5. toukokuu 2020 14:00 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2020: Venäjä, COVID-19 ja leuto talvi vaikuttivat ensimmäiseen neljännekseen – Vahva tase tukee vaikeina aikoina

Nokian Renkaat Oyj Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2020, 5.5.2020 klo 14.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Nokian Renkaiden tammimaaliskuun 2020 osavuosikatsauksesta. Katsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/.

Tammi–maaliskuu 2020

 • Liikevaihto oli 279,8 milj. euroa (tammi−maaliskuu 2019: 340,3). Vertailukelpoisilla valuutoilla liikevaihto laski 16,5 % johtuen erityisesti Venäjän jakelukanavassa olevien korkeiden varastotasojen laskemiseksi tehdyistä toimenpiteistä, COVID-19-pandemian takia hidastuneesta taloudellisesta toiminnasta sekä leudosta talvesta kaikilla päämarkkinoilla.
 • Segmentit yhteensä liikevoitto oli 16,3 milj. euroa (56,7), ei merkittävää valuuttavaikutusta. Lasku johtui alhaisemmista myyntivolyymeistä ja tehtaiden matalammasta käyttöasteesta, mikä lisäsi tuotantokustannusten suhteellista osuutta. Liikevoitto oli 9,0 milj. euroa (53,9).
 • Segmentit yhteensä osakekohtainen tulos oli 0,09 euroa (1,44; verokiistojen päätökset vaikuttivat 1,08 euroa positiivisesti). Osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa (1,41; verokiistojen päätökset vaikuttivat 1,08 euroa positiivisesti).
 • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat -38,9 milj. euroa (-68,9).
 • Taloudellinen ohjeistus peruttiin maaliskuussa 2020 johtuen lisääntyneestä epävarmuudesta auto- ja rengasmarkkinalla. Meneillään olevista epävarmuuksista johtuen hallitus ei anna uutta ohjeistusta.

COVID-19 – Yhteenveto toteutetuista toimenpiteistä

Terveys- ja turvallisuustoimenpiteet:

 • COVID-19-tilanteen jatkuva seuranta ja informointi organisaatiossa
 • Eri maiden terveys- ja turvallisuusohjeiden sekä määräysten noudattaminen
 • Matkustus- ja vierailurajoitusten käyttöönotto pandemian alkuvaiheesta helmikuun lopusta alkaen
 • Useimpien toimistotyöntekijöiden siirtyminen etätyöskentelyyn maaliskuun puolivälissä
 • Tehtaissa ja palvelupisteissä suojaavia varotoimia ml. tiimien hajauttaminen sekä siivous- ja hygieniatoimien lisääminen

Operatiiviset toimenpiteet:

 • Käyttöpääoman hallinta: jatkuva tuotantokapasiteetin sopeuttaminen varastotasojen hallitsemiseksi ja saatavuuden varmistamiseksi, tehostettu asiakasmaksujen seuranta
 • Työvoimakustannusten vähentäminen: tiivis yhteistyö työntekijöiden edustajien kanssa, tuotanto- ja toimistohenkilökunnan lomauttaminen yhtiössä määräaikaisesti
 • Tehtaiden väliaikainen sulkeminen Venäjällä, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Yhtiö on nyt käynnistämässä tehtaita uudelleen jatkaen tiivistä yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa
 • Johtoryhmä työskentelee kuukauden ilman palkkaa
 • Kustannustehokkuus: Vuodelle 2020 suunniteltujen toimien leikkaus ja lykkääminen, harkinnanvaraisten kulujen karsiminen

Taloudelliset toimenpiteet:

 • Osinko 0,79 euroa/osake (2019: 1,58 euroa). Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 0,79 euron osakekohtaisen osingon maksamisesta yhdessä tai useammassa erässä myöhempänä ajankohtana, kun Nokian Renkaat kykenee arvioimaan tarkemmin COVID-19-pandemian vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan
 • Vuoden 2020 investointien leikkaus noin 200 milj. eurosta noin 170 milj. euroon
 • Toimenpiteitä likviditeettiaseman vahvistamiseksi. Yhtiön rahavarat ja nostamattomat pitkä- ja lyhytaikaiset komittoidut luottolimiitit olivat 31.3.2020 yhteensä 608,9 milj. euroa (424,3 milj. euroa vuoden 2019 lopussa)
 • Yhtiö jatkaa toimia likviditeetin vahvistamiseksi ml. uusista rahoitusjärjestelyistä sopiminen
 • Vahva tase tukee vaikeina aikoina

