5. helmikuu 2016 08:00 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Tilinpäätöstiedote 2015: Menestys Euroopassa kasvatti myyntiä. Vahva kannattavuus loka-joulukuussa. Näkymät vuodelle 2016 varovaiset.

 

Nokian Renkaat Oyj Tilinpäätöstiedote 2015    5.2.2016 klo 8.00

 

Loka-joulukuu 2015

 

  • Liikevaihto kasvoi 11,1 % ja oli 422,3 MEUR (10-12/2014: 380,0). Valuuttakurssit heikensivät liikevaihtoa 21,0 MEUR 10-12/2014 kurssitasoon verrattuna.
  • Liikevoitto kasvoi 22,4 % ja oli 94,8 MEUR (77,5). Liikevoittoprosentti oli 22,5 % (20,4 %).
  • Tilikauden voitto heikkeni 133,5 % ja oli -16,8 MEUR (50,1). Tämä sisältää lisäveroja ja viivästyskorkoja 94,1 MEUR.
  • Osakekohtainen tulos heikkeni 134,4 % ja oli -0,13 euroa (0,37).

 

Tammi-joulukuu 2015

 

  • Liikevaihto laski 2,1 % ja oli 1 360,1 MEUR (2014: 1 389,1). Valuuttakurssit heikensivät liikevaihtoa 69,3 MEUR vuoden 2014 kurssitasoon verrattuna.
  • Liikevoitto heikkeni 4,1 % ja oli 296,0 MEUR (308,7). Liikevoittoprosentti oli 21,8 % (22,2 %).
  • Tilikauden voitto kasvoi 15,5 % ja oli 240,7 MEUR (208,4). Yhtiö palautti ensimmäisellä kvartaalilla taloudelliseen tulokseensa vuosien 2007-2010 lisäverot ja viivästyskorot 100,3 MEUR perustuen Verotuksen oikaisulautakunnan tekemään kumoamispäätökseen. Joulukuussa 2015 ja tammikuussa 2016 yhtiö vastaanotti uudet oikaisupäätökset 94,1 MEUR vuosien 2007-2010 verokiistaan liittyen. Yhtiö kirjasi summan kokonaisuudessaan kuluksi vuoden 2015 tilinpäätökseen ja tulokseen. Edellä esitettyjen vuosien 2007-2010 verokiistaan liittyvien veropäätösten positiivinen nettovaikutus tilikaudella 2015 oli 6,2 MEUR.
  • Osakekohtainen tulos nousi 15,1 % ja oli 1,80 euroa (1,56).
  • Liiketoiminnan kassavirta oli 311,1 MEUR (458,3).

 

Osingonjako

 

Hallitus ehdottaa osingoksi 1,50 euroa (1,45) osakkeelta.

 

Taloudellinen ohjeistus
Vuonna 2016, nykyisillä valuuttakursseilla, liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan säilyvän samalla tasolla vuoteen 2015 verrattuna.  

 

Avainluvut, MEUR

 

  10-12
/15
10-12
/14
Muutos
%
2015 2014 Muutos
%
Liikevaihto 422,3 380,0 11,1 1 360,1 1 389,1 -2,1
Liikevoitto 94,8 77,5 22,4 296,0 308,7 -4,1
Liikevoitto-% 22,5 20,4   21,8 22,2  
Voitto ennen veroja 72,9 65,0 12,1 274,2 261,2 5,0
Tilikauden voitto -16,8 50,1 -133,5 240,7 208,4 15,5
Tulos/osake, euroa -0,13 0,37 -134,4 1,80 1,56 15,1
Omavaraisuusaste, %       70,8 67,5  
Liiketoiminnan
kassavirta
417,0 579,1 -28,0 311,1 458,3 -32,1
RONA, %
(liukuva 12 kk)
      18,5 18,3  
Gearing, %       -16,9 -13,6  

 

 

 

Toimitusjohtaja Ari Lehtoranta:

 

“Huolimatta viivästyneestä talvisesongista ja Venäjän edelleen heikentyvän talouden haasteista, onnistuimme saavuttamaan vahvan tuloksen. Kuten raportoimmekin aiemmin, talvisesongin toimitukset siirtyivät myöhemmäksi; Keski-Euroopassa suuressa määrin jopa neljännelle neljännekselle. Tiimimme onnistuivat kasvattamaan markkinaosuuksia maailman turvallisimman tuoteportfolion ansiosta. Pohjois-Amerikan ja Venäjän talvisesongit olivat lähes täysin olemattomat, joka johti alhaisempaan talvisesongin myyntiin 2015 ja korkeampiin varastotasoihin näillä markkina-alueilla vuoteen 2016 siirryttäessä.

 

Raaka-ainekustannusten lasku tuki kannattavuuttamme vuonna 2015. Hyvä tuotemix, myynnin kasvu toisella vuosipuoliskolla ja parantunut tuottavuus myötävaikuttivat myös kannattavuuden paranemiseen. Tuottavuus parani henkilöautonrenkaiden tuotannossa 5 % selvästi alhaisemmista volyymeistä huolimatta.

 

Raskaat Renkaat paransi tuottavuuttaan ja kasvatti liikevaihtoaan. Vianor kärsi talven puuttumisesta ja jäi tulostavoitteistaan.

 

Jakeluverkostomme, yksi vahvuuksistamme, jatkoi kasvuaan suunnitelmien mukaan. Lisäsimme vuonna 2015 yli 500 uutta Vianor, NAD ja N-Tyre –pistettä brändättyyn jakeluverkostoomme; tällä hetkellä Vianor-myyntipisteitä on 1 475 ja NAD/N-Tyre-verkosto on kasvanut jo yli 1 300 myymälään.

 

Venäjä on edelleen suurin yksittäinen maa myynnillä mitattuna. Venäjän talouden ennusteet vuodelle 2016 ovat negatiiviset. Tämä yhdessä Pohjois-Amerikan varastotilanteen kanssa rajoittaa mahdollisuuksiamme kasvaa tänä vuonna. Tavoitteenamme on kuitenkin parantaa kannattavuuttamme vuonna 2016.

 

Henkilöstömme on tehnyt erinomaista työtä kaikkialla. Vuonna 2015 läpikävimme vaikean kapasiteetin alennusohjelman Nokialla. Kuitenkin samaan aikaan olemme kasvattaneet investointejamme tutkimukseen ja kehitykseen sekä markkinointiin ja myyntiin paljon enemmän kuin mitä ohjelmalla aikaansaadut säästöt olivat. Nämä investoinnit sekä vahva tase, positiivinen kassavirta ja erinomaisia tuloksia tekevä organisaatio antavat meille uskoa positiivisesta tulevaisuudesta.”

Markkinatilanne

 

Maailmantalouden ennustetaan piristyvän vuonna 2016. Seuraavat keskeiset asiat vaikuttavat maailmantalouden tilanteeseen: Kiinan talouden asteittainen hidastuminen ja tasapainottuminen, energian ja muiden hyödykkeiden alhaisemmat hinnat ja Yhdysvaltain rahapolitiikan asteittainen tiukentuminen. Vaikka kasvu piristyy, elpymisvauhdin ennustetaan pysyvän alhaisemmalla tasolla kuin ennen kriisiä. Yhdysvallat jatkaa edelleen kasvun moottorina, myös Euroopan kasvu jatkuu. Maailman BKT:n ennakoidaan kasvavan 3,5 % vuonna 2016. Pohjoismaiden BKT:n kasvuennusteet ovat +0,5 % – 3,8 % ja Euroopan (sis. Pohjoismaat) +1,7 %. Yhdysvaltain BKT:n ennakoidaan kasvavan 2,7 %. Venäjän BKT:n arvioidaan edelleen laskevan 0,3 % – 3 % skenaariosta riippuen.   

 

Vuonna 2015 uusien autojen myynti kasvoi Pohjoismaissa 9 % edellisvuoteen verrattuna. Henkilöautonrenkaiden markkina kasvoi 5 % edellisvuoteen nähden, mutta koko vuoden 2016 kasvun odotetaan olevan alhaisempi.

