnän arvioidaan kasvavan hieman Keski-Euroopassa vuonna 2016. Hinnoitteluympäristö on kuitenkin tiukka.

 

Yhdysvalloissa uusien autojen myynti kasvoi vuonna 2015 arviolta 6 % edellisvuoteen verrattuna. Henkilöautonrenkaiden markkina pysyi vuoteen 2014 verrattuna ennallaan, johtuen erityisistä Kiinalaisille valmistajille suunnatuista tuontitulleista. Pohjois-Amerikan rengasmarkkinan odotetaan vuonna 2016 kasvavan 2 % edellisvuoteen verrattuna.

 

Venäjän talouden tilanne on pysynyt haastavana: alustavien ennusteiden mukaan BKT laski 3,7 % vuonna 2015 edellisvuoteen verrattuna. Edellisvuoden vastaavaan verrattuna lasku hidastui neljännellä neljänneksellä suhteessa kolmanteen neljännekseen; kvartaali BKT:n arvioidaan kasvaneen neljännellä neljänneksellä suhteessa kolmanteen neljännekseen. Inflaatio pysyi korkeana: kuluttajahintaindeksin arvioidaan kasvaneen 12,9 % vuoden loppuun ja yli 15 % keskimäärin vuoden aikana, aiheuttaen reaalipalkkojen 10 %:n heikentymisen. Venäjän kuluttajien ostovoima heikkeni selvästi ja kuluttajaluottamus pysyi hyvin alhaisena; neljännellä neljänneksellä se jatkoi heikkenemistään ja saavutti historiallisen minimitason. Lopputuloksena kuluttajat vähentävät ostamista: vähittäiskaupan liikevaihto pysyi laimeana, parantuen vain hieman.

 

Vuonna 2015 uusien autojen myynti Venäjällä oli 1,601 miljoonaa yksikköä, laskua oli 35,7 % edellisvuoteen verrattuna. Lasku joulukuussa (-45,7 %) oli suurempi kuin aiempina kuukausina, kuten oletettiinkin, johtuen joulukuun 2014 huippumyynneistä, joka puolestaan johtui ruplan jyrkästä devalvoitumisesta ja kuluttajien ruplapaosta. Autonvalmistajien odotukset vuodelle 2016 ovat maltillisia. Heidän ennusteensa koko vuodelle on 1,53 miljoonaa yksikköä, edelleen 4,4 %:n lasku vuodesta 2015. Monet asiantuntijat odottavat kuitenkin suurempaa myynnin laskua, aina
-25 % asti. Nokian Renkaat arvioi uusien autojen myynnin laskevan noin 10 – 25 % Venäjällä. Rengasmarkkinoiden (sisäänmyynti A+B-segmenteissä) arvioidaan pienentyneen noin 20 %:lla, kysynnän siirtyessä kohti halvempia segmenttejä, ja maahantuonnin vähennyttyä 32 %:lla.

 

Raskaiden erikoisrenkaiden globaali kysyntä vaihteli edelleen voimakkaasti tuoteryhmästä ja markkina-alueesta riippuen. Metsäkonerenkaiden kysyntä ensiasennukseen jatkui vahvana. Puunkäytön lisääntyminen ja selluyhtiöiden hyvä kannattavuus tukevat metsäkoneiden ja niiden renkaiden kysyntää tulevina kvartaaleina.

 

Vuonna 2015 kuorma-auton premium-renkaiden sisäänmyynti kasvoi Euroopassa 4 % ja pysyi ennallaan Pohjoismaissa edellisvuoteen nähden. Pohjois-Amerikan kysyntä kasvoi. Venäjällä kuorma-autojen premium-renkaiden kysyntä kuitenkin laski 11 % vuoteen 2014 verrattuna. Vuonna 2016 kuorma-auton renkaiden kysynnän arvioidaan kasvavan tai säilyvän edellisvuoden tasolla kaikilla Nokian Renkaiden länsimarkkinoilla. Venäjällä kysynnän odotetaan pysyvän heikkona.

 

Raaka-aineet

 

Rengasteollisuuden raaka-ainehinnoissa myötätuuli jatkui läpi vuoden 2015. Nokian Renkaiden raaka-ainekustannukset (€/kg) vuonna 2015 laskivat 13,1 % edellisvuoteen verrattuna, tuoden kustannushyötyä noin 40 MEUR. Raaka-ainekustannusten arvioidaan koko vuonna 2016 laskevan noin 5 %, mikä toisi noin 15 MEUR kustannushyödyn vuoteen 2015 verrattuna.

