Nokian Renkaiden eettiset ohjeet

1 Tarkoitus ja rajaus
Tässä asiakirjassa kuvataan Nokian Renkaat Oyj:n keskeiset eettiset säännöt ja periaatteet, joiden tarkoituksena on tukea hyvää yrityskansalaisuutta ja kestävää kehitystä. Samalla tässä ohjeessa kuvataan myös ne arvot ja normit, joita Nokian Renkaat olettaa kaikkien työntekijöidensä noudattavan työskennellessään tai muuten edustaessaan yritystä.

2 Laajuus
Tämä ohje koskee koko Nokian Renkaat -konsernia ja kaikkia siihen kuuluvia yrityksiä, myös kaikkia myyntiyhtiöitä sekä konsernin omistamia Vianor-myyntipisteitä kaikissa maissa. Tässä asiakirjassa ilmaisu "Nokian Renkaat" tarkoittaa kaikkia edellä mainittuja yksiköitä.

3 Vastuut
Oheinen taulukko kuvaa keskeisten vastuiden jakautumista.

Tehtävä

 

Vastuu

1

2

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4

5

 6

1

Konsernitason ohjeet (tämä asiakirja)

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tämän asiakirjan jakelu

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

3

Ohjeiden toteutus

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

Tarkat käytännöt, toimintakäsikirjat ja ohjeet eri osa-alueille ja tehtäville

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

5

Sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen etiikka-asioista

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

6

Taloustieto ja kontrollointi

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

7

Henkilöstö-, työsuhde- ja turvallisuusasiat

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

8

Laatu-, ympäristö- ja vastuullisuusasiat

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

9

Toimittajaverkostojen hallinta

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

10

Mahdollisten rikkeiden raportointi esimiehille ja asiantuntijoille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

11

Yleinen valvonta

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Vastuut:

1 = Hallitus (NR Oyj)
2 = Toimitusjohtaja (NR Oyj)
3 = Tehtävään nimetyt johtajat tai muut Nokian Renkaiden edustajat
3.1. Markkinointi- ja viestintäjohtaja (NR Oyj)
3.2. Talousjohtaja (NR Oyj)
3.3. Henkilöstöjohtaja (NR Oyj)
3.4. Laatu-, vastuullisuus- ja ICT johtaja (NR oyj)
3.5. Johtaja, Hankinta, tuotanto ja toimitusketjun hallinta (NR Oyj)
4 = Johto, kaikki NR-konserniyhtiöt
5 = Henkilöstö
6 = Sisäinen tarkastus

 

4 Eettiset periaatteet
Työskennellessään Nokian Renkaissa tai muuten edustaessaan yritystä kaikkien työntekijöiden tulisi pyrkiä toimimaan eettisesti ja moraalisesti. Paikallisia ja kansainvälisiä lakeja tulee aina noudattaa. Moraalisesti hankalissa tai epäselvissä tilanteissa työntekijät voivat kysyä apua esimiehiltään, yrityksen johdolta tai eri alojen asiantuntijoilta. Jos apua ei voi kysyä, täytyy luottaa omaan arvostelukykyynsä.

Kaikkien Nokian Renkaiden sidosryhmien tulee pystyä luottamaan yrityksen ja sen työntekijöiden moraaliin ja etiikkaan. Maailmanlaajuisessa liiketoiminnassa ja alati muuttuvissa olosuhteissa moraali ja etiikka ovat hankalia asioita. Ongelmien tunnistaminen, kaiken tarvittavan tiedon hankkiminen ja oikeiden päätösten tekeminen voi olla vaikeaa. Nokian Renkaat on kuitenkin sitoutunut tukemaan hyvää yrityskansalaisuutta, kestävää kehitystä ja jatkuvaa parantamista.

Nokian Renkaat on sitoutunut tutkimaan kaikki epäillyt tapaukset näiden periaatteiden vastaisesta toiminnasta ja ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin epäselvien tilanteiden korjaamiseksi. Kaikkia Nokian Renkaiden työntekijöitä kannustetaan ilmaisemaan mahdolliset huolenaiheensa näiden ohjeiden toteuttamisen suhteen.

5 Toimintaperiaatteet 
Nokian Renkaat on sitoutunut yhteiskuntavastuulliseen toimintaan, ja nämä periaatteet koskevat kaikkea yrityksen toimintaa. Periaatteet ovat kaikkien Nokian Renkaiden työntekijöiden luettavissa, ja heidän odotetaan myös noudattavan niitä työskennellessään yrityksessä. 