 

Euroopassa uusien autojen myynti kasvoi 9 % edellisvuoteen nähden. Henkilöautonrenkaiden sisäänmyynti jakelijoille kasvoi 3 % verrattuna vuoteen 2014, talvirenkaiden kysynnän pudotessa 2 %. Renkaiden kysynnän arvioidaan kasvavan hieman Keski-Euroopassa vuonna 2016. Hinnoitteluympäristö on kuitenkin tiukka.

 

Yhdysvalloissa uusien autojen myynti kasvoi vuonna 2015 arviolta 6 % edellisvuoteen verrattuna. Henkilöautonrenkaiden markkina pysyi vuoteen 2014 verrattuna ennallaan, johtuen erityisistä Kiinalaisille valmistajille suunnatuista tuontitulleista. Pohjois-Amerikan rengasmarkkinan odotetaan vuonna 2016 kasvavan 2 % edellisvuoteen verrattuna.

 

Venäjän talouden tilanne on pysynyt haastavana: alustavien ennusteiden mukaan BKT laski 3,7 % vuonna 2015 edellisvuoteen verrattuna. Edellisvuoden vastaavaan verrattuna lasku hidastui neljännellä neljänneksellä suhteessa kolmanteen neljännekseen; kvartaali BKT:n arvioidaan kasvaneen neljännellä neljänneksellä suhteessa kolmanteen neljännekseen. Inflaatio pysyi korkeana: kuluttajahintaindeksin arvioidaan kasvaneen 12,9 % vuoden loppuun ja yli 15 % keskimäärin vuoden aikana, aiheuttaen reaalipalkkojen 10 %:n heikentymisen. Venäjän kuluttajien ostovoima heikkeni selvästi ja kuluttajaluottamus pysyi hyvin alhaisena; neljännellä neljänneksellä se jatkoi heikkenemistään ja saavutti historiallisen minimitason. Lopputuloksena kuluttajat vähentävät ostamista: vähittäiskaupan liikevaihto pysyi laimeana, parantuen vain hieman.

 

Vuonna 2015 uusien autojen myynti Venäjällä oli 1,601 miljoonaa yksikköä, laskua oli 35,7 % edellisvuoteen verrattuna. Lasku joulukuussa (-45,7 %) oli suurempi kuin aiempina kuukausina, kuten oletettiinkin, johtuen joulukuun 2014 huippumyynneistä, joka puolestaan johtui ruplan jyrkästä devalvoitumisesta ja kuluttajien ruplapaosta. Autonvalmistajien odotukset vuodelle 2016 ovat maltillisia. Heidän ennusteensa koko vuodelle on 1,53 miljoonaa yksikköä, edelleen 4,4 %:n lasku vuodesta 2015. Monet asiantuntijat odottavat kuitenkin suurempaa myynnin laskua, aina
-25 % asti. Nokian Renkaat arvioi uusien autojen myynnin laskevan noin 10 – 25 % Venäjällä. Rengasmarkkinoiden (sisäänmyynti A+B-segmenteissä) arvioidaan pienentyneen noin 20 %:lla, kysynnän siirtyessä kohti halvempia segmenttejä, ja maahantuonnin vähennyttyä 32 %:lla.

 

Raskaiden erikoisrenkaiden globaali kysyntä vaihteli edelleen voimakkaasti tuoteryhmästä ja markkina-alueesta riippuen. Metsäkonerenkaiden kysyntä ensiasennukseen jatkui vahvana. Puunkäytön lisääntyminen ja selluyhtiöiden hyvä kannattavuus tukevat metsäkoneiden ja niiden renkaiden kysyntää tulevina kvartaaleina.

 

Vuonna 2015 kuorma-auton premium-renkaiden sisäänmyynti kasvoi Euroopassa 4 % ja pysyi ennallaan Pohjoismaissa edellisvuoteen nähden. Pohjois-Amerikan kysyntä kasvoi. Venäjällä kuorma-autojen premium-renkaiden kysyntä kuitenkin laski 11 % vuoteen 2014 verrattuna. Vuonna 2016 kuorma-auton renkaiden kysynnän arvioidaan kasvavan tai säilyvän edellisvuoden tasolla kaikilla Nokian Renkaiden länsimarkkinoilla. Venäjällä kysynnän odotetaan pysyvän heikkona.

 

Raaka-aineet

 

Rengasteollisuuden raaka-ainehinnoissa myötätuuli jatkui läpi vuoden 2015. Nokian Renkaiden raaka-ainekustannukset (€/kg) vuonna 2015 laskivat 13,1 % edellisvuoteen verrattuna, tuoden kustannushyötyä noin 40 MEUR. Raaka-ainekustannusten arvioidaan koko vuonna 2016 laskevan noin 5 %, mikä toisi noin 15 MEUR kustannushyödyn vuoteen 2015 verrattuna.

 

LOKA-JOULUKUU 2015

 

Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto oli 422,3 MEUR (380,0), eli 11,1 % enemmän kuin vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä. Valuuttakurssimuutokset heikensivät liikevaihtoa 21,0 MEUR. Myynti Pohjoismaihin nousi 6,4 % edellisvuoteen verrattuna. Myynti Venäjälle laski 8,4 %. Myynti Venäjälle ja IVY-maihin yhteensä laski 13,8 %. Muun Euroopan myynti nousi 38,3 % ja Pohjois-Amerikan myynti nousi 10,7 %.

 

Valmistustoiminnan raaka-ainekustannukset (euroa/kg) nousivat 2,9 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden ja nousivat 4,1 % vuoden 2015 kolmanteen neljännekseen verrattuna. Kiinteät kustannukset olivat 114,2 MEUR (109,6). Kiinteiden kustannusten osuus liikevaihdosta oli 27,0 % (28,9 %).

 

Nokian Renkaat -konsernin liikevoitto oli 94,8 MEUR (77,5), eli 22,4 % enemmän kuin 2014 viimeisellä neljänneksellä. Liikevoittoa rasittivat kulukirjaukset luottotappioista ja -varauksista 11,3 MEUR (4,0).

 

Nettorahoituskulut olivat 21,9 MEUR (12,5). Nettokorkokulut olivat 21,0 MEUR (4,6). Nettokorkokulut sisältävät 19,2 MEUR viivästyskorkoja vuosien 2007-2010 verokiistaan liittyen. Nettorahoituskulut sisältävät valuuttakurssieroja 0,9 MEUR (7,9).

 

Voitto ennen veroja oli 72,9 MEUR (65,0). Tilikauden voitto oli -16,8 MEUR (50,1) ja osakekohtainen tulos -0,13 euroa (0,37). Voittoa rasittivat joulukuussa 2015 ja tammikuussa 2016 vastaanotetut lisäverot ja viivästyskorot 94,1 MEUR, jotka perustuvat Verohallinnon uusiin oikaisupäätöksiin vuosien 2007-2010 verokiistaan liittyen.

 

Tulorahoitus käyttöpääoman muutoksen, investointien ja käyttöomaisuuden myynnin jälkeen (Liiketoiminnan kassavirta) oli 417,0 MEUR (579,1).

 

TAMMI-JOULUKUU 2015

 

Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto oli 1 360,1 MEUR (1 389,1), eli 2,1 % vähemmän kuin vuonna 2014. Valuuttakurssimuutokset heikensivät liikevaihtoa 69,3 MEUR.

 

Bruttomyynnin kehitys markkina-alueittain

 

  Kasvu% % koko 2015 myynnistä % koko 2014 myynnistä
Pohjoismaat 4,7 43,6 40,3
Venäjä ja IVY -34,0 17,4 25,5
Muu Eurooppa 4,7 26,4 24,4
Pohjois-Amerikka 25,1 11,8 9,1

 

Liikevaihdon kehitys liiketoimintayksiköittäin

 

  Kasvu% % koko 2015
 myynnistä
% koko 2014
myynnistä
Henkilöautonrenkaat -5,2 66,3 68,4
Raskaat Renkaat 4,2 10,8 10,2
Vianor 4,1 22,8 21,5

 

Valmistustoiminnan raaka-ainekustannukset (euroa/kg) laskivat 13,1 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kiinteät kustannukset olivat 403,8 MEUR (400,0). Kiinteiden kustannusten osuus liikevaihdosta oli 29,7 % (28,8 %). Palkat olivat yhteensä 197,1 MEUR (195,4).

