3. huhtikuu 2023 12:00 kategoriassa Pörssitiedotteet

Kutsu Nokian Renkaat Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 3.4.2023 klo 12.00

Nokian Renkaat Oyj:n (”Nokian Renkaat” tai ”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen (”Yhtiökokous”), joka pidetään 26.4.2023 klo 10.00 Messukeskuksen Siipi-kokoustilassa, osoitteessa Rautatieläisenkatu 3, 00520 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto, äänestyslippujen jako sekä kahvitarjoilu alkavat klo 8.30.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä. Ohjeet ennakkoäänestämiseen ja asiamiehen valtuuttamiseen löytyvät tämän kutsun osasta C.

Yhtiökokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata kokousta myös verkkolähetyksen välityksellä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yhtiokokous2023. Verkkolähetyksen seuraamista ei pidetä virallisena osallistumisena Yhtiökokoukseen eikä verkkolähetyksen välityksellä ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää. Osakkeenomistajia, jotka aikovat seurata kokousta verkkolähetyksen välityksellä ja haluavat käyttää äänioikeuttaan, pyydetään äänestämään ennakkoon tai asiamiehen välityksellä. Lisätietoja verkkolähetyksestä on saatavilla Yhtiön internetsivuilla www.nokianrenkaat.fi/yhtiokokous2023  ennen Yhtiökokousta.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.  Yhtiökokouksen avaaminen

2. Yhtiökokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.  Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

Yhtiön 1.3.2023 julkaisema taloudellinen katsaus 2022 sisältäen yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yhtiokokous2023.

7.  Vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Tilikauden 1.1.31.12.2022 tilinpäätöksen mukaan yhtiön jakokelpoiset varat olivat 716,1 miljoonaa euroa.

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,35 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.4.2023 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingon maksupäivä on 11.5.2023.

Lisäksi hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 0,20 euron suuruisesta osingosta, joka maksetaan joulukuussa. Hallitus päättää osingon maksamisesta 31.10.2023 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan. Yhtiö tiedottaa hallituksen päätöksen mukaisesta mahdollisesta toisesta erästä ja vahvistaa samalla osingon täsmäytys- ja maksupäivän.

9.  Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että se vahvistaa neuvoa-antavan päätöksen kautta Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

Yhtiön 1.3.2023 julkaisema toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 1.1.31.1.2022 on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yhtiokokous2023.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 110 000 euroa vuodessa, hallituksen varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille kullekin 75 000 euroa vuodessa sekä kullekin hallituksen jäsenelle 52 500 euroa vuodessa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että 60 prosenttia vuosipalkkioista maksetaan rahana ja 40 prosenttia Yhtiön osakkeina.

Jokaisesta hallituksen kokouksesta ja hallituksen valiokunnan kokouksesta ehdotetaan palkkioksi 700 euroa. Euroopassa asuville hallituksen jäsenille kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisina kokouksista, jotka pidetään Euroopassa jäsenen kotimaan ulkopuolella, ja kolminkertaisena kokouksista, jotka pidetään Euroopan ulkopuolella. Euroopan ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille kokouspalkkio maksetaan kolminkertaisena kokouksista, jotka pidetään jäsenen kotimaan ulkopuolella. Jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelin- tai videoyhteyden välityksellä ehdotetaan 700 euron kokouspalkkion maksamista. Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi Yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin yhdeksän.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Susanne Hahn, Jukka Hienonen, Veronica Lindholm, Christopher Ostrander, Jouko Pölönen, George Rietbergen ja Pekka Vauramo, ja että uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan Markus Korsten ja Reima Rytsölä toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Jukka Hienonen valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Pekka Vauramo hallituksen varapuheenjohtajaksi. Nykyisistä jäsenistä Heikki Allonen ja Inka Mero ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta toteaa, että yhtiön hallituksen ehdotettu kokoonpano johtaa toteutuessaan tilanteeseen, jossa jäsenten sukupuolijakauma ei ole optimaalisella tasolla. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tarkoituksena on, että tilanne on lyhytaikainen ja että se korjataan mahdollisimman pian.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että Nokian Renkailla on hyvän pohjoismaisen hallintomallin mukaisesti hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Ehdokkaat ovat riippumattomia Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, pois lukien Reima Rytsölä, joka ei ole riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta johtuen hänen asemastaan Solidium Oy:n toimitusjohtajana. Lisätietoja ehdotetuista uusista hallituksen jäsenistä on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yhtiokokous2023.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan Yhtiön hyväksymän tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaisesti.  

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen perusteella, että Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut KHT Mikko Järventaustan toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 13 800 000 Yhtiön osakkeen hankkimisesta Yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 9,9 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeita voidaan hankkia Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäviksi yrityskauppojen tai muiden Yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseksi, muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäviksi, käytettäväksi Yhtiön kannustinjärjestelmissä tai jos se muutoin on hallituksen käsityksen mukaan osakkeenomistajien edun mukaista.