Nokian Renkaat pyrkii kannattavaan ja kestävään toimintaan. Yritys haluaa välttää luonnonvarojen tuhlausta sekä muita kielteisiä vaikutuksia yhteiskuntaan, talouteen ja ympäristöön.

Kaikessa toiminnassa tulee noudattaa paikallisia lakeja ja säännöksiä. Jos näin ei ole, tulee mahdollisimman pian laatia suunnitelmat tilanteen korjaamiseksi. Tarvittaessa kehitystoimista tulee ilmoittaa myös viranomaisille.

Lakien lisäksi Nokian Renkaiden kaiken toiminnan tulee olla konsernin sisäisten sääntöjen ja ohjeiden mukaista. Toiminnassa tulee noudattaa hyvää länsimaista liiketoimintatapaa mutta myös paikallisia käytäntöjä ja lakisääteisiä normeja.

Nokian Renkaat noudattaa paikallisia kirjanpito- ja raportointivaatimuksia sekä IFRS-standardeja.

Nokian Renkaat julkistaa vain todenmukaista tietoa ja pyrkii viestimään ajankohtaisista asioista kattavasti ja ripeästi sekä sisäisesti että ulkoisesti. Kaikessa viestinnässä noudatetaan pörssiyhtiöitä koskevia säännöksiä.

Nokian Renkaat suunnittelee ja testaa kaikki tuotteensa huolellisesti varmistaakseen niiden korkean laadun ja säännöstenmukaisuuden. Nokian Renkaat pyrkii olemaan edelläkävijä tuotteiden turvallisuus- ja ympäristöominaisuuksissa.

Nokian Renkaat kannattaa ja kunnioittaa ihmisoikeuksien turvaamista YK:n Ihmisoikeuksien julistuksen mukaisesti. Nokian Renkaat ei missään tilanteessa hyväksy minkäänlaisia ihmisoikeusrikkomuksia eikä tietoisesti osallistu ihmisoikeuksia rikkovaan toimintaan.

Nokian Renkaat kunnioittaa kansainvälisesti määritettyjä alkuperäiskansojen oikeuksia.

Nokian Renkaat on sitoutunut suojelemaan ympäristöä ja edistämään kestävää kehitystä. Nokian Renkaat haluaa olla edelläkävijä ympäristöasioissa.

Nokian Renkaat uskoo, että avoin viestintä ja rehellinen yhteistyö julkishallinnon kanssa takaa parhaat tulokset sekä yrityksen että yhteiskunnan kannalta. Nokian Renkaat ei hyväksy minkäänlaista korruptiota, kuten esimerkiksi lahjusten antamista tai vastaanottamista, kiristystä tai julkisen virka-aseman väärinkäyttöä.

Nokian Renkaat on ei-poliittinen toimija eikä se osallistu mihinkään poliittiseen toimintaan kuten varainkeruuseen eikä anna lahjoituksia poliittisiin tarkoituksiin.

Nokian Renkaat ei hyväksy sellaisten lahjojen tai palvelujen antamista tai vastaanottamista, joilla on enemmän kuin pieni, nimellinen arvo tai joita ei voida pitää normaalien markkinointi- ja liiketoimintakäytäntöjen mukaisina. Lahjoihin ei myöskään saa liittyä mitään sitoumuksia. Paikallisia lakeja tulee aina noudattaa, ja tämä koskee myös lahjoituksia koskevaa lainsäädäntöä.

Kaikilla Nokian Renkaiden työntekijöillä on aina oikeus reiluun ja asialliseen kohteluun työpaikallaan. Kaikenlainen syrjintä, ahdistelu ja loukkaaminen on ehdottomasti kiellettyä.

Nokian Renkaat kunnioittaa kaikkien ihmisten yhdenvertaisuutta sukupuoleen, ikään, rotuun, koulutustaustaan, yhteiskunnalliseen asemaan, uskontoon, poliittiseen kantaan, ulkonäköön tai muihin vastaaviin ulkoisiin seikkoihin katsomatta.

