29. tammikuu 2004 06:29 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj Pörssi-ilmoitus 29.1.2004 klo 8.30

NOKIAN RENKAAT HAKEE OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAUSTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE


Nokian Renkaat Oyj:n yhtiökokous on 28.3.2001 päättänyt tarjota 2.400.000 markan määräisen optiolainan Nokian Renkaat -konsernin henkilöstön merkittäväksi. Optiolainasta on henkilöstölle annettu 216.000 kappaletta optio-oikeuksia 2001A, 192.000 kappaletta optio-oikeuksia 2001B ja 192.000 kappaletta optio-oikeuksia 2001C. Optio-oikeudet 2001A on listattu Helsingin pörssin päälistalle 3.3.2003 alkaen.

Optio-oikeuksien 2001B merkintäaika alkaa 1.3.2004 ja päättyy 31.3.2007. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Nokian Renkaat Oyj:n 2 euron nimellisarvoisen osakkeen 24,00 euron merkintähintaan. Merkintähintaa alennetaan ennen osakemerkintää jaettavien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä.

Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi merkintöjen seurauksena nousta yhteensä enintään 192.000 osakkeella ja osakepääoma yhteensä enintään 384.000 eurolla.

Optio-oikeudet siirretään arvo-osuusjärjestelmään ennen niiden listausta.

Rahoitustarkastus on myöntänyt yhtiölle 13.12.2002 poikkeusluvan velvollisuudesta julkistaa listalleottoesite haettaessa optio-oikeuksia julkisen kaupankäynnin kohteeksi.

LIITE Optio-oikeuksien ehdot

Nokian Renkaat Oyj

Raila Hietala-Hellman
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Talousjohtaja Rami Helminen, puh. (03) 340 7463.

JAKELU HEX ja keskeiset tiedotusvälineet

Liite

Nokian Renkaat Oyj:n optiolainan ehdot

Nokian Renkaat Oyj:n (jäljempänä myös yhtiö) varsinainen yhtiökokous on kokouksessaan 28.3.2001 päättänyt optiolainan tarjoamisesta Nokian Renkaat -konsernin henkilöstön ja Nokian Renkaat Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön merkittäväksi seuraavin ehdoin:

I OPTIOLAINAEHDOT

1. Lainan määrä, yksikkökoko ja optio-oikeudet

Optiolainan määrä on kaksimiljoonaaneljäsataatuhatta (2.400.000) markkaa. Lainasta annetaan

- kymmenentuhattakahdeksansataa (10.800) kahdeksankymmenen (80) markan nimellisarvoista velkakirjaa I, joihin kuhunkin liittyy kaksikymmentä (20) optio-oikeutta eli velkakirjaan I liittyy yhteensä kaksisataakuusitoistatuhatta (216.000) optio-oikeutta 2001A,

- yhdeksäntuhattakuusisataa (9.600) kahdeksankymmenen (80) markan nimellisarvoista velkakirjaa II, joihin kuhunkin liittyy kaksikymmentä (20) optio-oikeutta eli velkakirjaan II liittyy yhteensä satayhdeksänkymmentäkaksituhatta (192.000) optio-oikeutta 2001B ja

- yhdeksäntuhattakuusisataa (9.600) kahdeksankymmenen (80) markan nimellisarvoista velkakirjaa III, joihin kuhunkin liittyy kaksikymmentä (20) optio-oikeutta eli velkakirjaan III liittyy yhteensä satayhdeksänkymmentäkaksituhatta (192.000) optio-oikeutta 2001C.

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä kuusisataatuhatta (600.000) kappaletta.

2. Optiolainan merkintäoikeus

Optiolaina tarjotaan Nokian Renkaat Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden (Nokian Renkaat -konserni) henkilöstön ja Nokian Renkaat Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön Direnic Oy:n merkittäväksi. Direnic Oy voi myöhemmin luovuttaa omistamiaan velkakirjoja niihin liittyvine optio-oikeuksineen tai pelkät optio-oikeudet Nokian Renkaat Oyj:n hallituksen hyväksymällä tavalla Nokian Renkaat -konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville henkilöille.

3. Laina-aika

Laina päivätään ja laina-aika alkaa 15.6.2001. Laina-aika on yksi (1) vuosi. Laina maksetaan takaisin yhtenä eränä 15.6.2002.

4. Emissiokurssi

Lainan emissiokurssi on sata (100) prosenttia eli yhden kahdeksankymmenen (80) markan nimellisarvoisen velkakirjan merkintähinta on kahdeksankymmentä (80) markkaa.

