Nokian Renkaat Oyj (jäljempänä yhtiö) noudattaa yhtiöjärjestyksensä, Suomen osakeyhtiölain sekä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä. Yhtiö noudattaa 1.10.2010 alkaen myös Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2010. Koodi on kokonaisuudessaan saatavilla internet-osoitteesta http://cgfinland.fi/en/

 

Neste Oil kirjoittaa näin:

Pääomamarkkinoiden sääntely

Suomen arvopaperimarkkinoita valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Fiva). Tärkein arvopaperimarkkinoita koskeva laki on arvopaperimarkkinalaki, joka sisältää määräyksiä muun muassa yhtiöiden ja osakkeenomistajien tiedonantovelvollisuudesta, pörssilistalle ottamisesta, noteerattujen arvopapereiden kaupasta ja julkisista ostotarjouksista sekä sisäpiirikaupoista. Finanssivalvonnan (Fiva) tehtävänä on valvoa näiden määräysten noudattamista.

Arvopaperimarkkinalaki määrittää tiedonantovelvollisuuden vähimmäisvaatimukset suomalaisille yhtiöille, jotka hakevat listautumista NASDAQ OMX Helsinkiin tai jotka tarjoavat arvopapereita yleisölle Suomessa.

NASDAQ OMX Helsingin sääntely

Arvopaperimarkkinalaki