26. huhtikuu 2023 13:30 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 26.4.2023 klo 13.30

Nokian Renkaat Oyj:n (”Nokian Renkaat” tai ”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous (”Yhtiökokous”) pidettiin tänään 26.4.2023 Messukeskuksessa Helsingissä.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2022, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022 sekä vahvisti Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

Yhtiökokous päätti myös osingonmaksusta ja hallituksen valtuuttamisesta päättämään joulukuussa maksettavasta osingosta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta, hallituksen valtuuttamisesta päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta, hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, hallituksen valtuuttamisesta päättämään lahjoituksista sekä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan 0,35 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 11.5.2023 osakkeenomistajille, jotka ovat osingon täsmäytyspäivänä 28.4.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon.

Lisäksi Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,20 euron suuruisesta osingosta, joka maksetaan joulukuussa. Hallitus päättää osingon maksamisesta 31.10.2023 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan. Yhtiö tiedottaa hallituksen päätöksen mukaisesta mahdollisesta toisesta erästä ja vahvistaa samalla osingon täsmäytys- ja maksupäivän.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 110 000 euroa vuodessa, hallituksen varapuheenjohtajalle ja valiokunnan puheenjohtajille kullekin 75 000 euroa vuodessa sekä kullekin hallituksen jäsenelle 52 500 euroa vuodessa. 60 prosenttia vuosipalkkiosta maksetaan rahana ja 40 prosenttia Yhtiön osakkeina.

Yhtiökokous päätti lisäksi 700 euron kokouspalkkiosta jokaisesta hallituksen ja hallituksen valiokunnan kokouksesta. Euroopassa asuville hallituksen jäsenille kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena kokouksista, jotka pidetään Euroopassa jäsenen kotimaan ulkopuolella, ja kolminkertaisena kokouksista, jotka pidetään Euroopan ulkopuolella. Euroopan ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille kokouspalkkio maksetaan kolminkertaisena kokouksista, jotka pidetään jäsenen kotimaan ulkopuolella. Jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelin- tai videoyhteyden välityksellä maksetaan 700 euron kokouspalkkio. Matkakulut korvataan Yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän.  

Susanne Hahn, Jukka Hienonen, Veronica Lindholm, Christopher Ostrander, Jouko Pölönen, George Rietbergen ja Pekka Vauramo valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi sekä Markus Korsten ja Reima Rytsölä valittiin uusiksi hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Jukka Hienonen valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Pekka Vauramo hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, pois lukien Reima Rytsölä, joka ei ole riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta johtuen hänen asemastaan Solidium Oy:n toimitusjohtajana.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Yhtiökokous päätti valita uudelleen Yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut KHT Mikko Järventaustan toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan Yhtiön hyväksymän tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaisesti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 13 800 000 Yhtiön osakkeen hankkimisesta Yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 9,9 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeita voidaan hankkia Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden Yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseksi, muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäviksi, käytettäväksi Yhtiön kannustinjärjestelmissä tai jos se muutoin on hallituksen käsityksen mukaisesti osakkeenomistajien edun mukaista.

Valtuutuksen nojalla hankituista osakkeista maksettavan hinnan on perustuttava Yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä. Maksettava vähimmäisvastike on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 28.4.2022 hallitukselle antaman valtuutuksen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 13 800 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien vaihtovelkakirjalaina) yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 9,9 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus päätettiin antaa käytettäväksi hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Uusien osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön omista osakkeista maksettava vastike merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 28.4.2022 hallitukselle antaman valtuutuksen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 250 000 euron lahjoituksista yliopistoille, muille ylemmän asteen oppilaitoksille tai muihin voittoa tavoittelemattomiin tai samankaltaisiin tarkoituksiin vuosien 2023 ja 2024 aikana. Lahjoitukset voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää lahjoitusten saajista, niiden käyttötarkoituksista sekä muista ehdoista.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa Yhtiön yhtiöjärjestyksen 10 ja 11 §:ää mahdollistamaan yhtiökokouksen järjestäminen ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena. Etäkokouksessa osakkeenomistajat voivat käyttää päätösvaltaansa täysimääräisesti, mukaan lukien oikeuttaan esittää kysymyksiä ja äänestää, tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla. Aiemmin 11 §:ssä ollut säännös vaihtoehtoisista yhtiökokouspaikkakunnista siirrettiin 10 §:ään, jotta säännöstä sovellettaisiin kaikkiin yhtiökokouksiin. Aiemmassa muodossaan ja sijainnissaan säännös koski ainoastaan varsinaista yhtiökokousta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yhtiokokous2023 viimeistään 10.5.2023.


Lisätietoja:

Päivi Antola
Johtaja, viestintä, sijoittajasuhteet ja brändi
puh. +358 10 401 7327, [email protected]