31. maaliskuu 2022 14:20 kategoriassa Pörssitiedotteet

Kutsu Nokian Renkaat Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 31.3.2022 klo 14.20

Nokian Renkaat Oyj:n (”Nokian Renkaat” tai ”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen (”Yhtiökokous”), joka pidetään 28.4.2022 klo 10.00 Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, 00520 Helsinki.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi säädetyn, 8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaisen lain (375/2021) nojalla. Osakkeenomistajien, työntekijöiden ja Yhtiön muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi Yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien ja heidän asiamiestensä läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajat voivat osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan äänestämällä ennakkoon (joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä) sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla. Myös asiamiesten on äänestettävä ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla. Tarkemmat ohjeet löytyvät tämän kutsun osasta C. ”Ohjeita Yhtiökokoukseen osallistuville”.

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja osallistuvat Yhtiökokoukseen, mutta Yhtiön muu johto sekä tilintarkastaja eivät osallistu Yhtiökokoukseen. Yhtiön toimitusjohtajan ennakkoon nauhoitettu puhe julkaistaan Yhtiön internetsivuilla viimeistään 31.3.2022. Toimitusjohtajan nauhoitettu puhe ei ole osa Yhtiökokousta.

Yhtiökokousta voi seurata videoyhteyden välityksellä Yhtiön internetsivulla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/sijoittajapalvelut/sijoittajakalenteri-ja-tapahtumat/yhtiokokoukset/. Videoyhteyden seuraamista ei pidetä virallisena osallistumisena Yhtiökokoukseen eikä videoyhteyden välityksellä ole mahdollista esittää kysymyksiä tai äänestää Yhtiökokouksen aikana. Lisätietoja mahdollisuudesta seurata videolähetystä tulee saataville Yhtiön internetsivuille yllä mainittuun internetosoitteeseen. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että videolähetys järjestetään vain, mikäli se voidaan toteuttaa noudattaen kaikkia Suomen viranomaisten asettamia säännöksiä ja rajoituksia Covid-19 pandemiaan liittyen.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiökokouksen avaaminen

2. Yhtiökokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Mikko Heinonen. Mikäli Mikko Heinosella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii Nokian Renkaat -konsernin lakiasiainjohtaja Jaana Klinga. Mikäli Jaana Klingalla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon tässä kutsussa määritellyllä tavalla ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua Yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Koska osakkeenomistajat voivat osallistua Yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon, Yhtiön 2.3.2022 julkistama taloudellinen katsaus 2021 katsotaan esitetyksi Yhtiökokoukselle. Taloudellinen katsaus sisältää Yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen ja se on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/sijoittajapalvelut/sijoittajakalenteri-ja-tapahtumat/yhtiokokoukset/.

7. Vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Tilikauden 1.1.–31.12.2021 tilinpäätöksen mukaan Yhtiön jakokelpoiset varat olivat 742,7 miljoonaa euroa.

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 maksetaan osinkoa 0,55 euroa osakkeelta, eli yhteensä noin 76,1 miljoonaa euroa perustuen Yhtiön ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärään ehdotuksen tekohetkellä. Osinkoehdotus vastaa osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaista vähemmistöosinkoa eli kahdeksaa prosenttia Yhtiön omasta pääomasta.

Osinko ehdotetaan maksettavaksi osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.5.2022 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingon maksupäivä on 11.5.2022.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että se vahvistaa neuvoa-antavan päätöksen kautta Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

Koska osakkeenomistajat voivat osallistua Yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon, Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 1.1.–31.12.2021, joka on julkaistu pörssitiedotteena ja on ollut saatavilla 2.3.2022 lähtien Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/sijoittajapalvelut/sijoittajakalenteri-ja-tapahtumat/yhtiokokoukset/, katsotaan esitetyksi Yhtiökokoukselle.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 110 000 euroa vuodessa, hallituksen varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille kullekin 75 000 euroa vuodessa sekä kullekin hallituksen jäsenelle 52 500 euroa vuodessa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että 60 prosenttia vuosipalkkioista maksetaan rahana ja 40 prosenttia Yhtiön osakkeina.