 

LOKA-JOULUKUU 2015

 

Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto oli 422,3 MEUR (380,0), eli 11,1 % enemmän kuin vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä. Valuuttakurssimuutokset heikensivät liikevaihtoa 21,0 MEUR. Myynti Pohjoismaihin nousi 6,4 % edellisvuoteen verrattuna. Myynti Venäjälle laski 8,4 %. Myynti Venäjälle ja IVY-maihin yhteensä laski 13,8 %. Muun Euroopan myynti nousi 38,3 % ja Pohjois-Amerikan myynti nousi 10,7 %.

 

Valmistustoiminnan raaka-ainekustannukset (euroa/kg) nousivat 2,9 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden ja nousivat 4,1 % vuoden 2015 kolmanteen neljännekseen verrattuna. Kiinteät kustannukset olivat 114,2 MEUR (109,6). Kiinteiden kustannusten osuus liikevaihdosta oli 27,0 % (28,9 %).

 

Nokian Renkaat -konsernin liikevoitto oli 94,8 MEUR (77,5), eli 22,4 % enemmän kuin 2014 viimeisellä neljänneksellä. Liikevoittoa rasittivat kulukirjaukset luottotappioista ja -varauksista 11,3 MEUR (4,0).

 

Nettorahoituskulut olivat 21,9 MEUR (12,5). Nettokorkokulut olivat 21,0 MEUR (4,6). Nettokorkokulut sisältävät 19,2 MEUR viivästyskorkoja vuosien 2007-2010 verokiistaan liittyen. Nettorahoituskulut sisältävät valuuttakurssieroja 0,9 MEUR (7,9).

 

Voitto ennen veroja oli 72,9 MEUR (65,0). Tilikauden voitto oli -16,8 MEUR (50,1) ja osakekohtainen tulos -0,13 euroa (0,37). Voittoa rasittivat joulukuussa 2015 ja tammikuussa 2016 vastaanotetut lisäverot ja viivästyskorot 94,1 MEUR, jotka perustuvat Verohallinnon uusiin oikaisupäätöksiin vuosien 2007-2010 verokiistaan liittyen.

 

Tulorahoitus käyttöpääoman muutoksen, investointien ja käyttöomaisuuden myynnin jälkeen (Liiketoiminnan kassavirta) oli 417,0 MEUR (579,1).

 

TAMMI-JOULUKUU 2015

 

Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto oli 1 360,1 MEUR (1 389,1), eli 2,1 % vähemmän kuin vuonna 2014. Valuuttakurssimuutokset heikensivät liikevaihtoa 69,3 MEUR.

 

Bruttomyynnin kehitys markkina-alueittain

 

  Kasvu% % koko 2015 myynnistä % koko 2014 myynnistä
Pohjoismaat 4,7 43,6 40,3
Venäjä ja IVY -34,0 17,4 25,5
Muu Eurooppa 4,7 26,4 24,4
Pohjois-Amerikka 25,1 11,8 9,1

 

Liikevaihdon kehitys liiketoimintayksiköittäin

 

  Kasvu% % koko 2015
 myynnistä
% koko 2014
myynnistä
Henkilöautonrenkaat -5,2 66,3 68,4
Raskaat Renkaat 4,2 10,8 10,2
Vianor 4,1 22,8 21,5

 

Valmistustoiminnan raaka-ainekustannukset (euroa/kg) laskivat 13,1 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kiinteät kustannukset olivat 403,8 MEUR (400,0). Kiinteiden kustannusten osuus liikevaihdosta oli 29,7 % (28,8 %). Palkat olivat yhteensä 197,1 MEUR (195,4).

 

Nokian Renkaat -konsernin liikevoitto oli 296,0 MEUR (308,7). Liikevoittoa rasittivat IFRS 2:n mukaisesti optiojärjestelmästä johtuva kulukirjaus 9,1 MEUR (9,6) sekä kulukirjaukset luottotappioista ja -varauksista 17,7 MEUR (8,8).