 

Nokian Renkaat -konsernin liikevoitto oli 296,0 MEUR (308,7). Liikevoittoa rasittivat IFRS 2:n mukaisesti optiojärjestelmästä johtuva kulukirjaus 9,1 MEUR (9,6) sekä kulukirjaukset luottotappioista ja -varauksista 17,7 MEUR (8,8).

 

Nettorahoituskulut olivat 21,8 MEUR (47,5). Nettokorkokulut olivat 10,7 MEUR (16,7). Rahoituskuluja on oikaistu 20,2 MEUR jälkiverojen yhteisökorkojen palautuksella vuosien 2007-2010 verotusten oikaisupäätösten kumouduttua ja oikaisujen palauduttua Verohallinnon uudelleen toimitettaviksi huhtikuussa 2015. Nettokorkokulut sisältävät 19,2 MEUR viivästyskorkoja vuosien 2007-2010 meneillään olevaan verokiistaan liittyen, perustuen joulukuussa 2015 ja tammikuussa 2016 vastaanotettuihin Verohallinnon uusiin oikaisupäätöksiin. Rahoituskulut sisältävät 2,7 MEUR tarjouspreemion liittyen Nokian Renkaiden vuonna 2017 erääntyvän joukkovelkakirjalainan vapaaehtoiseen 62,3 MEUR suuruiseen takaisinostoon. Nettorahoituskulut sisältävät valuuttakurssieroja 11,1 MEUR (30,8).

 

Voitto ennen veroja oli 274,2 MEUR (261,2). Tilikauden voitto oli 240,7 MEUR (208,4) ja Osakekohtainen tulos 1,80 euroa (1,56). Verokuluja on oikaistu 80,1 MEUR vuosien 2007-2010 verotusten oikaisupäätösten kumouduttua huhtikuussa 2015 ja oikaisujen palauduttua Verohallinnon uudelleen toimitettaviksi. Verokuluja oikaistiin toistamiseen 74,9 MEUR, perustuen joulukuussa 2015 ja tammikuussa 2016 vastaanotettuihin Verohallinnon uusiin oikaisupäätöksiin.

 

Liiketoimintaan sitoutuneen pääoman tuottoaste (RONA, liukuva 12 kk) oli 18,5 % (18,3 %). Tulorahoitus käyttöpääoman muutoksen, investointien ja käyttöomaisuuden myynnin jälkeen (Liiketoiminnan kassavirta) oli 311,1 MEUR (458,3).

 

Investoinnit

 

Katsauskauden investoinnit olivat 101,7 MEUR (80,6). Tämä sisälsi tuotannollisia investointeja Venäjän- ja Suomen-tehtaisiin, uusien tuotteiden muotteja, ICT:n ja prosessien kehitysprojekteja, sekä Vianorin laajentumishankkeita.

 

Taloudellinen asema 31.12.2015

 

Velkaantumisaste oli -16,9 % (-13,6 %), korollinen nettovelka -209,7 MEUR (-164,6) ja omavaraisuusaste 70,8 % (67,5 %).

 

Konsernin korolliset velat olivat 219,6 MEUR (275,2), josta lyhytaikaisten korollisten velkojen osuus oli 19,9 MEUR (0,6). Korollisten velkojen keskikorko oli 3,2 % (3,6 %). Rahavarat olivat 429,3 MEUR (439,9).

 

Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli käyttämättömiä luottolimiittejä 508,7 MEUR (606,5), josta 155,7 MEUR (255,7) oli komittoituja. Lyhytaikaisilla luottolimiiteillä ja yritystodistusohjelmalla rahoitetaan varastoja, myyntisaatavia ja jakelukanavina toimivia tytäryrityksiä sekä hallitaan konsernille tyypillinen käyttöpääomakassavirran kausivaihtelu.

 

Konsernin laajaa tulosta heikensi 55,2 MEUR (202,1) ulkomaisiin yksiköihin liittyvät muuntoerot. Tilikauden laaja tulos oli yhteensä 185,2 MEUR (4,4).

 

Verokanta   

 

Vuosien 2007-2010 veroprosessi

 

Verotuksen oikaisulautakunta kumosi huhtikuussa 2015 Verohallinnon yhtiölle verovuosille 2007-2010 määräämät jälkiverot ja palautti asian Verohallinnolle uudelleen toimitettavaksi. Veronkorotuksineen ja korkoineen jälkiverot olivat yhteensä 100,3 miljoonaa euroa. Oikaisulautakunnan mukaan Verohallinto oli laiminlyönyt kuulemisvelvoitteensa. Koska oikaisupäätökset oli tehty virheellisessä menettelyssä, oikaisulautakunta kumosi päätökset tutkimatta asian varsinaista sisältöä.

 

Yhtiö palautti päätöksen mukaisesti verovuosien 2007-2010 kaikki 100,3 MEUR lisäverot tuloslaskelmaansa vuoden 2015 ensimmäisellä kvartaalilla. Yhtiö oli kirjannut samat summat kokonaisuudessaan kuluksi vuoden 2013 tilinpäätökseen ja tulokseen.

 

Joulukuussa 2015 ja tammikuussa 2016 yhtiö vastaanotti Verohallinnon uudet oikaisupäätökset, joiden mukaan yhtiö on velvollinen maksamaan verovuosilta 2007-2010 lisäveroja, veronkorotuksia ja korkoja yhteensä 94,1 MEUR. Maksut oli suoritettava tammikuussa 2016. Verottajan vaatima summa on 94,1 MEUR, josta 62,8 MEUR on lisäveroja ja 31,3 MEUR veronkorotuksia ja korkoja. Yhtiö pitää päätöstä perusteettomana ja hakee muutosta verotuksen oikaisulautakunnalta.

 

Uuteen oikaisupäätökseen perustuen, yhtiö on kirjannut lisäverot 94,1 MEUR kokonaisuudessaan kuluksi vuoden 2015 tilinpäätökseen ja tulokseen.

 

Yhdysvaltalaisen tytäryhtiön vuosien 2008-2012 veroprosessi

 

Nokian Renkaat Oyj:n 100 %:sti omistama tytäryhtiö, Nokian Tyres U.S. Finance Oy, vastaanotti Suomen Verohallinnolta verotuksen oikaisupäätöksen, jonka mukaan Yhtiö on velvollinen maksamaan verovuosilta 2008–2012 11,0 MEUR lisäveroja sekä veronkorotuksia ja korkoja. Verottajan vaatimasta summasta 7,9 MEUR on lisäveroja ja 3,1 MEUR on veronkorotuksia ja korkoja. Yhtiö on kirjannut ne kokonaisuudessaan vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen tilinpäätökseen ja tulokseen.

 

Konserniverokeskuksen suorittamassa elinkeinoverolakia koskevassa verotarkastuksessa Verohallinto puuttui Nokian Renkaat -konsernissa toteutettuun myyntiyhtiön ja yrityshankintojen liiketoimintojen rakennejärjestelyihin Pohjois-Amerikassa sivuuttaen täysin yhtiön esittämät liiketoiminnalliset perustelut ja vastaavat ennakkopäätökset.

 

Nokian Tyres U.S. Finance Oy pitää Verohallinnon päätöstä virheellisenä ja haki muutosta päätökseen jättämällä oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakuntaan ja tarvittaessa jatkaa valitusprosessia hallinto-oikeudessa.

