Nokian Renkaat Oyj:n vastuuehdot Nokian TYRES -merkkisille renkaille

Nämä vastuuehdot kattavat Nokian Renkaat Oyj:n (”Nokian Renkaat”) tai sen konserniyhtiöiden valmistamien/valmistuttamien Nokian Tyres -merkkisten renkaiden raaka-aine- ja valmisteviat. Vastuu on voimassa viisi (5) vuotta renkaan valmistuksesta. Näiden vastuuehtojen mukainen vastuu ei ole voimassa Yhdysvalloissa eikä Kanadassa. Mikäli renkaassa valmistajan toimesta tarkastettuna havaitaan raaka-aine- tai valmistevika, vastaa valmistaja tästä virheestä näiden ehtojen mukaisesti.

Näiden ehtojen mukainen vastuu ei ole voimassa silloin, kun vika johtuu:

a) normaalista käytöstä johtuvasta kulumisesta;
b) renkaiden virheellisestä tai ohjeistuksen vastaisesta käytöstä;
c) renkaiden käyttämisestä autourheiluun tai muuhun poikkeukselliseen tarkoitukseen;
d) virheellisestä asennuksesta vanteelle;
e) renkaan virheellisestä varastoinnista muun kuin Nokian Renkaiden tai sen valtuuttaman tahon toimesta;
f) muun kuin Nokian Renkaiden tai sen valtuuttaman tahon suorittamasta virheellisestä nastoituksesta;
g) muun kuin Nokian Renkaiden tai sen valtuuttaman tahon renkaisiin tekemistä muutoksista tai korjauksista;
h) muusta kuin Nokian Renkaista tai sen valtuuttamasta tahosta, kuten esimerkiksi kuljetuksesta tai asennuksesta johtuvasta vaurioitumisesta;
i) ketjujen tai muiden lisälaitteiden renkaille aiheuttamista vaurioista;
j) asiakkaalle annetuista virheellisistä tai epätäydellisistä neuvoista tai ohjeista, jotka eivät ole Nokian Renkaiden vahvistamia tai hyväksymiä;
k) muusta kohtiin a) – j) verrattavasta Nokian Renkaiden vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta syystä; tai
l) renkaiden ulkonäkövirheestä, kun renkaiden laatuluokituksen yhteydessä on merkitty ja myyntihinnassa asiakkaan eduksi huomioonotettu ulkonäköön liittyvä vajaalaatuisuus (DA-renkaat)*.

Mitä edellä Nokian Renkaiden vastuun voimassaolosta on todettu, soveltuvat nämä ehdot vain niissä tapauksissa, kun kyseessä olevan viallisen renkaan urasyvyys täyttää renkaan myyntimaan lainsäädännön asettamat määräykset.

Vastuun voimassaolon edellytyksenä on, että asiakas ilmoittaa virheestä Nokian Renkaiden valtuuttamalle jälleenmyyjälle viipymättä ja viimeistään kahden (2) kuukauden sisällä siitä, kun asiakas on havainnut mahdollisen virheen tai hänen olisi pitänyt havaita virheen olemassaolo.

Asiakkaan tulee viipymättä palauttaa virheellinen rengas valtuutetulle jälleenmyyjälle. Nokian Renkaat vastaa tavanomaisista palautuskustannuksista, mikäli rengas todetaan Nokian Renkaiden toimesta näiden ehtojen mukaisesti virheelliseksi. Mikäli rengas ei ole virheellinen, veloittaa Nokian Renkaat asiakkaalta renkaan kuljetuskustannukset. Virheelliseksi todettua rengasta ei palauteta takaisin ja virheellisen tuotteen vaihtaminen virheettömään tuotteeseen tai virheestä maksettava jäljempänä määritelty korvaus katsotaan asianmukaiseksi kokonaiskorvaukseksi virheellisestä renkaasta.

Mikäli renkaassa havaitaan Nokian Renkaiden toimesta tehdyssä tarkastuksessa raaka-aine- tai valmistevika, on Nokian Renkailla oikeus valintansa mukaan vaihtaa viallinen rengas virheettömään renkaaseen tai korvata renkaan jäljellä oleva laskennallinen arvo perustuen renkaan jäljellä olevaan urasyvyyteen. Laskennallinen arvo lasketaan virheelliseksi todetun renkaan jäljelle jääneen urasyvyyden mukaan kunkin maan lainsäädännön mukaiseen vähimmäisurasyvyyteen saakka palautushetkeä lähinnä vallinneeseen markkinahintaan kyseisen renkaan mallia, kokoa ja tyyppiä vastaavasti.

Nokian Renkaat ei vastaa virheelliseksi todetun renkaan asennus- ja tasapainotuskustannuksista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Nokian Renkaat ei vastaa vahingosta ja nämä vastuuehdot eivät sovellu tilanteessa, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä aiheutuvasta Nokian Renkaiden vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta.

Nokian Renkaiden vastuu rajoittuu yllä mainittuun ja on voimassa vain näissä ehdoissa mainitulla tavalla. Nokian Renkaat ei missään olosuhteissa ole vastuussa epäsuorista tai välillisistä vahingoista, liiketulon tai muun tuoton menetyksestä eikä muustakaan vastaavan kaltaisesta taloudellisesta vahingosta eikä renkaan käytön estymisestä aiheutuneista vahingoista.        

Nämä vastuuehdot ovat voimassa ainoastaan jälleenmyyntimaassa**, jossa näiden vastuuehtojen piiriin kuuluva rengas on ostettu ja edellyttäen, että Nokian Renkaat on alun perin tarkoittanut tällaisen renkaan myytäväksi kyseisessä maassa.

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Näillä ehdoilla ei rajoiteta asiakkaalla pakottavan lainsäädännön nojalla olevia oikeuksia. 

Selitykset:

*)
DA = Defective appearance, ulkonäkövirhe

**)
https://www.nokiantyres.com/where-to-buy/locator