 

Nettorahoituskulut olivat 21,8 MEUR (47,5). Nettokorkokulut olivat 10,7 MEUR (16,7). Rahoituskuluja on oikaistu 20,2 MEUR jälkiverojen yhteisökorkojen palautuksella vuosien 2007-2010 verotusten oikaisupäätösten kumouduttua ja oikaisujen palauduttua Verohallinnon uudelleen toimitettaviksi huhtikuussa 2015. Nettokorkokulut sisältävät 19,2 MEUR viivästyskorkoja vuosien 2007-2010 meneillään olevaan verokiistaan liittyen, perustuen joulukuussa 2015 ja tammikuussa 2016 vastaanotettuihin Verohallinnon uusiin oikaisupäätöksiin. Rahoituskulut sisältävät 2,7 MEUR tarjouspreemion liittyen Nokian Renkaiden vuonna 2017 erääntyvän joukkovelkakirjalainan vapaaehtoiseen 62,3 MEUR suuruiseen takaisinostoon. Nettorahoituskulut sisältävät valuuttakurssieroja 11,1 MEUR (30,8).

 

Voitto ennen veroja oli 274,2 MEUR (261,2). Tilikauden voitto oli 240,7 MEUR (208,4) ja Osakekohtainen tulos 1,80 euroa (1,56). Verokuluja on oikaistu 80,1 MEUR vuosien 2007-2010 verotusten oikaisupäätösten kumouduttua huhtikuussa 2015 ja oikaisujen palauduttua Verohallinnon uudelleen toimitettaviksi. Verokuluja oikaistiin toistamiseen 74,9 MEUR, perustuen joulukuussa 2015 ja tammikuussa 2016 vastaanotettuihin Verohallinnon uusiin oikaisupäätöksiin.

 

Liiketoimintaan sitoutuneen pääoman tuottoaste (RONA, liukuva 12 kk) oli 18,5 % (18,3 %). Tulorahoitus käyttöpääoman muutoksen, investointien ja käyttöomaisuuden myynnin jälkeen (Liiketoiminnan kassavirta) oli 311,1 MEUR (458,3).

 

Investoinnit

 

Katsauskauden investoinnit olivat 101,7 MEUR (80,6). Tämä sisälsi tuotannollisia investointeja Venäjän- ja Suomen-tehtaisiin, uusien tuotteiden muotteja, ICT:n ja prosessien kehitysprojekteja, sekä Vianorin laajentumishankkeita.

 

Taloudellinen asema 31.12.2015

 

Velkaantumisaste oli -16,9 % (-13,6 %), korollinen nettovelka -209,7 MEUR (-164,6) ja omavaraisuusaste 70,8 % (67,5 %).

 

Konsernin korolliset velat olivat 219,6 MEUR (275,2), josta lyhytaikaisten korollisten velkojen osuus oli 19,9 MEUR (0,6). Korollisten velkojen keskikorko oli 3,2 % (3,6 %). Rahavarat olivat 429,3 MEUR (439,9).

 

Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli käyttämättömiä luottolimiittejä 508,7 MEUR (606,5), josta 155,7 MEUR (255,7) oli komittoituja. Lyhytaikaisilla luottolimiiteillä ja yritystodistusohjelmalla rahoitetaan varastoja, myyntisaatavia ja jakelukanavina toimivia tytäryrityksiä sekä hallitaan konsernille tyypillinen käyttöpääomakassavirran kausivaihtelu.

 

Konsernin laajaa tulosta heikensi 55,2 MEUR (202,1) ulkomaisiin yksiköihin liittyvät muuntoerot. Tilikauden laaja tulos oli yhteensä 185,2 MEUR (4,4).

 

Verokanta   

 

Vuosien 2007-2010 veroprosessi

 

Verotuksen oikaisulautakunta kumosi huhtikuussa 2015 Verohallinnon yhtiölle verovuosille 2007-2010 määräämät jälkiverot ja palautti asian Verohallinnolle uudelleen toimitettavaksi. Veronkorotuksineen ja korkoineen jälkiverot olivat yhteensä 100,3 miljoonaa euroa. Oikaisulautakunnan mukaan Verohallinto oli laiminlyönyt kuulemisvelvoitteensa. Koska oikaisupäätökset oli tehty virheellisessä menettelyssä, oikaisulautakunta kumosi päätökset tutkimatta asian varsinaista sisältöä.

 

Yhtiö palautti päätöksen mukaisesti verovuosien 2007-2010 kaikki 100,3 MEUR lisäverot tuloslaskelmaansa vuoden 2015 ensimmäisellä kvartaalilla. Yhtiö oli kirjannut samat summat kokonaisuudessaan kuluksi vuoden 2013 tilinpäätökseen ja tulokseen.