5. Korko

Laina on koroton.

6. Lainan merkintä, merkintöjen hyväksyminen ja merkintöjen maksu

Laina on merkittävissä 2.5.-11.5.2001. Optiolainan merkintä tapahtuu yhtiön pääkonttorissa Nokialla ja mahdollisesti muussa myöhemmin ilmoitettavassa paikassa tai merkitsijä antaa yhtiölle valtakirjan tehdä optiolainamerkinnät merkitsijän puolesta. Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä. Merkintä voidaan hyväksyä sellaisenaan tai määrältään vähennettynä tai hylätä kokonaan. Ylimerkintätilanteessa hallitus päättää merkintöjen leikkaamisesta. Merkinnän hyväksymisestä ilmoitetaan merkitsijälle kirjallisesti arviolta 31.5.2001 mennessä. Hyväksytty merkintä on maksettava 15.6.2001 mennessä yhtiön osoittamalle pankkitilille.

7. Optio-oikeuksien luovutuskielto ja tarjoamisvelvollisuus

Optio-oikeudet ovat vapaasti siirrettävissä vasta, kun osakemerkinnän aika niiden osalta on alkanut. Yhtiö säilyttää optio-oikeudet merkitsijän lukuun osakkeiden merkintäajan alkamiseen saakka. Merkitsijällä on oikeus saada haltuunsa optio-oikeudet, kun osakkeiden merkintäaika niiden osalta alkaa. Optionomistaja on velvollinen ilmoittamaan viipymättä yhtiölle, mikäli hän luovuttaa optio-oikeuksiaan. Yhtiön hallitus voi kuitenkin edellä sanotusta poiketen antaa luvan optio-oikeuden luovuttamiseen aikaisemminkin. Mikäli merkitsijän työ- tai toimisuhde Nokian Renkaat -konserniin kuuluvaan yhtiöön lakkaa ennen 1.3.2005 muusta syystä kuin eläkkeelle siirtymisen tai kuoleman johdosta, on hänen viipymättä tarjottava yhtiölle tai yhtiön määräämälle vastikkeetta oikeus saada kaikki sellaiset optio-oikeudet, joiden osalta kohdan II.2. mukainen osakemerkinnän aika ei ollut alkanut sinä päivänä, kun työ- tai toimisuhde Nokian Renkaat -konserniin lakkasi. Yhtiö voi, riippumatta siitä onko merkitsijä tarjonnut optio-oikeuksia yhtiölle tai ei, ilmoittaa merkitsijälle kirjallisesti, että edellä mainitun syyn johdosta merkitsijä on menettänyt optio- oikeutensa. Mikäli optio-oikeudet on siirretty arvo-osuusjärjestelmään on yhtiöllä oikeus riippumatta siitä, onko optio-oikeuksia tarjottu yhtiölle tai ei, hakea ja saada siirretyksi kaikki tarjoamisvelvollisuuden piiriin kuuluvat optio-oikeudet merkitsijän arvo-osuustililtä osoittamalleen arvo-osuustilille.

II OSAKEMERKINNÄN EHDOT OPTIO-OIKEUKSIEN PERUSTEELLA

1. Oikeus uusien osakkeiden merkintään

Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen, jonka nimellisarvo on 10 markkaa. Nokian Renkaat Oyj:n osakkeiden lukumäärä voi merkintöjen seurauksena nousta enintään 600.000 uudella osakkeella ja osakepääoma enintään 6.000.000 markalla.

Direnic Oy ei voi Nokian Renkaat Oyj:n tytäryhtiönä merkitä optio-oikeuksien nojalla Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita.

2. Osakkeiden merkintä ja maksu

Osakkeiden merkintäaika alkaa:

- optio-oikeudella 2001A 1.3.2003,
- optio-oikeudella 2001B 1.3.2004 ja
- optio-oikeudella 2001C 1.3.2005.

Osakkeiden merkintäaika päättyy kaikilla optio-oikeuksilla 31.3.2007.

Osakkeiden merkintä tapahtuu Nokian Renkaat Oyj:n pääkonttorissa ja mahdollisesti muussa myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. Osakkeet on maksettava merkittäessä yhtiön osoittamalle pankkitilille.

3. Osakkeiden merkintähinta

Osakkeen merkintähinta on:

- optio-oikeudella 2001A yhdeksäntoista (19) euroa,
- optio-oikeudella 2001B Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.10.-31.10.2001 ja
- optio-oikeudella 2001C Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.4.-30.4.2002.

