30. toukokuu 2023 10:33 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat harkitsee vastuullisuustavoitteisiin sidotun joukkovelkakirjalainan liikkeellelaskua

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 30.5.2023 klo 10.33.

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MISSÄÄN VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Nokian Renkaat Oyj (”Yhtiö”) harkitsee 150 miljoonan euron euromääräisten vakuudettomien senioriehtoisten vastuullisuustavoitteisiin sidottujen kiinteäkorkoisten velkakirjojen (”Velkakirjat”) liikkeeseenlaskua.

Velkakirjat laskettaisiin liikkeeseen Yhtiön 30.5.2023 julkaiseman vastuullisuustavoitteisiin sidottujen joukkolainojen viitekehyksen (”Viitekehys”) mukaisesti. Velkakirjojen liikkeeseenlasku korostaa Yhtiön tavoitetta yhdistää vastuullisuus sen liiketoimintaan ja sen investointeihin. Velkakirjojen taloudelliset ominaisuudet olisivat sidoksissa kahden vastuullisuustavoitteen, kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen Yhtiön omasta toiminnasta (Scope 1 ja 2) sekä tuotteiden käytöstä (Scope 3), saavuttamiseen.

Yhtiö käyttäisi Velkakirjojen suunnitellusta liikkeeseenlaskusta saatavat nettovarat konsernin yleisiin tarpeisiin.

Yhtiö on nimittänyt Danske Bank A/S:n, Nordea Bank Oyj:n ja OP Yrityspankki Oyj:n toimimaan Velkakirjojen mahdollisen liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä, Nordea Bank Oyj:n sekä OP Yrityspankki Oyj:n toimimaan neuvonantajina Viitekehyksen perustamisessa ja Borenius Asianajotoimisto Oy:n mahdollisen transaktion oikeudellisena neuvonantajana. Velkakirjojen liikkeeseenlasku voi toteutua markkinatilanteen niin salliessa ja Yhtiön lopullisen päätöksen mukaisesti.

Lisätietoja:
Teemu Kangas-Kärki, talousjohtaja, puh. 010 401 7750
Sijoittajat: [email protected]

Nokian Renkaat kehittää ja valmistaa premium-renkaita ihmisille, jotka arvostavat turvallisuutta, vastuullisuutta ja luotettavuutta. Autamme maailmaa ajamaan fiksummin. Pohjoisen perintömme innoittamana valmistamme henkilöautoihin, kuorma-autoihin ja raskaisiin työkoneisiin innovatiivisia tuotteita, jotka tarjoavat mielenrauhaa kaikissa olosuhteissa. Vianor-ketjumme on erikoistunut autonhuoltoon ja rengaspalveluihin. Vuonna 2022 segmentit yhteensä liikevaihtomme oli noin 1 350 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 lopussa työllistimme noin 3 300 asiantuntijaa. Nokian Renkaat on listattu Nasdaq Helsinkiin. Lisätietoja: www.nokianrenkaat.fi.

Huomautus

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedottamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä Yhtiön arvopapereita. Tämän tiedotteen ja siihen liittyvän, Velkakirjojen liikkeeseenlaskua koskevan materiaalin jakelu tietyissä valtioissa on lain mukaan kiellettyä tai sitä on rajoitettu. Mitään toimenpiteitä ei ole tehty Velkakirjojen rekisteröimiseksi tai kvalifioimiseksi, tai muutoin Velkakirjojen tarjoamiseksi yleisölle missään valtiossa. Mikäli Yhtiö päättää edetä Velkakirjojen liikkeeseenlaskussa, Velkakirjoihin liittyvä tarjousdokumentaatio voidaan ottaa vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen ja tällaisen tarjousdokumentaation haltuunsa, odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tällaista tarjousmateriaalia tai -dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia. Erityisesti tätä tiedotetta tai tällaisia tarjousmateriaaleja tai -dokumentaatiota ei saa levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa tai missään muussa valtiossa missä velkakirjojen tarjoaminen ei olisi sallittua, eikä tätä tiedotetta tai mitään materiaaleja liittyen Velkakirjojen liikkeeseenlaskuun saa lähettää henkilöille yllä mainituissa valtioissa. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa, tai tarjouspyyntöä ostaa tai myydä, mitään Yhtiön arvopapereita, kuten Velkakirjoja, sellaiselle henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö, myynti tai ostotarjous olisi lainvastainen. Yhtiöllä tai Pääjärjestäjillä tai niiden edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön arvopapereihin, kuten Velkakirjoihin, sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.

Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti. Velkakirjoja ei saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta Velkakirjojen tarjoamiseen yleisölle missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa (kukin ”relevantti valtio”). Velkakirjoja tarjotaan relevanteissa valtioissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1129 (muutoksineen, ”Esiteasetus”) (kuten Esiteasetus on implementoitu Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisessa lainsäädännössä vuoden 2018 European Union (Withdrawal) Actin mukaisesti) mukaisen esitteen julkaisemisvelvollisuutta koskevan poikkeuksen nojalla. Vastaavasti henkilön, joka tekee tai aikoo tehdä tarjouksen Velkakirjoista kyseisessä relevantissa valtiossa, tulisi tehdä se ainoastaan tilanteissa, joissa Yhtiölle tai Pääjärjestäjille ei aiheudu Esiteasetuksen mukaista velvollisuutta julkaista esite. Yhtiö tai Pääjärjestäjät eivät ole antaneet valtuutusta, eivätkä anna valtuutusta, tarjouksen tekemiseen rahoituksen välittäjän avulla. Velkakirjoja ei saa tarjota yleisölle missään relevantissa valtiossa, ellei Velkakirjoihin liittyvää tarjousta voida tehdä yleisölle relevantissa valtiossa osana tarjousta Esiteasetuksen seuraavien poikkeusten nojalla: (i) tarjous on suunnattu yksinomaan Esiteasetuksessa määritellyille kokeneille sijoittajille, (ii) tarjous on suunnattu alle 150 luonnolliselle tai oikeushenkilölle relevanttia valtiota kohti (jotka ovat muita kuin Esiteasetuksessa määriteltyjä kokeneita sijoittajia) tai (iii) muissa olosuhteissa, jotka kuuluvat Esiteasetuksen artiklan 1(4) soveltamisalaan edellyttäen, ettei sellainen tarjous edellytä, että Yhtiö tai Pääjärjestäjät julkaisisivat esitteen Esiteasetuksen artiklan 3 mukaisesti tai täydentäisivät esitettä Esiteasetuksen artiklan 23 mukaisesti. Tätä säännöstä sovellettaessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle”, liittyen mihinkään arvopaperiin ja missä tahansa relevantissa valtiossa, tarkoittaa viestimistä ja riittävien tietojen antamista tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista millä tahansa tavalla, jotta sijoittaja pystyy harkitsemaan arvopapereiden hankkimista.

MIFID II TUOTEVALVONTA –HYVÄKSYTTÄVÄT VASTAPUOLET, AMMATTIMAISET SIJOITTAJAT JA EI- AMMATTIMAISET ASIAKKAAT – Kohdemarkkina on ammattimaiset sijoittajat, hyväksyttävät vastapuolet ja ei-ammattimaiset asiakkaat kattava kohdemarkkina (kaikki jakelukanavat).

TÄRKEÄÄ – ETA-ALUEEN EI-AMMATTIMAISET SIJOITTAJAT –Velkakirjat eivät ole asetuksessa (EU) N:o 1286/2014) (”PRIIPS-asetus”) tarkoitettuja tuotteita ja näin ollen mitään PRIIPS-asetuksen mukaista avaintietoasiakirjaa ei ole saatavilla tai aseteta saataville koskien Velkakirjoja.