Kaikilla Nokian Renkaiden työntekijöillä on oikeus ottaa yhteys esimieheensä, ilmaista mahdolliset huolenaiheensa, tehdä aloitteita ja ehdotuksia sekä saada niistä palautetta. Ehdotuksia tehdessään tai ongelmista ilmoittaessaan työntekijät voivat ohittaa normaalin raportointijärjestyksen ja ottaa yhteyden suoraan siihen henkilöön, joka vastaa kyseisistä asioista.

Näiden ohjeiden ja muiden sisäisten sääntöjen rikkomuksista voi ilmoittaa lukuisia eri kanavia käyttäen. Ilmoituskanavat on kuvattu väärinkäytösten paljastamisohjeissa. Työntekijät voivat myös ottaa yhteyden suoraan toimitusjohtajaan, jos tilanteen vakavuus tätä edellyttää.

Nokian Renkaat kunnioittaa kaikkien työntekijöidensä yksityisyyttä, ja henkilötietojen käsittely on järjestetty tätä silmälläpitäen.

Työsuhteet Nokian Renkaissa perustuvat aina selkeisiin ja yksiselitteisiin työsopimuksiin, jotka ovat paikallisten lakien ja mahdollisten yleisten työehtosopimusten mukaisia. Nokian Renkaat maksaa aina vähintään paikallisten lakien mukaista minimipalkkaa.

Nokian Renkaat kunnioittaa työntekijöidensä oikeutta järjestäytyä ja tekee yhteistyötä kaikkien ammattiliittojen nimettyjen edustajien kanssa.

Nokian Renkaat ei hyväksy lapsityövoimaa tai pakko- tai orjatyötä. Rikosseuraamukseksi määrätty pakkotyö hyväksytään vain, kun sille on riittävät lainsäädännölliset perusteet ja siitä maksettava korvaus käytetään rangaistuksen suorittajan hyväksi.

Nokian Renkaat edellyttää myös kumppaneidensa, kuten esimerkiksi materiaalintoimittajiensa, noudattavan korkeaa moraalia. Nokian Renkaat tarkkailee kumppaneidensa toimintaa yleisellä tasolla tarpeen mukaan. Jos on syytä epäillä yhteistyökumppanin toiminnan eettisyyttä, Nokian Renkaat tutkii tapauksen ja ryhtyy tarvittaviin toimiin tilanteen korjaamiseksi. 

Jos kurinpitotoimia tarvitaan, ne toteutetaan paikallisten lakien ja yleisesti sovittujen ja hyväksyttyjen tapojen mukaisesti. Nokian Renkaat ei salli minkäänlaista fyysistä tai henkistä väkivaltaa myöskään kurinpitotoimena. Lisäksi rikkeestä syytetylle tulee aina antaa mahdollisuus puolustautua, ennen kuin kurinpitotoimista päätetään.

6 Työntekijöiden käyttäytymissäännöt
Kaikkien Nokian Renkaiden työntekijöiden ja edustajien tulee käyttäytyä eettisesti ja moraalisesti kaikissa tilanteissa. Seuraavat perussäännöt määrittävät asianmukaista käytöstä töissä:

  • Kaikkien työntekijöiden tulee aina noudattaa lakia ja yrityksen sääntöjä.
  • Organisaatiohierarkiaan liittyvän aseman, vallan tai mahdollisuuksien väärinkäyttö on kielletty.
  • Kaikenlainen syrjintä, kiusaaminen ja ahdistelu on ehdottomasti kiellettyä.
  • Työhön liittyvä avoin keskustelu työyhteisössä on erittäin suotavaa, mutta hyvää harkintakykyä ja kohteliaisuutta tulee aina noudattaa.
  • Perusolettamus on, että useimmat työhön tai työntekijöihin liittyvät tiedot ovat luottamuksellisia. Luottamuksellisuus tulee huomioida jaettaessa tietoa niin yrityksen sisällä kuin sen ulkopuolellekin.
  • Työntekijöiden tulee olla yhteydessä esimieheensä ja pyytää lupaa, jos he suunnittelevat ryhtyvänsä tai osallistuvansa työpaikalla epätavalliseen, työhön liittymättömään toimintaan, kuten esimerkiksi kaupankäyntiin tai poliittiseen tai uskonnolliseen toimintaan.
  • Työntekijät eivät saa antaa tai vastaanottaa merkittäviä lahjoja tai palveluja eli sellaisia, joilla on enemmän kuin pieni, nimellinen arvo tai joita ei voida pitää normaalien markkinointi- ja liiketoimintakäytäntöjen mukaisina. Lahjoihin ei myöskään saa liittyä mitään sitoumuksia.

