8. helmikuu 2012 06:16 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 8.2.2012 klo 08.00

Nokian Renkaat Oyj:n hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselleHallituksen ehdotukset 12.4.2012 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle koskevat osingon maksamista, Nokian Renkaiden hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valintaa sekä osakeantivaltuutusta.

1. Hallituksen ehdotus osingonmaksusta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 1,20 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.4.2012 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi ehdotetaan 3.5.2012.

2. Hallituksen jäsenet, hallituksen palkkiot ja tilitarkastaja

Nokian Renkaiden hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin seitsemän jäsentä, ja että nykyiset kuusi jäsentä (Kim Gran, Hille Korhonen, Hannu Penttilä, Benoit Raulin, Aleksey Vlasov ja Petteri Walldén) valittaisiin uudelleen vuoden kestäväksi toimikaudeksi. Uutena jäsenenä hallitukseen ehdotetaan valittavaksi Risto Murto.

Kim Gran on yhtiön toimitusjohtaja. Muut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Kaikki hallituksen jäsenet Benoit Raulinia ja Risto Murtoa lukuun ottamatta ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Lisätietoja ehdotetuista nykyisistä hallituksen jäsenistä on Nokian Renkaiden sijoittajasivuilla www.nokiantyres.com/sijoittajat

Nokian Renkaiden hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 80 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenelle 40 000 euroa vuodessa. Vuosipalkkio maksetaan 50-prosenttisesti rahana ja 50-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 12.4.–30.4.2012 hankitaan Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajan lukuun
40 000 eurolla ja kunkin hallituksen jäsenen lukuun 20 000 eurolla. Lisäksi jokaisesta kokouksesta maksetaan 600 euroa kokouspalkkiota jokaiselle läsnä olleelle jäsenelle. Toimitusjohtajalle ei makseta eri korvausta hallitustyöskentelystä.

Nokian Renkaiden hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

3. Osakeantivaltuutus

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 25.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien vaihtovelkakirjalainan ottaminen) yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Ehdotetun valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 19 % yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta laissa määritellyin edellytyksin.

Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutusta esitetään käytettäväksi hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Uusia osakkeita annettaessa osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön omia osakkeita luovutettaessa merkitään osakkeesta maksettava määrä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen tekemästä päätöksestä lukien. Samalla mitätöidään muut voimassaolevat hallituksen valtuutukset osakeannista ja vaihtovelkakirjalainasta päättämisestä.


8. helmikuuta 2012

Nokian Renkaat Oyj
Hallitus

Lisätietoja: talousjohtaja Anne Leskelä, puh. 010 401 7481
Jakelu: NASDAQ OMX, media ja www.nokiantyres.com