14. maaliskuu 2000 22:00 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj PÖRSSITIEDOTE 15.3.2000 klo 14.00

NOKIAN RENKAAT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU


Nokian Renkaat Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiö-kokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 29.3.2000 klo 16.00 Nokian Renkaiden pääkonttorissa, osoite Pirkkalaistie 7, Nokia. Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen ja äänestyslippujen jako alkaa klo 15.00. Kokoukseen osallistuvat voivat ilmoittautua myös klo 15.00 alkaville tehdaskierroksille.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 13 pykälän mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä. Hallituksella on myös oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintä-etuoikeudesta edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutukseen sisältyvien osakeantien seurauksena yhtiön osakepääoma saa nousta enintään 20 miljoonalla markalla
(3,4 miljoonalla eurolla). Uusia 10 markan (1,68 euron) nimellis-arvoisia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta. Valtuutus on voimassa yhden vuoden varsinaisen yhtiökokouksen päivästä lukien.

Osallistuminen yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 24.3.2000 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskuksen pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 27.3.2000 klo 15.00 mennessä joko kirjeitse osoitteella Nokian Renkaat Oyj, PL 20, 37101 Nokia tai puhelimitse (03) 340 7641 (Anne Aittoniemi) tai (03) 340 7438 (Leena Huura) tai telefaksilla numeroon (03) 340 7378. Kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisen yhteydessä.

Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön pääkonttorissa Nokialla.

Osingonmaksu

Hallitus on päättänyt ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.1999 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 0,85 euroa (5,05 markkaa) osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 3.4.2000 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingonmaksupäiväksi ehdotetaan 10.4.2000.

NOKIAN RENKAAT OYJ

Hallitus

Nokian Renkaat Oyj

Raila Hietala-Hellman
viestintäjohtaja

JAKELU Helsingin Arvopaperipörssi
Keskeiset tiedotusvälineet