Nämä säännöt koskevat myös tilanteita, joissa Nokian Renkaiden työntekijä edustaa yritystä tavanomaisen työympäristön ulkopuolella, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai tapaamisissa, joissa työntekijä esiintyy nimenomaan Nokian Renkaiden edustajana. Työntekijöiden tulee tunnistaa tällaiset tilanteet ja toimia niissä asianmukaisesti. Myös kaiken työhön liittyvän tiedon luottamuksellisuus tulee säilyttää kaikissa tilanteissa.

Jos kuka tahansa työntekijä havaitsee näiden sääntöjen vastaista toimintaa, hänen tulee ilmoittaa tapauksesta esimiehelleen tai muille nimetyille vastuuhenkilöille. 

7 Toteutus, valvonta ja seuranta 
Jokainen esimies ja työntekijä on vastuussa siitä, että näitä ohjeita noudatetaan käytännön työssä.

Kaikilla työntekijöillä on oikeus antaa palautetta, tehdä ehdotuksia sekä ilmoittaa todetuista tai epäillyistä rikkomuksista. Ensisijaisesti näitä tarkoituksia varten tulee ottaa yhteys omaan esimieheen. Eri asioista (esimerkiksi henkilöstö-, turvallisuus- ja ympäristöasioista) vastaavat yhteyshenkilöt on nimetty erikseen. Asiansa voi ilmaista myös valittujen edustajien välityksellä.

Kustakin osa-alueesta vastaavat henkilöt seuraavat näiden sääntöjen noudattamista, saavutettuja tuloksia sekä mahdollisia rikkomuksia. Monet näissä ohjeissa esitetyistä asioista sisältyvät myös Nokian Renkaiden kausittaiseen raportointiin, kuten vuosikertomuksiin ja ympäristöraportteihin. Nokian Renkaat pyrkii koko ajan parantamaan viestintäänsä.

Viime kädessä näiden periaatteiden toteutumisesta vastaa konsernin toimitusjohtaja sekä muu ylin johto.

Näiden periaatteiden noudattamista ja mahdollisia rikkomuksia seuraa myös sisäinen tarkastus, joka raportoi havainnoistaan yhtiön hallitukselle. Jos vakavissa rikkomustilanteissa ei voida käyttää normaaleja viestintäkanavia, työntekijät tai ulkopuoliset tahot voivat ottaa yhteyden suoraan sisäiseen tarkastukseen, toimitusjohtajaan tai hallitukseen. 

Jotta voitaisiin varmistaa kaikkien tapausten tehokas käsittely, suositellaan yleisesti, että kustakin havaitusta tai epäillystä ongelmasta ollaan ensisijassa yhteydessä suoraan kyseessä olevasta asiasta vastuussa olevaan yksikköön, osastoon tai henkilöön. Mikäli epäkohdan havainnut henkilö ei halua kertoa huomiostaan asiasta vastuussa oleville henkilöille, on mahdollista ottaa yhteyttä yrityksen johtoon, Nokian Renkaat Oyj:n toimitus- tai talousjohtajaan (ir(at)nokiantyres.com), Vianor-yhtiöiden sisäisiin tarkastajiin tai viimeisenä vaihtoehtona konsernitason sisäiseen tarkastukseen tai sen johtajaan. Kahdessa viimeksi mainitussa tapauksessa ilmoittajan tulee käyttää konsernitason sähköpostiosoitetta whistleblow(at)nokiantyres.com.

Kannattaa muistaa, että asianmukainen käsittely onnistuu parhaiten kun ongelmasta on mahdollisimman paljon yksityiskohtaista tietoa. On suositeltavaa, että tietoihin liitetään ilmoittajan nimi ja yhteystiedot, mutta tämä ei ole pakollista. Joka tapauksessa yritys tekee kaiken mahdollisen, jotta ilmoittajalle ei aiheudu vahinkoa paljastuksestaan. Pyydämme myös muistamaan, että riippuen kunkin asian monimutkaisuudesta, asianomaisen valtion säädöksistä sekä muista tekijöistä, tutkintaan voi kulua pitkäkin aika, eikä tutkinnan edistymisestä ole aina mahdollista kertoa ilmoittajalle.