Hille Korhonen, toimitusjohtaja:

”Aloitimme vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä toimenpiteet Venäjän jakeluketjussa olevien korkeiden varastotasojen laskemiseksi helmikuussa ilmoittamamme suunnitelman mukaisesti. Näillä toimilla sekä leudolla talvella ja neljänneksen loppua kohden voimistuneella COVID-19-pandemialla oli negatiivinen vaikutus Henkilöautonrenkaiden liikevaihtoon ja liikevoittoon. Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta säilytimme vahvan asemamme Pohjoismaissa. Keski-Euroopassa markkinaosuutemme kesärenkaissa kasvoi. Raskaiden Renkaiden tulos oli vakaa.

COVID-19-pandemian aiheuttamissa poikkeuksellisissa ja epävarmoissa olosuhteissa ryhdyimme välittömästi kaikkiin tarvittaviin varotoimiin - ei ainoastaan taudin leviämisen estämiseksi vaan ennen kaikkea turvataksemme työntekijöidemme ja sidosryhmiemme terveyden ja turvallisuuden. Osana liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmaa aloitimme toimet kulujen leikkaamiseksi hillitäksemme näin heikkenevän kysynnän negatiivisia vaikutuksia toimintaamme. Toimiin lukeutuvat tuotannon pysäyttäminen, lomautukset, ylimmän johdon palkkojen leikkaus kuukaudeksi sekä kaikkien ei-kriittisten projektien lykkääminen. Tiukan kustannuskurin ja tehokkaan rahavirran hallinnan ohella seuraamme markkinoiden tilannetta jatkuvasti ja teemme tarvittavia lisätoimia sen mukaisesti.

Tällä hetkellä arvioimme COVID-19-pandemian vaikuttavan merkittävästi vuoden 2020 toiseen neljännekseen. Taloudellisia vaikutuksia on vielä hyvin vaikea arvioida, sillä näkyvyys asiakas- ja kuluttajakäyttäytymiseen on vähäinen. Meillä on vakaa perusta, mukaan lukien arvostettu brändi, johtava asema kotimarkkinoilla sekä vahva tase, selvitä tästä vaikeasta tilanteesta.

Nokian Renkaiden menestys perustuu läheisiin asiakaskumppanuuksiin, joiden merkitys korostuu yhä enemmän tällaisina aikoina. Uskon, että terve taloudellinen rakenteemme, resilientti organisaatiomme sekä selkeä ja kestävään pitkän aikavälin menestykseen pohjaava strategiamme antavat meille hyvät lähtökohdat tarttua avautuviin mahdollisuuksiin, kun kysyntä elpyy.”

 

Ei-IFRS-lukujen raportointi

Nokian Renkaat lisää taloudellisten tietojen julkistamista parantaakseen läpinäkyvyyttä yhtiön ja sen eri liiketoimintojen taloudellisesta kehityksestä. Vuoden 2020 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien Nokian Renkaat ilmoittaa IFRS-lukujen lisäksi myös ei-IFRS-luvut, mikä on myös linjassa rengasalan raportointikäytäntöjen kanssa. Segmentit yhteensä -luvut eivät sisällä USA:n tehtaan käynnistykseen liittyviä kuluja, liikearvon alentumiskuluja, uudelleenjärjestelykuluja sekä muita eriä, jotka eivät ilmennä Nokian Renkaiden liiketoiminnan operatiivista kehitystä. Vuoden 2019 Segmentit yhteensä -luvuista on rajattu ainoastaan USA:n tehtaan käynnistämiskulut. Lisätietoa: https://www.nokianrenkaat.fi/yritys/uutinen/korjaus-nokian-renkaat-oyj-n-porssitiedotteeseen-24-4-2020-nokian-renkaat-ryhmittelee-uudelleen-vuod/#f153e980

Avainluvut, milj. euroa

 