 

Joulukuussa 2015 ja tammikuussa 2016 yhtiö vastaanotti Verohallinnon uudet oikaisupäätökset, joiden mukaan yhtiö on velvollinen maksamaan verovuosilta 2007-2010 lisäveroja, veronkorotuksia ja korkoja yhteensä 94,1 MEUR. Maksut oli suoritettava tammikuussa 2016. Verottajan vaatima summa on 94,1 MEUR, josta 62,8 MEUR on lisäveroja ja 31,3 MEUR veronkorotuksia ja korkoja. Yhtiö pitää päätöstä perusteettomana ja hakee muutosta verotuksen oikaisulautakunnalta.

 

Uuteen oikaisupäätökseen perustuen, yhtiö on kirjannut lisäverot 94,1 MEUR kokonaisuudessaan kuluksi vuoden 2015 tilinpäätökseen ja tulokseen.

 

Yhdysvaltalaisen tytäryhtiön vuosien 2008-2012 veroprosessi

 

Nokian Renkaat Oyj:n 100 %:sti omistama tytäryhtiö, Nokian Tyres U.S. Finance Oy, vastaanotti Suomen Verohallinnolta verotuksen oikaisupäätöksen, jonka mukaan Yhtiö on velvollinen maksamaan verovuosilta 2008–2012 11,0 MEUR lisäveroja sekä veronkorotuksia ja korkoja. Verottajan vaatimasta summasta 7,9 MEUR on lisäveroja ja 3,1 MEUR on veronkorotuksia ja korkoja. Yhtiö on kirjannut ne kokonaisuudessaan vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen tilinpäätökseen ja tulokseen.

 

Konserniverokeskuksen suorittamassa elinkeinoverolakia koskevassa verotarkastuksessa Verohallinto puuttui Nokian Renkaat -konsernissa toteutettuun myyntiyhtiön ja yrityshankintojen liiketoimintojen rakennejärjestelyihin Pohjois-Amerikassa sivuuttaen täysin yhtiön esittämät liiketoiminnalliset perustelut ja vastaavat ennakkopäätökset.

 

Nokian Tyres U.S. Finance Oy pitää Verohallinnon päätöstä virheellisenä ja haki muutosta päätökseen jättämällä oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakuntaan ja tarvittaessa jatkaa valitusprosessia hallinto-oikeudessa.

 

Verokanta – vaikutukset ja arvio

 

Konsernin verokanta katsauskaudella oli 12,2 % (20,2 %). Verokanta ilman lisäveroja oli 14,2 %. Konsernin verokantaan vaikuttavat positiivisesti Venäjältä saadut, nykyisiin investointeihin ja tuleviin lisäinvestointeihin liittyvät verosopimukset. Sovitut uudet verohuojennukset astuivat voimaan vuoden 2013 alussa. Sopimus jatkaa verohuojennuksia arviolta vuoteen 2020.

 

Yhtiön arvioitu verokanta lähivuosina riippuu verotuksen muutoksenhakuprosessien aikataulusta ja lopputuloksesta Suomessa. Näiden prosessien seurauksena konsernin vuotuinen yhteisöverokanta saattaa nousta 17 %:n keskipitkän aikavälin keskiarvosta.

 

Henkilöstö

 

Vuonna 2015 yhtiö joutui vähentämään kapasiteettia Nokian-tehtaalla. Tämä johti 122 työntekijän vähentämiseen. Vuonna 2015 konsernin henkilöstön määrä oli keskimäärin 4 421 (4 272) ja katsauskauden lopussa 4 389 (4 204). Yllä mainitusta vähennyksestä huolimatta, Suomen henkilöstömäärä kasvoi, ja konsernin työllisti Suomessa 1 732 (1 657) henkilöä katsauskauden lopussa, ja Venäjällä 1 327 (1 326) henkilöä. Suurin henkilöstömäärän kasvu tapahtui konsernin omistamassa Vianor-rengasketjussa, jossa työskenteli katsauskauden lopussa 1 681 (1 508) henkilöä.

LIIKETOIMINTAYKSIKKÖJEN KATSAUKSET

 

Henkilöautonrenkaat

 

  10-12
/15
10-12
/14
Muutos
%
2015 2014 Muutos
%
Liikevaihto, M€ 276,5 237,9 16,2 951,5 1 003,2 -5,2
Liikevoitto, M€ 80,3 55,4 44,8 285,5 292,2 -2,3
Liikevoitto, % 29,0 23,3   30,0 29,1  
RONA, %
(liuk. 12 kk)
      27,8 23,5  

 

Liikevaihto laski vuonna 2015 johtuen pääosin Venäjän selvästi heikentyneestä myyntivolyymistä sekä ruplan devalvoitumisesta. Myynti kasvoi ja markkinaosuus parani Pohjois-Amerikassa. Pohjoismaissa myynti pysyi ennallaan. Muun Euroopan myynti kasvoi hieman. Yhtiön kesärengasmyynti kasvoi kaikilla päämarkkina-alueilla.