 

Verokanta – vaikutukset ja arvio

 

Konsernin verokanta katsauskaudella oli 12,2 % (20,2 %). Verokanta ilman lisäveroja oli 14,2 %. Konsernin verokantaan vaikuttavat positiivisesti Venäjältä saadut, nykyisiin investointeihin ja tuleviin lisäinvestointeihin liittyvät verosopimukset. Sovitut uudet verohuojennukset astuivat voimaan vuoden 2013 alussa. Sopimus jatkaa verohuojennuksia arviolta vuoteen 2020.

 

Yhtiön arvioitu verokanta lähivuosina riippuu verotuksen muutoksenhakuprosessien aikataulusta ja lopputuloksesta Suomessa. Näiden prosessien seurauksena konsernin vuotuinen yhteisöverokanta saattaa nousta 17 %:n keskipitkän aikavälin keskiarvosta.

 

Henkilöstö

 

Vuonna 2015 yhtiö joutui vähentämään kapasiteettia Nokian-tehtaalla. Tämä johti 122 työntekijän vähentämiseen. Vuonna 2015 konsernin henkilöstön määrä oli keskimäärin 4 421 (4 272) ja katsauskauden lopussa 4 389 (4 204). Yllä mainitusta vähennyksestä huolimatta, Suomen henkilöstömäärä kasvoi, ja konsernin työllisti Suomessa 1 732 (1 657) henkilöä katsauskauden lopussa, ja Venäjällä 1 327 (1 326) henkilöä. Suurin henkilöstömäärän kasvu tapahtui konsernin omistamassa Vianor-rengasketjussa, jossa työskenteli katsauskauden lopussa 1 681 (1 508) henkilöä.

LIIKETOIMINTAYKSIKKÖJEN KATSAUKSET

 

Henkilöautonrenkaat

 

  10-12
/15
10-12
/14
Muutos
%
2015 2014 Muutos
%
Liikevaihto, M€ 276,5 237,9 16,2 951,5 1 003,2 -5,2
Liikevoitto, M€ 80,3 55,4 44,8 285,5 292,2 -2,3
Liikevoitto, % 29,0 23,3   30,0 29,1  
RONA, %
(liuk. 12 kk)
      27,8 23,5  

 

Liikevaihto laski vuonna 2015 johtuen pääosin Venäjän selvästi heikentyneestä myyntivolyymistä sekä ruplan devalvoitumisesta. Myynti kasvoi ja markkinaosuus parani Pohjois-Amerikassa. Pohjoismaissa myynti pysyi ennallaan. Muun Euroopan myynti kasvoi hieman. Yhtiön kesärengasmyynti kasvoi kaikilla päämarkkina-alueilla.

 

Vuonna 2015 keskimyyntihinta euroissa laski johtuen valuuttakurssivaikutuksista. Talvirenkaiden osuus mixistä oli 73 % (79 %). Kokonaisuudessaan myyntimixin kehitys oli positiivista, kun premium-tuotteiden osuus talvirenkaista kasvoi ja onnistunut SUV-renkaiden myynti paransi kesärengasmixiä. Venäjällä toteutuneet hinnankorotukset tukivat keskihintaa. Tiukka kilpailutilanne ja raaka-ainekustannusten laskun siirtyminen osittain renkaiden hintoihin aiheuttivat joissain maissa pieniä hinnanalennuksia.

 

Raaka-ainekustannusten (€/kg) 13,2 %:n lasku vertailuajanjaksoon nähden sekä tuottavuuden nousu tukivat katetasoa.

 

Kuten vuonna 2014, Nokian Renkaat on jälleen menestynyt automedioiden talvirengastesteissä ottaen lukuisia voittoja maailmanlaajuisesti. Uusi kesärengasvalikoima toi myös useita voittoja autolehtien rengastesteissä Keski-Euroopassa keväällä 2015. Jatkuvat tuotelanseeraukset ja uudet innovaatiot - turvallisuuden, mukavuuden ja ekologisen ajamisen lisäämiseksi - ovat tukeneet Nokian Renkaiden brändimielikuvaa ja hintapositiota.

 

Vuonna 2015 kapasiteetti ei ole ollut täyskäytössä; tuotantomäärä (kpl) laski 7 %. Tuottavuus (kg/mh) parani 5 % vertailuajanjaksoon nähden. Vuonna 2015 Nokian henkilöautonrenkaista (kpl) 81 % (80 %) valmistettiin Venäjän-tehtaalla.

Raskaat Renkaat

 

  10-12
/15
10-12
/14
Muutos
%
2015 2014 Muutos
%
Liikevaihto, M€ 41,8 41,0 1,9 155,3 149,1 4,2
Liikevoitto, M€ 6,7 7,8 -14,1 28,7 24,6 16,9
Liikevoitto, % 15,9 18,9   18,5 16,5  
RONA, %
(liuk. 12 kk)
      28,9 22,9  

 

Kysyntä säilyi länsimarkkinoilla hyvällä tasolla useimmissa Nokian Raskaiden Renkaiden ydintuoteryhmissä. Yksikön toimituskyky parani edellisvuoteen verrattuna, kasvattaen liikevaihtoa. Metsäkonerenkaiden myynti jatkui vahvana, ja muut tuote-alueet kehittyivät kohtuullisesti. Pohjois-Amerikka kasvoi vahvimmin ja myös alkuvuoden näkymät ovat siellä hyvät. Myynti kasvoi myös Pohjoismaissa ja Muussa Euroopassa. Venäjän ja IVY-maiden heikko talous ja valuuttakurssien devalvoituminen euroa vastaan heikensivät myyntiä.

 

Keskihinta laski hieman edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden johtuen haastavasta hinnoitteluympäristöstä ja ensiasennusmyynnin suuremmasta osuudesta. Liikevoitto kuitenkin parani selvästi myyntivolyymien kasvun ja kiinteiden kustannusten alenemisen ansiosta. Raaka-ainekustannusten aleneminen ja tuottavuuden paraneminen tukivat katetasoa.

 

Jatkuvat investoinnit tuotantoon ja uusiin tuotteisiin auttoivat kasvattamaan vuoden 2015 tuotantomäärää (tonneja) 9 % edellisvuoteen verrattuna.

Vianor

 

Oma myyntipisteverkosto

 

  10-12
/15
10-12
/14
Muutos
%
2015 2014 Muutos
%
Liikevaihto, M€ 119,4 117,5 1,6 327,6 314,8 4,1
Liikevoitto, M€ 11,1 13,1 -15,7 -1,9 2,1 -189,2
Liikevoitto, % 9,3 11,2   -0,6 0,7  
RONA, %
(liuk. 12 kk)
      -1,0 1,2  

 

Katsauskauden lopussa Vianorilla oli 198 (189) omaa myyntipistettä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, USA:ssa, Sveitsissä ja Venäjällä.

 

Liikevaihto kasvoi Pohjoismaissa; vahvinta myynnin kehitys oli Norjassa. Henkilöautonrenkaiden myynti kasvoi, mutta kuorma-auton renkaiden myynti heikkeni hieman. Raskaiden renkaiden myynti oli ennallaan. Palvelumyynti kasvoi 6 %, mukaan lukien autohuoltojen 8,5 %:n kasvu. Vähittäiskauppa muodosti 51 % Vianorin kokonaismyynnistä. Koska talvirengassesonki ei alkanut kunnolla neljännellä neljänneksellä, liikevoitto heikkeni vuoteen 2014 verrattuna.

 

Myyntipisteiden toimintamallin kehittäminen rengasmyynnistä autojen huoltamiseen jatkuu investoinnein ja paikallisia autohuoltoyrityksiä ostamalla. Vuoden 2015 loppuun mennessä Pohjoismaissa oli toteutettu 64 yritysostoa ja niiden autohuoltopalvelujen integrointia olemassa oleviin Vianor-liikkeisiin.

