11. helmikuu 2005 06:01 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 11.2.2005 klo 8.01

NOKIAN RENKAAT OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE


Hallituksen esitykset 5.4.2005 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle koskevat osingon maksamista, yhtiöjärjestyksen muuttamista siten, että osakkeiden nimellisarvo muutetaan ja samalla myös osakkeiden lukumäärää muutetaan sekä hallitukselle myönnettävää valtuutusta osakepääoman korottamiseksi.

1. Hallituksen ehdotus osingonmaksusta

Hallitus on päättänyt ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2004 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 2,17 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2005 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingonmaksupäiväksi ehdotetaan 19.4.2005.

2. Hallituksen ehdotus osakkeiden lukumäärän muuttamiseksi

Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että kaupankäynnin helpottamiseksi ja osakkeen likviditeetin parantamiseksi osakkeiden nimellisarvo muutetaan 2,00 eurosta 0,20 euroon ja että osakkeiden lukumäärää lisätään 10.863.301 osakkeesta (sisältäen nykyiset 10.852.881 osaketta ja optioilla merkityt, hallituksen hyväksymät, mutta vielä rekisteröimättömät 10.420 osaketta) suhteessa 1:10 eli yhteensä 108.633.010 osakkeeseen osakepääomaa korottamatta. Samalla yhtiöjärjestyksen 4 pykälä muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”Osakkeiden nimellisarvo on 0,20 euroa.”

Yhtiökokouksen 28.3.2001 ja 5.4.2004 päättämiin optiojärjestelmiin liittyvien optio-oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden lukumäärä muuttuu samassa suhteessa kuin yhtiön osakemäärää lisätään ja siten, että merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo ja merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu merkintähinta säilyvät ennallaan. Muutoksen seurauksena kukin optio-oikeuden haltija saa merkitä yhdellä optio-oikeudella 10 uutta osaketta. Optioiden uudet, vuodelta 2004 maksettavaksi ehdotetun osingon osalta osinko-oikaistut merkintähinnat ovat seuraavat:

2001A 1,268
2001B 2,027
2001C 2,476
2004A 6,079

3. Hallituksen ehdotus valtuutuksesta osakepääoman korottamiseksi

Hallitus on päättänyt ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai ottamalla vaihtovelkakirjalainaa yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen seurauksena yhtiön osakepääoma saa nousta enintään 4 miljoonalla eurolla. Uusia 0,20 euron nimellisarvoisia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 20.000.000 kappaletta.

Hallituksella on myös oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on osakeyhtiölain 4:2a pykälässä viitattu yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää merkintään oikeutetuista, merkintähinnoista, merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ehdoista.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen tekemästä päätöksestä lukien. Samalla mitätöidään muut voimassaolevat valtuutukset osakepääoman korottamiseksi.  

4. Muut ehdotukset

Nokian Renkaiden yhtiökokous päättää yllä mainittujen asioiden lisäksi seuraavan toimikauden ajaksi valittavista hallituksen jäsenistä. Hallitukseen ehdotettavat henkilöt ilmoitetaan yhtiökokouskutsussa maaliskuussa 2005.


10. helmikuuta 2005

Hallitus


Nokian Renkaat Oyj

Rami Helminen
talousjohtaja
puh. (03) 340 7463.

Jakelu: OMX ja keskeiset tiedotusvälineet