 

Vuonna 2015 keskimyyntihinta euroissa laski johtuen valuuttakurssivaikutuksista. Talvirenkaiden osuus mixistä oli 73 % (79 %). Kokonaisuudessaan myyntimixin kehitys oli positiivista, kun premium-tuotteiden osuus talvirenkaista kasvoi ja onnistunut SUV-renkaiden myynti paransi kesärengasmixiä. Venäjällä toteutuneet hinnankorotukset tukivat keskihintaa. Tiukka kilpailutilanne ja raaka-ainekustannusten laskun siirtyminen osittain renkaiden hintoihin aiheuttivat joissain maissa pieniä hinnanalennuksia.

 

Raaka-ainekustannusten (€/kg) 13,2 %:n lasku vertailuajanjaksoon nähden sekä tuottavuuden nousu tukivat katetasoa.

 

Kuten vuonna 2014, Nokian Renkaat on jälleen menestynyt automedioiden talvirengastesteissä ottaen lukuisia voittoja maailmanlaajuisesti. Uusi kesärengasvalikoima toi myös useita voittoja autolehtien rengastesteissä Keski-Euroopassa keväällä 2015. Jatkuvat tuotelanseeraukset ja uudet innovaatiot - turvallisuuden, mukavuuden ja ekologisen ajamisen lisäämiseksi - ovat tukeneet Nokian Renkaiden brändimielikuvaa ja hintapositiota.

 

Vuonna 2015 kapasiteetti ei ole ollut täyskäytössä; tuotantomäärä (kpl) laski 7 %. Tuottavuus (kg/mh) parani 5 % vertailuajanjaksoon nähden. Vuonna 2015 Nokian henkilöautonrenkaista (kpl) 81 % (80 %) valmistettiin Venäjän-tehtaalla.

Raskaat Renkaat

 

  10-12
/15
10-12
/14
Muutos
%
2015 2014 Muutos
%
Liikevaihto, M€ 41,8 41,0 1,9 155,3 149,1 4,2
Liikevoitto, M€ 6,7 7,8 -14,1 28,7 24,6 16,9
Liikevoitto, % 15,9 18,9   18,5 16,5  
RONA, %
(liuk. 12 kk)
      28,9 22,9  

 

Kysyntä säilyi länsimarkkinoilla hyvällä tasolla useimmissa Nokian Raskaiden Renkaiden ydintuoteryhmissä. Yksikön toimituskyky parani edellisvuoteen verrattuna, kasvattaen liikevaihtoa. Metsäkonerenkaiden myynti jatkui vahvana, ja muut tuote-alueet kehittyivät kohtuullisesti. Pohjois-Amerikka kasvoi vahvimmin ja myös alkuvuoden näkymät ovat siellä hyvät. Myynti kasvoi myös Pohjoismaissa ja Muussa Euroopassa. Venäjän ja IVY-maiden heikko talous ja valuuttakurssien devalvoituminen euroa vastaan heikensivät myyntiä.

 

Keskihinta laski hieman edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden johtuen haastavasta hinnoitteluympäristöstä ja ensiasennusmyynnin suuremmasta osuudesta. Liikevoitto kuitenkin parani selvästi myyntivolyymien kasvun ja kiinteiden kustannusten alenemisen ansiosta. Raaka-ainekustannusten aleneminen ja tuottavuuden paraneminen tukivat katetasoa.

 

Jatkuvat investoinnit tuotantoon ja uusiin tuotteisiin auttoivat kasvattamaan vuoden 2015 tuotantomäärää (tonneja) 9 % edellisvuoteen verrattuna.

Vianor

 

Oma myyntipisteverkosto

 

  10-12
/15
10-12
/14
Muutos
%
2015 2014 Muutos
%
Liikevaihto, M€ 119,4 117,5 1,6 327,6 314,8 4,1
Liikevoitto, M€ 11,1 13,1 -15,7 -1,9 2,1 -189,2
Liikevoitto, % 9,3 11,2   -0,6 0,7  
RONA, %
(liuk. 12 kk)
      -1,0 1,2  

 

Katsauskauden lopussa Vianorilla oli 198 (189) omaa myyntipistettä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, USA:ssa, Sveitsissä ja Venäjällä.