Jokaisesta hallituksen kokouksesta ja hallituksen valiokunnan kokouksesta ehdotetaan palkkioksi 700 euroa. Euroopassa asuville hallituksen jäsenille kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena kokouksista, jotka pidetään Euroopassa jäsenen kotimaan ulkopuolella, ja kolminkertaisena kokouksista, jotka pidetään Euroopan ulkopuolella. Euroopan ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille kokouspalkkio maksetaan kolminkertaisena kokouksista, jotka pidetään jäsenen kotimaan ulkopuolella. Jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelin- tai videoyhteyden välityksellä ehdotetaan 700 euron kokouspalkkion maksamista. Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi Yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin yhdeksän.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Jukka Hienonen, Heikki Allonen, Veronica Lindholm, Inka Mero, Christopher Ostrander, Jouko Pölönen, George Rietbergen ja Pekka Vauramo, ja että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Susanne Hahn toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Jukka Hienonen valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Pekka Vauramo hallituksen varapuheenjohtajaksi. Nykyisistä jäsenistä Raimo Lind on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että Nokian Renkailla on hyvän pohjoismaisen hallintomallin mukainen hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus, ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat riippumattomia Yhtiöstä sekä Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Lisätietoja ehdotetusta uudesta hallituksen jäsenestä on Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/sijoittajapalvelut/sijoittajakalenteri-ja-tapahtumat/yhtiokokoukset/.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan Yhtiön hyväksymän tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen perusteella, että Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut KHT Mikko Järventaustan toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 13 800 000 Yhtiön osakkeen hankkimisesta Yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 9,9 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeita voidaan hankkia Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäviksi yrityskauppojen tai muiden Yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseksi, muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäviksi, käytettäväksi Yhtiön kannustinjärjestelmissä tai jos se muutoin on hallituksen käsityksen mukaan osakkeenomistajien edun mukaista.

Valtuutuksen nojalla hankituista osakkeista maksettavan hinnan on perustuttava Yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä. Maksettava vähimmäisvastike olisi osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

Valtuutus kumoaisi varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2021 hallitukselle antaman valtuutuksen.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 13 800 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien vaihtovelkakirjalaina) yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Ehdotetun valtuutuksen osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 9,9 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita ja erityisiä oikeuksia suunnatusti eli poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutuksen perusteella hallituksella olisi oikeus päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista mukaan lukien osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Ehdotetaan, että valtuutus päätetään antaa käytettäväksi hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Uusien osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön omista osakkeista maksettava vastike merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

Valtuutus kumoaisi varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2021 hallitukselle antaman valtuutuksen.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 250 000 euron lahjoituksista yliopistoille, muille ylemmän asteen oppilaitoksille tai muihin voittoa tavoittelemattomiin tai samankaltaisiin tarkoituksiin vuosien 2022 ja 2023 aikana. Lahjoitukset voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää lahjoitusten saajista, niiden käyttötarkoituksista sekä muista ehdoista.

19. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kutsu, joka sisältää kaikki Yhtiökokouksen asialistalla olevia asioita koskevat päätösehdotukset, on saatavilla Nokian Renkaiden internetsivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/sijoittajapalvelut/sijoittajakalenteri-ja-tapahtumat/yhtiokokoukset/. Yhtiön palkitsemisraportti sekä sähköinen taloudellinen katsaus 2021, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ovat saatavilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/sijoittajapalvelut/sijoittajakalenteri-ja-tapahtumat/yhtiokokoukset/. Kopiot näistä asiakirjoista ja tästä kutsusta lähetetään osakkeenomistajille pyynnöstä. Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/sijoittajapalvelut/sijoittajakalenteri-ja-tapahtumat/yhtiokokoukset/ 12.5.2022 alkaen.

C. Ohjeita Yhtiökokoukseen osallistuville

Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi Yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi osallistua Yhtiökokoukseen kokouspaikalla. Yhtiökokousta on mahdollista seurata yllä kuvatuin tavoin videoyhteyden välityksellä. Osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon (joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä), sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla. Myös asiamiesten on äänestettävä ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla.

1. Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.4.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on rekisteröity hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Ohjeet hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajille ovat jäljempänä kohdassa C4 ”Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja”.

2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen Yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys alkavat 6.4.2022 klo 12.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua Yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 21.4.2022 klo 16.00, mihin mennessä äänten on oltava perillä.

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on rekisteröity hänen suomalaiselle arvo-osuustililleen, voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen Yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 6.4.2022 klo 12.00–21.4.2022 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

  1. internetsivujen kautta osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/sijoittajapalvelut/sijoittajakalenteri-ja-tapahtumat/yhtiokokoukset/. Ilmoittautuminen edellyttää henkilöomistajalta vahvaa sähköistä tunnistamista. Kun henkilöomistaja kirjautuu Yhtiön verkkosivujen kautta palveluun, hänet ohjataan sähköiseen tunnistamiseen. Tämän jälkeen osakkeenomistaja voi yhdellä istunnolla ilmoittautua yhtiökokoukseen, valtuuttaa toisen ja ennakkoäänestää. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Yhteisöomistajien osalta ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistamista. Tällöin yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero sekä muut vaaditut tiedot. Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Sähköisen äänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla kyseisiltä internetsivuilta.