 

Franchising- ja partner-verkosto

 

Vianor laajensi vuoden 2015 aikana franchising- ja partner-verkostoaan Nokian Renkaiden ydinmarkkinoilla 120 myyntipisteellä. Vuoden lopussa Vianor-verkostoon kuului yhteensä 1 475 myyntipistettä, joista 1 277 oli franchising- ja partner-pisteitä. Vianor toimii 26 maassa; kattavimmin Pohjoismaissa, Venäjällä ja Ukrainassa. Partner-verkoston laajentaminen jatkuu.

 

Kevyempi kumppanuusmalli Nokian Tyres Authorized Dealer (NAD) kasvoi katsauskaudella 370 sopimuksella yhteensä 1 239 myyntipisteeseen 19:ssä Euroopan maassa ja Kiinassa. Uuteen Nokian Renkaiden N-Tyre-kumppanuusverkostoon kuuluu 102 myymälää Venäjällä ja IVY-maissa.

ERITYISKATSAUKSET

 

Venäjä ja IVY-maat 2015

 

Nokian Renkaiden myynti Venäjällä laski edellisvuoteen verrattuna 34,8 % ja oli 237,0 MEUR (363,4). Myynti IVY-maissa (pois lukien Venäjä) oli 18,1 MEUR (23,2). Myynti Venäjällä ja IVY-maissa yhteensä laski 34,0 % ja oli 255,1 MEUR (386,7).

 

Myyntivolyymi Venäjällä laski selvästi verrattuna edelliseen vuoteen. Nokian Renkaiden markkinaosuus talvirenkaiden sisäänmyynnissä (myynti jälleenmyyjille) laski hieman Venäjällä myyntivolyymissä mitattuna. Syinä olivat kuluttajien siirtyminen kohti halvempia segmenttejä ja rengasmerkkejä heikosta ostovoimasta johtuen sekä joidenkin kilpailijoiden aggressiivinen hinnoittelu. Nokian Renkaiden markkinaosuuden kuluttajamyynnissä odotetaan pysyvän ennallaan. Yhtiön myynnin arvo heikentyi selvästi johtuen myös ruplan devalvoitumisesta euroon nähden. Kaksinumeroiset hinnankorotukset ruplissa tehtiin alkuvuonna 2015, mutta ne eivät täysin kompensoi valuutan heikkenemisen vaikutuksia. Tästä huolimatta, Nokian Renkaiden tuotemix ja keskimyyntihinta paikallisessa valuutassa paranivat selvästi talvirengasvalikoiman uudistamisen ja uusien B-segmentin SUV-mallien lanseerauksen ansiosta.

 

Talvirenkaiden kuluttajamyynti vuoden 2015 sesongissa (koko markkinassa, pitäen sisällään Nokian Renkaiden tuotteet), oli erittäin heikko johtuen kunnon talvisesongin puuttumisesta useimmilla alueilla Venäjällä. Tämän johdosta jakelussa on jonkin verran talvirengasvarastoja, jotka vaikuttavat negatiivisesti vuoden 2016 sesongin sisäänmyyntiin.

 

Samaan aikaan, Nokian Renkaat säilytti markkinajohtajuutensa premium-segmentissä. Yhtiöstä tuli myös markkinajohtaja kesärenkaissa sekä A- että B-segmenteissä. Suurimmat kasvukategoriat Nokian Renkaiden kesärenkaille olivat SUV, UHP (ultra-high performance) sekä muut premium-tuoteryhmät.

 

Nokian Renkaiden Vsevolozhskin-tehtaalla on erittäin merkittävä rooli konsernin toimitusketjussa. Katsauskaudella yhteensä 67 % Venäjän-tehtaan myynnistä meni vientiin, suurin osa Keski-Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan. Tämä tukee yhtiön katetasoa, koska valmistuskustannukset ovat pääosin ruplissa ja myynti euroissa ja dollareissa.

MUUT ASIAT

 

1. Optio-oikeudet Nasdaq Helsingin pörssin päälistalle

 

Optio-oikeuksia 2010B oli yhteensä 1 340 000 kappaletta. Kukin optio-oikeus 2010B oikeutti merkitsemään yhden Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2010B alkoi 1.5.2013 ja päättyi 31.5.2015.

 

Optio-oikeuksia 2010C on yhteensä 1 340 000 kappaletta. Kukin optio-oikeus 2010C oikeuttaa merkitsemään yhden Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2010C alkoi 1.5.2014 ja päättyy 31.5.2016. Tämänhetkinen merkintähinta optio-oikeuksilla 2010C on 30,95 euroa/osake. Merkintähinnasta vähennetään vuosittain maksettavat osingot.

 

Optio-oikeuksia 2013A on yhteensä 1 150 000 kappaletta. Kukin optio-oikeus 2013A oikeuttaa merkitsemään yhden Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2013A alkoi 1.5.2015 ja päättyy 31.5.2017. Tämänhetkinen merkintähinta optio-oikeuksilla 2013A on 29,36 euroa/osake. Merkintähinnasta vähennetään vuosittain maksettavat osingot.

 

2. Valtuutukset

 

Vuoden 2012 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 25 000 000 osakkeen antamisesta osakeannilla. Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen tekemästä päätöksestä lukien.

 

3. Omat osakkeet

 

Nokian Renkaat ei ostanut omia osakkeitaan raportointikaudella, eikä omistanut 31.12.2015 yhtään yhtiön osaketta.

 

Yhtiö on solminut sopimuksen ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmän hallinnoinnista. Osakkeet ovat ulkopuolisen omaisuutta kunnes osakkeet kannustinjärjestelmän puitteissa luovutetaan sen osallistujille. IFRS:n mukaisesti nämä 300 000 osaketta raportoidaan konsernitaseessa omina osakkeina. Tämä osakemäärä vastaa 0,2 % yhtiön koko osake- ja äänimäärästä.

 

4. Kaupankäynti osakkeella

 

Nokian Renkaiden osakekurssi oli katsauskauden päättyessä 33,10 euroa (20,29). Katsauskauden volyymipainotettu keskikurssi oli 28,06 euroa (26,74), ylin noteeraus 37,57 euroa (36,19) ja alin 19,23 euroa (18,82). Katsauskaudella vaihdettiin 195 229 321 osaketta (216 446 904) Nasdaq Helsingissä, mikä on 145 % (162 %) yhtiön koko osakekannasta. Yhteensä 83 198 786 osaketta vaihdettiin Chi-X:ssä katsauskaudella. Yhtiön markkina-arvo katsauskauden päättyessä oli 4,458 (2,708) miljardia euroa. Osakkeenomistajien määrä oli 38 304 (50 142). Osakkeenomistajista 27,5 % (39,1 %) oli suomalaisia ja 72,5 % (60,9 %) hallintarekisterissä olevia ulkomaisia osakkeenomistajia sisältäen Bridgestonen noin 14,9 %:n omistusosuuden.

 

5. Muutoksia osakkeenomistuksessa

 

Nokian Renkaat on vastaanottanut The Capital Group Companies Inc:ltä 23.2.2015 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön omistusosuus Nokian Renkaista laski alle 5 %:n rajan 20.2.2015 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

 

Nokian Renkaat on vastaanottanut The Capital Group Companies Inc.:lta 15.9.2015 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaista on noussut yli 5 %:n rajan 14.9.2015 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

 

Nokian Renkaat on vastaanottanut Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalta 27.5.2015 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön omistusosuus Nokian Renkaista laski alle 5 %:n rajan 26.5.2015 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

 

Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 23.3.2015, 15.9.2015, 8.12.2015, 23.12.2015 ja 30.12.2015 ilmoitukset, joiden mukaisesti yhtiön hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaista oli noussut yli 5 %:n rajan 20.3.2015, 14.9.2015, 7.12.2015, 22.12.2015 ja 29.12.2015 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

 

Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 20.8.2015, 19.11.2015, 9.12.2015, 28.12.2015 ja 31.12.2015 ilmoitukset, joiden mukaisesti yhtiön hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaista laski alle 5 %:n rajan 19.8.2015, 18.11.2015, 8.12.2015, 24.12.2015 ja 30.12.2015 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

 

Yksityiskohtaisempaa tietoa liputuksista on saatavilla osoitteesta https://www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/osake/liputusilmoitukset/.