 

Liikevaihto kasvoi Pohjoismaissa; vahvinta myynnin kehitys oli Norjassa. Henkilöautonrenkaiden myynti kasvoi, mutta kuorma-auton renkaiden myynti heikkeni hieman. Raskaiden renkaiden myynti oli ennallaan. Palvelumyynti kasvoi 6 %, mukaan lukien autohuoltojen 8,5 %:n kasvu. Vähittäiskauppa muodosti 51 % Vianorin kokonaismyynnistä. Koska talvirengassesonki ei alkanut kunnolla neljännellä neljänneksellä, liikevoitto heikkeni vuoteen 2014 verrattuna.

 

Myyntipisteiden toimintamallin kehittäminen rengasmyynnistä autojen huoltamiseen jatkuu investoinnein ja paikallisia autohuoltoyrityksiä ostamalla. Vuoden 2015 loppuun mennessä Pohjoismaissa oli toteutettu 64 yritysostoa ja niiden autohuoltopalvelujen integrointia olemassa oleviin Vianor-liikkeisiin.

 

Franchising- ja partner-verkosto

 

Vianor laajensi vuoden 2015 aikana franchising- ja partner-verkostoaan Nokian Renkaiden ydinmarkkinoilla 120 myyntipisteellä. Vuoden lopussa Vianor-verkostoon kuului yhteensä 1 475 myyntipistettä, joista 1 277 oli franchising- ja partner-pisteitä. Vianor toimii 26 maassa; kattavimmin Pohjoismaissa, Venäjällä ja Ukrainassa. Partner-verkoston laajentaminen jatkuu.

 

Kevyempi kumppanuusmalli Nokian Tyres Authorized Dealer (NAD) kasvoi katsauskaudella 370 sopimuksella yhteensä 1 239 myyntipisteeseen 19:ssä Euroopan maassa ja Kiinassa. Uuteen Nokian Renkaiden N-Tyre-kumppanuusverkostoon kuuluu 102 myymälää Venäjällä ja IVY-maissa.

ERITYISKATSAUKSET

 

Venäjä ja IVY-maat 2015

 

Nokian Renkaiden myynti Venäjällä laski edellisvuoteen verrattuna 34,8 % ja oli 237,0 MEUR (363,4). Myynti IVY-maissa (pois lukien Venäjä) oli 18,1 MEUR (23,2). Myynti Venäjällä ja IVY-maissa yhteensä laski 34,0 % ja oli 255,1 MEUR (386,7).

 

Myyntivolyymi Venäjällä laski selvästi verrattuna edelliseen vuoteen. Nokian Renkaiden markkinaosuus talvirenkaiden sisäänmyynnissä (myynti jälleenmyyjille) laski hieman Venäjällä myyntivolyymissä mitattuna. Syinä olivat kuluttajien siirtyminen kohti halvempia segmenttejä ja rengasmerkkejä heikosta ostovoimasta johtuen sekä joidenkin kilpailijoiden aggressiivinen hinnoittelu. Nokian Renkaiden markkinaosuuden kuluttajamyynnissä odotetaan pysyvän ennallaan. Yhtiön myynnin arvo heikentyi selvästi johtuen myös ruplan devalvoitumisesta euroon nähden. Kaksinumeroiset hinnankorotukset ruplissa tehtiin alkuvuonna 2015, mutta ne eivät täysin kompensoi valuutan heikkenemisen vaikutuksia. Tästä huolimatta, Nokian Renkaiden tuotemix ja keskimyyntihinta paikallisessa valuutassa paranivat selvästi talvirengasvalikoiman uudistamisen ja uusien B-segmentin SUV-mallien lanseerauksen ansiosta.

 

Talvirenkaiden kuluttajamyynti vuoden 2015 sesongissa (koko markkinassa, pitäen sisällään Nokian Renkaiden tuotteet), oli erittäin heikko johtuen kunnon talvisesongin puuttumisesta useimmilla alueilla Venäjällä. Tämän johdosta jakelussa on jonkin verran talvirengasvarastoja, jotka vaikuttavat negatiivisesti vuoden 2016 sesongin sisäänmyyntiin.

 

Samaan aikaan, Nokian Renkaat säilytti markkinajohtajuutensa premium-segmentissä. Yhtiöstä tuli myös markkinajohtaja kesärenkaissa sekä A- että B-segmenteissä. Suurimmat kasvukategoriat Nokian Renkaiden kesärenkaille olivat SUV, UHP (ultra-high performance) sekä muut


Liitteet

Tilinpäätöstiedote 2015
Esitysmateriaali