5. huhtikuu 2024 12:00 kategoriassa Pörssitiedotteet

Kutsu Nokian Renkaat Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 5.4.2024 klo 12.00

Nokian Renkaat Oyj:n (”Nokian Renkaat” tai ”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen (”Yhtiökokous”), joka pidetään 30.4.2024 klo 10.00 Messukeskuksen Siipi-kokoustilassa, osoitteessa Rautatieläisenkatu 3, 00520 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto, äänestyslippujen jako sekä kahvitarjoilu kokouspaikalla alkavat klo 8.30.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä. Ohjeet ennakkoäänestykseen ja asiamiehen valtuuttamiseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.

Yhtiökokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata kokousta myös verkkolähetyksen välityksellä. Kokouksen seuraamista verkkolähetyksen välityksellä ei pidetä Yhtiökokoukseen osallistumisena, eikä verkkolähetyksen välityksellä ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää. Osakkeenomistajia, jotka aikovat seurata kokousta verkkolähetyksen välityksellä ja haluavat käyttää äänioikeuttaan, pyydetään äänestämään ennakkoon tai asiamiehen välityksellä. Ohjeet verkkolähetyksen seuraamiseen löytyvät tämän kutsun osasta C sekä Yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.nokianrenkaat.fi/yhtiokokoukset/2024/.

Nokian Renkaiden toimitusjohtaja Jukka Moisio on tavattavissa ennen Yhtiökokousta Yhtiön järjestämässä keskustelutilaisuudessa kahvitarjoilun yhteydessä klo 9.15–9.45. Keskustelutilaisuus ei ole osa Yhtiökokousta ja se pidetään suomeksi. Tilaisuudessa toimitusjohtajalle voi esittää kysymyksiä, mutta sen yhteydessä ei tehdä päätöksiä. Tilaisuudessa mahdollisesti esitettävät kysymykset eivät siten ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Asialistan kohdissa 1–5 tarkoitetut tiedot ja ehdotukset muodollisista järjestäytymiseen liittyvistä asioista sisältyvät erilliseen järjestäytymisasiakirjaan, joka on julkaistu Nokian Renkaiden verkkosivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yhtiokokoukset/2024/. Kyseinen asiakirja on myös osa tätä yhtiökokouskutsua. Asiakirjaa täydennetään tarvittaessa Yhtiökokouksessa tiedoilla, jotka eivät ole vielä saatavilla ennen Yhtiökokousta.

 

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiökokouksen avaaminen

2. Yhtiökokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

Yhtiön 1.3.2024 julkaisema Vuosikertomus 2023 sisältäen Yhtiön tilinpäätöksen,

toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa

www.nokianrenkaat.fi/yhtiokokoukset/2024/.

7. Vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Tilikauden 1.1.–31.12.2023 tilinpäätöksen mukaan Yhtiön jakokelpoiset varat olivat 859,4 miljoonaa euroa. 

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,35 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.5.2024 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingon maksupäivä on 15.5.2024.

Lisäksi hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 0,20 euron suuruisesta osingosta osaketta kohden, joka maksetaan joulukuussa 2024. Hallitus päättää osingon maksamisesta 29.10.2024 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan. Yhtiö tiedottaa hallituksen päätöksen mukaisesta mahdollisesta toisesta erästä ja vahvistaa samalla osingon täsmäytys- ja maksupäivän.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että se vahvistaa neuvoa-antavan päätöksen kautta Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin. Yhtiön 1.3.2024 julkaisema toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 1.1.–31.12.2023 on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yhtiokokoukset/2024/.

11. Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistaminen

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että se hyväksyy neuvoa-antavalla päätöksellä Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan. Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka on tämän kutsun liitteenä ja saatavilla myös Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yhtiokokoukset/2024/. Vertailuasiakirja tällä hetkellä hyväksytyn palkitsemispolitiikan ja nyt ehdotetun palkitsemispolitiikan välillä on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 115 000 euroa vuodessa (aiemmin 110 000), hallituksen varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille kullekin 76 000 euroa vuodessa (75 000) sekä muille jäsenille 53 500 euroa vuodessa (52 500).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että 60 prosenttia vuosipalkkioista maksetaan rahana ja 40 prosenttia Yhtiön osakkeina.

Kokouspalkkion jokaisesta hallituksen kokouksesta ja hallituksen valiokunnan kokouksesta ehdotetaan pysyvän ennallaan, ollen 700 euroa kokoukselta. Euroopassa asuville hallituksen jäsenille kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena kokouksista, jotka pidetään Euroopassa jäsenen kotimaan ulkopuolella, ja kolminkertaisena kokouksista, jotka pidetään Euroopan ulkopuolella. Euroopan ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille kokouspalkkio maksetaan kolminkertaisena kokouksista, jotka pidetään jäsenen kotimaan ulkopuolella. Jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelin- tai videoyhteyden välityksellä ehdotetaan 700 euron kokouspalkkion maksamista. Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi Yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti. 