 

6. Yhtiökokouspäätökset

 

Nokian Renkaiden varsinainen yhtiökokous 8.4.2015 vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2014 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

 

6.1. Osinko

 

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 1,45 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 10.4.2015 oli merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi päätettiin 23.4.2015.

 

6.2. Hallitus ja tilintarkastaja

 

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kuusi. Hallituksen jäseninä jatkavat Hille Korhonen, Raimo Lind, Inka Mero, Hannu Penttilä ja Petteri Walldén. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Tapio Kuula.

 

Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

 

6.3. Hallituksen jäsenten palkkiot pysyivät ennallaan

 

Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa 80 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenelle
40 000 euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin, että jokaisesta mahdollisesta hallituksen tai sen valiokunnan kokouksesta maksetaan 600 euroa kokouspalkkiota jokaiselle läsnä olleelle jäsenelle.

 

Vuosipalkkio päätettiin maksaa 50-prosenttisesti rahana ja 50-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 9.4.–30.4.2015 hankitaan Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajan lukuun 40 000 eurolla ja kunkin hallituksen jäsenen lukuun 20 000 eurolla. Palkkiopäätös tarkoittaa hallituksen jäsenten lopullisen palkkion olevan riippuvainen yhtiön osakkeen kurssikehityksestä.

 

7. Hallituksen puheenjohtaja ja valiokunnat

 

Kokouksessaan 8.4.2015 hallitus valitsi puheenjohtajakseen Petteri Walldénin. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Petteri Walldén (pj.), Hille Korhonen ja Hannu Penttilä. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Raimo Lind (pj.), Inka Mero ja Tapio Kuula.

 

8. Yritysvastuu

 

Nokian Renkaat julkaisi yritysvastuuraporttinsa maaliskuussa 2015. GRI G4 -ohjeistoon perustuva raportti löytyy verkkoversiona osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yritys/vastuullisuus. Tuoteturvallisuuden ja -laadun lisäksi kannattava kasvu, hyvä henkilöstöjohtaminen sekä ympäristöasiat ovat kokonaisuuksia, jotka yhtiö määrittelee vastuullisen liiketoiminnan kehittämisen kannalta tärkeiksi.

 

Nokian Renkaat Oyj on mukana OMX GES Sustainability Finland GI -indeksissä. Indeksi tarjoaa sijoittajille läpinäkyvän, objektiivisen ja luotettavan mittariston vastuulliseen sijoittamiseen. Vertailuindeksi käsittää yritysvastuun näkökulmasta 40 johtavaa Nasdaq Helsingissä noteerattua yhtiötä. Yritykset valitaan indeksiin sen perusteella, miten hyvin ne täyttävät vaatimukset, jotka kohdistuvat yrityksen ympäristöasioiden hoitoon, sosiaaliseen vastuuseen sekä hallintotapaan (ESG-asiat). Nasdaq laskee indeksin yhteistyössä GES Investment Services’in kanssa.

 

Nokian Renkaiden vastuullisuudelle hyvät arvosanat

 

Nokian Renkaat sai maailmanlaajuisessa 2015 Dow Jones Sustainability Index -arvioinnissa tasaisen hyvät tulokset. Dow Jones Sustainability Index on maailman arvostetuin suurten yritysten vastuullisuuden arviointi. Siihen kutsutaan vuosittain 3 400 maailman suurinta pörssiyritystä kymmeniltä eri toimialoilta.

 

Arvioinnissa yritysten toiminnan vastuullisuutta tarkastellaan 18 eri arviointinäkökulman kautta, joihin sisältyvät mm. ympäristöasioiden hoito, ihmisoikeudet, hankintaketjun vastuullisuus ja työturvallisuus.

 

Vuoden 2015 arvioinnissa Nokian Renkaat sai kaikilla 18 osa-alueella toimialansa keskiarvoa paremmat arvioinnit. Arvioinnin toteuttaa sveitsiläinen RobecoSam-yritys.

 

9. Konserniverokeskuksen oikaisulautakunta kumosi Verohallinnon päätökset koskien Nokian Renkaiden lisäveroja vuosilta 2007-2010

 

7.4.2015 Nokian Renkaat ilmoitti, että Konserniverokeskuksen oikaisulautakunta on kumonnut Verohallinnon määräämät jälkiverot ja että yhtiö palauttaa 100,3 miljoonaa euroa verovuosilta 2007-2010 tuloslaskelmaansa vuoden 2015 ensimmäisellä kvartaalilla.

 

10. Nokian Renkaat Oyj:n osakepalkkiojärjestelmä vuonna 2015 ja vuosien 2013-2014 toteumat

 

29.5.2015 Nokian Renkaat ilmoitti, että osakepalkkiojärjestelmän ansaintajaksoille 2013-2014 asetetut tavoitteet eivät ole täyttyneet, joten niiden perusteella ei ole maksettu osakepalkkioita avainhenkilöstölle vuosilta 2013-2014.

 

Palkkiot ansaintajaksolta 2015 maksetaan vuonna 2017 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Ansaintajakson 2015 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 160 000 Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 40 henkilöä.

 

11. Nokian Renkaat esitteli uusia talvituotteita Keski-Eurooppaan

 

Nokian Renkaat esitteli 16.2.2015 viisi uutta rengasta Keski-Euroopan vaihteleviin talviolosuhteisiin. Uusi Nokian WR D4 henkilöautonrengas, Nokian WR C3 pakettiauton rengas monipuoliseen käyttöön, sekä Nokian All-Weather-konseptia seuraava Weatherproof-tuoteperhe, parantavat yhtiön kilpailukykyä erityisesti Keski-Euroopassa.

 

Keski-Eurooppa on maailman suurin talvirenkaiden markkina-alue. Siellä myytiin vuonna 2014 noin 70 miljoonaa talvirengasta ja talvirengassegmentti kasvaa nopeammin kuin markkinat kokonaisuudessaan. Rengasmarkkinan laajentuessa ja talvirengaslainsäädännön yleistyessä Keski-Euroopasta on tullut yksi Nokian Renkaiden tärkeimmistä kasvualueista.

 

12. Märkäpidoltaan ja polttoainetehokkuudeltaan maailman ensimmäisen AA-luokan talvirenkaan lanseeraus

 

12.5.2015 Nokian Renkaat ilmoitti tuovansa syksyllä 2015 eurooppalaisten katumaasturikuljettajien saataville maailman ensimmäisen talvirenkaan, jonka märkäpito ja polttoainetaloudellisuus ovat EU-rengasmerkinnän parhaat eli A-luokassa. Nokian WR SUV 3 -huipputuote (koko 265/50 R19 V) voi parhaimmillaan lyhentää jarrutusmatkaa märällä tiellä 18 metriä ja tuottaa polttoainesäästöä yli 0,6 I/100 km.

 

13. Vapaaehtoinen takaisinostotarjous Nokian Renkaiden EUR 150,000,000 3.25 percent notes due 2017 -joukkovelkakirjalainaan liittyen

 

28.8.2015 Nokian Renkaat teki vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen tarjoutumalla ostamaan käteisellä 150 miljoonan euron joukkovelkakirjalainansa, jonka korko on 3,25 prosenttia, ja joka oli laskettu liikenteeseen 19.7.2012 (FI4000046370). Takaisinostotarjouksen puitteissa ostettavien velkakirjojen nimellismäärä oli arviolta 75 miljoonaa euroa.

 

Tarjousaika loppui 8.9.2015 klo 16 Suomen aikaa. Velkakirjan haltijoiden pätevästi ostettavaksi tarjoamien lainaosuuksien kokonaismäärä oli 62 300 000 euroa, joka vastaa yhteensä 41,53 prosenttia kaikista joukkovelkakirjalainan lainaosuuksista. Nokian Renkaat Oyj:n velkakirjan haltijoille maksama ostohinta on 104 400 euroa kutakin 100 000 euron suuruista lainaosuutta kohti, ja se maksetaan yhdessä kertyneen ja maksamattoman koron (Accrued Interest) kanssa. Kertyneen koron suuruus on 772,54 euroa (0,7725 prosenttia) kutakin 100 000 euron suuruista lainaosuutta kohti. Kauppojen selvitys tapahtui 14.9.2015.