13
/2020

13
/2019
Muutos
%
VV*
Muutos
%
2019
Liikevaihto, M€ 279,8 340,3 -17,8 % -16,5 % 1 585,4
Liikevoitto, M€ 9,0 53,9     316,5
Liikevoitto, % 3,2 % 15,7 %     19,8 %
Voitto ennen veroja 5,8 90,7     336,7
Tilikauden voitto 2,4 194,6     399,9
Tulos/osake, euroa** 0,02 1,41     2,89
Segmentit yhteensä liikevoitto 16,3 56,7     337,2
Segmentit yhteensä liikevoitto-% 5,8 % 16,7 %     21,3 %
Segmentit yhteensä EPS, euroa** 0,09 1,44     3,06
Segmentit yhteensä ROCE, %*** 14,4 %       18,6 %
Omavaraisuusaste, % 69,4 % 75,7%     75,9 %
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat -38,9 -68,9     219,8
Gearing, % 7,3 % -3,2 %     2,3 %
Korollinen nettovelka 120,9 -54,9     41,1
Bruttoinvestoinnit 50,9 54,3     299,6

* Vertailukelpoisilla valuutoilla
** Tulos/osake 1–3/2019 pois lukien verokiistojen päätösten 1,08 euron vaikutus oli 0,33 euroa. Segmentit yhteensä tulos/osake 1–3/2019 pois lukien em. vaikutus oli 0,36 euroa.
*** Rullaava 12 kk

LIIKETOIMINTAYKSIKÖT

Henkilöautonrenkaat

 

13
/20

1–3
/19
Muutos
%
VV*Muutos
%
2019 
Liikevaihto, M€ 190,5 253,0 -24,7 % -23,4 % 1 123,8
Segmentin liikevoitto, M€ 25,8 66,0     308,5
Segmentin liikevoitto, % 9,7 % 25,0 %     27,4 %

* Vertailukelpoisilla valuutoilla

Raskaat Renkaat

 

1–3
/20

1–3
/19
Muutos
%
VV*
 Muutos
%
2019
Liikevaihto, M€ 51,2 48,3 6,0 % 6,4 % 202,7
Segmentin liikevoitto, M€ 8,2 9,0     35,7
Segmentin liikevoitto % 16,1 % 18,7 %     17,6 %

* Vertailukelpoisilla valuutoilla

Vianor, omat pisteet

 

1–3
/20

1–3
/19
Muutos
%
VV*
Muutos
%
2019
Liikevaihto, M€ 54,4 57,0 -4,4 % -1,7 % 336,5
Segmentin liikevoitto, M€ -12,4 -12,0     7,7**
Segmentin liikevoitto, % -22,8 % -21,0 %     2,3 %
Omat palvelupisteet,kpl, ajanjakson lopussa 186 187     189

* Vertailukelpoisilla valuutoilla
** Sisältää 2,0 milj. euron voiton kiinteistön myynnistä

PUHELINKONFERENSSI

Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille, analyytikoille ja medialle järjestetään 5.5.2020 klo 15.00. Toimitusjohtaja Hille Korhonen sekä talous- ja rahoitusjohtaja Teemu Kangas-Kärki esittelevät katsauksen.

Tilaisuuteen voi osallistua soittamalla 5−10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua:

Suomi: +358 981 710 310
Ruotsi: +46 856 642 651
UK: +44 333 300 08 04
US: +1 631 913 1422

PIN: 61745217#

Tilaisuutta voi myös kuunnella www.nokianrenkaat.fi/tulosinfo-Q1-2020

Puhelinkonferenssin äänitallenne ja sen tekstiversio ovat saatavilla yhtiön internetsivuilta myöhemmin.

TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Puolivuosikatsaus tammi−kesäkuu 2020 julkaistaan 4.8.2020.

Tiedotteet ja yritysinformaatio löytyvät internet-sivuilta osoitteesta www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/

Nokian Renkaat Oyj
Päivi Antola, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Lisätietoja:
Hille Korhonen, toimitusjohtaja, puh. 010 401 7733
Teemu Kangas-Kärki, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 401 7750
Päivi Antola, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 401 7327

Jakelu: Nasdaq Helsinki, media ja www.nokianrenkaat.fi


Liitteet