Valtuutuksen nojalla hankituista osakkeista maksettavan hinnan on perustuttava Yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä. Maksettava vähimmäisvastike olisi osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

Valtuutus kumoaisi varsinaisen yhtiökokouksen 28.4.2022 hallitukselle antaman valtuutuksen.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 13 800 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1§:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien vaihtovelkakirjalaina) yhdessä tai useassa erässä.

Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Ehdotetun valtuutuksen osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 9,9 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita ja erityisiä oikeuksia suunnatusti eli poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutuksen perusteella hallituksella olisi oikeus päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1§:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista mukaan lukien osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Ehdotetaan, että valtuutus annetaan käytettäväksi hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Uusien osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön omista osakkeista maksettava vastike merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

Valtuutus kumoaisi varsinaisen yhtiökokouksen 28.4.2022 hallitukselle antaman valtuutuksen.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 250 000 euron lahjoituksista yliopistoille, muille ylemmän asteen oppilaitoksille tai muihin voittoa tavoittelemattomiin tai samankaltaisiin tarkoituksiin vuosien 2023 ja 2024 aikana. Lahjoitukset voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää lahjoitusten saajista, niiden käyttötarkoituksista sekä muista ehdoista. 

19. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että Yhtiön yhtiöjärjestyksen 10 ja 11 §:ää muutettaisiin mahdollistamaan yhtiökokouksen järjestäminen kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena. Etäkokouksessa osakkeenomistajat voivat käyttää päätösvaltaansa täysimääräisesti, mukaan lukien oikeuttaan esittää kysymyksiä ja äänestää, tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

Lisäksi ehdotetaan, että nykyisin 11 §:ssä oleva vaihtoehtoisia yhtiökokouspaikkakuntia koskeva säännös siirrettäisiin 10 §:ään siten, että säännöstä sovellettaisiin kaikkiin yhtiökokouksiin. Nykyisessä muodossaan ja sijainnissaan säännös koskee ainoastaan varsinaista yhtiökokousta.

Ehdotus etäkokousten mahdollistamiseksi perustuu osakeyhtiölain 5 luvun muutoksiin. Lakimuutosten lähtökohta on, että osakkeenomistajien oikeudet eivät vaarannu, ja että kaikki kokoukseen osallistuvat osakkeenomistajat voivat valitusta yhtiökokousmuodosta riippumatta ajantasaisesti käyttää täysiä osakkeenomistajan oikeuksiaan. Mahdollisuus järjestää etäyhtiökokouksia mahdollistaa yhtiölle varautumisen nopeasti muuttuviin olosuhteisiin yhtiön toimintaympäristössä ja yleisesti yhteiskunnassa esimerkiksi pandemioista johtuen. Yhtiölle on tärkeää, että sillä on käytössään keinoja tarjota osakkeenomistajilleen mahdollisuus käyttää osakkeenomistajien oikeuksiaan ja päättää yhtiökokoukselle esitetyistä asioista kaikissa olosuhteissa.

Muutetussa muodossaan yhtiöjärjestyksen määräykset kuuluisivat seuraavasti:

§ 10 Kokouspaikka ja osallistuminen yhtiökokoukseen

Yhtiökokous pidetään hallituksen päätöksen mukaisesti joko yhtiön kotipaikassa tai Tampereen tai Helsingin kaupungissa. Hallitus voi lisäksi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. Äänestyksen suorittamistavan määrää yhtiökokouksen puheenjohtaja.

§ 11 Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä.

Yhtiökokouksessa on esitettävä:
1.tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomus,
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. tarvittaessa palkitsemispolitiikan vahvistamisesta,
7. palkitsemisraportin vahvistamisesta,
8. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,
9. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava:
10. hallituksen jäsenet,
11. tilintarkastaja; sekä

käsiteltävä:
12. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Muilta osin yhtiöjärjestyksen ehdotetaan säilyvän muuttumattomana.

20. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kutsu, joka sisältää kaikki Yhtiökokouksen asialistalla esitettyjä asioita koskevat päätösehdotukset, on saatavilla Nokian Renkaiden internetsivuilla www.nokianrenkaat.fi/yhtiokokous2023. Yhtiön palkitsemisraportti ja sähköinen taloudellinen katsaus 2022, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ovat saatavilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yhtiokokous2023. Kopiot näistä asiakirjoista ja tästä kutsusta lähetetään osakkeenomistajille pyynnöstä. Päätösehdotukset ja muut yllä mainitut dokumentit ovat saatavilla myös Yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yhtiokokous2023 viimeistään 10.5.2023.