  1. lähettämällä Yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

Ennakkoäänestyslomake ja ennakkoäänestyksen ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/sijoittajapalvelut/sijoittajakalenteri-ja-tapahtumat/yhtiokokoukset/ viimeistään 6.4.2022 klo 12.00. Lisätietoja on saatavilla myös puhelimitse numerosta +358 20 770 6892 maanantaista perjantaihin klo 9.00–16.00.

Jos osakkeenomistaja osallistuu Yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon soveltuvien ohjeiden mukaisesti ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen määräajan päättymistä katsotaan tämä ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen edellyttäen, että kaikki tarvittavat tiedot ilmoittautumista ja ennakkoäänestystä varten on annettu. Muuta ilmoitusta osallistumisesta Yhtiökokoukseen ei vaadita.

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan tai asiamiehen on annettava pyydetyt henkilötiedot. Osakkeenomistajien ja asiamiesten Nokian Renkaille antamia henkilötietoja käytetään vain Yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

3. Asiamiehet ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua Yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Myös asiamiesten on äänestettävä ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa Yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu Yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on Yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/sijoittajapalvelut/sijoittajakalenteri-ja-tapahtumat/yhtiokokoukset/ 6.4.2022 alkaen. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai alkuperäisenä postitse osoitteeseen Nokian Renkaat, Pirkkalaistie 7 (PL 20), 37101 Nokia ennen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.

Mikäli osakkeenomistaja toimittaa valtakirjan Yhtiölle soveltuvien ohjeiden mukaisesti ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestämisen määräajan päättymistä katsotaan se ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen edellyttäen, että kaikki vaaditut tiedot on sisällytetty valtakirjaan. Lisäksi myös asiamiesten on äänestettävä ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Yhteisöomistaja voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin yhteisö valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Lisätietoja on saatavilla www.suomi.fi/valtuudet -sivustolla sekä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/sijoittajapalvelut/sijoittajakalenteri-ja-tapahtumat/yhtiokokoukset/.

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua Yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.4.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 25.4.2022 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään viipymättä omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä Yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista Yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee merkitä hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevan ilmoittautumisajan kuluessa. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön on myös huolehdittava ennakkoon äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta hallintarekisteröityihin osakkeisiin sovellettavan ilmoittautumisajan kuluessa.

Lisätietoja on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/sijoittajapalvelut/sijoittajakalenteri-ja-tapahtumat/yhtiokokoukset/.

5. Vastaehdotukset, oikeus esittää kysymyksiä ja muut tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa (1/100) Yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettavia vastaehdotuksia Yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava Yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen [email protected] viimeistään 5.4.2022 klo 16.00, mihin mennessä vastaehdotusten on oltava perillä.

Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä riittävä selvitys osakeomistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi Yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että vastaehdotuksen tehneillä osakkeenomistajilla on oikeus osallistua Yhtiökokoukseen ja he omistavat Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan (1/100) Yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi Yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annettuja ääniä ei oteta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/sijoittajapalvelut/sijoittajakalenteri-ja-tapahtumat/yhtiokokoukset/ viimeistään 6.4.2022.

Osakkeenomistajalla on oikeus esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä Yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Kysymykset tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen [email protected] viimeistään 11.4.2022 klo 16.00, mihin mennessä kysymysten on oltava perillä.

Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, Yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/sijoittajapalvelut/sijoittajakalenteri-ja-tapahtumat/yhtiokokoukset/ viimeistään 19.4.2022. Kysymysten esittämisen yhteydessä osakkeenomistajan on esitettävä riittävä selvitys osakeomistuksestaan.

Nokian Renkailla on kokouskutsun päivänä 31.3.2022 yhteensä 138 921 750 osaketta ja ääntä.

Osakkeenomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen tai osakkeenomistajan äänimäärään Yhtiökokouksessa.

Helsingissä 31. päivänä maaliskuuta 2022

Nokian Renkaat Oyj

Hallitus

Lisätietoja ilmoittautumisesta ja ennakkoäänestyksestä:
Puh. +358 20 770 6892 maanantaista perjantaihin klo 9.00–16.00

[email protected]

Muut lisätiedot:
Päivi Antola
Konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. +358 10 401 7327

[email protected]

Jakelu: Nasdaq Helsinki, media ja www.nokianrenkaat.fi


Liitteet