 

14. Nokian Renkaiden Nokian-toimipisteen yt-neuvottelut päättyivät

 

Nokian Renkaiden Nokian-toimipisteen henkilöautonrenkaiden tuotantoa ja konttoritoimintoja koskeneet yt-neuvottelut päättyivät 28.9.2015. Tuotannon sopeuttamiseksi ja kustannussäästöjen toteuttamiseksi työsuhde päättyy yhteensä 122 työntekijältä ja toimihenkilöltä. Neuvottelujen piirissä oli noin 900 henkilöä.

15. Muutoksia operatiiviseen toimintaan ja johtoryhmään

 

20.10.2015 Nokian Renkaat ilmoitti, että yhtiö muuttaa operatiivista rakennettaan ja johtoryhmän jäsenten vastuita vahvistaakseen yhtiön tuote- ja innovaatiojohtajuutta, toimitusketjun kaikkia vaiheita sekä myyntiä ja jakeluketjun hallintaa. Kaikki nämä ovat olleet Nokian Renkaiden menestyksen ytimessä.

 

Uudessa organisaatiossa Henkilöautonrenkaat-yksikön aikaisempi rakenne puretaan ja uudelleen organisoidaan siten, että tuotehallinta, tuotekehitys ja myynti raportoivat suoraan toimitusjohtajalle. Hankinta, tuotannon ohjaus ja suunnittelu yhdessä logistiikan ja asiakaspalvelutoimintojen kanssa yhdistetään uuteen hankinta, tuotanto ja toimitusketjun hallinta -yksikköön. Henkilöautonrenkaat-yksikön tulokset raportoidaan jatkossakin erikseen kuten Vianor ja Nokian Raskaat Renkaat. Muut toiminnot jatkavat ilman muutoksia operatiivisiin toimintoihin ja raportoivat toimitusjohtajalle.

 

16. Pääomamarkkinapäivä 2015: Takaisin kannattavaan kasvuun, taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka asetettu vuosille 2016-2018

 

17.11.2015 Nokian Renkaat järjesti pääomamarkkinapäivän sijoittajille ja analyytikoille Helsingissä. Tapahtumassa keskityttiin Nokian Renkaiden strategiaan ja taloudellisiin tavoitteisiin vuosille 2016-2018. Kaikki CMD-aineistot löytyvät osoitteesta https://www.nokiantyres.com/cmd.

 

Nokian Renkaiden taloudelliset tavoitteet vuosille 2016-2018: markkinoita nopeampi kasvu terveellä kannattavuudella. Marraskuun 2015 markkinanäkymillä tästä seuraisi vähintään 4-5 %:n myynnin keskimääräinen kasvu vuosina 2016-2018. Yhtiö tavoittelee säilyttävänsä teollisuudenalansa parhaan liikevoittotason, minimissään 22 %.

 

Nokian Renkaiden osinkopolitiikka vuosille 2016-2018: yhtiön tavoitteena on tarjota vakaa tai korkeampi absoluuttinen osinko per osake vuosina 2016-2018 (kolmannen tehtaan investoinneista huolimatta). Yhtiön tavoitteena on maksaa osinkona vähintään 50 % nettovoitosta.

 

17. Nokian Renkaille 87 miljoonan euron jälkiverot Suomessa verokiistassa vuosilta 2007-2010, yhtiö hakee muutosta päätökseen

 

15.12.2015 Nokian Renkaat ilmoitti vastaanottaneensa Verohallinnon uusitun verotuksen oikaisupäätöksen, jonka mukaan Yhtiö on velvollinen maksamaan verovuosilta 2007-2010 lisäveroja, veronkorotuksia ja korkoja yhteensä 87 miljoonaa euroa. Maksut oli suoritettava tammikuussa 2016. Verottajan vaatimasta summasta 55 miljoonaa euroa oli lisäveroja ja 32 miljoonaa euroa veronkorotuksia ja korkoja. Yhtiö pitää päätöstä perusteettomana ja hakee muutosta verotuksen oikaisulautakunnalta.

 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

 

18. Nokian Renkaat mukaan YK:n Global Compact -aloitteeseen

11.1.2016 Nokian Renkaat ilmoitti allekirjoittaneensa Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact -aloitteen ja on rekisteröity aloitteen tukijajäseneksi 23.12.2015 alkaen. Aloitteen allekirjoittaminen vahvistaa entisestään konsernin sitoutumista kannattavaan liiketoimintaan vastuullisin keinoin.

 

19. Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

 

Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 11.1.2016, 15.1.2016 ja 22.1.2016 ilmoitukset, joiden mukaisesti yhtiön hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaista on noussut yli 5 %:n rajan 8.1.2016, 14.1.2016 ja 21.1.2016 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

 

Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 14.1.2016, 21.1.2016 ja 25.1.2016 ilmoitukset, joiden mukaisesti yhtiön hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaista laski alle 5 %:n rajan 13.1.2016, 20.1.2016 ja 22.1.2016 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

 

Yksityiskohtaisempaa tietoa liputuksista on saatavilla osoitteesta https://www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/osake/liputusilmoitukset/.

 

20. Muutoksia operatiiviseen rakenteeseen ja johtoryhmään

 

20.1.2016 Nokian Renkaat ilmoitti muuttavansa operatiivista rakennettaan sekä johtoryhmän jäsenten vastuualueita vahvistaakseen yhtiön laajentumista, parantaakseen jakelua sekä prosessien kehitystä ja yhtenäistämistä.

 

Nokian Renkaiden johtoryhmä 1. huhtikuuta 2016 alkaen
Ari Lehtoranta, Toimitusjohtaja
Alexej von Bagh, Prosessinkehitys
Esa Eronen, Hankinta, tuotanto ja toimitusketjun hallinta
Teppo Huovila, Laatu, vastuullisuus ja ICT
Anna Hyvönen, Vianor ja partner-jakelu
Anne Leskelä, Talous ja IR
Ville Nurmi, Henkilöstöhallinto
Andrei Pantioukhov, Varatoimitusjohtaja ja Venäjän toiminnot
Juha Pirhonen, Tutkimus ja kehitys
Manu Salmi, Raskaat Renkaat
Pontus Stenberg, Myynti
Antti-Jussi Tähtinen, Markkinointi ja viestintä

LÄHIAJAN RISKIT, EPÄVARMUUSTEKIJÄT JA RIITA-ASIAT

 

Öljyn hinnan alhaisuudesta, korkeasta korkotasosta, vähäisistä investoinneista ja Ukrainan kriisin pakotteista johtuen Venäjän talouden kasvun odotetaan olevan negatiivista; vuonna 2016 BKT:n arvioidaan laskevan 0,3 % – 3 %. Ukrainan kriisin kärjistyminen voisi aiheuttaa vakavaa häiriötä, uusia talouspakotteita ja talouskehityksen heikkenemistä Venäjällä, IVY-maissa ja Suomessa. Kaiken kaikkiaan talouden epävarmuus voi heikentää renkaiden kysyntää ja kasvattaa luottotappioriskiä.

 

Yhtiön saatavat pysyivät edellisvuoden tasolla. Rengasvarastot ovat suunnitellulla tasolla. Yhtiö kiinnittää erityistä huomiota käyttöpääoman hallintaan. Katsauskauden lopussa Venäjän myyntisaatavat edustivat 31 % (33 %) konsernin kaikista myyntisaatavista.

 

Vuonna 2016 konsernin liikevaihdosta arviolta 40 % syntyy euromääräisestä myynnistä. Merkittävimmät myyntivaluutat euron ohella ovat Venäjän rupla, Ruotsin ja Norjan kruunut sekä Yhdysvaltain ja Kanadan dollarit.