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän.

14. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Susanne Hahn, Jukka Hienonen, Markus Korsten, Christopher Ostrander, Jouko Pölönen, Reima Rytsölä ja Pekka Vauramo, ja että uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan Elina Björklund ja Elisa Markula toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Jukka Hienosen ehdotetaan jatkavan hallituksen puheenjohtajana ja Pekka Vauramon hallituksen varapuheenjohtajana. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Veronica Lindholm ja George Rietbergen ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat Yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että Nokian Renkailla on hyvän pohjoismaisen hallintomallin mukaisesti hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on Yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Ehdokkaat ovat riippumattomia Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, pois lukien Reima Rytsölä, joka ei ole riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista johtuen hänen asemastaan Solidium Oy:n toimitusjohtajana.

Lisätietoja ehdotetuista uusista hallituksen jäsenistä on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yhtiokokoukset/2024/.

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan Yhtiön hyväksymän tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaisesti.

16. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen perusteella, että Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut KHT Mikko Järventaustan toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

Yhtiön on myös laadittava ensimmäinen lakisääteinen kestävyysraportti tilikaudelle 2024. Mikäli Ernst & Young Oy valitaan uudelleen Yhtiön tilintarkastajaksi, toimii se osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti myös Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudella 2024, ja tästä tehtävästä maksetaan sille palkkio Yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 13 800 000 Yhtiön osakkeen hankkimisesta Yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 9,9 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeita voidaan hankkia Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäviksi yrityskauppojen tai muiden Yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseksi, muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäviksi, käytettäväksi Yhtiön kannustinjärjestelmissä tai jos se muutoin on hallituksen käsityksen mukaan osakkeenomistajien edun mukaista.

Valtuutuksen nojalla hankituista osakkeista maksettavan hinnan on perustuttava Yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä. Maksettava vähimmäisvastike olisi osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti.

Valtuutus kumoaisi varsinaisen yhtiökokouksen 26.4.2023 hallitukselle antaman valtuutuksen.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 13 800 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1§:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien vaihtovelkakirjalaina) yhdessä tai useassa erässä.

Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Ehdotetun valtuutuksen osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 9,9 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita ja erityisiä oikeuksia suunnatusti eli poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutuksen perusteella hallituksella olisi oikeus päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1§:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista mukaan lukien osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Ehdotetaan, että valtuutus annetaan käytettäväksi hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Uusien osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön omista osakkeista maksettava vastike merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti.

Valtuutus kumoaisi varsinaisen yhtiökokouksen 26.4.2023 hallitukselle antaman valtuutuksen.  

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 250 000 euron lahjoituksista yliopistoille, muille ylemmän asteen oppilaitoksille tai muihin voittoa tavoittelemattomiin tai samankaltaisiin tarkoituksiin. Lahjoitukset voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää lahjoitusten saajista, niiden käyttötarkoituksista sekä muista ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti.

Valtuutus kumoaisi varsinaisen yhtiökokouksen 26.4.2023 hallitukselle antaman valtuutuksen.  

20. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, ja järjestäytymisasiakirja ovat saatavilla Nokian Renkaat Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yhtiokokoukset/2024/.

Yhtiön palkitsemisraportti, palkitsemispolitiikka ja vuosikertomus 2023, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ovat saatavilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yhtiokokoukset/2024/. Kopiot näistä asiakirjoista ja tästä kutsusta lähetetään osakkeenomistajille pyynnöstä. Päätösehdotukset ja muut yllä mainitut dokumentit ovat nähtävillä myös Yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla Yhtiön verkkosivuilla 14.5.2024 alkaen.

C. Ohjeita Yhtiökokoukseen osallistuville

1. Osakasrekisteriin merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 18.4.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka omistamat Yhtiön osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen Yhtiökokoukseen alkaa 5.4.2024 klo 14.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua Yhtiökokoukseen viimeistään 24.4.2024 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua seuraavilla tavoilla:

a) Yhtiön verkkosivujen kautta osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yhtiokokoukset/2024/.

Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Tämän jälkeen osakkeenomistaja voi yhdellä istunnolla ilmoittautua Yhtiökokoukseen, valtuuttaa toisen ja ennakkoäänestää. Yhteisöomistajien osalta ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistautumista. Tällöin yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero sekä muut vaaditut tiedot. Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) sähköpostitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen [email protected].

Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin Yhtiön verkkosivuilla www.nokianrenkaat.fi/yhtiokokoukset/2024/ saatavilla oleva ilmoittautumislomake ja mahdollinen ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot.

c) postitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Nokian Renkaat Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.

Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin Yhtiön verkkosivuilla www.nokianrenkaat.fi/yhtiokokoukset/2024/ saatavilla oleva ilmoittautumislomake ja mahdollinen ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot.

d) puhelimitse numeroon 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00 välisenä aikana. Puhelinilmoittautumisen yhteydessä ei voi ennakkoäänestää.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa tarvittavat tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, yhteystiedot, mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika. Osakkeenomistajien Nokian Renkaille tai Innovatics Oy:lle/Inderes Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain Yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee pystyä kokouspaikalla pyynnöstä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua Yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 18.4.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 25.4.2024 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään viipymättä omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä Yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä ilmoittautumista ja osallistumista Yhtiökokoukseen sekä ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee merkitä Yhtiökokoukseen osallistuva hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja mahdolliseen ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja tarvittaessa myös äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa Yhtiökokouksessa. Edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla www.nokianrenkaat.fi/yhtiokokoukset/2024/. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu Yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Nokian Renkaat Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected] ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta Yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

4. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistaja, jonka omistamat Yhtiön osakkeet on kirjattu hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, voi äänestää ennakkoon Yhtiökokouksen asialistalla olevien tiettyjen asiakohtien osalta 5.4.2024 klo 14.00–24.4.2024 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a) Yhtiön verkkosivujen kautta osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yhtiokokoukset/2024/. Palveluun kirjautuminen tapahtuu vastaavasti kuin ilmoittautumisen osalta edellä tämän kutsun kohdassa C.1.

b) tai sähköpostitse toimittamalla Yhtiön verkkosivuilla www.nokianrenkaat.fi/yhtiokokoukset/2024/ saatava ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle osoitteeseen [email protected].

c) postitse toimittamalla Yhtiön verkkosivuilla www.nokianrenkaat.fi/yhtiokokoukset/2024/ saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Nokian Renkaat Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.

Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä. Äänten toimittaminen postitse tai sähköpostitse ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu Yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeen omistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva asialistan kohta katsotaan esitetyksi muuttumattomana Yhtiökokouksessa.

5. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksen kielenä on suomi ja kokous simultaanitulkataan englanniksi.

Yhtiökokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata kokousta myös verkkolähetyksen välityksellä. Linkki ja salasana kokouksen etäseurantaa varten lähetetään viimeistään Yhtiökokousta edeltävänä päivänä sähköpostitse ja/tai tekstiviestillä osakkeenomistajan ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon. Verkkolähetyksen seuraamista ei pidetä virallisena osallistumisena Yhtiökokoukseen, eikä osakkeenomistajalla ole mahdollisuutta esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, ottaa muutoin yhteyttä kokoukseen tai äänestää verkkolähetyksen kautta.

Yhtiökokouksessa kokouspaikalla läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Nokian Renkaat Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 5.4.2024 yhteensä 138 921 750 osaketta, jotka edustavat 138 921 750 ääntä.

Osakkeenomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.


Helsingissä 5. päivänä huhtikuuta 2024

Nokian Renkaat Oyj

Hallitus

Lisätietoja ilmoittautumisesta ja ennakkoäänestämisestä on saatavissa puhelimitse Yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00 tai sähköpostitse osoitteesta [email protected] tai [email protected].

 

Muut lisätiedot:

Päivi Antola

SVP, Communications, Investor Relations and Brand

Puh. +358 10 401 7327

 

Annukka Angeria

Senior Manager, Investor Relations and Strategic Project Communications

Puh. +358 10 401 7581

 

Nokian Renkaat kehittää ja valmistaa premium-renkaita ihmisille, jotka arvostavat turvallisuutta, vastuullisuutta ja luotettavuutta. Pohjoisen perintömme innoittamana valmistamme henkilöautoihin, kuorma-autoihin ja raskaisiin työkoneisiin innovatiivisia tuotteita, jotka tarjoavat mielenrauhaa kaikissa olosuhteissa. Vianor-ketjumme on erikoistunut autonhuoltoon ja rengaspalveluihin. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli noin 1 174 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 lopussa työllistimme yli 3 400 asiantuntijaa. Nokian Renkaat on listattu Nasdaq Helsinkiin. Lisätietoja: www.nokianrenkaat.fi.
 


Liitteet