C. Ohjeita Yhtiökokoukseen osallistuville

1. Osakasrekisteriin merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.4.2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on rekisteröity hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen Yhtiökokoukseen alkaa 3.4.2023 klo 12.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua Yhtiökokoukseen viimeistään 20.4.2023 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua seuraavilla tavoilla:

a)      Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yhtiokokous2023
 

Sähköinen ilmoittautuminen edellyttää henkilöomistajalta vahvaa sähköistä tunnistautumista. Kun henkilöomistaja kirjautuu yhtiön internetsivujen kautta palveluun, hänet ohjataan sähköiseen tunnistautumiseen. Tämän jälkeen osakkeenomistaja voi yhdellä istunnolla ilmoittautua yhtiökokoukseen, valtuuttaa toisen ja ennakkoäänestää. Vahva sähköinen tunnistautuminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Yhteisöomistajien osalta ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistautumista. Tällöin yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero sekä muut vaaditut tiedot. Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b)      postitse tai sähköpostitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa osallistumisilmoituksen postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Nokian Renkaat Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

c)      puhelimitse numeroon +358 20 770 6892 arkisin klo 9.00–16.00 välisenä aikana

 

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan on annettava pyydetyt henkilötiedot, kuten nimi, syntymäpäivä tai yritystunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä mahdollisen asiamiehen nimi ja syntymäpäivä. Osakkeenomistajien ja asiamiesten Nokian Renkaille ja Euroclear Finland Oy:lle antamia henkilötietoja käytetään vain Yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa kokouspaikalla.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua Yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.4.2023. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 21.4.2023 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään viipymättä omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä Yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista Yhtiökokoukseen sekä ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee merkitä hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään yllä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä.

Lisätietoja on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yhtiokokous2023.

3. Asiamiehet ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa Yhtiökokouksessa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Henkilöomistajat voivat valtuuttaa asiamiehen sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä Yhtiön internetsivuilla. Muissa tapauksissa tulee käyttää valtakirjaa. Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yhtiokokous2023.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Nokian Renkaat Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected] ennen ilmoittautumisajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Yhteisöomistaja voi käyttää myös Suomi.fi-valtuuttamispalvelua perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin yhteisö valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Lisätietoa on saatavilla www.suomi.fi/valtuudet-sivustolla sekä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yhtiokokous2023.

4. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat halutessaan äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 3.4.2023 klo 12.00–20.04.2023 klo 16.00 välisenä aikana. Ennakkoäänestää voi seuraavilla tavoilla:

a)      Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yhtiokokous2023

Kun henkilöomistaja kirjautuu yhtiön internetsivujen kautta palveluun, hänet ohjataan sähköiseen tunnistautumiseen. Vahva sähköinen tunnistautuminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Yhteisöomistajien osalta ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistautumista. Tällöin yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero sekä muut vaaditut tiedot. Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ennakkoäänestäminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b)      postitse tai sähköpostitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa ennakkoäänestyslomakkeen tai sitä vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Nokian

Renkaat Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Ennakkoäänestyslomake ja ennakkoäänestyksen ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yhtiokokous2023. Osakkeenomistajan lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen on ennakkoäänestyslomakkeen toimittamisen yhteydessä esitettävä päivätty valtakirja tai muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa Yhtiökokouksessa.

Jos osakkeenomistaja osallistuu Yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon soveltuvien ohjeiden mukaisesti, katsotaan tämä ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen edellyttäen, että kaikki tarvittavat tiedot ilmoittautumista ja ennakkoäänestystä varten on annettu. Muuta ilmoitusta osallistumisesta Yhtiökokoukseen ei vaadita.

Ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja ei voi käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta, vaatia äänestystä tai äänestää mahdollisesta vastaehdotuksesta, ellei hän saavu itse tai asiamiehen välityksellä paikalle Yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena olevat päätösehdotukset katsotaan esitetyn muuttumattomana yhtiökokouksessa.

5. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksen kokouskielenä on suomi ja kokous simultaanitulkataan englanniksi.

Yhtiökokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata kokousta myös verkkolähetyksen välityksellä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yhtiokokous2023.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista.

Nokian Renkailla on kokouskutsun päivänä 3.4.2023 yhteensä 138 921 750 osaketta ja ääntä.

Osakeomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen tai osakkeenomistajan äänimäärään Yhtiökokouksessa.

 

Helsingissä 3. päivänä huhtikuuta 2023
 

Nokian Renkaat Oyj

Hallitus
 

Lisätietoa ilmoittautumisesta ja ennakkoäänestämisestä:

Puh. +358 20 770 6892 maanantaista perjantaihin 9.0016.00
[email protected]

 

Muut lisätiedot:

Päivi Antola
SVP, Corporate Communications and Investor Relations
Puh. +358 10 401 7327

Annukka Angeria
Senior Manager, Investor Relations
Puh. +358 10 401 7581


Liitteet