 

Nokian Renkaiden muut riskit ja epävarmuustekijät liittyvät renkaiden haastavaan hinnoitteluympäristöön. Jos raaka-aineiden hinnat nousevat, yhtiön kannattavuuden säilyminen riippuu siitä, miten yhtiön raaka-ainekustannusten nousu saadaan siirrettyä renkaiden hintoihin.

 

Yksityiskohtaisempaa tietoa yhtiön riskienhallinnasta on saatavilla osoitteesta https://www.nokianrenkaat.fi/vuosikertomukset, Taloudellinen katsaus 2014, sivut 40-45 ja 63-64.

 

Veroriidat

 

Nokian Renkaat -konsernilla on meneillään Suomen Verohallinnon kanssa oikeusprosesseja, jotka on kuvattu tämän raportin kohdassa ”Verokanta”.

NÄKYMÄT VUODELLE 2016

 

Maailmantalouden ennustetaan piristyvän vuonna 2016. Seuraavat keskeiset asiat vaikuttavat maailmantalouden tilanteeseen: Kiinan talouden asteittainen hidastuminen ja tasapainottuminen, energian ja muiden hyödykkeiden alhaisemmat hinnat ja Yhdysvaltain rahapolitiikan asteittainen tiukentuminen. Vaikka kasvu piristyy, elpymisvauhdin ennustetaan pysyvän alhaisemmalla tasolla kuin ennen kriisiä. Yhdysvallat jatkaa edelleen kasvun moottorina, myös Euroopan kasvu jatkuu. Maailman BKT:n ennakoidaan kasvavan 3,5 % vuonna 2016. Pohjoismaiden BKT:n kasvuennusteet ovat +0,5 % – 3,8 % ja Euroopan (sis. Pohjoismaat) +1,7 %. Yhdysvaltain BKT:n ennakoidaan kasvavan 2,7 %. Venäjän BKT:n arvioidaan edelleen laskevan 0,3 % – 3 % skenaariosta riippuen.  

 

Henkilöautonrenkaiden jälkimarkkinakysynnän odotetaan kasvavan vuonna 2016 Keski-Euroopassa, Pohjois-Amerikassa sekä Pohjoismaissa. Venäjällä ja IVY-maissa renkaiden kysynnän odotetaan vuonna 2016 laskevan yleisestä epävarmuudesta johtuen.

 

Yhtiön aseman odotetaan paranevan jälkimarkkinoilla (sisäänmyynnissä) vuonna 2016 kaikilla päämarkkina-alueilla. Venäjällä markkinajohtajuuden arvioidaan säilyvän A- ja B -segmenteissä.

 

Raaka-ainekustannusten arvioidaan vuonna 2016 laskevan 5 % verrattuna edellisvuoteen. Hinnoitteluympäristö vuonna 2016 on kaikissa tuoteryhmissä edelleen tiukka.

 

Valmistustoiminta Venäjällä tuo Nokian Renkaille edelleen kilpailuetuja. Venäjän tuotannosta noin 67 % meni vientiin vuonna 2015, ja euromääräisten vientitulojen ja ruplissa toteutuvien tuotantokustannusten välinen marginaali on kasvanut ruplan devalvoitumisen myötä. Mikäli kysyntä alkaa kasvaa, yhtiön tuotantokapasiteetti Venäjällä tarjoaa mahdollisuuden lisätä tuotantoa nopeasti kysyntää vastaavaksi ilman suuria investointeja.

 

Raskaiden renkaiden kysynnän arvioidaan pysyvän hyvänä Nokian Renkaiden ydintuoteryhmissä. Nokian Raskaiden Renkaiden toimituskyky on parantunut, joten yksikön myynnin ja liikevoiton odotetaan pysyvän hyvällä tasolla vuonna 2016.

 

Vianorin (omat pisteet) odotetaan kasvattavan myyntiään, jatkavan palveluliiketoimintansa kehittämistä, ja tekevän positiivisen liiketuloksen koko vuonna 2016. Vianorin vähittäismyyntiketju (partnerit) ja Nokian Renkaiden muut kumppaniverkostot, kuten Nokian Tyres Authorized Dealers (NAD) -verkosto ja N-Tyre-ketju, jatkavat laajentumistaan.

 

Nokian Renkaiden vuoden 2016 investointien arvioidaan olevan yhteensä 130 MEUR (102).

 

Nokian Renkaiden tuotteiden kilpailukyky on erittäin vahva. Vahva asema ydinmarkkinoilla, investoinnit kasvumarkkinoihin, laajeneva jakeluverkosto, parantunut kustannusrakenne sekä kilpailukykyiset tuotteet antavat Nokian Renkaille edellytykset vahvistaa asemaansa, toimia hyvällä katetasolla ja tuottaa vahvaa kassavirtaa myös vuonna 2016.

 

Taloudellinen ohjeistus

 

Vuonna 2016, nykyisillä valuuttakursseilla, liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan säilyvän samalla tasolla vuoteen 2015 verrattuna.

 

Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi

 

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 575,6 MEUR.

 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:

 

Osinkoa jaetaan 1,50 euroa/osake
eli yhteensä 202,0 MEUR
jätetään omaan pääomaan 373,6 MEUR
Yhteensä 575,6 MEUR

 

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

 

Nokialla 5.2.2016

 

Nokian Renkaat Oyj
Hallitus

 

***

 

Edellä esitetyt tiedot sisältävät tulevaisuudennäkymistä annettuja lausumia, jotka liittyvät tuleviin tapahtumiin tai yhtiön tulevaan taloudelliseen kehitykseen. Joissakin tapauksissa tällaiset lausumat voi tunnistaa ehdollisesta ilmaisutavasta (”saattaa”, ”odotetaan”, ”arvioidaan”, ”uskotaan”, ”ennustetaan” jne.) tai muista vastaavista ilmaisuista. Tällaiset lausumat perustuvat Nokian Renkaiden johdon tiedossa oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Tulevaisuudennäkymistä annettuihin lausumiin liittyy aina riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja riippuvat olosuhteista, joiden ilmenemisestä tulevaisuudessa ei ole varmuutta. Tämän vuoksi tulevat tulokset voivat erota merkittävästikin tulevaisuudennäkymistä annetuissa lausumissa esitetyistä tai oletetuista tuloksista.

 

Lue tiedote kokonaisuudessaan oheisesta linkistä https://www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/ tai liitteestä.

Nokian Renkaat Oyj

Antti-Jussi Tähtinen, markkinointi- ja viestintäjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Ari Lehtoranta, puh. 010 401 7733

Jakelu: Nasdaq Helsinki, media ja www.nokiantyres.com

*****

Yhtiökokous 2016

Nokian Renkaat Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 12.4.2016. Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla yhtiön internet-sivuilla viimeistään viikolla 12, 2016. Lue lisää: www.nokianrenkaat.fi/yhtiokokous2016

*****

Nokian Renkaiden tulos 2015 julkistettiin 5.2.2016 klo 8.00

Tulosta käsittelevä englanninkielinen informaatiotilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään samana päivänä klo 10.00 Hotelli Kämpissä, Helsingissä. Tilaisuutta voi kuunnella suorana lähetyksenä internetin välityksellä osoitteessa: www.nokianrenkaat.fi/tulosinfo-Q4-2015

Tilaisuudessa voi esittää kysymyksiä puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +358 9 8171 0495.

Pörssitiedote ja esitysmateriaali ovat ladattavissa ennen tilaisuuden alkua osoitteesta: https://www.nokianrenkaat.fi/ir-kalenteri

Samasta osoitteesta on ladattavissa puhelinkonferenssin jälkeen myös tilaisuuden äänitallenne.

Nokian Renkaat Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016 julkaistaan 4.5.2016.

Tiedotteet ja yritysinformaatio löytyvät internet-sivuilta osoitteesta https://www.nokianrenkaat.fi/


Liitteet

Tilinpäätöstiedote 2015
Esitysmateriaali