Optio-oikeuksilla 2001A merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan 28.3.2001 jälkeen ja ennen osakemerkintää jaettavien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Optio-oikeuksilla 2001B ja 2001C merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää jaettavien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään osakkeen nimellisarvo.

4. Osakkeiden kirjaus

Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille.

5. Osakeoikeudet

Osakkeiden oikeus osinkoon ja muut osakeoikeudet alkavat osakepääoman korotuksen tultua merkityksi kaupparekisteriin.

6. Osakeannit, vaihtovelkakirjalainat ja optio-oikeudet ennen osakemerkintää

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaa uusmerkinnällä tai laskee liikkeeseen uusia vaihtovelkakirjalainoja tai optio-oikeuksia, on optio-oikeuden omistajalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan yhtiön hallituksen päättämällä tavalla siten, että merkittävissä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai molempia muutetaan.

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaa rahastoannilla, muutetaan merkintäsuhdetta siten, että optio-oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden suhteellinen osuus osakepääomasta säilyy muuttumattomana. Mikäli yhdellä optio-oikeudella merkittävissä olevien osakkeiden uusi lukumäärä tulisi olemaan murtoluku, otetaan murto-osuus huomioon merkintähintaa alentamalla.

7. Oikeudet eräissä erityistapauksissa

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää alentaa osakepääomaansa, muutetaan optio-oikeuden ehtojen mukaista merkintäoikeutta vastaavasti osakepääoman alentamispäätöksessä tarkemmin sanotulla tavalla.

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää asetetaan selvitystilaan, varataan optio-oikeuksien omistajille tilaisuus käyttää merkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana ennen selvitystilan alkamista.

Mikäli yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai kombinaatiofuusiossa muodostuvaan yhtiöön tai jakautua, annetaan optio-oikeuksien omistajille oikeus käyttää osakemerkintään kaikki hallussaan olevat optio-oikeudet tai vaihtaa ne vastaanottavan yhtiön tai kombinaatiosulautumisessa tai jakautumisessa muodostuvan yhtiön liikkeeseen laskemiin optio-oikeuksiin hallituksen määräämin tavoin ja sen asettamana määräaikana ennen sulautumista tai jakautumista. Tämän jälkeen merkintä- eikä vaihto-oikeutta enää ole. Edellä mainituissa tilanteissa optio-oikeuksien omistajilla ei ole oikeutta vaatia, että yhtiö lunastaa häneltä optiot käyvästä hinnasta.

Mikäli yhtiö ennen osakkeiden merkintäajan päättymistä päättää hankkia omia osakkeitaan kaikille osakkaille tehtävällä tarjouksella, on optio-oikeuksien omistajille tehtävä niiden optio-oikeuksien osalta, joiden merkintäaika on alkanut, yhdenvertainen tarjous. Muissa tapauksissa omien osakkeiden hankkiminen ei edellytä yhtiöltä optioita koskevia toimenpiteitä.

Mikäli ennen osakkeiden merkintäajan päättymistä syntyy osakeyhtiölain 14. luvun 19 §:n mukainen tilanne, jossa jollakin on yli 90 % yhtiön osakkeista ja siten lunastusoikeus ja -velvollisuus loppuja osakkeenomistajia kohtaan, optio-oikeuden omistajilla on osakkeenomistajan asemaa vastaava velvollisuus luovuttaa kaikki optio-oikeutensa. Edellä mainitussa tilanteessa optio-oikeuden omistajilla ei ole mitään näistä ehdoista poikkeavia oikeuksia.

Osakkeen nimellisarvon muuttuessa siten, että osakepääoma säilyy ennallaan, muutetaan optio-oikeuksien osakemerkintäehtoja niin, että merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo ja yhteenlaskettu merkintähinta säilyvät ennallaan.

Yhtiön muuttuminen julkisesta osakeyhtiöstä yksityiseksi osakeyhtiöksi ei aiheuta muutoksia optiolainan ehtoihin.

III MUUT EHDOT

Yhtiön hallitus voi päättää optiolainan ja/tai optio-oikeuksien siirtämisestä arvo-osuusjärjestelmään myöhemmin ja ehtoihin tämän johdosta tehtävistä teknisistä muutoksista. Yhtiön hallitus päättää muista optiolainaan ja optio-oikeuksiin liittyvistä seikoista. Optiolainaa ja optio-oikeuksia koskevat asiakirjat ovat nähtävissä Nokian Renkaat Oyj:n pääkonttorissa Nokialla.